Rezeda Kázmér szép élete

 

VAJON MIÉRT erősödik a múlt századi nemesi kúriák, a turgenyevi nyírligetek közt didergő szél a Krúdy-művek egyes lapjain Emily Brontë lápvidékének kísérteties, üvöltő szelévé; a homokbuckák, akácosok, vidéki csárdák fölött a holdas est borzongató, adysan babonás éjjé; a szelíd biedermeier-idill titkolt szenvedélyek torz boszorkányszombatjává? Mire jók a gyümölcsillatú őszök, a rőzselobogású, disznótoros telek – ha ilyen őszökön és teleken suhan át Krúdy hősein a halálsejtelem, ilyenkor látogatják meg a hullakamrákat? Mit ér a pesti polgárok irigyelt, csöndes élete, vadszőlővel futtatott háza, „ahol pirosterítékes asztalon együtt reggelizik friss kávét a család, és a ház leányainak jácintillatuk van” – ha ugyanezeket a polgárokat megcsalja a feleségük, s a Kleofásné kakasában épp egy ilyen „jácintillatú” úrilányból próbálja virgáccsal kiverni az ördögöt a szennyes, félelmes vén Sziráky, a koldusok ura és varázslója...?

Kalandorok, züllött arszlánok, utcanők és újgazdagok századvégi Pestje; céltalan csavargók, szomorú és mulatságos különcök, ódivatú, sápadt szerelmesek, költők, lovagok, unatkozó rác-asszonyok, korhelyek és újságírók, kivénhedt zsokék és temetésrendezők, kocsmai törzsvendég kishivatalnokok, kupecek és markőrök, nádon-éren bujdosó betyárok, ábrándos kisasszonyok és álmaiktól búcsúzó, ősz gavallérok – –

Mitől olyan bűvösen zsongító s mitől oly keserűen meghasonlott ez a világ, Krúdy világa?

Amíg a postakocsi hóborította podolini tájakon jár, s a templomtorony óramutatójára telepedő csókák megállítják az időt – a szélből és a ködből egyre-másra bukkannak elő – dantei pokolkörök küldötteiként – a szerelem, a játék, az emlék, a bűnök és a nyugtát nem lelő bolyongás megszállottjai.

Amadé, a szerencsétlen játékos, Ventusz Vénusz, aki már a halálfejű kocsisnak sem kell, a fuvolás, aki szerelme ablaka alatt összetöri fuvoláját, Ben, az elcsapott zsoké, Rezeda úr, Csinosi, Emléki és Szindbád, vagy a regényekből: Pisztoli tébolyult mulatásai, őrült feleségei, Cziffra János tótágasba forduló éjszakája s még sok más – megannyi bizonyíték rá, hogy e látszólag tán túlzottan is nosztalgikus, érzelmesen-zenei próza mélyén milyen démonikus, önemésztő tűz izzik.

Az a jegenye termetű, ámuló szemű nyírségi fiú, aki egy táncosnő szoknyája nyomán Pesten köt ki 1896-ban, mindig is szertelen volt és zabolátlan, mindig is emlékekben és álmokban élt, már akkor is, amikor serdülőkorában a Dekameron olvasása arra buzdította, hogy éjszaka bemásszon egy asszony ablakán, vagy derékig meztelenül, nehéz karddal párbajt vívjon a huszárlaktanyában. S később is: a férfi-gondok elől a képzelethez, apai nagyanyja mesemondásához menekült, valahányszor csüggedt, fáradt, kiábrándult volt.

Emlékező vidékről s emlékező családból jött, ahol a legélőbb emlék maga a nagyapa, a „gróf”-nak becézett legidősebb Krúdy Gyula, a hajdani honvédkapitány, aki végigharcolta a szabadságharcot. Komáromnál tette le a fegyvert, s ahogy ő regélte: Komárom sohase kapitulált volna, ha nem rejtőzik a várban egy szépasszony, akit Klapka féltett és később külföldre is magával vitt. Jellegzetes Krúdy-szemlélet ez, félig humoros, félig komoly meggyőződés a nők sorsszerű szerepéről életünk változásaiban; tökéletesen beleillik az unoka írásainak szemléletmódjába.

„Gyula bátyámmal – írja Krúdy Péter, az író öccse – gyakran meglátogattuk a ... félrecsapott honvédsapkában ülő, mindig füstölő, kutyateremtettéző, szikár öreget, ki a legnagyobb szeretettel fogadott bennünket és... néhány szép mese elmondása után, csendeskésen az íróasztal fiókjából egy kis fekete skatulyát elővévén, abból Garibaldi hős vérében áztatott, foszladozó gyolcsocskát magasba emelve, s szent szabadság papjaként áldozott és áldoztatott.” A nagyapa öccse volt Krúdy Kálmán, aki viszont haláláig le se tette a fegyvert, hanem Világos után afféle úri betyárnak csapott föl, gerillaharcokat folytatott az osztrák csendőrök ellen, s híres csínyeiről már Mikszáth is írt.

A szabadságharcos családi hagyományon kívül másféle emlékekkel is telítette Krúdyt a Nyírség; egy életforma halódó anakronizmusával.

A Nyírség, ahol a gyermekkori őszök és az ifjúkori tavaszok elrepültek felettem, telve volt magányos tücskökkel. Ez az álmos, álmodozó, ködös, szeles, egyhangú vidék nagyon alkalmatos arra, hogy magányos embereket neveljen... A Nyírség az a hely, ahol legtovább volt agaruk és vizslakutyájuk a tönkrement gavalléroknak, és ahol mindig-mindig emlékeztek a régi uraságra, elkótyavetyélt tekintélyre, ősi birtokra és fennhéjázó nemességre. Itt mindenki a múltjából akart megélni. Abból, hogy valamikor volt valami az apja vagy nagyapja... Kártyáztak, ittak, vetélkedtek, cifra kocsin jártak, hajdút tartottak, párbajoztak, barátkoztak, hangosak voltak a kurjantásaik, de már mindenki tudta, hogy vége a világnak” – mondja az N. N.-ben s hozzáteszi, hogy hibáik ellenére is szerette e vadászkalapos vadmagyarokat: „Bár eljöttem közülük, hogy csak álmomban járjak vissza – legfeljebb az apám sírját látogattam meg néha–, sokáig nem tudtam elhagyni virtusaikat, vakmerőségüket, attakírozásukat, lógós szomorúságukat...

Sokáig? – Pesti kalandjai s borús „összehajolásai” Adyval a Három Holló-beli poharazgatások közben azt bizonyítják, hogy ezek az említett tulajdonságok mindvégig elkísérték életútján.

A ház, ahol 1878 novemberében született, s ahonnét többször, majd érettségije után végleg megszökött – ódon, sárga nyíregyházi nemesi kúria volt, öreg akácfákkal, szőlős- és gyümölcsöskerttel, az istállóban hátas és igás lovakkal, tehenekkel, baromfiudvarral. A két ügyvéd, az apa és nagyapa, kitűnően jövedelmező irodát tartott fenn, ahol két-három bojtár is segédkezett. A családnak némi birtoka is volt még, nem csoda hát, ha a Krúdy-ház mozgalmas életet élt: vidám név- és születésnapokkal, borral, cigánnyal, kártyával, vendégekkel űzve el a nyíri unalmat. Az élénkséget az is fokozhatta, hagy Krúdynak hat testvére is volt, két lány és négy fiú.

Apja őt is ügyvédnek szánta.

Az öreg honvéd emlékeinek, a nagyanya, Radics Mária meséinek, az olvasmányoknak, a regényhősökben felfedezett eszményképnek, erős érzéki hajlamnak, kalandvágynak – ki tudja mi mindennek kellett benne találkoznia ahhoz, hogy íróvá váljék.

Zsurnalisztaként kezdte, sajátosan romantikus elbeszélőként folytatta, s a modern magyar próza különös, egyedülálló mestereként végezte. Lovik, a két Cholnoky, Csáth, Kaffka, Török Gyula – ha egyben-másban rokonalkatok is és stílusuk számos érintkezést, kölcsönhatást mutat – hangulati intenzitásban, költői gazdagságban műveik egészét tekintve nem, csak részletszépségekben mérhetők hozzá, Móricz pedig tökéletes ellenpólusa. A Móricz Zsigmond-i realizmus éppoly idegen Krúdytól, mint Thackeray, Balzac vagy Tolsztoj művészete. Nem tartozott a nagy leltározók, az emberi komédia könyörtelen leleplezői közé – Turgenyevhez és Dickenshez, a lírához és az érzelmességhez, vonzódott; Walter Scottot, Boccacciót és az Ezeregyéjszakát szerette: a romantikát, a szerelmet, a mesét. Ahogy Hoffmann bizarr víziókban látja a szürke városkát, Bamberget, s Jókai délibábos csillogásúra növeszt egy-egy jelentéktelen tájat: – Krúdy is úgy teremt mesevilágot a valóságból.

Nem a csodás, sose-volt hősök, lélegzet elállító események, külsőleges bonyodalmak kedvelése ez, s nem is csupán egy álmodott kor álmodott szépségeinek makacs őrzésére, újra és újra pergetésére szánt laterna magica.

