OLVASÁS KÖZBEN

 

„LAKODALOMRÓL, torról és keresztelőről zeng lantom, az életnek e hármas gyönyörű­ségéről (amely még a szere­lemnél is mulatságosabb), amellyel sohasem lehet jóllak­ni” — ezzel a mondattal kezdő­dik Krúdy Gyula halhatatlanul szép regénye, az Asszonyságok díja, melyet most a Naprafor­góval egy kötetben jelentetett meg a Magvető. Aki e két könyv cselekményét akarná el­mondani, csak színfoltokról, je­lenetekről, jellemekről és fe­lejthetetlen mondatokról be­szélhetne: kavargóan és meg­ejtően árad a két regényben maga az élét, a Krúdy-művek álmokkal átszőtt, különös ka­landokkal színes, már-már nyers valóságelemekkel reális­sá varázsolt külön világa: a születés, a halál misztériuma — és mégiscsak a harmadik nagy emberi csoda is, a néha boldog, néha bánatos, olykor groteszk, olykor meg líraian el­bájoló szerelem. Az Asszony­ságok díja Krúdy legszebb könyvei közül való; meglepő, hogy oly kevesen ismerik. Czifra János temetésrendező mulatságos-különös útja, a Frank Jeremiás és neje utca triviális valósága, és mély em­beri derűje, a „bakonyi őzikék pesti kalandozásai” Krúdy re­mekművei közé emelik a re­gényt. Aligha van mű újabb irodalmunkban, amely a min­dennapok apró részleteinek gazdagságát és a képzeletet, a varázslatos fantáziát olyan egységbe tudná olvasztani, mint ez a könyv. — A Napra­forgó ironikus és poétikus ne­vei már megadják az alaptó­nust: Pistoli, Álmos Andor, Evelin, Maszkerádi élhetett-e más korban, mint abban az időben, amikor „a Zerge utcá­ban fehérharisnyás polgárkis­asszonyok üldögéltek esténként a földszintes házak udvarai­ban, jó szagú fák alatt hallgat­ták a távolról hangzó harmo­nikákat, a szívük megtelt sze­relemmel, mint a kőmedence a vízcseppekkel, amelyek az el­hagyott kutakból szivárog­tak...” Aki elmerül Krúdy álomvilágában, meggazdagodva és megifjodva merül fel belő­le. A kritikus pedig nem állja meg, hogy ne idézzen legalább még egy mondatot: a Napra­forgó hatodik fejezetének intonálását: „Alkonyodott, mint a fáradt szív.” A megfogalmazás voltaképp nyelvtanellenes, szi­gorú nyelvőrök kifogásolhat­nák is meghökkentő fordula­tát. S megint egyszer annak bizonyítéka ez a mondat; a költő a nemzet nyelvét a ma­ga hangulatainak tükrévé ala­kítja át, hogy ezzel egy nép irodalmát gazdagítsa újra.

A két regényt Kondor Lajos illusztrálta, szellemesen, ügye­sen, hangulatosan; Csillag Ve­ra borítója finom és ízléses.

[…]

Réz Pál

 

(Esti Hírlap, 1958/157. p./július 6./ 2. p.)