„A szív hősége, az értelem fénye”

A Tanácsköztársaság irodalma és művészete a Petőfi Múzeum kiállításának tükrében.

I.

A Horthy-fasizmus histori­kusai és házi-zsurnalisztái ál­landóan azt hirdették, hogy a Magyar Tanácsköztársaságnak nem volt számottevő hatása a magyar irodalomra és művé­szetre. Napjaink igazságkereső történetírása és sajtója sokat tett e régi rágalmak eloszlatá­sára; néhány nagyobb tanul­mány és antológia is elősegítet­te a hazugságok beszédes cá­folatát; mindezek mellett még mindig komoly hiányt pótol az a nem túlságosan nagy anya­gú, de hasznosan és szépen megrendezett kiállítás, amely az állandóan fejlődő Petőfi Irodalmi Múzeum több termé­ben felsorakoztatja a közönség, széles tömegei számára a negy­ven év előtti Magyar Tanács­köztársaság irodalmának, pla­kátművészetének, színművé­szetének és filmművészetének dokumentumait.

A polgári kultúrtörténészek gyakran írtak és írnak a szá­guldó élet eseményei és a mű­vészi ábrázolás közötti »idő­beli távlat« szükségességéről. Nos, a Magyar Tanácsköztár­saság néhány heroikus lendü­letű hónapja alaposan megté­pázta az ilyen teóriákat! Igenis, bebizonyosodott, hogy az irodalom és a művészet — ha nem lényegtelen változá­sokról, hanem valóban forra­dalmi megújulásról lehet és keld számot adni — rögtön reagál arra, ami történt és aminek kialakításában nem vallhatja magát semlegesnek!

II.

Amint a Petőfi Irodalmi Mú­zeum vitrinjeiben heverő 1919-es újságok és folyóiratok, példányait nézzük, saját sze­münkkel győződhetünk meg arról, hogy alig volt olyan ma­gyar író és újságíró, aki nem érezte volna az 1919-es esz­tendő vörös tavaszán, hogy hol a helye és mi a kötelessége. Cseppet sem túlozott Barta Lajos, aki a kiállítás előtt tar­tott rövid előadásában külön is kiemelte, hogy a költőket va­lósággal »kiforgatta« régi én­jükből az új idők tisztító vi­hara.

Tóth Árpád 1919-ben a régi formákat széttörő, merész ára­dású, zuhatag-ritmusú vers­ben üdvözölte a proletariátus forradalmát, amely a »piros Keletről« indult el a »sápadt Nyugat« felé. »Legyen szavad teremtés új igéje«: így kö­szöntötte a. forradalmat, az »új istent«, s ez a köszöntés egyben az új idők új költői­hez is szólt. Juhász Gyula 1919 tavaszán a magánosságától megszaba­dult, testvéri társakra talált ember boldog énekét zengte, s ódai szárnyalással magasz­talta az új értelmet kapott munkát.

III.

Krúdy Gyula, a tabáni és óbudai múlt hangulatainak leírója, a társadalmon kívüli, lézengő emberek lépteinek és árnyainak megörökítője, Szindbád és Rezeda úr ka­landjainak krónikása, arról írt a Magyar Tanácsköztársa­ság idején, hogy le kell lep­lezni a nép, a sokáig bolondí­tott nép előtt a történelmi ha­zugságokat. A megújhodott Krúdy Gyula nem Szindbád és Rezeda úr történeteit foly­tatta, hanem azt hirdette, hogy »Dózsa György szellemét kell megidézni«, és ennek a szellemnek jegyében »röpirat­ban méltatta a dolgozó pa­rasztok Fejér megyei termelő­szövetkezeteinek nagyszerű eredményeit. Móricz Zsigmond a parasztok közösségi gazdálkodásának lelkes propagandáját tekin­tette legfőbb feladatának. A somogyi földművesszövetke­zetek című cikksorozatában ta­núságot tett arról, hogy szé­pen, gyorsan, nyugodtan ala­kul az új világ. »A kommu­nizmus, amelytől naiv képze­lődők, azért féltek, mert a falanszter tömlöcét látták ben­ne, meg fogja hozni az indiví­duumok valódi kivirágzásának nagyszerű korszakát.«

iv.