Krúdy romantikája: a kagyló védekező gyöngytermelése, képzelet és valóság, jelen és múlt teljes relativitása egy olyan lélek benső időtlenségében, amely nem találta helyét a korban, s „honját a hazában”.

Megértésének, méltánylásának kulcsa – ez; mondjuk ki hát, ha közhely is: Krúdy elsősorban költő volt, a próza az ő számára csak álruha. Menthetetlenül lírára ítéltetett költő, akinek a világ szinte csak ürügy önmaga kifejezésére. Hiányzott belőle az az éles és komplex társadalomlátás, amely mindenben észreveszi a kínálkozó nyersanyagot s az összefüggéseket is, a jellemek fejlődését, sorsok alakulását, távlatát – hiányzott belőle a tizenkilencedik század nagy regényíróinak válogatni csak kompozíciós okból tudó téma-tisztelete és tárgyilagossága. Élete is más volt, mint a realista próza legtöbb nagy alkotójáé: – „fegyelmezetlen” élet volt, az Adyéval rokon, csupa szeszély, költészet, éjszakázás, botrány, legenda, s ugyanakkor hihetetlen energiájú, bámulatosan termékeny, gazdag élet... Rezeda Kázmér szép élete...

Legkorábbi alteregója, Szindbád is (ezt a nevet még diákkorában vette föl) önmaga lírikus kivetítése, csillapíthatatlan nyugtalanságának jelképe. Emlékszünk rá az Ezeregyéjszakából, hogyan kezdi történeteit a tengerjáró Szindbád: „Jó ideig éltem Bagdad városában, vidáman, derűsen, boldogan, mulatozva, amíg lelkemben ismét fel nem támadt a vágy utazás, kalandok után...” Minden útján megismétlődik az elmaradhatatlan hajótörés, mindig sírva fogadkozik, hogy többé nem száll tengerre, de sohasem bírja ki sokáig a szárazföldön.

A tizenöt éves Krúdy-Szindbádnak is elég volt egy levél, hogy tengerre szálljon; 1894-ban az érettségi előtt álló diák, akinek már jó néhány tárcája megjelent a Debreceni Ellenőrben (mert a szerkesztő eleinte azt hitte, hogy e tárcákat a nagyapa-Krúdy írja!), ezt olvashatja az akkor jónevű, ismert költő, Gáspár Imre levelében: „Hajlandó-e Ön október hótól a Debreceni Ellenőrhöz belépni? Ez esetben 40 Frt havidíjjal szolgálnánk, amely összeg gyakorlatának öregbülésével növekednék;... végtelen örvendenék, ha Ön, kinek kvalitása a szó teljes értelmében elvitathatatlan, alulírott régi vén poéta mellé kerülne.”

A szökevényt ezúttal még sikerül hazavinni, hogy (jóval a szokásos korhatár előtt) levizsgázzék, és „bene maturus”-ként átmenetileg megnyugtassa az aggódó családot, akik nem ok nélkül féltették; mert az írás nem veszélytelen mesterség, noha Krúdy ebben a kérdésben is szívesen áltatta magát a múlttal, a régi írók idillivé álmodott példájával.

Szerep volt ez is, akár Rezeda Kázmér vagy Nagybotos Viola. A korral szemben, ha másból nem lehetett, hát író-szerepéből formálta meg az elkésett lovag kedve szerint való alakját. A kor a romantikátlan üzlet, alantas érdekek, a nagy bukások és nemzeti politikánk tragikus útvesztésének kora, amely az élet minden területén kikezdi a régi morált. De akad benne néhány olyan év, s az első világháború kitörése előtt egy egész évtized, amelyre az öregek, nem egészen indokolatlanul, úgy szoktak emlékezni, mint „boldog békevilágra”. A készülő változások forrongó erőit kevesen veszik észre, s a felszín derűs és nyugodt. A Krúdy-hősök az átlagnál érzékenyebbek; innét ered meghasonlottságuk: vérükbe ivódott a kor, s átérzik minden nyomorúságát, távoli földrengését – idejétmúlt pózaikban, félmúltba süllyedő, réveteg jelenükben viszont valami elérhetetlen életforma boldogságát keresik. Ez a boldogság kissé hasonlít a század elejének békéjéhez, persze úgy, hogy e tízes évekbe a biedermeier emlékei keverednek, s úgy is, hogy: törékeny, csalóka, válságokat takargató boldogság.

Krúdy emlékező stílusa tehát egyfajta életforma-teremtést is jelez, mind az alakok, mind az író szempontjából; a világot eleve bizonyos benső szelekcióval fogadja magába, s kirekeszt belőle mindent, ami nem kapcsolódik személyes álmokhoz, emlékekhez, élményekhez. Olyan zárt és külön világot alkot magának, hagy azon belül – reális és képzelt alakjaival sokszor és sokféleképp azonosulva, de ugyanakkor el is válva tőlük s mintegy mögéjük rejtőzve – menthetetlenül különccé válik ő maga is.

Ettől kezdve a különc figurákat keresi és találja meg, azokat, akik illenek szerepéhez.

Ez a szerep lényegében saját egyéniségének és életének, terhes dzsentri-örökségének, elvágyódásának és kiábrándultságának húsz harminc évvel való visszavetítése. Művei állandóan szélesedő gyűrűzéssel áramlanak kora felé, de odáig csak a rövid cikkekben érnek el. „Mindig akadnak utasok, akik a vonatról lekéstek” – írja N. N.-ről, az elmaradt emberről – önmagáról. A hetvenes-nyolcvanas évek Pestjének sokrétű, színes ábrázolásától időben csak a világháborúig jut el. Nyírségi novelláinak és regényeinek alakjai – apáik és testvéreik még Mikszáth dzsentrijei – lassan visszahúzódnak tanyai udvarházaik rozmaringillatú múlandóságába, s „királyi gőggel” távolodnak el az élettől, mint Álmos Andor a Napraforgó-ban: „A méla, elcsendesedett, megvető magyar úr volt, aki semmit sem akar a világtól, mint egy zugot, ahonnan száműzve vannak a kellemetlen, tornászó új emberek.”

A szerep, „az utolsó gavallér” szerepe az évek során valami, vigasztaló Nirvánába alvad át. Rezeda úr az őszi utazások végén, vágyait legyőzve, keresztberakott lábakkal ül egy svábhegyi fa alatt, közönyösen küldve el Krónprinc kisasszonyt s buddhistaként, megigazulva. S vajon nem ez áll-e legközelebb Krúdy gondolatvilágához: az életet mindenestül szenvedésnek valló, s a szenvedés megszüntetésére meditációval törekvő buddhizmus? – „Mindig tudtam – mondja Irma–, hogy okos ember. De azt sohasem gondoltam, hogy vallásos meggyőződések alapján adja ki az utamat.”

Ebben a mondatban sok kedves irónia és önirónia is van. De Álmos úr és Evelyn beszélgetése komoly: „Várjuk meg a vidék egyhangú estéit, holdjárásait, farkasüvöltéses éjszakáit. Az órákat mindennap vigyázva felhúzzuk, az emlékeinket eltemetjük, a meleg kályha mellett nyugodalmasan üldögélünk, trik-trakot játszunk, és sohasem írunk egymás tudta nélkül levelet, bármilyen borús az alkonyat. – Én várni fogok. – A bolond élet csak rohanjon mások országútain, mi a napraforgókat nézegetjük, hogyan nyílnak, növekednek, hervadnak. Daliák voltak még nemrégen, de most őszidőben háztetőt födnek velük”.

E melankolikus sorok alatt a dátum: 1918.

A kor és szerep disszonanciája nyilvánvaló. Így csak az vágyik nyugalomra, akinek nyugalom soha nem adatott, így csak az ír az otthonná időtlenült békéről, aki az időben élt, otthontalanul és békétlenül. Mert hiszen hiába nősült meg kétszer is, hiába volt férj és apa, sem ez, sem a barátok társasága nem oszlathatta el magányát.

Hogyan és miért alakult ki ez a menekülés a korból, ez az anakronisztikus szerepjátszás? Modern író-e Krúdy, vagy megkésett romantikus? A kérdésre könnyű a válasz: késéssel indult, de jókor érkezett; nem volt modern, de akaratlanul is azzá vált.

 

Régi redakciók

 

AMIKOR IFJAN és bohém magabízással bekopogtat a millennium korabeli régi redakciók ajtaján, hogy elkezdje pesti hírlapírói pályáját – Arany tizenkét, Reviczky hét, Komjáthy egy éve halott, s 97-ben meghal Vajda is. Az élő költészetet eztán egészen Adyig – Kiss József neve fémjelzi. A prózaírók idősebb gárdájából él még Jókai, Mikszáth, Tolnai, Gárdonyi, Petelei, Gozsdu, Baksay, Vadnay, Vértesy, s már feltűnőben van Ambrus, Bródy, Thury, Herczeg és még egy sereg új tehetség. Hat éve gyűjti szárnyai alá a fiatalokat Kiss József lapja, A Hét, és Krúdy éppen a tízéves jubileumra, 1899-re „érkezik be” a munkatársak közé. A gyors karrier talán annak köszönhető, hogy a Fővárosi Lapoknál Vadnay Károly (aki ugyan már három éve átadta a szerkesztést Szana Tamásnak), s az Egyetértésnél Csávolszky Lajos veszi pártfogásába az ifjút.

