Az arany meg az asszony

Bemutató az Operaházban Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulóján

 

Tíz esztendeje már annak, hogy eltűnt szemünk elől Krúdy Gyula gárdakapitányi alakja. Krúdy álombirodalma azonban ma is él, a nagy visszaálmodó romantikus alak­jai nem múltak el és az Opera­ház ma sorrakerülő újdonsá­gának, Az arany meg az asszonynak alakjai is Krúdy fantáziájában születtek meg.

«A haldokló polgári és pat­riarkális élet misztériumát és ceremóniáját siratja» — írta róla a fiatal Kosztolányi az első háború előtt Kiss József lapjába, A Hét-be. «Az arany meg az asszony» is a patriar­kális világból meríti meséjét. A darab főszereplői Wolfgang, a lőcsei polgár, a megszállott alkimista és koros férj, to­vábbá felesége, a csapodár Anna és a délceg gárdakapi­tány. A mese a XVI. század­ban játszódik le. 1914 előtt «Az arany meg az asszony»-t a Modern Színpadon sorozato­san játszották és az opera­szöveg pontosan követi ezt a mesét, csupán egy betéttel gazdagodott, az elkárhozott obsitosról szóló világhíres me­sével, amelyet már Stravinszky is felhasznált «A katona tör­ténete» című ismert művében. Ez a commedia dell'arte rész­let a darabban.

Krúdy Gyula modern, szim­bolikus meséket írt, Szindbád is modern szimbolikus mese­alak. Ezek az alakok is jel­képesek és a történettel együtt meseszerűek és helyes volna ezt minél jobban hangsúlyozni.

Kenessey Jenő úgyszólván változtatás nélkül vette át a szöveget és nehéz feladatot vállalt, amikor ehhez a lelki történéseket festő és ábrázoló zenéjét megírta. A Csizmás Jankó énekes mesejáték szer­zőjének — hat évvel ezelőtt, mutatta be az Operaház — kitűnő mesterségbeli tudását, finom ízlését dicséri ez a mun­kája, amely minden fontosko­dás mellőzésével tesz komoly értékekről szóló tanúságot.

Az előadás során Wolfgang lőcsei polgár alakját a robusz­tus Koréh Endre alakította és kiváló szövegmondásával sokban hozzájárul az előadás élvezhetőségéhez, Annát Osváth Júlia, a zsoldoskapi­tányt Rösler Endre jeleníti meg, miközben inkább Rösler Endrének nyílik alkalma arra, hogy tudását csillog­tassa. A király színészéi: dr. Laurisin Lajos és Komáromy Pál marionettszerű já­ték keretében meggyőzően hatnak.

Az előadást Nádasdy Kál­mán rendezte. A félhomályos díszlet — Oláh Gusztáv mun­kája — illik a XVI. század­ban lejátszódó «patriarkális misztérium» sejtelmességéhez.

A darabot az Operabarátok mai ünnepi estjén a kitűnő szerző-karmester, Kenessey Jenő vezényli.

A Magyar Királyi Opera­ház, amelynek igazgatója, Márkus László, mint a Mo­dern Színpad egykori igaz­gatója Krúdy Gyulát a Ma­gyar Szalonban egykor meg­jelent elbeszélés dramatizálására ösztökélte, most, évtize­dek multán az eredeti magyar mű előadásával szép gesztussal örökítette meg az Operaház műsorában is a fe­lejthetetlen Krúdy Gyula, a szép, őszi melankólia nagy magyar mesterének emlékét.

Somogyi Vilmos.

 

(Esti Kurir, 1943/103. /május 8./ 8. p.)