A kápolnai földosztás

 

„Régen járom az életet. Annyi boldog arcot, annyi önfeledt, tavaszi mosolyt, olyan égbenéző, hívő, szinte paradi­csomi emberszemeket még es­küvőkön, keresztelőkön, sőt disznótorokon sem láttam (ahol pedig többnyire nem unatkoznak az emberek). A kápolnai mező a boldog em­berek mezője volt. Földet – fekete, édes földet, amelyet adás-vételnél megkóstolni, szájba venni szokás – kapott a nép.” Így ír Krúdy Gyula 1919. február 23-áról, arról a napról, amikor Károlyi Mihály Kál-Kápolnán megkezdte 38 000 holdas birtokának fel­osztását.

A XVIII. néptörvény

Ismeretes, hogy 1919 feb­ruárjában a Berinkey-kor­mány drasztikus intézkedések­kel akarta az egyre erősödő kommunista mozgalmat elfoj­tani; a párt vezetőit éppen a kápolnai földosztás előtt két nappal tartóztatták le. Más­részt azonban, ennek ellensú­lyozására tovább folytatta re­formpolitikáját is: háromhó­napi huzavona után végre 1919. február 16-án megjelen­tette a XVIII. nép törvényt, amely „A földművelő nép föld­höz juttatásáról” szólt. A tör­vény szerint az 500 holdon fe­lüli nagybirtok 500 holdon fe­lüli része, az egyházi birtoknak pedig 200 holdon felüli része volt kisajátítható, elvileg tel­jes kártérítés mellett, az 1913. évi földárak alapján. A kisa­játított földeken az előírások szerint 5—20 holdas családi birtokokat, 1—5 hold területű családi kerteket, a fölosztásra kerülő összterület 10 százalé­kán pedig 200 holdas közép­birtokokat lehetett létesíteni. A földet az igénylők kíván­ságára egy tagban is ki lehe­tett adni szövetkezeti műve­lésre. A törvény az igényjogo­sultak sorrendjét olyan mó­don szabályozta, hogy elsősor­ban a gazdasági cselédeknek és földmunkásoknak kívánt földet juttatni, különös előny­ben részesítve a hadviselte­ket, rokkantakat és ezek hoz­zátartozóit. Kizárta azonban az igényjogosultak közül az 1913 novemberi parasztmegmozdulások miatt elítélteket és azokat, akik 1919 telén a nagybirtokon a munkák elvégzését megtagadták. A kiosztott földeket a juttatottak örökös haszonbérletként kaphatták meg, de az új birtokos az örök haszonbérletet, amennyi­ben így kívánta, megválthatta a teljes becsérték azonnali, vagy részletekben való fize­tése mellett.

Az októberi forradalom földreform törvénye – mint Siklós András írja – össze­hasonlítva a korábbi, vagy ké­sőbb, az ellenforradalom által alkotott hasonló reformokkal, kétségkívül igen radikális volt és igen messzire ment el a nagybirtok felszámolását ille­tően. A parasztságot azonban 1919 tavaszán, a proletárfor­radalom küszöbén, ez a meg­oldás már nem elégítette ki: a parasztság többsége a földek megváltás nélküli azonnali birtokbavételét és felosztását követelte, sőt nem egy helyen már ebben az időben végre is hajtotta.

A kommunisták földmun­kás-lapja, A Szegény Ember már a törvény kibocsátásának napján hangot adott a parasztság hangulatának. Állást fog­lalt a megváltás ellen: „Most a földmérők, a parcellázók, aztán meg a végrehajtó és a do­bosa. Így volt ez mindig és így lesz mindaddig, amíg a földes uraknak, bankároknak, bérlőknek megfizetik a földet, amit felparcelláznak. Földet kapott azelőtt is a földmű­ves szegénység, de aztán rá is fizette, még a tehénkéjét, de még a párnáját is” – írta. El kell venni a földet – ingyen, megváltás nélkül; csak így nem lesz becsapva a földmű­ves szegénység.

„...elsőnek az én birtokosat osszák fel

A minisztertanács eredeti­leg Károlyi Mihály fél­testvére, az ellenforradal­mi felfogásáról hírhedt Ká­rolyi József birtokán akar­ta kezdeni a földosztást. Károlyi Mihály azonban azt kérte, hogy annak a birtokán kezdjék jelképesen elsőnek a nincstelenek földhöz juttatá­sát, aki azt követelte, ti. a sa­játján. Hajdú Tibor új könyve szerint Károlyi ekkor állítólag azt mondta: „Tegyék meg ne­kem azt a szívességet, hogy el­sőnek az én birtokomat osszák fel... Nem tudhatjuk, mennyi időt engedélyez a sors nekünk a kormányzásra. Nem szeretném, ha az én birtokom felosztatlanul maradna.”