A felsorolt írók közül legelső novelláira kétségkívül Vadnay finom, kulturált szalon-stílusa hatott, a későbbiekre Mikszáth.

Erre még visszatérünk, most maradjunk a szerep kérdésénél. Krúdy már Nyíregyházán is – Kálnay Lászlóval, az idős ügyvédíróval mulatozván együtt – megszokta, hogy vele egykorúak helyett öreg újságírókkal barátkozzék. Hogy volt-e ebben valamelyes koraérett számítás is, nem tudjuk, de ez a hajlama, amelyhez Pesten sem lett hűtlen, kétségtelenül egyik oka a szerep kialakulásának. Akármennyi új ember nyüzsgött a gomba módra szaporodó újságoknál, bármennyire pezsgett is a világvárossá fejlődő Pest új élete, ezek, az öregek, akárcsak az Akadémián trónoló Gyulai, sok mindent megőriztek régi életformájukból. S ez az életforma eléggé sajátságos volt. Az Ady Endre éjszakái-ban így emlékszik vissza rá Krúdy:

„De Grieux lovagnak érezte magát minden fiatal hírlapíró. Hajh, de kevés Manon akadt a városban! Párbajt vívni és meghalni a nőért: ilyen programmal indult el a fiatalember az életbe, akinek valamely köze volt a költészethez... Ám aki megmenekült Ámor nyilaitól... bizonyosan bajba jutott... a Feld-féle nyári színkörben. A Feld-színház ifjú hölgyei meg voltak arról győződve, hogy nyáron felfedezi őket a sajtó, a telet már kőszínházban töltik. A névtelen hírlapíró is nagy hatalom volt itt... Hát még milyen ünneplésben részesült a hírlapíró, akinek neve már nyomtatásban is megjelent.”

Valóban: a sajtónak ebben a fénykorában az újságíró kiváltságos helyzetet élvezett. Nemcsak a színésznők respektálták: a közvélemény is tisztelte. Kívül állt a polgári előítéleteken, nyugodtan lehetett a legképtelenebb kalandok hőse, övé volt az éjszaka, minden kávéházával, mulatójával, övé volt a pillanat mámora és a jövő ígérete – szabad volt és romantikus. Az újságíróélet romantikájába minden belefért: hajdani úri gesztusok, költői „bolondériák”, lázas hajsza és szenzációkergetés, színésznők ünneplése, jámbor férjek felszarvazása, mulatás és ficsúrkodás, bordélyok látogatása és kiskocsmai hangulatos esték, millenniumi görögtűz s a jelen cinizmusa; mivelhogy erkölcsnevelő iskola igazán nem volt ez a pálya...

Maga Pest is élő átmenet volt a régiből az újba, a csöndes, szinte észrevétlen polgárosodásból a lármás forgatagú, egyre nagyobb iramú iparosodásba. Ebben a világban az idősebbek még egy régibb kor rokonszenvesebb morálját képviselték. Nincs benne hát semmi meglepő, ha Krúdy írásaiban újra meg újra feltünedeznek a régi szerkesztőségek alakjai, ha Gáspár Imre, „a szemüveges poéta jön kakaslépéseivel a Józsefváros felől, hogy kézirattal bélelt levelét felküldje az Athenaeum első emeletére, Vadnay szerkesztő úrnak”, vagy ha „a nyomdairoda szennyes üvegajtaján át kilép az oroszlánsörényű Ábrányi Kornél...

Krúdy különceinek világába ezek az öregek éppúgy beleillenek, mint korábbról Lisznyaiék vagy későbbről a Három Holló „hitvitázói”: Révész, Reinitz, Zuboly, Mikes, Ady.

S ha már harmadszor vagy negyedszer írjuk le Ady nevét, hadd jegyezzük meg, közbevetőleg: Krúdy Adyt szerette és becsülte legjobban a Nyugat nagy nemzedékéből. Ez a szeretet és megbecsülés kölcsönös volt. Többi kortársához csak alkalmi és laza kapcsolatok fűzték – Adyról egy egész könyvet írt. Természetesen: ez a könyv nem Ady lírájának méltatásával foglalkozik, hanem éjszakai csavargásaikkal, az Ady körében zajló vitákkal, Ady és a nők, Ady és a szesz viszonyával, anekdotákkal, emlékekkel. Mégis: olyan Ady-portré bontakozik ki belőle, amelyet a legteljesebb megértés, együttérzés és baráti melegség tesz a maga nemében páratlanná.

A régi költők, újságírók alakjai ebben a könyvben is minduntalan összeolvadnak az újakkal. Az irodalmi élet és általában az élet valamilyen – a korszakok különbségét sokszor elmosó – fiktív folytonossága ez; a pillanatról pillanatra emlékké váló, változó valóság maradandósággá stilizálása.

Az öregek hatásán túl talán itt bujkál a szerepjátszás másik gyökere: az idő kijátszásának vágyában. S innét ered e szerepjátszás fájó kettőssége is, az a nosztalgia és önvád, amely az Aranykézuccai szép napok előhangjában szólal meg:

„Ők voltak az írók – a régiek –, manapság semmit nem tudunk. – Írom ezt negyvenedik évem felé, midőn több mint húsz esztendeje apró betűkből tengetem-lengetem életemet. Éltem. Szenvedtem. Sírtam. Sokat aludtam. Néha boldognak kellett volna lennem egy-egy őszies délutánon. (Magamban az óramutatót figyeltem. Miért örüljek? Úgyis estve lesz nemsokára.) – Ezt a könyvemet sem szeretem jobban, mint a többieket. Gyakran azt hiszem, hogy már senkit és semmit nem szeretek. – Mennyit szerettem volna írni, ami igaz! – Semmit nem írtam, csak színhazugságokat. Fanyar elégedetlenséggel nézek könyvtárnyi könyveimre... Az igazi, az egyetlen, a legkedvesebb könyvem... nem jelent meg nyomtató műhelyben. Amit magamban gondoltam, amit egyedülvalóságomban láttam, amit gőgös elvonultságomban kinevettem vagy sajnáltam. Az emberek hiányoznak a könyveimből, akiket mindenkinél jobban ismerek, ugyanezért leírni nem merem őket... Ők, a régi írók írtak igazságokat, szépségeket, jóságokat, meséket. Félrefordították fejüket az élet kellemetlenségeitől... – Ha én leírnám, hogy mit éltem és éreztem és körülöttem éreztek: talán egy toronyba zárnának. – Ezért nem ér semmit az egész irodalmam.”

Ennél kíméletlenebbek nem, csak igazságosabbak lehetünk hozzá. Szerepöltésével az időt kijátszania nem sikerült, de ha komolyan gondolta, hogy „színhazugságokat” írt, akkor tévedett.

Valóban: nem üres dicsekvés az, hogy mindenkinél jobban ismerte az embereket. Ezt az ismeretét drágán szerezte – egészsége, lelki egyensúlya árán. (Ennyiben csakugyan különbözött régebbi, nyugodtabb korok egyik-másik írójától.) Gyűjtőlencséje is ferde csiszolású volt kissé: törten bocsátotta át a sugarakat, mert az éjszakai fények másként verődnek vissza egy arcról, mint a nappaliak, s ő főként éjszaka élt. De ebben a torzításban olyan mélységei is feltárulnak az emberi léleknek, amelyeket napvilágnál elképzelhetetlennek tartunk. Nem – : Krúdy hiába hivatkozik a régi írókra, hogy azok elfordultak az élet kellemetlenségeitől; Turgenyevet és Maupassant-t így emlegetni éppoly hamis, mint – magát Krúdyt. A századvég és századforduló pesti zsibvásáráról, e romlott, zavaros, de hallatlanul izgalmas Vanity Fair-ről olyan képet hagyott ránk, mint senki más.

A vallomás keserű, fanyar. Az enyhén pozőr mondatok szereplírája őszinte fájdalmat takar. „Mennyit szerettem volna írni, ami igaz! Csakhát... Akkor talán bezárnának, mint az őrülteket!” Ki hiszi el, milyen döbbenetes szakadékok tárulnak fel az emberi lélek igazi ismerője előtt? És a kor, a hazug illúziókban élő kor sem kedvezett a nyílt szókimondásnak. A szerepjátszás harmadik oka ez lehetett.

Don Quijote – Rezeda Kázmér... ? A feltolakvó párhuzam helyett nem lenne igazabb úgy, hogy: azért Rezeda, mert ő már olyan Don Quijote, aki tudja, hogy a szélmalmok nem óriások, s harcolni ellenük nem érdemes... ?