Az 1919-es plakátokról meg­tudjuk, hogy a Magyar Tanácsköztársaság idején a leg­jobb magyar írók — régiek és újak, haladó polgáriak és har­cos szocialisták, fiatalok és öregebbek — napról napra előadásokat tartottak a fővá­rosban és a nagyobb vidéki centrumokban a színházi elő­adások szüneteiben. Még Ba­bits Mihály is leereszkedett az »elefántcsonttoronyból«, hogy délelőttönként proletárifja­kat és proletárlányokat vezes­sen be, mint újonnan kineve­zett egyetemi tanár, az irodalomtudomány mélységeibe, este pedig felolvasson a szín­házak nézőterein szórakozva tanuló és tanulva szórakozó munkásoknak.

Móricz Zsigmond, Kosztolá­nyi Dezső, Karinthy Frigyes, Tóth Árpád, Molnár Ferenc, Komját Aladár, Kassák Lajos, Balázs Béla, Barta Lajos, Bá­lint Lajos, Peterdi Andor, Ré­vész Béla, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Várnai Zseni és mások szóltak a színházi szünetekben a közönséghez, szorosabbra fűzve az írók és olvasók múlt­beli elég laza kapcsolatait. Hogy milyen nagy hatást tett az írókra az új közönség, azt Móricz Zsigmond így jel­lemezte: »Mi az, ami a prole­társágot annyira megismer­hetővé teszi! A szemek fénye! Tiszta és nyílt tekintetek... A proletár szemekből úgy lo­bog ma a szív hősége, az érte­lem fénye... Ez igen: közön­ség. Ennek nem játék a szín­pad, sem az élet. Ez szívébe veszi az igazságot s nem en­gedi kiütni onnan.«

Érdekes felragasz számol be arról, hogy bemutatják azokat a szovjet filmeket, amelyeket Szamuely Tibor hozott Moszk­vából repülőgépen, Lenin ajándékaként.

Néhány egykorú fényképen Bajor Gizit, Góth Sándort, Paulay Erzsit, Fehér Arthurt látjuk, amint népgyűléseken szavalnak.

v.

Az új irodalmi élet megszer­vezését az az írói direktórium indította el, amelynek elnöké­Osvát Ernőt, a Nyugat szerkesztőjét, a századeleji magyar irodalom egyik legna­gyobb tehetségfelfedezőjét és kritikusát választották. Az írói direktóriumban a többi között olyanok találkoztak össze, mint Babits Mihály, Balázs Béla, Bíró Lajos, Kassák La­jos, Komját Aladár, Móricz Zsigmond, Révész Béla, akik különböző irodalmi csoporto­kat, irányzatokat képviseltek.

Az írói direktórium tanács­kozásain a hazafias, haladó, néphez hű írók legjobbjai a döntő kérdésekben egységfron­tot alkottak..

Az 1919-es újságokban és fo­lyóiratokban szabad viták foly­tak az irodalmi problémákról. Különösen az a disputa keltett nagy érdeklődést, amelyben Kun Béla, Szakasits Árpád, Osvát Ernő egyaránt szembe­szállt az avantgardisták egy részének »érthetetlen« művei­vel és »kulturális anarchiát« hirdető szektás elveivel.

A Magyar Tanácsköztársa­ság az írók alkotó munkájának elősegítésére elrendelte, hogy 143 író állandó jellegű, havon­ta folyósítandó előleget kap­jon készülő könyvére, a fiatal írókat pedig ösztöndíjakban részesítsék. Voltaképp megte­remtődött a mai Irodalmi Alap elődje!

Nem feledkeztek meg a kultúra irányítói az elmúlt idők haladó íróinak és költőinek özvegyeiről sem, akik a kapita­lista időkben többnyire nyo­morogtak. A Petőfi Irodalmi Múzeum egyik vitrinjében lát­hatjuk azt az értesítést, amely Vajda János özvegyének tudo­mására hozza, hogy a Magyar Tanácsköztársaságtól nyugdí­jat kap.

VI.

A Magyar Tanácsköztársa­ság rövid ideig tartott és így nem jutott idő nagyobb terje­delmű irodalmi alkotások megteremtésére. Új regények, új nagyobb színdarabok írása nem volt lehetséges, de mara­dandó művek egész sora szü­letett a líra, a novella, a rövid színdarab, az irodalmi riport, az irodalmi karcolat, az irodal­mi portré és az irodalmi érté­kű publicisztika területén. Bródy Sándor, aki kis színpadi remekművel tett hitvallást a Magyar Tanácsköztársaság mellett, így nyilatkozott: »Ez a nekem való idő és ez a szín­daraboknak való idő.« A Magyar Tanácsköztársa­ság öröksége — mint a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása is bizonyítja — élő örökség ma­radt.

Sós Endre

 

(Magyar Nemzet, 1959/73. /március 27./ 4. p.)