Szindbád visszanéz

Írta: Pánczél Lajos

(Krúdy Gyula halálának tizennyolcadik évfordulójára)

1.

Alkonyodott.

A hatalmas vadgesztenyefa sötét körvonalakban magaso­dott felfelé, szabadságra vágya­kozóan, mintha ki akarna törni a szűk udvarból. Mélyzöld lombjai között fehéren világítot­tak gyertyavirágai. Ha fuvallat lopakodott az udvarra, egy-egy apró szirom lehullott, lassú kó­válygással lebegett a föld felé, odatelepedett többi kis társá­hoz — a macskafejes kövezet már olyan volt, mintha hava­zott volna. Patkóalakú, fehérre meszelt, földszintes ház övezte az udvart, komoran ásított a kapualj, a negyedik oldalon kőfal meredt, előtte mázolt virágdézsákban leanderek örül­tek a májusnak.

A vadgesztenyefa alatt zöldre festett asztal mellett magas férfi ült. Hatalmas termetű, szinte rogyadozott alatta a lécfából készült szék. Fejét kissé fél­oldalra hajtotta, arcát, amely­ből szelíd tekintetű szemek néz­tek széjjel, a májusi alkonyat langyos levegőjében fürdette.

Elég volt egyetlen pillanat, hogy felismerjük — Szindbád volt, az álmodozó hajós, a mu­zsikásszavú költő, a szép és fájdalmas szerelmek, édesbús kalandok, emlékek és remények krónikása...

2.

Tizennyolc esztendeje járt itt utoljára. Akkor májusban is éppen így üldögélt, fejét félol­dalra hajtva, szeme, akárcsak most, messze révedezett. (Talán egy nyírségi tájat látott, vagy Podolin havas háztetőit.) A barátok akkor már eltávoztak, egyedül volt, nem hallatszott gordonkaszava, ült csendesen a vadgesztenyefa sötét lombjai és fehér virágai alatt, majd meg­töltetett egy parádis üveget szil­vánival, bedugta felöltője zse­bébe és hazaindult a szomszé­dos Templom-utcába.

Azóta nem látta senki.

Most azonban újra itt van, tizennyolc év után megint ta­lálkozunk a csendes budai al­konyatban.

— Szindbád!

Felöltője zsebéből kihúzta ke­zét, helyet mutatott... Újra egy­más mellett ültünk a mókus-utcai kis vendéglőben.

És megszólalt a gordonkahang:

— Kimenőt kaptam egy kis sétára, hogy még egyszer végig­járjam a helyeket, amelyeket annyira szerettem. Most, a séta végén, megpihenek a régi ta­nyán, ahol minden olyan, mint azelőtt, csak a vadgesztenyefa törzse vastagodott meg egy kissé... Öreg korukra a fák is, emberek is meghíznak.

Az udvaron hangtalan járással egy macska surrant keresztül.

— A séta szép volt, felejt­hetetlen... Delizsánszom mint­ha új világba röpített volna... Ti, régi barátok, talán emlé­keztek még, hogy én nemcsak Szénfiről vetettem papírra so­rokat, aki «bűbájt, augusztusi csillagport, érett szilvafák és októberi János-hegyi szőlő­venyigék illatát s boldogtalan költők magános epekedését fu­volázta az asszonyok fülébe», nemcsak Nagybotos Violáról meséltem, aki egy városban tizenegy nőbe volt szerelmes egyszerre, nem csupán az őz­lábú Franciska kisasszonyról és Remseyről, aki futár volt a déli hadseregben, hanem erről a városrészről is, amely el­hagyatottságában, magányossá­gában annyira a szívemhez nőtt...

— Emlékszem: «Egy élve el­temetett város regénye»...

Szindbád szeme felcsillant:

— Emlékszel?... Ti most 1951-et írtok, akkor kereken húsz esztendővel kevesebbet mutatott a kalendárium...

3.

«Egy élve eltemetett város regénye» — ez volt a címe Krúdy Gyula mesteri város­képének s ebben — a szinte ismeretlen — írásművében Szindbád másik arca villant meg. A romantikus kalandok fuvolaszavú költője kemény szavakkal ostorozta a mindig csak ígérgető illetékeseket és síkraszállt a magárahagyott Óbudáért.

«A régi pesti polgármesterek, ha útjuk elvezetett a harmadik kerületi Flórián-térén, üldögél­ve a város forgatagában és a város méltóságát jelentő lobogó tollas hajdú árnyában, gyak­ran hallhatták a kiáltást: Meg­csaltatok!»

Így kezdődött Kr. Gy. város­képe. Bizony, a Flórián-szobor vádolón ráripakodott a spa­nyolszakállú Ráth Károlytól Márkus Józsefig minden erre vetődő pesti polgármesterre és számon követelte mit ígértek, amikor a három város: Pest, Buda és Óbuda egyesült.

