Krúdy Gyula

A TEGNAPOK KÖDLOVAGJA

Szépirodalmi, 683 old. 43 Ft (Ajánlott)

Akármit írt, mindig róluk mesélt: a „tegnapok ködlovagjairól”. Ők voltak igazi, legkedvesebb figurái. Egy különös, időtlenné stilizált múlt ábrándos ténfergői, mélázó lovagjai: a Rezeda Kázmérok, Podolini Lajosok és Alvinczi Eduárdok.

Aki a Krúdy-sorozat kötetét lapoz­gatja, megtudja, hogy ezek a köd­lovagok nem csupán a nosztalgikus kép­zelet teremtményei. Valamikor ott sétál­tak a pesti utcán, lakmároztak a József­város és Óbuda kocsmáiban, vitáztak a kávéházakban, udvaroltak a korzón, mint barátjuk és krónikásuk, a legfőbb „köd­lovag”: Krúdy Gyula is.

Szemere Miklós, aki lovakon és kártyán gazdagabbra nyerte magát még a király­nál is, Pongrátz Béla, aki pár szivarral a zsebében vágott neki Szibériának, hogy felkutassa Petőfi Sándort, Kapy Miklós, a huszártisztből lett pezsgőügynök, egyúttal az angol király rokona, Törs Kálmán, a ráklevesek mestere — álregényírók és turfszakértők, kutyabolondok és kávéházi politikusok — mind felvonulnak a kötet lapjain. A régi Pest, a hetvenes-nyolcva­nas évek fővárosa támad sajátos, álmok­ból és emlékekből szőtt életre nagy írónk nosztalgiáiban.

Ezek az emlékek aztán szinte külön Krúdy-regénnyé olvadnak össze. Lehetne ugyan azon vitatkozni, hogy az egyes portrék mennyire hitelesek, mennyire fe­jezik ki a századvég társadalmi valóságát. Ez azonban nem is fontos. Ezek az írások nem azért jöttek a világra, hogy leltárt készítsenek a régi Magyarország arckép­csarnokáról. Álmodni, emlékezni akarnak, az ötvenéves Krúdy (1925 és 32 között írta őket) varázsolta vissza bennük elszállt ifjúságát. S ebben a visszavarázslásban nagyobb szerepe van a kopott, tehetség­telen Pongrátz Bélának és Törs Kálmán ráklevesének, mint a valóság mégoly fon­tos eseményének vagy szereplőjének. Na­gyobb szerepe van az emlékezésnek, mint a történelemnek.

Ez az emlékező-jelleg sajátos varázst ad a Krúdy írásoknak. Lírával, költőiséggel vonja be az elbeszéléseket. Az irodalom- történet gyakran emlegeti Krúdy időtech­nikáját: a mese felszabadítását az időrend zsarnoksága alól, mely művészi módsze­rét a modem regényírókéhoz (Proust, Giraudoux, Woolf) teszi hasonlatossá. Az időt felbontó technika, az események szálainak szándékos eldolgozatlansága, a szabadabb gondolattársulások játéka — mind a költőiség szolgálatában áll. Krúdy lírai dallamokra hangszerelte a prózát, olvasóiban újra felébresztette a képzele­tet, az elbeszéléssel való érzelmi azonulás vágyát. Modernség és közérthetőség így egyszerre jelentkezik írásaiban, ez okoz­hatja regényei nagy népszerűségét.

Persze azért Krúdy emlékezései sok­mindent elárulnak a korról: a gentry elzülléséről mikszáthian igaz sorokat olvas­hatunk, a Ferenc József számlájára el­eresztett gúnyos megjegyzések és a sza­badságharc emlékét őrző őszinte meghatódás pedig hűségesen idézi fel a század­vég ellenzéki közérzetét.

Pomogáts Béla

 

(A könyvtáros, 1962/11. /november/ 683. p.)