„Én el szoktam pusztítani a verseimet fogyó életem növő lázában...” Krúdy láza rokon az Adyéval. De nem irodalmilag, hanem máshonnét, mélyebbről, emberibben – valamely kisnemesi, hétszilvafás oldalágról. S ha életük más-más hőfokon izzott is, ha az egyik a múltba révedt, a másik a jövőbe kiáltott – ők azért tudták, hogy nincs messze egymástól a Szilágyság s a Nyírség.

 

Nyíri csend

 

KRÚDY ÚTJA Mikszáth tájairól indult, mint ahogy ebből a kasból rajzott ki a kor úgyszólván valamennyi prózaírója, még Móricz is. Mikszáthról azonban lemoshatatlan Jókai keresztvize – így hát a magyar próza abban a szerencsés helyzetben van, hogy legkülönbözőbb törekvéseivel együtt mindenestül visszavezethető Jókaihoz, aki a maga óriási jelentőségű, ezerarcú életművével sose érdemelte meg, hogy egyszerűen „mesemondónak” minősítsék. S ha Krúdyban egyrészt Jókaira utal a romantika, a különc figurák hada, másrészt Mikszáthra a dzsentri-téma és az anekdotikus szerkesztés – Móricz viszont sok tekintetben a realista Jókainak és a Noszty fiú Mikszáthjának folytatója, továbbfejlesztője. A mikszáthi novellaforma bomlik fel és finomul tovább Lovikban is. Jókaiból és Mikszáthból kiindulva a magyar próza fejlődésvonala nagyjából két ágra oszlik: az egyiket Thury, Tömörkény, Kaffka, Ambrus, Bródy nevével jelezhetnénk, betetőzőként Móriczot említve – a másik: Török, Lovik, a Cholnokyak, Karinthy, Füst, Kosztolányi s betetőzőként Krúdy. Ez a nagyon is leegyszerűsített felosztás alig több, mint a realizmus és pszichologizmus, az inkább extrovertált és inkább introvertált szemlélet – és ábrázolási mód megkülönböztetése, s jól tudjuk. hogy e kettő nagyon sokszor (főként Kosztolányi esetében) szétbonthatatlanul vegyül. Azt is tudjuk, hogy a Jókai–Mikszáth színkép prizmatörése sokkal több színt mutat. De ez most felesleges elemzések hínárjába bonyolítania. A fontos csak az, hogy Krúdy ehhez a bizonyos másik ághoz tartozik: a lélek benső kalandjainak nagy romantikusai közé.

Ide tartozik annak ellenére, hogy jó tíz éven át megrekedt a maga pátriájában. Ő nem Párizs felől vette be Pestet, mint Ady, nem is tudott olyan esztéta-magaslatról nézni e kis országra. mint Ambrus vagy Babits. Egyszóval: kimaradt az új irodalom fő sodrából. Erre vall az is, hogy a Nyugatban először 1910-ben jelenik meg. Az időpont nem véletlen: ez idő tájt kezd Krúdy Mikszáth-modora alól valami új és eredeti kibontakozni, s erre már érdemes felfigyelniük a finomabb hallásúaknak.

A Vadnay-stílusú szürke, jelentéktelen szalon-novellák után (ezekre nem érdemes szót vesztegetnünk) A víg ember bús meséi-től (1900) egészen A podolini takácsné-ig (1911) tart Krúdy „mikszáthos” korszaka.

Ha nem volna bennük valami árnyalatnyi hangulatbeli eltérés, egy leheletnyivel választékosabb és bágyadtabb stílus, ha kevesebb különc szerepelne bennük – akkor ezeket a novellákat nyugodtan írhatta volna az öreg mester is. Első pillantásra legalábbis így véljük.

Az aranysarkantyús vitéz legendáját például így kezdi: „Ez a történet belényúlik a tegnapba. Jól össze kell szedni az emlékezésemet, hogy tisztán láthassam, merre kanyarog ez a mese...

A hangleütés Mikszáthé. De a meseszövéssel bizony már csal, mert nemigen kanyarognak ezek a mesék. A Paraszkiva-malomban vagy a Nyíri pajkosokban alig történik valami. – Az ungvári püspök megveszi az elhagyott malmot három kalugyer számára. A nagytalpú Hipác, a szépfürtű Nicefor és a dörgőhangú Cyrill beköltöznek, aztán – „unalmasan múlnak a napok”. Amiker végleg elunják magukat s kiderül, hogy asszonyt nem hozhatnak a házhoz, sorra megszökdösnek. Az üres malomba egy Bobák nevű hóbortos indzsellér telepszik a kutyáival, s amikor Nicefor váratlanul visszatér, Bobák megijed, hogy esetleg visszajöhet a másik két kalugyer is és akkor vége az ő nyugalmas életének. „Búsan és aggodalmasan gubbasztott a tető felett, elnézvén a szürke messziségbe, amerről a másik két éhes kalugyernek jönni kellene. Fehér vászonköpönyege leffentyűit libegtette a síkság felett kóborló nedves szél.”

Az anekdotikus, szelíden humoros stíluson belül az ilyen fordulatok is Mikszáthra emlékeztetnek: – Amikor a püspök megveszi a morotvaparti házat, Hipác azt mondja: „Mindig tudtam én, hogy a pispek jó fiú”; de amikor nem engedi, hogy megnősüljenek – („Apage. Ha házat vettem nektek, akkor kalugyerek vagytok, a barátnak pedig tilos almafa az asszony. Ha pedig mégis kellene az almafa, akkor menjetek a pokolba, ki a házból.”) –, Hipác „fejcsóválva ment vissza Niceforhoz, a szépfürtűhöz és az ölestermetű Cyrillhez és szomorúan mondta: – A pispek mégsem egészen jó fiú. Mindig tudtam.”

A kép az első ecsetvonástól az utolsóig – tökéletes: az ironikusan rajzolt alakokból csak úgy árad az unalom, a tétlenség, a céltalanság, a pusztulás. A befejező látomás a nedves szélben gubbasztó Bobákról szinte megállítja az időt a malom felett. Hangulat- és légkörteremtő ereje máris megragadó, stílusa tiszta és pontos, kerüli a cicomát, s egyelőre még a leíró részekben sem sejteti a későbbi Krúdy képekben, metaforákban tobzódó, szimultán képzettársításokkal lazított zeneiségét. Viszont a cselekménytelenség s a jellemek állóképszerű változatlansága az érett Krúdy-írásokban is megmarad.

A Nyíri pajkosok története is egyszerű: a szép Csebiné elkártyázza pénzét, s hódolója, az öreg Dömmel kapitány párbajban lelövi Molnár Györgyöt, az asszony nyertes és éppen ezért zsaroló, becstelen ajánlatot tevő kártyapartnerét. – A Korvin lelke még ennél is tömörebben elmondható: – egy ember meghal és senki sem gyászolja. Vagy Az aranysarkantyús vitéz? Bikky Pál, a düledező udvarházában vegetáló, kurta nemes megtudja, hogy egy báró lesz az új főispán, s elhatározza, hogy a fogadásán lóháton jelenik meg, paszomántos mentében, csizmáján aranysarkantyúval. Mivel úszik az adósságban, két öreg cselédje „föllázad” ellene és erőszakkal otthon tartja. – Az ágyúgolyó c. elbeszélés Bodó Sámuel uram részvételét meséli el az utolsó nemesi fölkelésben. Ez a részvétel annyiból állt, hogy Bodó uram elkésve poroszkált a felkelők után s betért egy vendégfogadóba. Ott végigette, itta, aludta a háborút, s aztán hazament. De mert útközben talált egy elgurult ágyúgolyót, otthon hős lett belőle.

A példákat még folytathatnánk. E tíz év termése javarészt ilyen és hasonló novellákból áll. Külön-külön majdnem mindegyikben, kivált a „pajkos” Gaál-család ábrázolásában Mikszáth adomázó kedvtelése bujkál, de az egész mégis többet nyújt: a nyíri különcök éles szemmel megfigyelt galériáját. A kedélyességük sem teljesen mikszáthi ezeknek az írásoknak – sok esetben ridegebbek, fanyarabbak, bár jórészükben derű, rokonszenvező mosoly uralkodik.

A Nyíri pajkosok-ban is tetszelegve kalandozik el a régi mulatságok epizódjaiba; hogy a híres Kállay Emma valaha három nap, három éjjel húzatta a kedvenc nótáját a sóstói fürdőn, vagy hogy a gyönyörű Gaálné ferblin nyeri el férjétől a konyhapénzt – s azt is mondja, hogy „jobb világ volt az, mint a későbbi” –, de a novella különös képet ad erről a „jobb” világról. Csebiné (akinek egyébként a férje is kártyás) 4000 forintot veszít. (Óriási összeg volt ez akkor, s az asszony ezt, az ilyen nagy tétben folyó játékot nem tartja tisztességtelennek, de Molnár ajánlatát igen; holott Molnár csak a megfelelő következtetést vonta le: könnyelmű nővel van dolga. Ugyanilyen furcsa az öreg kapitány becsületfogalma is. Amikor Csebiné veszít, Dömmel így kiált fel: „De hát miért is nem tud kártyázni, szegény asszony?!” – és habozás nélkül megöli Molnárt, akinek csak annyi a bűne, hogy cinikusan, léhán képviseli az „adós, fizess!” elvét. S miért öli meg? Mert „gavallériából”, szerelemből megígérte Csebinének (ő, a szegény nyugdíjas), hogy rendezi a tartozást. – Krúdy, mint látható, akaratlanul is elég lesújtó módon állítja elénk a dzsentrit.