Mit ígértek Óbudának?

Városszabályozást, viskók he­lyett modern lakóházakat, siká­torok helyette utcákat, szűk ud­varok helyett levegős, tágas parkokat, a távolságokat eltün­tető gyors közlekedést és hidat, mindenekelőtt — új hidat!

«Akárhogy latolgatjuk a jö­vendőt: — írta Szindbád 1931-ben — Óbuda jövendőjének kedvezőbb fordulatot nem ad­hat más, mint az ötven eszten­deje ígért híd megépítése. Az eddigi fővárosi hidak mind oly groteszken épültek, hogy egytőlegyig nekimennek valamely budai hegynek, a hidak kör­nyéke a balparton már azért sem fejlődhet. Az óbudai híd volna az egyetlen, amely sík vidéken, tágas, építkezésre való parti tájakat kapcsolna össze a Dunán. Mindkét parton egyszerre új városrészek teremnének a földből, házak bújnának elő, amelyek a jövendő számára készülnének... Híd nélkül a holtak városa marad Óbuda, amelyről kellemesen lehet ol­vasni a kalandregényekben, vagy ábrándos románcokban, de benne élni a mai embernek annyi lesz, mint ötszáz eszten­dővel visszaigazítani az óra­mutatót.»

4.

Szindbád bólintott:

— Igen, ezeket írtam húsz esztendeje... De most, amikor visszatértem egy röpke dél­utánra — új világ fogadott... Húsz év előtt még azt kérdez­tem: «Vajjon meddig állnak még ezek a félig földbe eresz­kedett házikók?» — és ma dél­után feleletet kaptam a kérdé­semre... A Föld-utca, Pacsirta­mező-, Szőllőkert-, Mókus-, Kis­korona-utca ósdi viskói eltüne­dezőben. Helyükön már új épü­letek emelésére készülnek, de láttam diadalmasan ívelő új há­zakat is, világos, egészséges, napfényes lakásokkal... És — áll a híd! ... A híd, amely a leg­mostohábban kezelt két part­részt összekapcsolja. Áll a híd, diadalmasan és erősen, az em­beri munka gyönyörű ered­ménye és régi remények sokáig hasztalan várt beteljesedése. Előtte gyönyörű nagy térség, virágok, zöld pázsitok...

5.

Az alkonyt felváltotta az est.

Szindbád feláll:

— Ideje, hogy induljak...

Szálas alakja kiegyenesedett és lassú léptekkel megindult ke­resztül az udvaron: a söntés felé. Ott még odaszólt a hold­világképű pincérnek:

— Józsikám, szívecském, tölts egy parádis üvegbe egy kis szilvánit!

Az üveget felöltője zsebébe süllyesztette, aztán kilépett a májusi estén a Mókus utcába, amely nevét a szegényeket ked­velő, nemesszívű Berényi Bor­bála földesasszony címermóku­sától kapta. Balra kanyarodott a Templom-utcába. Pillanatra megállt a 15-ös számú, kis földszintes ház előtt.

Itt búcsúztam el az élet­től! — monda csendesen.

Tudjuk, Szindbád! Gyer­tyafény mellett töltötted utolsó éjszakádat, ó, nem romantikus különcségből égett a gyertya, hanem mert az Elektromos­művek kikapcsolta a villany­áramot. A magyar író, aki száz kötet könyvet írt szorgal­mas életében, nem tudta ki­fizetni — a villanyszámláját...

— Így volt!

— De most másképpen van, Szindbád! Az író szobájában nem gyertya pislákol, hanem villany szikrázik... Megbecsü­lik a munkáját és megadják a lehetőséget, hogy nyugodtan dolgozhassék... Nem művelet­len kiadók kegyétől függ az írói előleg, hanem Irodalmi Alap folyósítja és Bölöni Gyurka bátyánk szeretettel is­tápol minden tehetséget, még alkotóházba is elküldi a toll munkásait, Sárospatakra vagy Visegrádra, hogy még nyugod­tabb körülmények között dol­gozhassanak... Igen, Szindbád, megbecsülik az írókat!

Kifordultunk a Kiskorona­utcába, aztán jobbra, ahol ezer fényben szikrázott az új híd.

Szindbád búcsúzott.

Búcsúzott kemény kézszorí­tásával és tiszta tekintetével. Aztán lassú léptekkel, s félre­hajtott fejtartással megindult a híd felé. Szálas alakja lassan távolodott. A híd fényei szik­ráztak körötte. Mintha simo­gatták volna.

 

(Magyar Nemzet, 1951/127. /június 3./ 4. p.)