Szindbád 25 éve halott

Írta: Magyar László

Huszonöt évvel ezelőtt, egy öreg óbudai házban meghalt Szindbád, a magyar tájak és magyar álmok magányos nagy vándora: Krudy Gyula. Úgy mondják a feljegyzések, hogy a halála előtti héten kikapcsolták lakásában a villanyt, mert nem tudta fizetni a villanydíjat. Sötét szobában hunyt hát ki az újkori magyar irodalomnak egyik legnagyobb és legeredetibb szelleme. Mintha szimbólum lenne már ez a csendes, szinte feltűnés nélkül való elmúlás is, szimbóluma lenne annak a magyar írónak, aki annyira sajátosan magyar, hogy azt hiszem — lefordítani se lehetne idegen nyelvre. Mert ha le is fordítaná valami idegen írózseni, még ha némi lelki rokonságban is lenne Krudyval, az idegen olvasó nem értené a Krudy-írásokat. Annyira sajátosan magyar, annyira a keleti magyar fan­tázia, meseszövés, álomjárás lovagja volt, mint talán senki más. A Nyírségből indult, onnan származik, ősi magyar törzsből, fajtánk minden erényével és minden hibájával, minden életszeretetével és jellegzetesen keleti tehe­tetlenségével. Nem tudott beilleszkedni soha sem abba a korba, abba a világba, amelyben élt — ahogy ez már annyi írónál szinte törvényszerű parancs. Mindig vi­déki ember maradt, aki úgy ismer­te az országot, mint a tenyerét. Is­merte a városokat, ismerte a fal­vakat. Ismerte azoknak a kolos­toroknak refektóriumait, amelyek­ben különös ízű borokat lehetett inni, ismerte azokat a kocsmákat, ahol valami különös, sehol másutt nem utánozható varázslattal főz­ték a tokányt, ismerte azokat a vidéki udvarházakat, amelyekben ősi pogány magyar ünnep volt egy-egy disznótor. Soha nem vágyott más világba Krudy, csak ebbe a csodálatos magyar világba, amely­ben a magyar ember szőheti a ma­ga álmait, nagy kirándulásokat te­het igazi Szindbádként a múltba, a letűnt időkbe, az időtlen és örök magyar világba, amelyhez éppúgy hozzátartozik a Lavotta szerenád, mint Vörösmarty „Vén cigány”-a, a „Fóti dal” és a disznótor.

Krudy magányos író volt, külö­nös egyéniség s épp ezért sokan nem értették meg, — nem tartozott az u.n. „népszerű írók” közé. Hiszen művei különös ízű írások, ínyen­ceknek valók, akik úgy ízlelik, kós­tolgatják, mint az öreg óborokat szokás, présházak terraszán, vala­hol a Balaton felett, óborokat, amelyeket hosszúnyakú hébérrel hoznak fel pókhálós, öreg hordók­ból. Igen: valahol egyszer azt ír­ta valaki, hogy Krudyt úgy lehet olvasni, hogy az ember kiül alko­nyatkor a kertbe a fák alá és ol­vasás közben koccint a láthatat­lan Szindbáddal.

S mégis, egyre inkább hódít Kru­dy. Az idő meghozta még ezt az elégtételt is a nemzet nagy írójá­nak, hogy nemcsak az irodalomtör­ténet legszebb lapjain örökítik meg a nevét. Otthon, a Rákosi-korszak legsötétebb éveiben nem jelenhe­tett meg Krudy, mert nem volt „szocialista realista”. Ahogy a Nagy Imre kurzus jött, egyszerre keres­ték az emberek Krudyt és a meg jelenő köteteket szinte szétkap­kodták. Azóta is állandóan nagy példányszámban adják ki írásait. Krudy megtalálta az utat az olva­só felé s ez természetes is. Hi­szen az otthoni keretek között ez is — a Krudy könyvek olvasása — egyfajta menekülés lehet a hét­köznapokból.

Nagy író volt, ezt ma már vilá­gosan látjuk. Valami olyant való­sított meg a magyar irodalomban, amely félé a nyugati irodalom Proust művein keresztül közeledett először. Krudynál olvad szét elő­ször az idő, ahogy Szerb Antal nagy­szerűen meg is fogalmazza Iroda­lomtörténetében: „Az idő a lélek magánügye” lett Krudynál. A való­ság és az álom találkozik össze, a reális világ és az irrealitás. Regé­nyéi semmiesetre sem azok a kon­vencionális törvények szerint ké­szült írásművek, amelyek az olva­sónak csak könnyű szórakozást ígérnek. Nem. Aki könnyű szóra­kozásra vágyik, annak Krudyt nem szabad a kezébe venni. Krudy nagy utazásokat ígér annak, aki szereti a mélységet, aki túllendül a min­dennapokon, akinek élete nemcsak valóság, röghöz és hétköznapokhoz kötött valóság, hanem álom is.

Ezer alakban él Krudy, a hal­hatatlan Szindbád. Hiszen bizonyá­ra önmagáról rajzolta meg Reze­da Kázmért is, a csavargó hírlap­írót s ő kél életre minden egyes regényalakjában. Ő a gáláns lovag, aki szerenádot ad vidéki szépasszo­nyok és úrikisasszonyok ablaka alatt, ő a rejtélyes utas, aki a te­metőből, a koporsójából is visszajár néha, hogy törlessze a csók-adós­ságot, vagy éppen megcsipdesse a széplelkű kocsmárosné telt piros orcáját.

Írásait áthatja az a kesernyés nosztalgia, amellyel a múlt felé vá­gyakozott. Az első világháború előtt, amikor Budapest még az irodalom fővárosa volt s olyan barátokkal ült esténként budai és pesti kávé­házak márványasztalánál, vagy szí­nes abroszainál, mint Ady Endre, Karinthy Frigyes, Révész Béla és a többiek — még valamiképpen megtalálta a helyét. De a világhá­borúval elsüllyedt ez a pezsgő, cso­dálatos Budapest s ami helyette jött, az már nagyon idegen volt. — Szinte nem is maradt számára más, mint a csendes, feltűnés nélküli távozás — ahogy azt huszonöt év előtt tette.

Nemrég olvastam irodalmi ta­nulmányait s csak most látom, hogy Krudy nem csupán mesélő volt, regényíró és novellista, ha­nem élesszemű megfigyelő is, aki úgy rajzolta meg írótársait és előd­jeit, hogy azok szinte egyenesen a magyar Pantheonba kívánkozó por­trék. Igen: azt hiszem, ez a leg­lényegesebb talán, hogy Krudy Gyula tanú volt. Tanúja a ma­gyar életnek, a hulló magyar világnak, tanúja mindannak, ami már mögöttünk van s nem jön töb­bé vissza, tanúja annak, ami fölött apáink fátyolos szemmel mereng­tek el, ha beszélgetés közben arra terelődött a szó.

A tanú meghalt huszonöt évvel ezelőtt. De itt maradtak művei, könyvei, alkotásai: a halhatatlan magyar tanúvallomásai.

 

(Délamerikai Magyar Hírlap /Sao Paolo-Brazilia/, 1958. /március 16./)