Egymás után vonulnak előttünk el azok a nyíri birtokosok, akik szerint – ahogy az N. N.-ből már idéztük – „vége a világnak”, de azért tovább uraskodnának. Ez az uraskodás már olyan sem lehet, mint Mikszáth sárosi nemeseinél: Krúdy dzsentri-figurái a teljes felbomlásra ítélt, megzavarodó, begubózó félhalottakra hasonlítanak. (Milyen más az Úri-muri alföldi dzsentrije, a pusztulás ellenére is: mennyi életerő van benne!) – Ne tévesszen meg bennünket a urai hang: – az író bonckése csontig hasít.

Korponai Gáspár, a volt intéző, behúzódik a löki grófok elárvult kastélyába, s a halott grófné emlékének él; Viczky Gábor beleőrül abba, hogy nem találja meg, apja örökségét; Bánatos András lehajtott fejjel baktat a csatakos országúton megszökött felesége nyomában, majd visszafordul, „vissza az elmúlt századba, álmodni”; – az írnokká degradált szegény nemesek a ravasz Tahiról beszélgetnek irigyen, aki ifjúkorában mindenét elpazarolta, de aztán húsz évig rakosgatta pénzecskéjét a takarékba s most újra birtokot vett magának; a legidősebb Vitkóczy kisasszony tíz éve vár, hogy valaki majd csak elveszi; a Gaáloknak semmijük sincs, csak a szép lányaik és mértéktelen gőgjük; Zathureczky, a hajdani agarász eladja utolsó agarait, hogy kivergődjön adósságaiból, de az agarak után búsulva rögtön el is mulatja a vételárat...

Fonnyadó vénkisasszonyok, kilátástalan jövőjű fiatalok, csődbejutott urak, akik – „hadd lám, uramisten, mire megyünk ketten” – még meglévő kis vagyonkájukat is utána hajítják a már eldorbézoltnak, s kártya, bor, kétségbeesés, sivárság, reménytelenség.

Ez hát a nyíri csend. Nem az idill – a halál csendje.

 

Vörös postakocsi

 

S IDILLNEK nem éppen ilyen kétes-e Krúdynak a tízes évek végig teljesen kifejlődő stilizált biedermeiere, amely felváltja a Mikszáth-bűvöletet? Nincsen-e az egész Krúdy-életmű illúzióteremtő felhámja alatt dezillúzió, sajátosan magyar fin de siècle? Az elszabadult metaforák andalító hullámverésében mennyi segélykiáltás, hány beteg, megdöbbentő emberi sors! Vagy az az áldott vidéki csend, ahová a fáradt Krúdy-hősök vágyakoznak, mégis több a halál csendjénél, élet is és gyógyulás is?

Mindegy; – Szindbád elindul a vörös postakocsin, és felfedezi önmagát: a lírai szerepet s az ifjúkor tiszta álmainak időtlenségét, akár Alain Fournier Grand Meaulnes-e. A Nyírségben sem az a fontos többé, hogy: „a furcsa, hetyke, legénykedő, virtuskodó Magyarország itt hortyogott, ásítozott, unatkozott, dologtalankodott, nyomorgott legtovább...” – s ha elmereng a régi vidéki nemes urak életén, méhes csöndjében Horatiust, Berzsenyit olvasgató alakjain, ezentúl nem a pusztuló dzsentrire gondol, nem azt az életformát eszményíti, amelyet ő maga is üresnek és veszendőnek ítélt. Megkezdődik a témák és alakok visszavetítése a múlt egy olyan síkjára, ahol még becsülni- és irigyelnivalót talál a vidéki udvarházak életmódjában. Az élet ősi és egyszerű formáit dicséri tehát, mindazt, ami a gazdálkodáshoz, a ház körüli tavaszi, őszi munkákhoz kapcsolódik – a szilárd és biztonságot. nyújtó kereteket, lakodalmak, keresztelők, születésnapok és temetések örök naptári körforgását, a messzi távlatokra berendezett, józan hétköznapi tevékenykedést –, szemben a város rohanó, ideges napjaival, zilált éjszakáival, perckergető élvezethajhászásával.

A vörös postakocsi tehát nekivág az országnak. Valóságos pickwicki körutazás ez: alakok, történetek, anekdoták sora – csupa feledtető tarkaság. S a menekülés mégsem sikerül.

Ahogy a Napraforgó Evelynjének békéjét feldúlja a városból utána jövő Végsőhelyi Kálmán, ugyanúgy követi Krúdy többi alakját is a mélabú. A betegség, amitől oly sok Krúdy-hős szenved: az új kor tülekedése a pénzért, érvényesülésért, a törtetésben torzzá silányuló emberi értékek végkiárusítása.

Ellenhatásként: jönnek az emlékek, a tájak, a szerelmek, a líra áradata a korral szemben, a mindent sodrába vonó, egyetlen muzsika – megszületik az az utánozhatatlan stílus, amit egyesek a gordonkaszóhoz, mások az őszi éjben trillázó hegedű futamaihoz hasonlítottak: a Krúdy-hang.

De éppen mert oly tiszta ez a muzsika – akár a hegyi patak vizén a kövek – átcsillan rajta a rezignáció.

Krúdyt nem vakította el sem a millennium pompája, sem a békebeli kor 1914-ig tartó napsütése. Az Őszi utazások egyik fejezetében például ezt írja:

„Idegenszerű, új világ keletkezik Pesten, ipari és kereskedelmi szaga van minden embernek, fantasztikus ügynökök raja nőtt az aszfaltból. a svindlit büszke mellveregetéssel munkának nevezik... Haas és Deutsch alatt repedezik a föld, újságvállalatok, házak, ipari vállalatok inognak... Szinte amerikai verseny keletkezik... A kávéházak negyedévenként cserélnek gazdát. Egy ember nagyon komolyan meggazdagszik azon, hogy egy esztendő alatt négy kávéházat vett és tovább adott... A politikai szenvedélyek a végletekig felizgatják az embereket, a miniszterelnöktől kezdve mindenki meggazdagodáson töri a fejét.” Üzlet! „Úgy hangzik ez a szó, mint a trombitaharsogás... Sivár, jajgató, kétségbeesett, elégedetlen és csőd szélén álló város ez... Az emberek fuldokolnak az adósságokban és senkinek nincs hitele...

Ha biedermeiert, ha soha vagy csak rövid ideig volt idillikus Pest-Budát teremt a képzelete: – a stílus káprázata mögött akkor is ez a kép rejlik; mert alteregóiban sem léphet ki mindabból, ami e nyolcvanas évek végzetesnek mondható következményeképp létrejött: saját kora háborúba hanyatló esztelenségéből.

Mert suhan ugyan vele a vörös postakocsi, de merre és hogyan? Ama mikszáthos korszakában a tájleírás – hogy ezt vizsgáljuk meg először – konkrét, tömör, világos és természetes volt szerkezeti és (kisebb mértékben) hangulati funkciója volt a novellában.

Régen ilyen röviden intonált tájleírással kezdett egy novellát: „Szenice felé, locsogó jegenyenyírek között, amelyek messziről olyanoknak látszottak, mintha merő ezüstből lettek volna, állott egy ódon kastély, benne laktak Gaálék.”

A realista írók szokványos kezdése ez: pár szóval odavázolja a tájat, beleilleszti a szűkebb helyszínt, ahol a cselekmény játszódni fog, s ezek után kezdődhet a történet.

A második korszakából származó Tótágas azonban már egészen másként indul:

„A múzeumkert környékén, ahol a gyermekkertésznők oly kellemesek, mint a grófnők, s minden rossz német és francia regényt végig szeretnének játszani, amíg a könyvet unatkozva ölükbe ejtik a szívalakú falevelek alatt és az álöltözetű koronaherceg helyett meg kell elégedniük egy proviánt-tiszttel: ezen a környéken, egy látszólag aluszékony mellékutcában, hol a fehér csipkefüggönyökön a gólyák és a darvak féllábon aludtak...” – Nem folytatjuk, mert az idézett mondat egy egész oldalra terjed. De nézzünk még egy leírást:

„Alkonyodott, mint a fáradt szív... A Nyírség apránként magára húzogatta álomködös kendőjét, mint egy beteges hölgy, aki délutáni ábrándozások után, alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenyefasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget, de mégiscsak elmegy. Üres marad a helye a kályha melletti karosszékben...

