Színház

 

LÉTAY VERA:

DRÁMA-ARCHEOLÓGIA

Újabban színházaink az archeo­lógusokkal versengenek. Mind­egyikük fel akar fedezni vala­mely régesrég elásott kincset, el­feledett értéket. Lázas ásatások folynak, egy eltemetett drámakultúra-réteget próbálnák napvi­lágra hozni. Mindenfelé porolgatnak, ragasztgatnak, restaurálnak. Az enyv és a tollseprű lett a leg­keresettebb cikk a színházakban. Ne is soroljuk fel, hány és hány soha elő nem adott, színpadkép­telennek tartott darabról sikerült bebizonyítani, hogy – valóban az. Zavarba ejtő, hogy a múlt ér­tékítéleteinek sem mindig az el­lenkezője az igaz. A magam ré­széről, be kell vallanom, nem na­gyon hiszek ebben a mélyben meghúzódó, titkos drámavonulat­ban. Mégis, örömest unatkozom végig akárhány színházi estét, ha ez az ára annak, hogy a próba­ásatások során egyszer csak fel­színre kerüljön a csoda. A csoda késik. De ez a csodavárás a szín­ház természetes létközege.

Öt évtizedes késéssel Krúdy Gyula Vörös postakocsija is be­karikázott a Vígszínház színpadá­ra. A színdarabnak – melyet haj­danában Ambrus Zoltán, a Nem­zeti Színház igazgatója elutasított – nem sok köze van a legendás regényhez. Néhány azonos figura, akik egyébként is állandó sze­replői a Krúdy-mitológiának: Alvinczi Eduárd, Szemere Miklós­ról, a híres mágnásról, a zöldasz­tal, zöld gyep lovagjáról, mintáz­va, Sylvester, a vén titoknok, Re­zeda Kázmér, az örökké szerel­mes hírlapíró, Steinné, a finom pesti nyilvánosház tulajdonosnő­je. Ez minden. S némi egészen elmosódott hasonlóság az eredeti történettel.

A bemutató afféle ínyencség a Krúdy-rajongók egyre gyarapodó tábora számára. Mert Krúdy írói nagysága évről évre növekszik az időben, akárcsak Kafkáé. Nem véletlen a meghökkentő hasonlat. Kafka szorongásos, verítékes ál­mai és Krúdy idilli nosztalgiái mélyén van valami közös. Mind­ketten sohsemvolt világot álmod­nak, realitás és irrealitás keveré­két, melyet csupán művészetük belső törvénye irányít, s az idő múlásának távlatából e magánte­rület egyre határozottabb körvo­nalú, egyre szuverénebb biroda­lomnak látszik. Krúdy-országban az óra olyan időt mutat, amely talán sohasem létezett. Hiába ele­veníti meg a századforduló Ma­gyarországának eseményeit, hiába rajzol valóban létező személyek modellje után, ez a varázslatos Magyarország, ezek a mesealakok valójában csak fantáziájának szüleményei. S ahogyan a sivár és célszerű ipari formák között élő mai ember sóvárgását a világ­méretű tömegpszichózis egyre in­kább a szecesszió édeskés cikornyái, kedvesen ósdi tárgyai felé fordítja, ahogyan az utóbbi évek divatjának vizuális kultúrájában a századforduló díszítőelemei mind nagyobb helyet kapnak, nem kellett különösebb jóstehet­ség előrelátni Krúdy régmúlt ige­időben mesélő művészetének fo­kozódó népszerűségét.

