KRÚDY GYULA: ADY ENDRE ÉJSZAKÁI (Fehér Holló.).

Talán nem én leszek az egyetlen, aki kettős elfogódottsággal veszi kezébe ezt a könyvet. Az elfogódottság Ady-nak, a költőnek és Krudy-nak, az írónak szól, akinél hivatottabbnak senkit sem ér­zünk, hogy erről, Ady Endre éjszakái-ról közölje vallomásait. Mert mi másnak érezhetjük az egészet?

A kiadó utószava szerint amikor Krudy a mágusok varázsos látásával először vallott a szomorú szemű Ady- ról, a költő még olvasta. Megdöbbentette az, hogy Krúdy mennyire a lénye­get látta. Már előre valami furcsát, különöst, szomorút és mégis nagyszerűt várunk itt Krudytól s valóban Krudy mágikus írói erejében nem csalódunk.

Nem is csalódhatunk, mert hiszen s itt ismét a kiadó utószavából idézek csodálatosan sok a hasonlóság: Ady titáni gőgje, Krudy mennyei rezignációja mintha egy tőről fakadna. Előbb a pesti kávéházak éjszakai han­gulatát idézi, vagy inkább varázsolja elénk Krudy. Az alakokat mutatja be s pár oldal után már ott vagyunk abban a félig éber, félig álom-világban, ami Krudy Gyula minden könyvére jellemző. A pesti kávéházaknak ez az álmodó-hetvenkedő-boros hangulata azonban szoros kapcsolatban volt akkor a pesti írók, költők életével. Ady Endre A magyar Pimodán-ban vall erről. Mit is tehet a költő, ha ezt érzi: ,,De ha vi­rág nőtt szívében, Csorda-népek lele­gelték. Menekült előlük, mert a költő­nek azért valaki kell. Kell valamilyen baráti kör, kell a hódolat, az elismerés. Ezt keresték kielégítetlenül a kávéházak lump korhelyei, irodalmi sznobjai s sze­relemre vágyó női közt. De Ady nem egyszerűen egy volt e költők, írók és sznobok között. Ő szügybevágott fejjel haladt el a cugoscipősök társasága mellett. – Aztán leült a plüss kanapéra ezzel a megformálatlan érzéssel: Hát hadd jöjjön az úri mámor, mert elvisel­hetetlen a józanság, amely akkor lepi meg a virrasztót, amikor az éj még ja­vában összepengeti sarkantyúit. – Ezt a részt egyébként azért is idézem, mert jellegzetesén Krudy-mondat. A legszeb­bek közül való, bár nem olyan, amilyet csak keveset lehet találni, mert Krudy teljesen benne él mondataival a hangu­latban. Ez adja éppen varázsát. Százá­val idézhetném tovább a képeket, sza­vakat, mondatokat.

Ady Endre éjszakái azok közé a könyvek közé tartozik, amelyeket sok­szor előszed az ember. Nem lehet nem elálmodozni, lelkesedni és mámorosodni azon a könyvön, amelynek oldalain leg­fájóbb elevenséggel jelenik meg Ady, s az Ady-kor furcsa éjszakai világa, amelynek méla darvadozása mögül mégis az új magyar költészet tüze lobog már felénk. Mélyen megrendülten te­hetjük le a könyvet. A záró akkord szinte kísértetiesen borzongató jelenet: Ady utolsó kávéházi éjszakája, mikor a háborúban elhalt költőtársak emlékét idézi s kimondja szomorúan: Talán én is meghalok nemsokára.

S[eres]. J[ózsef].

 

(Tiszatáj /Szeged/, 1948/5. /május/ 197-198. p.)