Krúdy Gyula

A SZERELMI BŰVÉSZINAS

Magvető: 708 old. Ára: 44,50 Ft.

A kötet címlapján Herman úr áll ga­valléros mozdulattal, rózsát nyújtva, Her­man úr, aki „táncmester, bűvész, műked­velő előadások rendezője és elmebeteg urak mulattatója”. Fehér cilinder, kék frakk, strumpflis fehér nadrág, hullámos, bodorított hajzat és csipkés ing: így öltözteti Krúdy az ő legkedvesebb hőseinek egyikét – s egyben a kötet címadóját.

Herman úr foglalkozása, magatartása és külleme jellegzetesen krúdys. Nem vé­letlenül vált a kötet több mint hetven elbeszélésének közös szimbólumává.

Krúdy – akinek minden elbeszélése mintha alkonyatkor játszódnék – ma már a századeleji nagy magyar klasszi­kusok sorában foglal helyet, mint Mik­száth művészetének kicsit deprimált han­gú folytatója, egy álomvilágban fel-felködlő dzsentri- és polgártársadalomnak hol nosztalgiás krónikása, hol fölényes mosolyú kritikusa. Ez a novellagyűjtemény nagyszerűen illusztrálja Krúdy miniatürista művészetét. A kötet nyolc­ ciklusra oszlik: A középkori város a Sze pesség világát eleveníti fel, a Kárpáti szél felvidéki történeteinek sorozata, a Régi kocsikon nyírségi emlékeket idéz fel, A százgalléros szereplői Petőfi és környezete, a Souvenir de Pesth egykori pest-budai képek foglalata, Az ábrándos Ábrándi útja szereplői bohémek, a Szindbád ifjúsága és utazásai-t az ismert és kevésbé ismert Szindbád-novellákból vá­logatták össze, végül a De Ronch kapi­tány csodálatos kalandjai a hasonló című kötet több apró remekét nyújtja a mai olvasónak. Valamennyi írás 1909 és 1912 közötti Krúdy-termésből származik.

A kötetet Szauder Józsefnek Krúdy Gyulát nagyon szerető és értő tanulmá­nya és egy – szépirodalmi kiadványaink­nál szinte szokatlanul alapos – bibliográ­fia teszi teljessé, a kiállítás Csillag Vera ízlését dicséri. Mindent egybevetve A sze­relmi bűvészinas címen publikált gyűjte­mény igen jó szolgálatot tesz a Krúdy-kultusz mélyítésének.

Sz. D.

 

(A könyvtáros, 1960/11. /november/866-867. p.)