Krúdy Gyula: Írói arcképek

 

Krúdy Gyula egyszer arról elmélkedett, hogy — a múló idő sajátságos játékaként — az írók élete gyakran össze­keveredik írott műveik me­séivel és alakjuk beolvad re­gényhőseik figuráiba. A köz­vélemény Cervantes alakját többnyire azonosítja Don Quijote felejthetetlen figurá­jával, mert szinte semmit sem tud Cervantesről, a bénakarú zsoldoskatonáról, aki a börtön homályában látott hozzá nagy művének megírásához. »A bé­na katona — írta Krúdy Gyu­la — végleg elvonult a füg­göny mögé, a hegyek tetején, a tornyok magasságában, az emberi képzelődés bárány­felhőin csupán Don Quijote lovagi képe mutatkozik.« Ha­sonló a helyzet Shakespeare-rel, aki majdnem teljesen el­rejtőzött drámái mögé és leg­feljebb némelyik szonetten át engedett kis bepillantást éle­tébe. Krúdy Gyulának igaza volt, amikor kifogásolta a köz­véleménynek az írók életére és körülményeire vonatkozó »tudatlanságát«, hiszen az al­kotások sohasem születnek légüres térben, s az írók éle­tének alakulása mindig erő­sen befolyásolja magukat a műveket is. Másképp forgatja tehát az olvasó valamely könyv lapjait és másképp ül a színház nézőterén, ha ismeri a szerző életútját és korát.

Krúdy Gyula írói arcképei­nek most megjelent gyűjtemé­nye arról tanúskodik, hogy a szemünk láttára a magyar klasszikusok rangjára emelke­dett és rendkívül népszerűvé vált regényíró, novellista és tárcaíró mindig az ábrázolandó írók életéből és külső körülmé­nyeiből indult ki, ha arcképé­ket festett vagy rajzolt. Embe­ri portrékat találunk az Írói arcképek két kötetében. Életre kelnek és élnek a bemutatott írók — akár régebbiekről, akár újabbakról van szó.

A legkülönbözőbb irodalmi irányzatokat, stílusokat, tartal­mi és formai fordulatokat úgy viszi az olvasók elé Krúdy Gyula, hogy előbb elvezeti a közönséget a versek, regények, színdarabok szerzőinek emberi közelségébe. Szinte »intim« hangulatot teremt a művek alkotói és élvezői között.

Ez a módszer természetesen könnyebben valósult meg azoknál az íróknál, akiket Krúdy Gyula személyesen is­mert és akiknél nem kellett előbb önmaga számára re­konstruálnia az életkörülmé­nyeket. De Krúdy vállalkozott a nehezebb feladatra is, ami­kor régmúlt idők régi hőseit ugyancsak »intim« módon áb­rázolta és »intim« kapcsolatba hozta az olvasókkal.

Ady Endre, Bródy Sándor és Móricz Zsigmond arcképének megfestésénél segítséget je­lentett Krúdynak, hogy barát-modellek között foroghatott. De Krúdy rendkívüli megérző, megértő és ábrázoló képességé­re vall, hogy Vörösmarty Mi­hályt, Petőfi Sándort, Petőfi Zoltánt és azokat, akiket közvetlenül sohasem látott és hal­lott, szintén úgy tudott önmaga és a közönség elé vetíteni, mintha velük élt volna.

Krúdy csak oly módon tudta ezt elérni, hogy nem­csak az írókról szóló »komoly« könyveket és cikkeket lapozta át, hanem bőségesen felhasz­nálta a bárhol található anek­dotákat is. Pincérek, borbé­lyok és konfliskocsisok beszél­te históriák néha többet je­lentettek a tervezett arcképek megfestésének előkészítése szempontjából, mint az úgynevezett »pozitív adatok«.

Kétségtelen, hogy Krúdy Gyula jobban szerette a színes, mozgalmas, izgató írói egyéni­ségeket, mint a lefüggönyö­zött szobák pedáns íróasztalai­nak tollforgató rabszolgáit. Ezért gyakran szívesebben vá­lasztott modellül kisebb, de érdekesebb írókat. Akadnak mindkét kötetben olyan port­rék, amelyeknek megfestését kizárólag a kuriózum vonz­ereje indokolta.

A különféle folyóiratokból, napilapokból, hetilapokból, év­könyvekből és naptárakból összegyűjtött írói arcképek so­rában sok a feltűnően bátor írás, amely az akkori idők ke­mény társadalomkritikájának is tekinthető és amelytől bi­zonyára jócskán prüszköltek szók az urak, akiket illetett. Ilyen társadalomkritikára adott alkalmat, például, Amb­rus Zoltán 1917-es arcképe: »Végre egy színházigazgató, aki nem titkos leánykereske­dő, nem tudatlan kufár, sem elbizakodott kis-zsarnok, akit megtéveszt a maga jelentékte­lenségéről színészei és írói hí­zelkedése — egy furcsa, elő­kelő, tiszta ruházatú úriember tévedt a színházigazgatók rossz szagú társaságába.« Ezzel az egy mondattal Krúdy lesújtó bírálatot mondott századunk első évtizedeinek színházi prostitúciójáról és igazgatói tudatlanságáról.

Igaza van Kozocsa Sándor­nak, aki a két kötet anyagát összeválogatta, utószóval és jegyzetekkel ellátta, hogy Krúdy Gyula stílusában igen gyakori a prózaritmus dalla­mossága. Ilyenkor a mondani­valót kifejező anyag valóság­gal a próza szövetébe szőtt köl­teménnyé nemesedik.

Az Írói arcképek megjele­nése újabb vonásokkal járul hozzá a szerzőnek, Krúdy Gyulának portréjához is. A nagy író életműve lassan-las­san teljesedik, de még mindig messze van a teljességtől. Az újságokban, folyóiratokban, kalendáriumokéban szétszórtan publikált és még mindig kiadatlanul lappangó írások összegyűjtése további megle­petéseket hozhat, pedig az írói arcképek anyagának gaz­dagságán is elámultunk.

Sós Endre

 

(Magyar Nemzet, 1957/19. /szeptember 29./ 8. p.)