Krúdy Gyula

VÁLOGATOTT NOVELLÁK

(Szépirodalmi Kiadó)

A tavaly ősszel debreceni kiadónál megjelent kötet óta sorozatban kapja az olvasó ezt az elfelejtett, különös írót, a századeleji irodalom nagy rejtélyét.

A kiadók könnyű helyzet­ben vannak. Nem érheti őket gáncs, szemrehányás azért, hogy mulasztásukat pótolják, pénzügyi helyzetüket is elő­nyösen befolyásolja a napok alatt elfogyó újabb és újabb kötetek sikere és a közönség sem jár rosszul, mert pénzéért nemesveretű irodalmat kap.

Majdnem példátlan a magyar irodalom történetében az a nagy ellentét, amely értékelését illetően a kritika és a közönség között van. A közönség 1913 óta „falja” Krúdyt-és ezt változatlanul magas étvággyal teszi, ugyanakkor a kritika bizonytalankodik.

Schöpflin Aladár, a kor egyik vezető kritikusa ezelőtt hu­szonöt esztendővel, az író ha­lálakor kimondta a különös szentenciát, hogy „a kritika mindig bajban volt vele ... nem illettek rá a szokott kri­tikai mértékek”, és ezzel aka­ratlanul is bejelentette a pol­gári kritika csődjét. Az ilyen kijelentések megbocsáthatók a politikai iránytű nélkül té­velygő polgári kritikusnak, de nagy hiba, hogy szocialista kritikánk sem tett eddig egye­bet, minthogy — legfeljebb a szavak változtatásával —, de értelemben minden egyes al­kalommal aláhúzottan — a schöpflini tételt ismételgeti.

Nagy hiba ez, ha meggon­doljuk, hogy annak idején Rákosi Jenőék sem tudták Adyt a szokott mértékkel mér­ni és a Rákosi után következő kritika könyvtárnyi kötetet produkált azért, hogy az iro­dalom új jelenségét, Adyt, a hittérítő papok konokságával és szóbőségével közelebb vigye a közönséghez. A biblián kívül alig van kötet, amely kö­rül olyan irodalom keletkezett, mint az egy kötetnyi Ady ma­gyarázatára.

Ezt pedig figyelmeztetésül és a tökéletes analógia jogán kell elmondanunk, mert Krúdy prózában éppen olyan sajátos, éppen olyan utánozhatatlan, éppen olyan korjelenség és éppen olyan iskolát csinált, mint Ady a lírában. Több fi­gyelmet érdemelne Krúdy, aki Adynak nemcsak borbarátja — hanem — bocsánat a meg­okolt szentségtörésért — fegy­vertársa is. Nem véletlen, hogy a Krúdy-stílus, a nagy rejtély, az 1912-ben megjelent „A vö­rös postakocsi” című korre­génnyel — amit inkább riport­nak nevezhetnénk — éppen abban az időben jelentkezik, amikor Ady is a Holnap har­cai után befutott — és végle­gesen befutott. 3000 példány­ban jöttek akkor Mikszáth és Gárdonyi, A vörös postakocsi pedig két hónap alatt tízezer­nél több példányban fogyott el. Krúdy stílusának fejlődés­története, ha egyszer kieleme­zik, Adyhoz való teljes igazo­dást mutat majd. Nem vélet­lenség ez, hanem bizonyítha­tó. Bizonyítható életrajzi ada­tokkal is, hiszen mindketten a Debreceni Ellenőrtől indultak és innen kezdve egyforma utat tettek meg, fiatalkori prózá­juk, szemléletük és a későbbi is egyezik, és legközelebbi ro­konaik Reviczky, Vajda és Tolnai Lajos. Erre származá­suk is predesztinálta őket. Va­lahol ezen a tájon lesz a „Krúdy-titkok” nyitja, mert bármennyire furcsa, de igaz, hogy Krúdy körül a kritika még mindig titkokat keres és álmokat igyekszik megfejteni.

A most tárgyalt kötet fo­gamzásától kezdve elvetélésre volt ítélve. Lehetetlen Krúdyt 20 ív terjedelemben bemutat­ni, a válogatás is elég kényel­mesen, előre (az előszóban) mentségeket keresve történt. A bevezető negyven oldala is­mételi az eddigi megállapítá­sokat, újat nem hoz, csupán egyet, éspedig azt, hogy felhív­ja a figyelmet arra, hogy az író sajátos stílusa, népi élet­szemlélete, magas művészetté fejlesztett és tudatosan azzá fejlesztett népi nyelve, egy kü­lönös öregasszonynak, a száz­éves korában Nyíregyházán meghalt vájákos asszonynak, Radics Máriának és annak a hatásnak tulajdonítható, amit ez a különös asszony, Nyíregy­házának leghíresebb kártya­vetőnője az íróunokára tett.

Hogy milyen volt és lehetett ez a hatás, arra következtet­hetünk egy 1919 februárjában kelt levélből, amelyben Radics Mária arra utasítja a már hí­res és népszerű íróunokát, aki­nek az 1918—19-es események előkészítésében, publicisztikai munkásságán nagy része volt, hogy menjen és — mint egy­kor Kossuth Lajos — járja be az országot, szónokoljon és szavaljon.

Krúdy körül ilyen és ennyi­re nyílt titkok vannak.

Mikor ezeket a sorokat ír­juk, jelent meg egy újabb nagy kétkötetes munka Írói arcképek címen, Krúdy eddig ismeretlen írásaiból és ez a kötet lesz az első közkinccsé tett dokumentum, amely vala­mennyire igazolja eddigi állí­tásainkat. A magyar irodalom­nak sajátos története ez a könyv, amely árulkodik írójá­ról és főképpen annak céljai­ról. Krúdy nagyon sokat ta­nult Puskintól, főként Turge­nyevtől, kedves oroszaitól, „akiket még a nőknél is job­ban szeretett”. Tolsztoj is a kedvence volt és szinte a cso­dával határos, hogy Tolsztoj megítélésében és helyes meg­ítélésében — legalább a megje­lenési dátumok szerint — meg­előzte Lenint. Tolsztojról szóló véleménye (huszonöt éves ko­rában) értelmileg azonos Le­ninével. Azt kérdi Krúdy, hogy a vörös Tolsztoj miért vált égikékké és azt állapítja meg, hogy Tolsztoj szocializmusa unott és az eszközei (főként az aszkétizmus) nem célravezetőek. Krúdy írásaiban érződik is a tolsztoji kiúttalanság (és ez ideig még kevés szó esett arról is, hogy milyen nagy ha­tása volt Tolsztojnak a század­elő magyar irodalmára és közéletére).

Krúdy Jókainál is terméke­nyebb író volt. Nehéz munka lesz még a Magvetőnél jövőre induló háromszáz ívnyi terje­delemben is bemutatni no­vellatermésének javát. Húsz íven pedig lehetetlen. Ebbe a mostani kötetbe a mazsolák illettek volna, de csak kalá­csot kaptunk benne, mazsolát nagyon keveset.

Írnunk kellett Krúdyról, mert Debrecenben kezdett és itt fedezte fel Reviczky legkö­zelebbi barátja, Gáspár Imre szerkesztő. A magunkénak tarthatjuk.

Perepatits Antal

 

(Hajdú-Bihari Napló /Debrecen/, 1957/231. /október 2./ 5. p.)