Az olvasás iskolája

EGY KRÚDY-REGÉNY ÉS A MODERN REGÉNYTECHNIKA

Aki Krúdy Gyula kései regényét: a Boldogult úrfikorombant olvasni kezdi, gyak­ran válik bizonytalanná, – vajon mit is mond neki e könyv? Hiányolja a cselekményt: a történésnek azt a megszerkesztett ívét és iramát, amit a múlt század klasszikusainál vagy akár Gárdonyinál, Móricznál, Kosztolányinál megszokott. Zavartan állapítja meg, hogy a regényben nem történik semmi, legalábbis semmi „regényszerű”. Ám mire a könyv végére jutott, a bizonytalanságot és a hiányérzetet mégis ritkán érzett olvasói öröm váltja fel: aki nem sajnálja a fáradságot s leküzdi az ismerkedés zavarát, egy különös világban lesz otthonos és jutalmul kapja a felfedezés élményét, örömét.

Mi ennek a eseménytelen s mégis teljes világot felmutató könyvnek a varázsa, titka? – erre keresünk magyarázatot.

A Boldogult úrfikoromban valóban eseménytelen regény, illetve cselekménye csu­pán annyi, hogy Kacskovics úr, álmatlanságban szenvedő idősödő úriember megismer­kedik a Szepességből Pestre vetődött Podolini Lajos néhai alszolgabíróval, valamint Vilmosi Vilma kisasszonnyal, s társaságukban egy kiadós: délelőttől alkonyatig tartó villásreggelin vesz részt a Bécs városához címzett sörözőben. A regény valójában e hosszúra nyúlt villásreggeli leírása, eseménytelen, mégis gazdag „története”.

E gazdagságot nem az események okozzák, hanem a figurák, a mesteri tollal meg­rajzolt alakok bősége. Már ilyen jellegzetes, ábrándos, romantikus, mégis minden ízük­ben realisztikus típusok a főszereplők: Kacskovics úr, Podolini Lajos és Vilma. Kacskovics gazdag háziúr, társtalanul bolyong a főváros fogadóiban és vendéglőiben, bölcs életismerettel, de szótlanul avatkozik ismerőseinek sorsába, terelgeti őket a megbékélés, a boldogság felé. Podolini valódi Krúdy-figura: kissé faragatlan, de jószívű fiatal­ember, aki félszegsége mögött ábrándos léiket, nosztalgiákat és álmokat őriz. Hasonló jellem Vilma kisasszony is: határozottsága, vakmerősége csupán álruha, mivel ábránd­jait védelmezi. Az igazi arcképcsarnokot azonban a villásreggeli hosszú jelenete festi fel. A vendéglőbe sorra érkeznek a törzsvendégek, a betévedő idegenek és lumpok: Pista úr, a kerületi adókivető bizottság elnöke, hatalmas kedvű, étvágyú, torkú s tekin­télyű férfiú, és különc társaságának tagjai: a félálomban kocsmázgató Jenőke, a kiis­merhetetlen huszárkapitány, a savanyú Esperes, a Szerkesztő, aki Polkásiné Nagy Edit néven írja cikkeit, Kriptái úr, akit gondnokság alá helyeztek, Keszthelyi úr, aki Feste­tics Tasziló herceg fiának szeretné feltüntetni magát, Piac, a tönkrement borkereskedő és mások, megannyi különös, múltbeli figura. Általában kisemberek, a Terézváros és a Király utca apró egzisztenciái: trafikos, portás, hordár, vendéglős, éjszakai pincér.

Megjelenésük, beszélgetésük, vitáik alakítják ki a „történetet”. Eszmecseréikből egy hajdan volt világ képe bontakozik ki, noha inkább furcsaságokról, különcségekről váltanak szót, mint az élet nagy kérdéseiről. Régi éjszakákról, lumpolásokról, színész­nőkről és borkereskedőkről beszélgetnek, arról, hogy miként lehet a szivart olyan módon elszívni, hogy hamuja együtt maradjon, arról, hogy milyen praktikával lehet csempé­szett portugál szardíniához jutni, arról, hogyan csapoltak sört annak idején Bécsben Ferenc Józsefnek, amikor delet harangoztak az István-templomban. Csupa régi ese­mény kerül szóba, elporladt gavallérok, megvénült kisasszonyok, többé már nem készí­tett ételreceptek, egykori lumpolások: egy elmúlt világ. Voltaképpen nem is lehet tudni, mikor játszódik a regényben szereplő nevezetes villásreggeli. Néhány elejtett szó a háborúról, egyébről azt sejteti, hogy a húszas évek elején vagyunk, – maga a regény 1929-ben született. A fontos mégsem ez: a Boldogult úrfikoromban valahol az időtlen­ségben játszódik, egy régen volt és elmúlt pesti kisvilág: vendéglők, sörházak, asztal- társaságok népe emlékezik vissza ifjúságára. „Ha »boldog úrfikoromra« gondolok (mint­ha ez a kifejezés e társaságban a magyar históriának a legszebb lapjait jelentené, amely lapokra aranybetűkkel van felírva mindazoknak a neve, akik ebben a korban szeren­csések voltak élhetni), ha »boldogult úrfikoromra« gondolok...” – hangzik fel egyre gyakrabban az emlékezés az elnök, a volt szolgabíró, a borkereskedő vagy a vendéglős ajkán; s az írói zárójelben foglaltak arról árulkodnak, hogy maga Krúdy is ifjúságát idézi, emlékeit ébresztgeti, álmait szólítja elő a feledésből.

