Knihy a časopisy

 

JÚLIUS KRÚDY: PODOLÍNSKE STRAŠIDLO. Román. Preložil E. B. Lukáč. Vydal Spolok Tranoscius ako VII. sväzok „Tvorby”. Strán 212. Broš. 32 Ks.

Slovensko bolo pre maďarských spisovateľov vždy príťažlivým pro­stredím, do ktorého vkladali dej svojich románov. Azda preto, že táto zem, ktorá sa svojím podnebím, vzhľadom a složením obyvateľstva tak odlišovala od vlastného, čisto maďarského územia, predchodila Maďarom ako vlasť romantiky, starých zrúcanín a strašidiel. Tým si možno vy­svetliť aj obľúbenosť maďarských historických románov, čerpajúcich dej z tohto prostredia, a ako najmarkantnejší príklad postačí tu uviesť len Jókaiho román „Levočská biela pani”. Lež aj spoločenský život, omnoho patriarchálnejší ako na Dolnej zemi, jeho rôznorodosť a pestrosť lákala na druhej strane maďarských humoristov, aby v ňom odhaľovali vzťahy k centrálnemu uhorskému životu a v takých menších románových sklad­bách Mikszáthových neraz možno nájsť časti, v ktorých sa sám ma­ďarský autor dobromyseľne uškŕňa nad neškodnou obmedzenosťou horno­uhorského zemianstva, ktoré stratilo svoje vzťahy k ľudu a pri hľadaní nových, primeranejších svojmu spoločenskému postaveniu neraz sa zo­smiešnilo zdôrazňovaním svojej solidarity so zemianstvom maďarským.

Aj Krúdyho román „Podolínske strašidlo” je zameraný predo­všetkým na to, aby vzbudil fabulačnou schopnosťou, evokovaním niekde fantastického, inde zas patriarchálneho prostredia v čitateľovi dojem, že autorovou zásluhou sa približuje k oblastiam, ktoré sú mu ináč vzdia­lené a ovzdušie ktorých zažíva ako soznamovanie sa s niečím dosiaľ ne­vídaným a nepoznaným. Krúdy však vie, ako sa už ošúchaly tvárne pro­striedky tohto románového okruhu v maďarskej literatúre, a preto si volí takú rozprávaciu metódu, ktorá rozbíja hneď na začiatku fabulu len preto, aby ju potom mohla zas postupne z jednotlivých fabulačných vrstiev skladať.

Uhorský zeman Kavacký z hradu Nižderu a Riminský, podolínsky boháč z kniežacieho rodu, sú ústredné postavy tohto románu, ktorých osud je spätý s osudom Nemky z Heidelbergu, Alžbety Wartovej, a chu­dobného slovenského sedliackeho dievčaťa, Ančurky Príhodovej. Nie je náhodné, že spisovateľ zpočiatku odlučuje od seba jednotlivé postavy, že úmyselne nám neodhaľuje tajomnú spojitosť medzi nimi, a len táto rozdvojenosť je na príčine, že záujem o rozriešenie záhady okolo nižderského hradu v čitateľovi stále rastie.

Romány s podobnými dobrodružnými námetmi bývajú literárnymi teoretikmi odsúvané na periferiu literárnej tvorby. Závisí to však od fabulačných a štylistických schopností autorových, či je toto odsúvanie oprávnené alebo nie. A posudzujúc s tohto stanoviska Krúdyho román, musíme ho pokladať za autonomný literárny druh, ktorý má svoje samo­statné miesto po boku románových druhov ostatných.

Z[oltán]. R[ampák].

 

(Slovenské Pohľady /Bratislava/, 1942/2. /február/ 127. p.)