„A vörös postakocsi ifjúkori emlék, mint valami, szerelem, ezért nem illik durva kézzel hoz­zányúlni. Vajon van finom, meg­értő kéz a színpadon, amely, e hervadó, törékeny virágot bántalom nélkül tartani tudja?” – kérdi Krúdy egy 1918-ban megje­lent cikkében. A Vígszínház ős­bemutatója után ezt kell felel­nünk: nem tudunk ilyen kézről. Kapás Dezső rendezése hiába próbált sok beleérzéssel „krúdys atmoszférát” teremteni a színpa­don, hiába formálta meg kitű­nően Darvas Iván Alvinczi feje­delmi alakját, Halász Judit a gyermekien érzelmes Esztellát, Tahi Tóth László Rezeda Kázmért, Bulla Elma a rokonszenves leánykereskedőnét, az összhatás mégsem tudott drámai élménnyé összeállni. Krúdy áttetsző figurái a színpadra döccenve elvesz­tették lebegésüket, különös, szin­te abszurd humorukat. A dialó­gusok, hosszadalmas és körülmé­nyes cirkalmaikkal, melyekről az elbeszélésekben, regényekben eszünkbe sem jut, hogy ezek va­lóságban elmondott párbeszédek is lehetnének, itt gyakran követ­hetetlen lírai ömlengésekké vál­toztak. A megjelenítés látványá­nak realitásában kibukkant a stílus alól az alaptörténet roman­tikus melodrámája, amit prózá­ban Krúdynál sohasem veszünk észre. Regényeiben a történet csupán ürügy, amelyet elfed az alakok tarkasága, a sajátos gon­dolattársítások elragadó és meg­hökkentő lírája, a jelzők, színek, hangulatok hasonlíthatatlan mu­zsikája. Vigyázzunk. Krúdy hó­dító jelzői ragályosak, mint a kanyaró. Aki Krúdyról ír, annak ajánlatos előbb fertőtlenítőszerbe mártania a tollát.

A Krúdy-bemutató igazi meg­lepetése akkor következik, mi­után a színházból hazatérve, el­olvassuk az eredeti darabot. A könyvben kinyomtatott mű olyan, mint valami lírai képburjánzás­ban túltengő idegenforgalmi prospektus Krúdyland-ről. A hu­mor szinte teljesen hiányzik a biedermeier szerelmi történetből, a stílus szándékolt dekorativitása szembeötlő. Ha nem lenne a da­rabban egy kis marhahús és ve­lőscsont, megcsömörlenénk édes­ségétől. A Vígszínházban előadott változat, nem túlzunk, legalább ötven százalékkal jobb, hívebb Krúdyhoz, mint az eredeti szín­mű. Nem tudom, mennyi az ér­deme az átdolgozás szellemes munkájában Kapás Dezső rende­zőnek, és mennyi a színház dra­maturgiájának.) A dramaturgiai beavatkozás módszere arra emlé­keztet, amikor az orvosi gyógyászatban saját vérből vett injek­ciókkal erősítik fel a pacienst. Az Asszonyságok díjából és Krúdy más írásaiból kölcsönzött részletek groteszk ellenpontozásá­val állították helyre a líra és az irónia egyensúlyát a szinte elvi­selhetetlenül érzelmes jelenetek­nél. A füredi Anna-bál szürrea­lista álomképeit a nagyétvágyú Unghonberky úr (Bilicsi Tivadar) és az öreg Sylvester (Pethes Sán­dor) epikureus bölcsességei sza­kítják újra és újra félbe, Rezeda Kázmér szárnyalását a virágok kétségbeesett arcáról, az égi sze­relemről, a földi szerelem szavai ellensúlyozzák Sylvester előadá­sában. A fakóruhájú hölgy sze­rint a hold már lehullott a ten­gerbe. Mire Unghonberky meg­jegyzi: háromszor eszik fokhagy­mát naponta. És így tovább. A zárdában nevelkedett Esztella melodrámáját a nyilvánosházban, Alvinczi és Steinné ironikusan komoly párbeszéde enyhíti a velszi herceg kifinomult étvágyáról, sportos emésztéséről. Az átdolgo­zás mindvégig bravúrosan injek­ciózza vissza a színműbe a re­gényíró sajátos művészetét.

Mi lett volna, ha Krúdynak a huszadik századi magyar próza nagy egyéniségének nem veszi el a kedvét a drámaírástól a vissza­utasítás? Valóban a modern drá­ma európai méretű kolosszusai sorába lépett volna? Ki tudja. Krúdy jellegzetesen epikus-lírai alkata nem teszi meggyőzővé e feltételezést.

De ha csak a fele annyi türe­lemmel, szeretettel és kísérlete­zőkedvvel foglalkoznának szín­házaink a ma élő írók műveivel, mint a régiek felkutatásával, a magyar dráma ügye is messzebb tartana.

 

(Élet és Irodalom, 1968/47. /november 23./ 8. p.)