Akikkel találkoztam

Irja Relle Pál

Krudy Gyula

IV. Károly koronázására együtt mentünk át Budára, a Várba. Ott álltunk a koronázási domb­nál, amikor Ferencz József ifjú utóda Szent István lobogó palástjával, fején a nagy fejedelem ko­ronájával felvágtatott a halom­ra, hogy kardjával a »négy vá­gást« megtegye, annak jelképéül, hogy az országot minden táma­dás elől megvédi. Az első világ­háború a történelmi tanunk, hogy ez a szertartásos ígéret mennyire nem teljesült. Ennek vésztjósló előjelét egyébként megborzongva észlelték mindazok, akik a koro­názási domb közelében helyezked­tek el. A király lova ugyanis vág­tában megbotlott: IV. Károly ijedtében félszegen kapott a fején megbillent – nem elég tömören bélelt – korona után. »Rossz jel«, – rémüldöztek a közelállók; Krúdy Gyulának egyetlen arc­izma sem rándult meg. Szobor nyugalommal állt a helyén, majd egykedvűen leszólt hozzám a ma­gasból:

– A zöld király.

Mint kártyás ember beérte ez­zel a tömör hasonlattal, az írót nem serkentette a szándék, hogy vátesi következtetést vonjon le a groteszk pillanat baljós élményé­ből.

A koronázási ünnepség befeje­zése után én besiettem a szerkesz­tőségbe, Krúdy Gyula jegenye­alakja kedvenc kiskocsmája irá­nyában tűnt el, amerre Óbudát sejtettem ...

Éjszaka 3 órakor az Otthon-kör­ben találkoztunk újra. Keresztbe­vetett lábbal, félrebillent fejjel egyik kártyaasztalnál – aludt. Az asztal sarkán egy halom pénz hevert, látszatra gazdátlanul. Krúdyé volt. Éppen kitették a bankot – 15 korona hijján.

– Még 15 korona fut – mondta a bankár szaknyelven, a szeren­csés nyerő biztonságával.

Egy vállalkozó szellemű játé­kos Krúdy Gyula pénzéhez nyúlt, hogy a teljes téthez hiányzó ös­szeget kitegye. A rendületlenül alvó Gyula bácsi elkapta a járté­kos kezét:

– Egy vasat se, – jelentette ki kurtán és nyugodtan.

Mondanom sem kell, hogy a bankár nyert.

Hogy történt, hogy nem, nem tudom: hajnaltájt, amikor Gyula bácsi felébredt, az egész halom pénz eltűnt az asztal sarkáról, nem volt ott egy fillér, egy fia bankó sem.

Csüggedten kerekedtünk fel. Né­gyen, akik, mint gyászkíséret csatlakoztunk Krúdyhoz, szótlanul bandukoltunk a Nagykörút felé. A Nemzeti Színház sarkán nagy­szomorúan búcsúzkodni kezdtünk. Ebben a sorsdöntő pillanatban Gyula bácsi csak parancsolóan biccentett a fejével, valamit hüm­mögött is hozzá, amiből világosan megértettük, hagy vendégei va­gyunk: reggelire, a Newyorkba.

A kávéházban, »a mélyvíz« fölé könyöklő kis erkélyen vendéglátó gazdánk magához intette Gyula bácsit, már mint Reisz Gyulát, a nagyhatalmú főpincért és valamit a fülébe súgott. Hogy mit, azt csak abból az erélyes mondatból rekonstruáltuk, amellyel Krúdy Gyula a főúrnak felelt:

– Akkor nekem sem kell – hangzott a kemény válasz, ami nyilván azt jelentette, ha a mi részünkre nincs hitel, akkor ő (Krúdy) sem kér belőle. Aztán megint csak hümmögött valamit és fejét biccentve ránkparáncsolt: maradjunk ülve. Ő maga lustán, lassan felemelkedett helyéről és méltóságteljes nyugalommal, el­indult a telefonfülke felé, ahon­nan alig egy perc múlva ugyan­olyan lassan, lustán tért vissza helyére.

Talán negyedórába sem tellett, amikor hatalmas társzekér állt meg a Newyork szélesen kitárt ablakai előtt. A szekéren díszes és kevésbé díszes koporsók, ami­ket három markos legény szédítő gyorsasággal hordott be a kávé­házba. A hajnali vendégek tor­kán megakadt a falat a borza­lomtól, a koporsók oldalán arany­ló (vagy ezüstben csillogó) kitöl­tetlen blankettára: »... élt ...évet« – mindenki a saját nevét és életkorát halucinálta kéken-zöl­den a félelemtől és a felháboro­dástól. A botrány és pánik elő­hírnökei hátborzongató táncra perdültek a hideg márványpar­ketten. Reisz bácsi, a főúr és a fehér kabátos pincérek kétségbe­esve rohamozták meg a koporsó­szállítókat:

– Megőrültek? Mi jutott eszük­be? Koporsókat hoznak ide? Tüs­tént vigyék vissza!...

