Emlékezés Szindbádra

(1933. május 12-én – huszonöt esztendeje –
halt meg Óbudán a magyar próza egyik
legnagyobb művésze: Krúdy Gyula.)

1.

Krúdy Gyula élete a legna­gyobb rejtély volt. A város­ban napközben mindenfelé felbukkant jegenye-alakja. Mi­kor írt? Mikor született meg több mint száz kötetet jelentő életműve? Feljegyezték róla — és kéziratai bizonyítják —, hogy könnyen és gyor­san dolgozott, írásán alig ja­vítgatott, s néha két novellát és két-három regényfolytatást is megírt egy ültőhelyében.

Híres esete volt: egyszer az Otthonban, az újságírók klub­jában leült kártyázni és ami­kor elfogyott a pénze, félre­vonult és megírt egy novel­lát. Elküldte a klub altisztjé­vel, aki rövidesen meghozta a pénzt, s aztán — ez is el­úszott. Krúdy még kétszer is­mételte meg ezt a műveletet, de a pénz mindig elvándorolt tőle.

Három novellája született ezen a napon, de egyi­ken sem érzett, hogy a pénz utáni hajszában íródott. Re­mekmű volt mind a három!

2.

Szini Gyula, a finomtollú novellista mondta róla ezt a meghatározást: „Krúdy egy-szerre fiatal is, öreg is, mint az Ezeregyéji mese.”

Egyszer az Erdélyi Borozó­ban találkoztak, ahol Szini hajnalban talált rá a magába mélyedt, elgondolkozva ülő, s képzeletében talán éppen Podolinban vagy Késmárkon járó Krúdyra:

— Hol tartasz? — kérdezte.

— A huszadik diópálinká­nál!

— És hogy érzed magad?

— Mint egy öreg, terebé­lyes diófa! — válaszolta Krúdy.

3.

Nem szerette a villamost, az autóbuszt, a taxit — konf­lison, fiakkeren utazott a leg­szívesebben, régen meg az omnibusz és a szigeti lóvasút volt a kedvenc közlekedési eszköze. Egyszer ült repülő­gépen, amikor megnyílt a légi-forgalom és repülőgépen vit­ték el szűkebb hazájába, a Nyírségbe, Nyíregyházára. Ez volt a véleménye:

— Nem nékem való ez a légi fiakker!

4.

A Tabánban — amelyet 1933-ban bontottak le, abban az évben, amikor Krúdy meghalt — volt egyik kedves helye, Krausz Poldi híres vendéglője: a „Mély Pince”. Onnan kapta a nevét, hogy vagy harminc lépcső vezetett le az ivóba, ahol döngölt föl­dön álltak az asztalok. Egy­szer hajnali barangolás so­rán Krúdy elhozta Bródy Sán­dort a Mély Pincébe. Úgy négy óra felé járt az idő, ál­modott már az egész Tabán, amikor Krúdy hatalmas ök­lével megzörgette a Mély Pin­ce ajtaját. Kisvártatva meg is jelent Krausz Poldi ... kissé neglizsé-ben, de szíves szere­tettel fogadta a kései vendé­geket.

— Lám — magyarázta Krúdy Bródy Sándornak — itt a bizonyíték: a kocsmáros, aki hajnalban felkel és hos­szú gatyát visel, csak jó bort mérhet.

Híres jó bora is volt Krausz Poldinak...

5.

1916-ban az Aranykéz ut­cai szép napok előszavában keseregte el: „...nem ér semmit az egész irodalmam. Szerencsére úgyis csak a be­tegek és lábtöröttek olvassák az írók munkáját”.

Vajon mit szólna most, 1958-ban, amikor az eredeti­nél sokszorta nagyobb pél­dányszámban és ki tudja há­nyadik kiadásban jelenik meg egy-egy műve. És néhány nap­pal a megjelenés után már minden példány elfogyott...

Pánczél Lajos

 

(Ludas Matyi, 1958/20. /május 15./ 11. p.)