SCHÖPFLIN ALADÁR

KRÚDY GYULA

AKI IGAZÁN AKARNÁ MEGÍRNI Krúdy Gyulát, annak a Krúdy Gyula tintájába kellene mártania tollát. Olyan magá­ban álló, különös, utánozhatatlan volt embernek és írónak egy­formán, mint egy Krúdy-regény alakja. Soha semmihez nem tartozott, irodalmi irányhoz vagy iskolához, párthoz, társaság­hoz, — még az emberek társaságához sem. Élte a saját maga alkotta életét, írt a saját maga alkotta módon, nem vegyült össze senkivel és semmivel, nem hiszem, hogy szerelemben vagy barátságban valaha egészen odaadta volna magát bárkinek is. A társadalmi morált nem ismerte el magára érvényesnek, de volt morálja, csinált magának egy saját testére szabott morált Egyetlen hatást fogadott be magába, mint író, a Mikszáth Kál­mánét, de ez csak az indulásra volt neki jó, amint kiforrta, meg­volt a saját, senkiéhez nem hasonló stílusa. Volt lényében va­lami oroszos, de ez szláv idegörökség volt nála, nem irodalmi hatás.

A kritika mindig bajban volt vele. Nem illettek rá a meg­szokott kritikai kategóriák, nem lehetett rá a szokott mértéke­ket alkalmazni. Nem is írtak róla mást, mint föltétlen magasz­talást vagy föltétlen elutasítást. Az írók értették, szerették és igen nagyra becsülték, mert megérezték benne a rejtett geniális vonást, amely sohasem tudott egészen kibontakozni, de mindig éreztette magát. Tetszett az a nemtörődés is, amellyel függet­lenítette magát embertől és szabálytól, valami furcsa arisztok­ratikus módon, nem bánva azt sem, ha az emberek pongyolá­ban látják. Legjobban azonban a hangja tetszett, az a mély fér­fias bariton, amelyben benne van az élet melankóliája, de az öröme is, gyönyörködés az emberekben és dolgokban és egyút­tal közöny irántuk, mint magányos gordonkázó a kert bokrai mögött, aki nem játszik megszabott kottára írt dallamokat, ha­nem csak a maga számára fantáziál, ahogy éppen eszébe jut, s ahogy belső sugallat igazítja kezét. Aki nem hallotta beszélni, az is ismeri ezt a hangot, mélységét, hangzatosságát, férfias szépségét — a beszédhang megegyezett írásának hangjával. Ez a hang írásainak legfőbb szépsége. Maga az írásának szépsége. Ezért olyan nehéz elemezni, zenei és irodalmi fogalmakat kel­lene egyszerre találni hozzá. Sokszor gondoltam arra, hogy leg­jobban egy geniális cigányprímáshoz lehetne hasonlítani, aki nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogyan muzsikálnak mások, csak úgy muzsikál, ahogy neki jól esik, a temperamentumából vagy a félöntudatából. De mindenesetre lélekből.

A szabályszerű, normális életet élő emberek, akikkel az életben nem sok közössége volt, mint írót is alig érdekelték. Egészen normális ember nincs is számtalan novellájában és re­gényében, vagy ha elvétve van, attól tartok, maga az író is ros­szul bánik vele, mint betolakodott kelletlen vendéggel. Az ő emberei a különcök, a társadalomból és morálból kiszakadtak, furcsa szenvedélyek rabjai, eszeveszett szerelmesek, vad kártyá­sok, korcsmázó figurák, elúsztatott birtokukat visszasíró földes­urak, kivénült vagy kizüllött pincérek, csodálatos mániákusok, férfiakat zabáló menyecskék, férfiakat kitartó, hervadt asszo­nyok és mindenféle más lehetetlen népség. Ezekről kifogyha­tatlan sokat tudott mesélni, soha nem hallott különös dolgokat, igen sokszor hihetetleneket, azzal a hitelességgel, amelyet elbe­szélő hangja adott neki. Minden embere hord valami bélyeget magán, rejtegeti életének valami titkát vagy elárul magáról va­lamit, amiből kiderül, hogy más, mint aminek tartja magát. A legtöbb közöttük a múltjában él, a jelen csak a vegetatív életre való neki. Romantikus volt Krúdy, de a romantikája is saját al­kotása volt, egy különleges hangulati állapot, amely holdfényével elönt minden tájat, amerre fordul, meg is világítja, de ho­mályban is hagyja a dolgokat. Félreismerhetetlen: Krúdy min­den írásának van valami éjszakai világítása, amelyben ritkán tudjuk megkülönböztetni, emberek és dolgok mozognak-e benne, vagy az árnyékuk. Híres könyveinek, a Szindbád-könyveknek vagy A vörös postakocsinak nehéz volna a tartalmukat elmon­dani, — tulajdonképpeni tartalmuk az író hangulata s az ebből folyó világítás. Sok tekintetben hasonló ez ahhoz a lelkiállapot­hoz, amelybe az emlékezés ejti az embert. S Krúdy az emléke­zés írója akkor is, ha a jelenről beszél: a jelen azonmód múlttá válik benne. Rengeteget írt a múltról és a félmúltról, de nem ajánlanám, hogy valaki adatszerű forrásnak használja műveit; valóság, fantázia, szeszély formálja a tényeket, és sokszor össze­folyik a múlt a jelennel. Tegnapok ködlovagjai egyik könyvének címe. Ő maga volt a vezér a ködlovagok között. írásából következtetve mindig valami finom köd volt a gondolatain, — isme­rik ezt azok, akik alkoholmámorból ébredve néznek körül a világban.

Soha nem jutott odáig, hogy koncentrálja magát s gondo­san, a munkába gyönyörrel elmélyedve valami egészet alkos­son. A legnagyobb pazarló volt, nemcsak a pénzét pazarolta, ha­nem tehetségét, önmagát is. Ebben hasonlított idősebb kortár­sához, Bródy Sándorhoz, aki szerette és sokra becsülte. Képte­len sokat kellett írnia, nem ért rá a takarékoskodásra. író kor­társaink közül bizonyára ő írt legtöbbet. Munkáinak csak kis része jelent meg könyvalakban, a többi újságok papírjain kal­lódott el. Bohém volt a maga módja szerint, az éjszaka és a borospohár embere. De ez egyik sem oka koncentrálatlanságá­nak. A lényéből folyt ez, lelki életének vagy idegalkatának be­rendezéséből. A sorrend megfordítandó: ilyen ember volt, azért volt bohém, s mert bohém volt, sokat kellett dolgoznia. A mű­vészetben gyakori az, hogy hanyagnak és szertelennek ismert emberek sokkal többet dolgoznak, mint a jól rendbeszedettek. De kell ezt sajnálni a Krúdy esetében? Bizonyosnak látom, hogy sok eredeti szépség kimaradt volna írásaiból, ha jobban rendben tartja magát.

 

(Kortársak nagy írókról. Második sorozat.
Bp. 1956, Művelt Nép, 318-320. p.)