A TEGNAPOK KÖDLOVAGJAI

 

E tanulmányokban egy nemzedék tiszteleg a századvég néhány magyar írójának em­léke előtt. Ezek az írók — az egyetlen Gár­donyi kivételével — nem voltak soha külö­nösen népszerűek, sem „divatosak” a ma­gyar olvasó szemében. Még Kosztolányi sem volt az, aki pedig megvesztegető írásművé­szetével a zsurnalizmust is a széppróza rang­jára tudta emelni. Gárdonyi népszerűségét is inkább magatartása építette, mint művé­szetének nemesebb elemei. Harminc, negy­ven év távlatából szemlélve e kötetben idé­zett magyar szellemi jelenségeket, az olvasó csodálkozva állapíthatja meg, hogy a ma­gyar szépprózának e nagy mesterei soha nem élvezték a népszerűség verőfényét. Magányban és homályban éltek, alkottak. Művüket életükben nagyrészt fanyalgó el­ismerés fogadta csak. Megbecsülték ez írók műveit, számontartották a jelenségeket, de a nagyközönség inkább csak nagy magányo­sokat látott a magyar szellem e ködlovag­jaiban, különös kézműveseket, tünemény­szerű különcöket és szakembereket.

E magányosság egyik oka, hogy e kötet­ben elénk lépő magyar írók egytől-egyig „csak írók” voltak. Ez a megállapítás ma vádnak hangzik. E kötet tanulmányainak írói bebizonyítják, hogy ez a vád hamis. „Csak író”-nak lenni egy nemzet életközös­ségében éppen úgy szerep, mint mikor az író tudatosan vállal társadalmi, politikai, vagy világnézeti szerepet. Véralkat, jellem, hajlam kérdése ez, nem ritkán nevelés, mű­veltség kérdése is. Senki nem tagadhatja Ady politikai szerepének jelentőségét a ma­gyar életben, de senkinek nincs joga a „csak író” Kosztolányi művétől elvitatni a nemzet­nevelő, magyarság-építő szerepet, noha min­den időszerű politikum hiányzik e műből. Éppen Kosztolányi posthumus-kötetei mu­tatták meg e nagy író nevelő, építő, nem­zetmentő szándékainak tisztaságát és tuda­tosságát.

A magyar lángész életében kivétel nélkül elkövetkezik a veszélyes pillanat, mikor vá­lasztania kell a szerep és a mű között. Néha szívdobogva figyeljük — írók, kortársak, ol­vasók — egy-egy nagy nevelőnk művében és életében e válságos fordulatokat. A ma­gyart csábítja a szerep. A szellemi bírálat szintjének zuhanása irodalmi életünkben megkönnyíti, hogy valaki zászlót ragadjon, mikor elfáradt markolni a tollat. Tetemrehívni egy nemzetet lehet mély erkölcsi pa­rancs egy író számára, de mindig csábítóbb szerep, mint egy életen és művön át követ­kezetesen végbevitt gyomláló és alkotó munkával nemesíteni egy nyelvet, tisztázni a mellékmondatok szerepét, vagy feltárni, példával és gyakorlatban, az irodalmi kifeje­zés új lehetőségeit. A zseni, aki a társadalmi szerepet vállalja, legtöbbször nem ér rá e kicsinyes építő munkára. A „csak-író” dolga marad hát, hogy a félhomályban építse azt a szellemi szintet, melyen a magyarság meg­állhat és megmaradhat a világban.

Ambrus, Lovik, Kaffka, Krúdy s a többiek: ezt a hálátlanabb szerepet vállalták a szá­zadfordulót követő évtizedekben. Feleltes­sünk húsz-, harmincéves, átlagosan művelt fiatal magyarokat, hallottak-e Színiről, vagy Török Gyuláról? Nem merném vállalni e kí­nos vizsgán a kérdező szerepét. Krúdyhoz most kezd megtérni az ifjúság; csodálkozva ismerik fel művében, melyet eddig irodalmi Ínyencek magánügyének tartottak, a magyar mítosz teljességét. Egy vad, gyönyörű, de a nagyvilág számára érthetetlen nyelven író, olvasó, emlékező nemzet irodalmi élete kü­lönös erőforrásokból nyer áramot. E kötet tanulmányaiban elénk állított írók elindítot­ták nemzedékek számára az új magyar kife­jezés, gondolkozás szellemi folyamatát. Egyi­kük sem alapított „iskolát”, nem volt „zász­lójuk”, melyre tömegek esküdtek, vita sem zajlott különösebb hevességgel művük és személyük körül. Mit is adtak hát a magyar­ságnak? Feltárták, néha alig érzékelhető, árnyalatfinom változatokban, nemes és tuda­tos eszközökkel a kifejezés új lehetőségeit, műfajokat alkottak és nemesítettek, a ma­gyar nyelv, az irodalmi érzékelés titkait fe­szegették. Művük oly mélyen pihen életünk mélyvízében, mint egy elsüllyedt világ az idő és a tenger üvegharangja alatt. De ez a harang most, mikor a magyarság szellemi szintjének jogán lesz kénytelen bebizonyí­tani a gyűlölet világában életigényeit, titok­zatos zenével kezd szólani.

Nem elég egy hont alapítani: be is kell rendezni azt. Nem elég egy hazát a csata­tereken a társadalmi, vagy politikai síkon megmenteni: be kell bizonyítani a világnak, hogy volt mit megmenteni, ami érték a vi­lág számára is. Az írók, kik a magyar fél­múlt ködéből elénk lépnek e kötetben, ezt a csendesebb, hálátlanabb szerepet vállalták. Úgy tetszik, nincs messze az idő, mikor mű­vüknek és szerepüknek életmentő fontossá­got tulajdoníthat a nemzet.

Márai Sándor.

 

(Ködlovagok. Írói arcképek. /Szerk. Thurzó Gábor/.
Bp. 1941, Szent István-Társulat. 5-8. p.)