Szindbád hajnali miséi

 

Krúdy tengernyi kis írásá­ból, amely elsárgult újságok hasábjain lappang eltemetve, a szorgos kiadói tevékenység „Régi pesti históriák” címmel száz írást hozott napvilágra a Magvetőnél Barta András és Kristó Nagy István gondozá­sában. A kötetben mintegy száz olyan írás kapott helyet, amelyeket nehéz műfaji hova­tartozás szempontjából elhe­lyezni; tárcák, karcolatok, írói rajzok, vázlatok, portrék, em­lékezések sorakoznak a vaskos gyűjteményben.

Olvasmánynak mindegyik varázslatos, jó részük azonban dokumentumértékű is. S ezek között is néhány olyant talál­ni, amely bennünket, katoliku­sokat is közelről érint. Krúdy – Kosztolányihoz és Babitshoz hasonlóan – fiatal korában, írói indulása idején katolikus lapoknak is dolgozott. Írásai elsősorban a régi Magyar Szemlében jelentek meg, amelynek Kaposi József volt a szerkesztője és lovag Kaczvinszky Lajos a kiadója. Ifjúságá­nak e meglehetősen kevéssé ismert katolikus vonatkozásai­ról vall Krúdy a mostani kö­tetbe felvett egyik visszaemlé­kezésében, amelynek címe: „A régi katolikusok keresztes vi­tézei ragyogásukban és öreg­ségükben”.

Iróniából és lírából ötvözött stílusában megragadó képet villant fel Krúdy ebben az írá­sában a századvégi katolikus társadalmi és irodalmi törek­vésekről. „A társadalom recseg-ropog az új keresztes hadjá­ratban – írja –, amelynek Zichy Nándor és Apponyi Al­bert grófok a látható vezérei, Prohászka és Huttkay Lipót kanonok-főtisztelendő urak ke­vésnek tartják a Molnár utcai Katolikus Kör működését, megalakítják a Pázmány Egyesületet, amelynek Gyöngy­tyúk utcai szobácskáiban a ka­tolikus írók és hírlapírók az erzsébetvárosi plébános, Totfalussy úr vendégei amikor is a plébánia messze földön hí­res szakácsnője főzi a vacsorát az öreg bütyköslábú szerkesz­tők, valamint a rajongó fiatal költők részére. E sorok írója is fölcsapott a plébániai főzőasszony hangos magasztalói közé, de irodalmi vágyódásai mégis inkább vonzották a Molnár utcai Katolikus Körbe, ahol az irodalmi estéken való­ban Magyarország legelőke­lőbb politikusainak mutogatta be fölolvasások keretében Ka­posi József, a Magyar Szemle szerkesztője azokat a fiatal írókat, akiket erre érdemes­nek tartott. Engem is bemu­tatott...”

A mostani kötet egyik leg­szebb írása „A hajnali mise látogatói” című emlékezése 1924-ből. Margitszigeten laktában írja le hajnali élményét, hogy megszólal az óbudai ha­rangszó és elindulnak hajnali misére a szigeti kertészek. „Egy fiatalkori hang azt mondja bennem – írja – (persze csak bátortalanul, mint ez már ma­gamfajta élettörténetű embe­reknél szokás), hogy ugorjak talpra és siessek Pitner úr és a többi kertészek kézilámpása után... Látom magam keményítőszagú ministráns ingben a szatmári jezsuita kolostor kápolnájában páter Göbi mel­lett térdelni az oltár lépcső­jén... De jó volna még min­dég ott térdepelni! ...”

S felhangzik emlékeiben a lengyel határszélen fekvő Podolin piarista klastromának sekrestye-csengetyűje, majd ott látja magát serkedő bajszú diákként a nyíregyházi girbe-görbe utcán hajnali misére si­etni. S mint a pisztoly villa­nása a sötétben „jön Pest, benne a Szent Teréziáról elne­vezett templom, ahová nagyfeszültségű, szinte lelket emésztő orfeumi éjszakák, Er­délyi Borozó-beli, kézitusás hajnalok, Három Holló-beli gordonkázások után szokás volt elvonulni...” És ahol nemcsak magát látja ott, át­virrasztott éjszakák után, ma­gasabb élményekre sóvárogva, de ahol többek között az egyik oszlopnak dőlve Ady Endre állt, „mint egy halálosan ki­merült futár, aki a templom oszlopánál szundikál, amíg pa­ripáját a szomszédos fogadó­ban megabrakoltatják...”

*

Nemcsak a hajnali misék vonzották. A minap az óbudai plébánián járva, arról beszél­gettünk, milyen emlékek ma­radtak itt Krúdy után, aki élete vége felé itt lakott, a Szent Péterről és Pálról elne­vezett templom tövében.

– Az idősebb óbudaiak még emlékeznek – mondotta Ma­gas Miklós plébános –, hogy a fáradt Szindbád napközben is nemegyszer tért be ide a templomba. Mindig ugyanarra a helyre ült, az egyik utolsó pad szélére.

Mily csodálatos imádságok születhettek itt, amelyeknek ki tudja hol maradt a nyoma, a fáradt Szindbád melyik szép írásában!

Az óbudai plébánia külön­ben még egy emléket őriz Szindbádról: a halottak anyakönyvében. Nyersen szűksza­vú, mint afféle hivatalos be­jegyzés. A halál napja: 1933. május 12. Neve: Krúdy Gyula. Foglalkozása: író. Született Nyíregyházán. Lakása: III. Templom u. 15. Neme: fi. Ko­ra: 55 év. A halál neme: szív­bénulás A temetés helye: a Kerepesi temető, május 14.

Sinkó Ferenc

 

(Új Ember, 1967/29. /július 16./ 1. p.)