– Viszi az ördög, – felelték a legények – örülünk, hogy lerak­tuk.... Iderendelték, hát ittma­rad, kész, punktum.

– Mi az, hogy iderendelték? Ki rendelte ide?...

– A nagyságos Krúdy Gyula író úr.

Rohant erre Reisz bácsi, meg hanyathomlok az egész pincérhad Gyula bácsi színe elé, aki bál­ványmozdulatlansággal ült a he­lyén. Kórusban könyörögtek:

– Drága Mester... Küldje vissza az embereket... Vigyék a koporsókat... Ne tegye tönkre a kávéházat... Több vendég máris fizetés nélkül menekült...

Gyula bácsi egyetlen lomha kézmozdulattal mutatott ránk:

– Lesz reggeli?

– Hogyne lenne, drága Mester! Mért ne lenne?...

Máris rendelkezett, illetve ren­delt, harsányan, pattogva, olyan parancsoló hangon, ahogyan még sohasem hallottuk Reisz bácsit, a pesti kávéházak leghalkabb diplo­matáját. Nem is egy, hanem há­rom pincér hozta futva a regge­lit: négyünknek habos kávét, va­jat, dzsemet, sonkát, szalámit, zsemlyét, fehér kenyeret tetszés szerint. Gyula bácsi sört reggeli­zett, tegnap estéről felmelegített marhapörköltet, zöldpaprikát, rozskenyeret, utána egy vizes po­hárral feketét.

Reisz bácsinak már könyörögni sem kellett. Krúdy intett a há­rom legénynek, a kocsist is be­hívta:

– Köszönöm, gyerekek – mond­ta. – A fuvart Reisz úr fizeti, meg a borravalót, fejenként 5 korona. Most eridjetek, isten ve­letek.

Mindegyikkel kezet szorított, aztán félrebillent fejét a tenye­rébe hajtva, lehunyta a szemét. Mi négyen, a vendégei, moso­lyogva vigyáztunk álmára. Ta­lán most indul új útjára Szind­bad ... Tévedtünk. Gyula bácsi hirtelen nagyot kiáltott;

– Fizetek!

Nem akartunk hinni a fülünk­nek; Reisz bácsi majdhogy össze­esett a meglepetéstől. Nem a kiál­tás, hangereje lepte meg, mint in­kább a tartalma: inzultusnak érezte önmaga ellen, hogy Krúdy Gyula fizetni akar, tehát pénze van, vagyis – ő, szerencsétlen fő pincér – olyan hitelt tagadott meg, amit nem is kértek tőle. Fel­tevésében nyomban megerősítette az a halom pénz, mely Krúdy Gyula zsebéből a márványasztalra domborult hanyag össze-visszaság­ban, gyűrötten. Mi ámulva ismer­tük meg az eltűnt pénzdombot az Otthonból, örök titok, hogy és mikor kerülhetett az alvó Krúdy Gyula zsebébe.

Reisz bácsi megszégyenülve adta át a számlát Krúdynak. Gyula bácsi egy pillantást vetett a cé­dulára és visszaadta:

– Mondtam, hogy az egészet! Reisz bácsi újra összeadott, szorzott s a nehéz művelettől ve­rejtékezve átnyújtotta az egyesí­tett számlát. Krúdy ezt is vissza­adta:

– Mondtam, hogy az egészet! Cak-pak, a régit is mind, amivel a fiúk tartoznak.

A hang erélyes volt, ellentmon­dást nem tűrő.

Reisz bácsi a szomszéd asztalhoz telepedett, előszedegette a régi számolócédulákat és félórás mate­matikai művelet után, kicsit meg­szeppenve és nagyon alázatosan átadta a végleges számlát. Krúdy az egész halom pénzt egyetlen kézmozdulattal Reisz bácsi elé söpörte.

– A többi a tiéd és a pincéreké. Álmosan rámosolygott, lassan feltápászkodott a helyéről és lomha léptekkel elindult a kijárat felé. Majd hirtelen megállt és visszajött asztalunkhoz.

– Nincs valmelyitöknél vé­letlenül 2 korona? – kérdezte. – Konflisra keltene.

Külső segítséggel nagy keser­vesen összeraktuk a kért össze­get. Gyula bácsi szépen megkö­szönte, holnap este visszakapjá­tok, mondta, a terasz előtt beült a nyitott konflisba, fejét a tenye­rébe hajtotta, lehunyta ... mi pe­dig róla álmodunk azóta, sok szép, színes álmot ifjúságunk drága, könnyelmű, nagy lovagjá­ról.

 

(Világ, 1947/686. /szeptember 14./ 4. p.)