Krúdy-relikviák nyomában

 

Valószínűleg sokan akadnak Krúdy Gyula olvasói közül olyanok, akik nem tudják, hogy a nagy író gyermekkorának tanúi, jelesül asszony-hugai életben vannak még, Nyíregyházán laknak s csak nemrég, 1944 őszén halt meg édesanyja is, a drága nagy­asszony, akit Krúdy novelláiban «szent-anyám»-nak nevez a találékony fiúi sze­retet.

Hosszú évekig magam is gyanútlanul jártam-keltem szinte naponként a házuk előtt és nem is sejtettem, hogy csak be kellene kopognom az ablakon és Annak az arca jelenne meg előttem, aki legked­vesebb íróm bölcsője fölé hajolt egykoron. Pedig én semmi pénzért nem adtam volna, ha megismerhetem Krúdy atyafiságát, ku­tattam is utána állandóan, de senki nem tudta megmondani, hogy hol — merre akadhatnék a nyomára? Mindössze csak ho­mályos mende-mondák kerültek a fülembe a nevezetes famíliáról, de azok olyanok voltak, mint amilyenek általában lenni szoktak a legendák: se helyük, se idejük nem volt — hitelük még kevésbé. Akármelyikőjük után indultam el, csakhamar beláttam, hogy ismét félrevezettek és még annyira sem boldogulok, mint annak előtte. így be kell érnem azzal az egyetlen Krúdy-val, aki a Morgó-temető egyik dombja alatt porladozott, ha hinni lehetett sírköve fel­iratának, mely többek között azt is elárulta, hogy a megboldogultat, amíg élt, Krúdy Kálmánnak hívták és ötvenegynéhány éves korában valamilyen városi tisztségből szó­lította őt el a halál. Ennek a néhai való jó Krúdy Kálmánnak a hantjára azután elég gyakran ráültem egy-egy Krúdy-kötettel a kezemben s rendszerint fel sem álltam onnan, míg az egészet végig nem olvastam. Ekként legalább urambátyám is értesült halhatatlan unokájáról, akit az életben úgysem igen ismerhetett.

Ezzel vége is volt személyes Krúdy-kapcsolataimnak, egészen a felszabadulás utánig. Akkor, mint újságíró, újra vissza­kerültem Budapestről Nyíregyházára. Egy napon felkeresett a szerkesztőségben Krúdy Ilona, 48-as honvédszázados özvegye, az író nagynénje és arra kért, társadalmi úton kezdeményezzek gyűjtést felsegélye­zésére. Tőle tudtam meg, hogy Krúdy asszony-testvérei a Közép-utcában laknak, édesanyját, aki néhány hónappal azelőtt hunyt el, szintén onnan temették.

Dr. Merényi Oszkár egyetemi magán­tanár barátommal, a neves Berzsenyi-kutatóval kerestem fel a megadott cí­met. Két egyforma, kívül kávébarnára fes­tett, alacsony ház, mindkettőnek a ka­puja zárva. Az utca csendes, sehol nem láttunk egy élő lelket. Vasárnap délelőtt volt. Végre hosszas kopogtatás után óva­tosan megnyílt az ablak. Idősebb hölgy ijedt feje jelent meg a pár centiméter­nyi nyílásban. Megmondtuk, hogy kik vagyunk és kiket keresünk. Az asszonyság bizalmatlanul fogadott. Még a kilétét sem akarta elárulni. Később tudtuk meg, hogy Krúdy Gyula fiatalabb húga. Mint kiderült, újságírók már többször rászedték, valót­lanságokat írtak róla és megígérték, hogy segélyt szereznek a számára, amit azután nem teljesítettek. Ezért volt bizalmat­lan. Bizalmatlansága később sem oldó­dott, nem hívott beljebb bennünket, csak az ablakon keresztül tárgyalt velünk. El­mondta, hogy Krúdy Pestre kerülve, nem maradt szoros érintkezésben az otthoniak­kal, így ők elsősorban csak gyermek­koráról tudnak.

– De azért elég gyakran váltottunk levelet később is, míg csak meg nem halt szegény Gyula.

– Hol vannak azok a levelek?

– Fenn vannak a padláson.

– Mennyi lehet belőlük?

– Több paksaméta... Hiszen egy éle­ten keresztül egyre csak gyűlt...

– Meg lehetne tekinteni?

– Hát... most nem... fel van dúlva a pad­lás... mi elmenekültünk a harcok elől, idege­nek voltak a lakásba, de mit akarnak az urak?... Miért is nem jön már haza a lányom a templomból?...

Amikor észrevette, hogy menni készü­lünk, valamennyire megnyugodott. Beszé­desebb lett és egy fényképet is előhozott. A kép a négyéves Krúdy Gyulát ábrázolja. Eltátott szájjal néz bele a lencsébe, az akkori idők divatja szerinti, térden alul érő rövidnadrágot visel. A nyakában masni van. Mi szerettük volna legalább ezt a fényképet megszerezni, de hát erről szó sem lehetett. Dolgunk végezetlenül jöttünk el. Később is tettünk még néhány próbát, de ha lehet, még kevesebb szerencsével. Most már egyáltalán nem is jelentkezett senki kopogtatásunkra.

Krúdy-rajongók! Krúdy-kutatók! A nyíregyházi Krúdy-házban kincsek vannak elrejtve, esetleg írásbeli hagyaték formá­jában (végül is nem sikerült megtudnom, hogyan is állunk azokkal a levelekkel?) — de egészen bizonyosan szájhagyomány for­májában. Képzeljük csak el, mit nem ad­nának a franciák, ha megszólaltathatnák Francoiset, Prousték öreg cselédjét, a nagy emlékező gyermekkorának hiteles szemtanúját. Íme, a másik nagy emlékező zsenge éveinek őrizői bárki számára el­érhetők és kikérdezhetők — legalábbis még bizonyos ideig. Csak gyengéden mó­dot kell rá találni és beszélnek azok, akik­kel nagyrészt együtt élte át első tizenöt-tizenhat évét, szinte összes emlékeinek kincsesbányáját.

Hogy a mű a fontos? Igen, kétségtele­nül, a mű sokkal fontosabb. De azért ben­nünket az alkotó személye is érdekel, nem­csak műve. Arról nem is beszélve, hogy itt nagyon fontos adatokat lehet találni a mű teljesebb megértéséhez és értéke­léséhez is. Fel tehát! És több szerencsét, mint nekem volt.

RÁKOS SÁNDOR

 

(Új Idők, 1948/25. /június 19./ 426. p.)