Az eltérés a korábbi stílustól nyilvánvaló. Legszembeötlőbb a hasonlatok tovább burjánzása, láncreakciószerű bomlása, sejtosztódása. Az első példában még csak a közbevetések duzzadnak véget érni nem akaró mondatokká. Ezek a mondatok azonban korántsem bőbeszédűek vagy feleslegesek. A múzeumkertben üldögélő nevelőnők, olcsó regényeikkel és olcsó kis álmaikkal, a mellékutcák házainak fehér csipkefüggönyei s mindaz, amit még felsorol: legalább olyan fontosak a maguk helyén, mint Levrey Konstantin groteszk története. Vagyis: megszűnik a leírás alárendelt szerepe s ugyanez történik a hasonlattal is. „Alkonyodott, mint a fáradt szív...” Érezhető, hogy itt a „fáradt szíven” van a hangsúly, ehhez simul hozzá az alkony, mint hangulati megfelelő, s nem az az érdekes, amit, hanem az, amihez hasonlít valamit az író; – „mint egy beteges hölgy...” – mondja, s a hasonlat a továbbiakban mit sem törődik már a ködös, nyíri alkonnyal, amelyből született, hanem az ábrándos és magányos hölggyel foglalkozik; „mint egy jó kedves” – és máris látjuk a távozó kedvest, akinek a helye üres marad a kályha mellett, holott csak az utolsó nappali sugár eltűnéséről van szó. Csak erről? E hasonlat-görgetegnek, amely mindig újabb és újabb elemeket olvaszt magába, éppen az a varázsa, hogy mindig többről van szó benne, mint abban, ami elindította. A táj is: már nem a környezetrajzért fontos, nem tárgya a leírásnak, egészen más a szerepe. Sorozatos asszociációk bontják ki e leírásokban az író vagy az alakok lelkiállapotát.

„A kopár nyírfák, mint fázékony zárdaszűzek remegnek a tájon és az élet elviselhetetlenségét kiáltják lesoványodott karjaikkal. Nem jó erre utazni, mert a keresztutak megszólítják az alkonyattal az utazót és elmondják neki, hogy úgyis hiába megy gyors lovaival, a percet, az órát többé nem találhatja életben.

Krúdy érett írásaiban megszólal a táj s az időt mondja; az időt, amelyet Szindbád úgy szeretne kijátszani, hogy százévesnél is vénebbnek álmodja magát, Alvinczi úgy, hogy meghalt titoknoka, a régi Szilveszter helyett annak hasonmását veszi maga mellé, Rezeda úr úgy, hogy Buddha révületébe merül... Megszólal a táj, és a megkésett lovag fájdalmát mondja, azt, hogy az élet elviselhetetlen; zenélni kezd a táj és a magányt mondja, az ábrándokat, a szerelmet, a halált mondja.

Megszólal a táj és azt mondja: az élet álom.

Álom sokféle van. Krúdy félreismerése akkor kezdődött, amikor az ő igaz és sokszor gyötrő álmait mindent megszépítő ámításnak vélték a gyatra álomfejtők.

Nem kisebbítjük, ha bevalljuk: ilyet is lelni benne.

Ám a Palotai álmok édes-bús szerelmi története; Péter Pál és Szekszti Judit kisasszony pasztellfinomságú regénye, az Őszi versenyek szegény öreg zsokéjának megrendítő révülete, az N. N. mély és gyöngéd csellózengése, a Hét bagoly emlékekkel, téli színekkel, jó ízekkel, békével telített tiszta levegője s még sok-sok regény és novella: megannyi remek-álom.

Igaz: a groteszkségek és fantasztikumok mélyén nincs olyan világosan kielemezhető jelképes mondanivaló, mint a legtöbb Hoffmann-novellában, de legalább ugyanolyan mély pszichológiai tudás rejlik bennük. Nincs, vagy csak nagyon ritkán van a Krúdy-novellákban olyan artisztikus játék az idővel, mint Virginia Woolf különben gyönyörű regényében, az Orlando-ban. Krúdy időrétegeinek jelenből-múltba váltása, összemosódása inkább az Évek Woolfjára, vagy a Mrs. Dallovay-re emlékeztet, tehát az olyan modern regényekre, amelyekben az idő szuverén kezelésének, sűrítésének, tágításának, keverésének komoly funkciója van az ábrázolásban. S akármilyen elragadóan merül fel abból az annyit emlegetett, teába mártott sütemény ízéből a múlt: Krúdyra a prousti séma sem húzható rá. Proust az emlékezés Ariadne-fonalán addig tapogatózik vissza, amíg teljesen, minden oldaláról megvilágítva, szinte egy tömbben napvilágra nem hozza az emlékében nyugtalankodó hajdani élményt. Felfejt és újraköt minden szálat (közben elgyönyörködik e szálak színeiben, formájában, kuszaságában), beilleszti a szőttes egészébe, s végső fokon alárendeli a mű távlati koncepciójának. Krúdy – s ez nem minősítés, csupán megállapítás – erre képtelen. Amit ő csinál, az sokkal szeszélyesebb, villanásszerűbb, mozaikosabb s épp ezért spontánabb és ösztönösebb is. Helyenként – természetesen nagyon mutatis mutandis – már a szimultánizmus, vagy a joyce-i asszociációk körét súrolja.

Krúdy a XX. századi európai regény nagy formakísérletezői és megújítói közé tartozik, de nemcsak a képzeletével és stílusával remekel – műveiben ott él a realitás is.

Hadd vegyük példának a számtalan novella helyett A vörös postakocsi című regényét. A Kiss Józsefhez intézett bevezető levél szerint: évtizedek óta érlelődő témáját akarja megírni, a pesti vásárt, ahol a becsületes ember ritka, mint a fehér holló, ellenben annál több az „ékszerrel és erkölccsel kalmárkodó úr és hölgy...

A vékonyka történet (két vidéki színésznő pesti kalandozásai) a részletek bámulatos gazdagságával mutatja be a századforduló Budapestjét, a millennium fényeinek árnyékát; az éjszakai életet, a szerencsejátékosokat, nyilvánosházakat. „Az egész Pest egy nagy nyilvánosház” – mondja Estella a regényben. – „A férfiak mind azért dolgoznak, lopnak, csalnak, rabolnak, kártyáznak ebben a városban, hogy a ringyóknak új tavaszi kalapjuk legyen.”

Klára látogatása Steinnénál (amikor is kis híján elveszti ártatlanságát); Estella elbeszélése; a pesti lófuttatás, amelyre még Bécsből is eljön „a kávéházak szemetje”; a Párizst utánzó Orfeum; a Feld Zsigmond-féle régi városligeti színkör s a benne és körülötte zajló élet; – mindebben éppoly hitelesen él a valóság, mint amennyire él a pesti és budai utca-, ház- és tájleírásokban is (amelyek a régi város mesteri megelevenítései), a tabáni ősz hangulataiban vagy Rezeda várbéli kószálásaiban.

Valóságosak az alakok is. A tegnapok ködlovagjaiban megörökített Szemere Miklós de genere Huba itt: Alvinczi Eduárd. Különc szokásai, nemes gesztusai ellenére is: szerencselovag s kótyagos fejű „”honmentő” ez az Alvinczi, s amikor Krúdy legendássá növeszti, voltaképp ezzel is azt hangsúlyozza, hogy az akkori Pest eszményképei az ilyen nagyurak voltak. Nemcsak Klára kisasszony rajong érte – még Rezeda sem tud minden irigység nélkül gondolni a számára egyébként ellenszenves Alvinczira. Holott Rezeda – némi fenntartással – a költészetet jelenti ebben a romlott és pénzéhes városban.

S nem a legvalóságosabb-e a novellahős Rumfy Artur, a facér, vidéken csellengő és krakélerkedő újságíró, Klaránsz, a kis színésznő (azonos a Vörös postakocsi Klárájával), aki naiv hittel indul neki pályafutásának s visszautasítja (vajon meddig?) a kövér színigazgató felajánlkozását – a Férfimese tehetetlen, emberileg elveszett hőse, és még annyian? Nincs-e ott a legirreálisabb képen is Krúdy fanyar humorának egy-egy ecsetvonása? Ben, a zsoké, nemcsak szánalmas, de nevetséges is, és milyen jóízű mosolyra késztet az, hogy élete válságos pillanataiban mindig a versenypályáról veszi hasonlatait az író... Milyen kedvesen ironikus az. ahogy Macskási, miután elégetett szerelmes leveleivel szerencsésen felgyújtja a vendégfogadót, boldogan alussza az igazak álmát... Kell-e finomabb humor, mint a Régi regényeké, a hóbortos, könyvei közt áloméletet élő hadiözveggyel és visszatérő férjével?

Vagy hogy ismét a Vörös postakocsiból emeljünk ki egy alakot. Urbanovicsné, a gazdag bácskai özvegy, aki minden évben feljön Pestre, itt kimulatja magát, elkölt egy csomó pénzt, fiatal színészek után fut. Hogyan viselkedik ez a vagyonos, de műveletlen nő a színházban?