Ilyen előzmények után ke­rült sor arra, hogy Károlyi Mihály február 23-án, a kor­mány néhány tagjával és több újságíróval Kápolnára utaz­zék. A földosztás történetét többen megörökítették; Móricz Zsigmond számos cikket írt a földosztás jelentőségéről, Biró Lajos a Világban ünnepelte Károlyi önzetlenségét, Krúdy Gyula pedig külön kis füzet­ben foglalta össze benyomá­sait erről a történelmi jelen­tőségű napról. Leírják magát az utat, a hatvani ünnepsé­get, ahol is Károlyi az üdvözlő szavakra válaszolva hangsú­lyozta, hogy ez a földosztás Kossuth Lajos eszméinek to­vábbvitelét jelenti. „Kossuth Lajos felszabadította a jobbá­gyokat – mondotta —, mi föl­szabadítjuk a zselléreket és a gazdasági cselédeket. A költő szavát, hogy itt élned, halnod kell, megtoldjuk egy szóval, azzal, hogy itt dolgoznod kell.”

Ő beszélt elsőnek a kápolnai nagygyűlésen is. Az új függet­len, demokratikus szociális in­tézményekkel telített Magyarországon azé lesz a föld, aki dolgozik – mondotta. Felhív­ta a parasztságot, hogy mun­kájával is segítse a kormányt, vegyen ásót és kapát kezébe és termeljen többet. A többter­melés lehetőségét a szövetke­zésben jelölte meg és ilyen alapon való együttműködésre hívta fel az ország kisbirto­kosait. „Mi is hódító hadjá­ratra indulunk most. Egy nagy impériumot akarunk megvalósítani: a munkának és a szabadságnak impériumát. A zászlónk fehér, és fegyverünk nem a puska és a kézigránát, hanem az ásó és a kapa, és az eke szarva. Én mint a köz­társaság ideiglenes elnöke, felszólítom az egész ország né­pét, sőt követelem, hogy adja ide a munkáját és a verejté­két.”

A néptömeg, mint egy em­ber válaszolt Károlyi kérésé­re: Megadjuk – kiáltották.

A beszédek elhangzása után előlépett Antal János, kápol­nai illetőségű, nincstelen földműves. Károlyi kérdésére el­mondotta, hogy öt gyermeke van, felesége beteg. És földje? – kérdezte Károlyi. – Egy csepp se – felelte a rokkant katona. „A köztársaság elnö­ke – írja Krúdy – vette az iront és bejegyezte Antal Já­nos nevét abba a nagy árkus­ba, amelyet nemsokára meg­tölt Magyarország minden szegény emberének a neve. Nagy az az árkus papiros. Sok szegény ember neve ráfér. De vannak ám új árkuspapirosok is, ha ez az első megtelik a szegények nevével.”

A szocialista forradalom felé...

Ha Károlyi ragyogó gesztu­sa mindenkit magával is ra­gadott, mégsem oldotta meg – nem is oldhatta – a ne­hézségeket. Móricz Zsigmond már néhány nappal a földosz­tás után arról ír, hogy a föld­höz juttatott agrárproletárok közül majdnem senkinek sincs szekere, lova, ekéje, gazdasági felszerelése. Nem tudják a föl­det megszántani, nincs vető­magjuk. Azt ajánlja, hogy a gazdák kössenek kollektív megegyezést a fölmunkássággal: ők igásmunkát végeznek azoknak, s a munkásság kézi napszámmal fizet érte: A Nép­szava pedig beszámolva a kál-kápolnai földosztásról, úgy látja, hogy Károlyi Mihály szép példája a magyar grófok­ra kevés hatással lesz; jószán­tukból sohasem fognak bele­egyezni abba, hogy kiengedjék kezükből azt a földet, amely Werbőczy ideje óta kitűnő esz­köz volt a föld népének le­igázására, kiuzsorázására és amely módot nyújtott nekik gazdag, gondtalan úri életre. A cikk kiemeli a szociálde­mokrata párt, a városi mun­kásság szerepét abban, hogy az agrárproletárok felszaba­dultak a földesúri uralom alól s a maguk gazdáivá váltak; de leszögezi, hogy a birtokre­formnak az a módja, amely Kál-Kápolnán történt, ti. tíz­holdas parcellák magántulaj­donul való kihasogatása – no­ha nagy haladást jelent a nagybirtokrendszerrel szem­ben – nem valami megfelelő mód arra, hogy a város és a falu ellentétét megszüntesse. Egész nagy uradalmaknak kö­zös birtokba vételét és közös művelését sürgeti az igénylők­ből alakított termelőszövetke­zet útján.

Az egyre erősödő népmoz­galmak hamarosan túlszár­nyalták, meghaladták a pol­gári demokratikus kormány földreform-programját. Szá­mos helyen már a földosztás másnapján újult erővel indult meg – és győzött is – a harc a nagybirtok azonnali, meg­váltás nélküli közös tulajdon­ba vételéért. Somogy megyé­ben például március 21-ig a nagybirtokok túlnyomó részét kisajátították és szövetkezetté alakítottak át.

Mégis, a kápolnai földosz­tás – Károlyi Mihály törté­nelmi elégtételt nyújtó, példa­mutató gesztusa – emlékeze­tes napja marad annak a sok évszázados küzdelemnek, ame­lyet parasztságunk a földért folytatott.

Pamlényi Ervin

 

(Magyar Nemzet, 1969/45. /február 23./ 9. p.)