A Boldogult úrfikoromban az emlékezés és a nosztalgia könyve.

Az emlékek szabad áramlása, az emberi arcok változatos bősége pedig nem cselek­ményt épít, hanem egy emberi állapotot mutat be nekünk. Halász Gábor, a két világ­háború közötti magyar esszé mestere szerint a modern regény – hasonlóan a műfaj XVIII. századi jelentkezéséhez, Fielding vagy Diderot alkotásaihoz – nem fejlődésraj­zot ad, hanem egy „állapot” bemutatására vállalkozik. Szakítva a XIX. század polgári regényének hagyományaival nem „koncentrikusan”, szigorúan felépített kompozíció­ban szerkesztett, hanem mintegy „lineárisan” ragasztja egymás mögé az epzódokat, s nem a szerkezettől, hanem pusztán az író elbeszélő kedvétől és témabőségétől függ, hogy hány esemény, epizód, figura követi egymást. Ebből a szabad láncolatból – melyet természetesen nem béklyóz még az időrend sem, s a múlt és jelen rétegei között kötetlenül válogathat az írói fantázia –, azonban egyfajta emberi állapot ábrázolása: egy réteg, egy osztály, egy kor természetrajza bontakozik ki, miként Proust regény- ciklusában, Joyce Ulyssesében vagy Thomas Mann Varázshegyében. És miként Krúdynál, legszebben talán éppen a Boldogult úrfikoromban lapjain.

Krúdy regénye, hasonlóan a modern regény klasszikus mesterműveihez, nem tör­ténetet mond el, hanem állapotot ábrázol. A regénytechnika ezért szakít a hagyományos cselekménnyel. Krúdy egy statikus világ lírai rajzát akarja nyújtani, s ezt nem érheti el cselekmény, a drámai történetek révén, csakis azzal a mozaikos állókép módszerrel, amit a Boldogult úrfikoromban lapjain használ. Nála az újítás tehát nem divat dolga, s persze nem is idegen hatásé: hiszen Proust még ismeretlen volt, amikor ő már hasonló technikával dolgozta fel Szindbád-történeteit vagy Alvinczi Eduárd-históriáit.

Krúdy laza regénytechnikája a mondanivaló szolgálatában áll: csakis ezzel a tech­nikával idézhette meg azt az elégikus és nosztalgikus közérzetet sugárzó kisvilágot, melynek természetrajzára a Boldogult úrfikoromban vállalkozott. Az írói szándékot szolgálja a szerkesztés kényelme, az egymást követő epizódok és zsánerképek laza szö­vevénye, a múlt és jelen rétegeinek egymásbamosódása, az a szuverén módon kezelt szerkezet, mely szakítva a regény hagyományosan alkalmazott időrendjével, valami­képp múlt és jelen határterületét használja fel, egybe mossa az emlékezőt és az emlé­keket.

Krúdy műve ennek ellenére sem azt a ködlovagokkal benépesített romantikus kö­zeget tárja elénk, mint A vörös postakocsi álom- és ábrándvilága. A Boldogult úrfi­koromban – bátran mondhatjuk – realista alkotás, alakjai nem elomló ködlovagok, hanem nagyonis hús-vér emberek, motívumai nem ábrándok, hanem éber szemmel megfigyelt apróságok: a régi pesti polgárság életének jellegzetességei.

Halász Gábor Proustot, Joyce-ot és a Varázshegyet papírra vető Thomas Mannt idézte fel példa gyanánt, amikor a modern regénytechnika különböző újításait az „álla­potregény” fogalmában foglalta egybe. Krúdy regénytechnikája talán kevésbé tudatos kísérletezés műve, mint Az eltűnt idő nyomában, vagy még inkább Joyce különös pró­bálkozásai. Mégis az ő rokonuk, az övéké és azé a modern regényirodalomé, mely az új tartalmakat új technikával akarja kifejezni. Krúdynál – miként minden igazi írónál – tartalom és forma valójában elválaszthatatlan: a Boldogult úrfikoromban állapotrajza és emlékezőtechnikája egymásból következik. Ezért „nagy regény” ez a könyv, s ez varázsának titka is: az olvasó egy a maga teljességében bemutatott világot ismer meg benne, és éppen a kifejezés talán szokatlan, de végül is magával ragadó művészete révén tárja fel előtte ennek a világnak különös titkait.

Pomogáts Béla

 

(Könyvtáros, 1966/10. /október/ 613-614. p.)