A szigetvári vértanúk c. darabot adják. Urbanovicsné mindig ezt nézi meg. „Leginkább a negyedik felvonást szeretem hallgatni – mondta Urbanovicsné narancsot hámozgatva –, midőn a kirohanás van s Jézust! kiáltanak háromszor.” – Horváth kisasszony megértőleg bólintgatott: „Én se értem az öreg Feldet, miért játszatja a többi felvonást? A kirohanást és a görögtüzet kellene négyszer megismételni.” S távoli képzettársításokkal (egy másik regényben!) milyen mulatságosnak hat aztán, amikor Rezeda úr egy szilveszteri mulatságon valami asztaltársaság közepette egy hölgy fecsegését hallgatja, s a tányérjába meredve, magában háromszor Jézust! kiált...

Krúdy humora a korai, mikszáthos korszakban még nem volt különösebben eredeti. Középső, stilizáló korszakában alakul ki nála az a groteszk helyzeteket élvező irónia, amely Levrey Konstantin szerelmét tótágast állítja, Nagybotost visszahozza a „másvilágról”, Pisztolit Kleofásné kakasa után küldi, Harras Rudolffal végignézeti a tömlöc ablakából, hogyan emelgeti babája, Andimandi a sétányon a szoknyáját, az apró Bent beülteti a vérmes úrnő ölébe, Csinosival és Rombolaival nőt raboltat, Ludacskaival eladatja a koporsóját s Rezedának lelki vigaszul szerelmi bánatában a buddhizmust nyújtja...

E korszakának novelláiban nemcsak a valóság vet minduntalan furcsa bukfenceket – szokatlan a névadás is, amely rendkívül kifejező, jelképes voltával is arra utal, hogy Krúdy alakjai lényegében egysíkúak; nem rendelkeznek változó és alakuló, az eseményekre mindig másképpen reagáló, rugalmas, fejlődő, esetleg ellentmondásos lelkialkattal, komplikált jellemmel s más egyébbel, ami állítólag minden esetben nélkülözhetetlen a reális regényhősök számára.

Ezek az alakok többször és több helyen is visszatérnek; ugyanígy a jellegzetes motívumok is: a férjüket csaló asszonyok, orfeumból hajnali misére járó táncosnők, a Teréz-templom, amely ez áhítat s a Rác-templom, amely a szerelmi találkák helye, séták a szigeten, Zugligetben, Budán, hajdan szeretett nők felkeresése, amikor rendszerint kiderül, hogy Szindbádnak vagy egy másik őszülő gavallérnak közben itt is, ott is felnőtt egy „kacsafarkhajú” fia, vagy ideges, törékeny szépségű lánya; Louise asszony és „barátságos háza” például számtalan regényben, novellában szerepel; akár Lujzának, Jellának, Cornéliának, vagy „grófné”-nak hívják s a házát „zöld háznak” vagy „kakasos háznak” – az alak és a ház ugyanaz és ugyanazok a látogatói is – Krúdy, Ady, Cholnoky, Mikes és a hírlapírók hada.

Kálnay László, az egykori öreg barát, hol saját személyében bukkan föl (az Ady Endre éjszakáiban, de más művekben is), hol Szomjas Gusztiként a Hét bagolyban, noha az N. N.-ben Szomjas Gusztit nyíregyházi különcként ismerjük meg, akinek csalhatatlan szisztémája van a Monte Carlo-i bank megdöntésére. (Vagyis: a Hét bagoly-beli Szomjas úr lehet, hogy két modell után készült.) A Tótágas Emíliája a Meteor-kávéházban tűnik fel, mint Rienzi Mariska, kabarétáncosnő, aki Ady elképesztésére a biliárdasztalon, a költő orra előtt áll tótágast... Az „Esperes”, akivel Adyék „kakasos házában” találkozunk, megjelenik a Boldogult úrfikorom vendéglőjében is Pista úr társaságában, de a róla elmondott anekdotát (azt, hogy amikor örökölt, befeküdt „Jolán” asszony házába, s amíg a pénze tartott, föl se kelt, úgyhogy közben kihízta a nadrágját) az N. N.-ben Huray László ügyvédre ruházza, mint akivel a nyíregyházi „Hársfa” különszobájában esett meg ez a dolog.

A „vándor-motívumokból” talán ennyi is elég. Ennyi is bizonyítja, hogy Krúdy – művei főszereplőit tekintve – kevés figurával és kevés helyzettel dolgozott. A mellékszereplők tömege természetesen sokkal változatosabb.

Alteregói nagyjából egyformák, közülük csak Szindbád és Rezeda emelkedik ki, mert őket sokszor megírta és sokféle helyzetben.

A vörös postakocsi, akár a felvidéki városkákon, akár a Nyírségen, vagy Pesten megy át: ugyanazokat az utasokat viszi; (de sűrűn kitekintenek az ablakon s az ő szemükkel ilyenkor mi is meglátunk új arcokat).

Változik a táj: egy nagy költő engedelmes hangszerévé válik, de a kor emberének fájdalma él benne, az átalakuló ország, a talajukat vesztett, békére vágyó, megszédült, elhibázott életű, két világ határán bukdácsoló s végül letűnő emberek fájdalma.

Változik a hang: egy nagy költő monotonságában is sokszínű és szenvedélyes lírájává válik.

Védekezés ez és tiltakozás azzal szemben, ami embertelen és bántó az új korszakban, az üzlet, a tülekedés korszakában. Közben azt is szépséggé stilizálja, amit talán nem kellene: a királykoronázást, Habsburg-uralmat, középkori emlékeket; mitikusan titokzatossá növeszti a Tisza István-i konok „rendíthetetlenség” korlátolt és általa is viszolyogva nézett magatartását.

Rossz politikus volt: érzelmei és hangulatai irányították. Károlyi földosztása meghatja, de közben érzelmes cikkeket ír Erzsébet királynéról, Rudolf királyfiról; lelkesen magasztalja a háború önkéntes ápolónőit, a téli hadjárat magyar bakáit, de közben Polónyi Géza kalapjáról is cikkezik és Szemere tervéről, hogy mentsük meg a „történelmi osztályt” – s tárcáin hol bosszankodik az ember, hol elgondolkozik, hol meg elnézően mosolyog.

De a stilizálás, a szerepjátszás, a valóság elmélyült megmutatása és hanyag elhárítása, realitás és álom, tévedések és igazságok eggyé-ötvözése, az egész életmű, amely részben meg akarta állítani az időt, részben túl akart lépni rajta – noha művészi maradandóságban ezt el is érte, mégis azt bizonyítja, hogy menekülni nem lehet, az időt kijátszani nem lehet.

És a szerelem? Az sem váltja meg a korából elvágyódó Rezeda urat?

 

A nők könyvéből

 

A SZERELEM Krúdy műveiben alapélmény és megunhatatlan mondanivaló. Kivált az a fajtája, amelyről Kaffka így ír a Színek és évek-ben: „Sehol a föld kerekén nem tudják olyan szép megjátszással, lendülőn, búsan, szilajon és parádésan élni a szerelmet, mint erre mifelénk tudták hajdanában. Az azótavaló emberek többet tanultak, tudnak minden tudományból, de eldurvultak ebben. Kertelő szavaikon mindjárt átüt a nyers és kíméletlen, egyszerű kívánás... Egy szép, finom kultúra veszett ki az idővel... az asszonnyal-bánás művészetét nem érnek rá megtanulni manapság! És elfeledték, mennyire felér a szerelemcsata sok gyönyörű, tomboló, dacos és keserves virtusa azzal a »cél«-lal, mely magában közönséges és kiábrándító. – Sehol annyi színe-illata nincs a szónak, nincs annyi hátmegette, ha kurtán és jelentőséggel ezer fojtott érzésből kipattan; sehol nem rejtezik olyan szép gőgbe a bánat, sehol az emberek úgy egy életet áldozni egy-egy percnyi felülmaradásért nem tudnak; mint itt akkor, az ősi lápvidék, a megbolygatatlan nádak-erek kerítette tájon.”

Krúdyban a szerelemnek ez a „nyírségi” formája valami egészen csodálatosan (néha érzelmesen) naiv trubadúr-lírával párosul.

Szomjas Guszti ötven év óta minden este így alszik el: „Lehajtotta a fejét, és szokás szerint halk fohászt küldött ahhoz a messzi nőalakhoz, Flórájához, akit a legjobbnak és legszebbnek képzelt el a hosszú életen át.” – Álmos Andorból olyan fergeteges szerelmi vallomás tör elő, amelynek már semmi köze a prózához, vad képek és hasonlatok expresszív zuhataga; nemkülönben Józsiás urat is könnyekig meghatja, amikor Zsófia az ő kedve szerint öltözködik fel. Egyáltalán – ebben a világban a nők istennők és királynők. A furcsa az, hogy ezek a csupa álom- és csipkeköltemények egyúttal nagyon is hús-vér asszonyok, akiknél a konflisban egy csók a Lánchídtól a Vérmezőig tart, vagy a Kamaraerdőig... „Olyan csók, amelyet egyikük sem ismert ez ideig – narkotizáló, az egész elmúlt életért, nyomtalanul elrepült élekért kárpótoló csók... Csók, amely után már nem sok jöhet az életben.” Nem élettelen bálványok tehát, akiknek csak a szoknyájuk szegélyét szabad megcsókolni s a cipőjük fűzőjét megkötni egy-egy kapualjban (bár a Krúdy-hősök ezt is sűrűn gyakorolják, főleg a harisnyakötővel...). Érzékiek, élvezetre vágyók, kicsinyesek és féltékenyek, hűtlenek is és hiúk is, de jók és önfeláldozók is tudnak lenni, megvan bennük minden női tulajdonság, a nyugtalanító kiszámíthatatlanság is. Reálisak és józanok is (miközben hallatlanul szentimentálisak és romantikára vágyók olykor), józanabbak, mint a férfiak, s gyakori köztük az olyan nő, mint Leonóra a Hét bagolyban, aki ruházza és eteti, úgyszólván teljesen eltartja Józsiást. Krúdy regényei, novellái, de még Adyról írt emlékezései is tele vannak ilyen jószívű asszonyságokkal, akik így pártolják az irodalmat. A hősök rendszerint attól jutnak lelki válságba, hogy ez angyali pártfogók langyos szerelmét megunva, kalandokba bocsátkoznak, s e kalandokban többnyire gyógyíthatatlan sebeket kapnak.

A Krúdy-művekben a kedély és az érzelem játékainak minden árnyalatát végigpróbáltató szerelem érleli igazán férfivá és asszonnyá a szereplőket. S ezek a „légies” lírába transzponált szerelmek nagyon jól megférnek a legvaskosabb valósággal is. Aligha lehetne az író módszerére árulkodóbb jelenetet találni, mint amikor (szintén a Hét bagolyban) a vedlett ruhájú, kócos, öregedő, trampli Fonnyadinét Szomjas Guszti, ahogy meglátja, azon helyben az ő tündéri Flórájává álmodja át. Ez a motívum is, mint a többi, mindjárt a képzelt múlt hangulataiba olvad át. Szomjas úr, midőn arra kéri Fonnyadinét, hogy „Flóra” ízlése szerint öltözködjék, így fejezi be szavait: „Még volna egy kérésem, amelyet azonban nem muszáj teljesíteni. Szeretném, ha Fonnyadi úr néha az ablak alatt elkiáltaná magát: Donauwasser! Amint a régi Pesten kiáltották a vízárusok. Szeretném, ha téli estéken tollat fosztanának a háznál, a »tiroli«-nak káposztagyalulás idején sörös kriglije legyen, mint Flóra házánál volt.”

De hát miféle hölgyek is ezek az imádottak, akiknek a hajfürtjét, ingecskéjét, kesztyűjét s egyéb emléktárgyait szent szomorúsággal csókolgatják Krúdy hóbortos lovagjai szegényes kis albérleti szobáik esti félhomályában?

Ártatlan fiatal lánytól férjüket „divatból” csaló polgárasszonyokon át félvilági nőkig mindenfajta akad köztük. Csendes, derék vidéki családanyák, kitanult és izgató „modern” pesti dámák, táncosnők, színésznők, kokottok és becsületes „megtévedtek”, szőkék, barnák, feketék, vörösek, karcsúak és magasak, alacsonyak és molettek, áldozatok és férfifalók, önzők és önzetlenek... Egyik menekül a férfi elől, a másik fut utána.

Szindbád, Rezeda és Krúdy szerelmeiben csak egy a közös: az, hogy semmiféle szerelem sem ad kielégülést.

Ezek a férfiak és nők mindannyian szenvednek. Mert a szerelemben is valami soha-nem-voltat, valami tökéleteset, mámorosan-szépet, elérhetetlent keresnek, míg csillapíthatatlan érzékiségük sosem, vagy csak ritkán engedi, hogy megállapodjanak.

A Krúdy-hősöknek nem erényük a hűség. Amit ők hajszolnak, azt egy nőben nem találhatják meg. Végül elfáradnak és hódolatukba (amely mindörökké változatlan) némi cinizmus vegyül. Szindbád, Nagybotos, vagy Rezeda eljut odáig, hogy már-már hivatásszerűen „gyűjti” a tapasztalatokat, a csalódott nőkkel nem sokat törődve; hiszen legfeljebb az történhet, hogy a kaland után egy „okos” nővel megint több van.

S akkor hát e hódolat nem is olyan egyértelműen őszinte. „Nincsen olyan asszonyszoknya a világon, amelyért egy másodpercig is szomorúnak szabad lenni.” Ezzel a könnyednek látszó „erkölcsi tanulsággal” zárul a Pesti nőrabló története.

Csakhogy előzőleg mást is mond, mégpedig ezt:

A rövideszű nő is tisztában van azzal, hogy a szerelem csak játék. Míg a férfiak minden életükkel adóznak e mulatságnak.”

Csinosi, „aki valaha Pest női szívein tiport” és Krúdy szerint egész életét feltette a játékra, „öregségére abból élt, hogy a nőket szidta úton-útfélen...

 

Emléki dalai

 

MIÉRT ZENG akkor mégis otellói vággyal a férfi éneke, miért oly megrendítően, oly lázasan boldogtalanul szép Krúdy érett éveinek szerelmi költészete, Emléki lírája?

Hiszen a nők eszerint méltatlanok a férfiak nagy érzelmeire... Talán azért zengi mégis a nők dicséretét, mert ez is szerep lehetett? Vagy mert „csodálatos nő-kultusz volt a világon a háború előtt és így volt Pesten is...”?

A méz mellett mindig ott az epe: a drága, eszményi nők (s ezt férjük is tudja) szeretőikkel sétálgatnak délben a Váci utcán, velük járnak a lóversenytérre, vagy kártyázni a barátnőik zsúrjaira. Úgy dicsekednek, mint Késő Fáni: „Leánykoromban demi-vièrge voltam. Félszűz, mint Marcel Prévost divatos regényében írta. Ez volt ambíciója minden leánynak az én társaságomban.”

Azt hisszük, még sincs igaza annak, aki azt mondja, hogy Krúdy megvetette a nőket. Vagy ha igen, akkor annak a másik kritikusnak is igaza van, aki szerint megvetette az embereket mindenestül.

De talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy szerelmi és általános emberszemlélete a századvégi csömör és az eszmény utáni vágy közt ingadozott.

Álmos Andor nagy szerelmi vallomásában is e kettősség viharzik. „Talán te vagy az egyetlen, akinek a kedvéért, az emlékéért részegen vagy őrülten felzokognék, olyan hangosan, hogy az már gyönyörűséget okozna. Te vagy, akit elképzelek ágyban fekve, madárbánattal, ismeretlen tükrű, másvilági tekintettel... Szép vagy, idegen vagy, más világ vagy Sohasem érzett illatú szigetek vannak benned, boldog tébolyok hemperegnek a szempilláidon, színes árnyak járnak a homlokodon és akasztófavirágok nyílnak a lábaidnál... Rejtelem vagy nekem, pedig üvöltve mondom éjszaka, hogy csak nő vagy...

Részegség, őrültség, boldog téboly, rejtelem.

Egyik filozófusunk azt a megállapítást tette egyszer, hogy a nőnek nincs pszichológiája, csak mitológiája, s megértését ez teszi egyszerűvé, de ugyanakkor hallatlanul nehézzé is. A nőben sokféle lény lakozik egyszerre és egy időben, s hívásunkra az felel belőle, akit vagy amit idézünk. A tébolyt idézőnek a téboly s a rejtelmet idézőnek a rejtelem. Ezenkívül a nőben a férfi számára mindig marad valami végső idegenség és megmagyarázhatatlanság, egy másik világ igézete. Senki sem mondta ezt el szebben, mint Krúdy. Mondatai versbe szedhetők: „Sohasem érzett illatú / szigetek vannak benned / boldog tébolyok hemperegnek / a szempilláidon...” Néha oldalakon át tartó, hangulatilag egyre fokozódó leírásainak magasfeszültsége is prózaversbe csap át: „Csak alkonyattal / ne haljak meg e tájon! / Jöjjön lábujjhegyen a perc, amely / bekandikál a kulcslyukon / néma, nagy éjjelen midőn / a csillagok sem láthatók...

Hogy egyik kedves, gyakorta használt képével éljünk: úgy törnek ki belőle e dalok, mint Münchhausen bárónak a kandalló mellett felmelegedő, befagyott postakürtjéből a hang.

Krúdy szerelmesei – képzelődő szerelmesek: érzéseikbe mindig beleszól az intellektus önkínzó játéka. Álmos Andor vallomása folytatásában arról fantáziál, hogy Evelyn mást szeret, egy pesti fiákerost, vagy egy tarkanadrágos hintást s az „odi et amo” ősrégi, Catullus-fogalmazta lelkiállapotában fakad ki:

„Gyűlöllek, mert makrót szereztél ifjú korodban, holott oly kiváló nő vagy, hogy Sanghaiban megérne száz souveringet egy éjszakád...

S utána a szédület, az agy, az érzékek, a láz farsangolása:

„Úgy hangzol bennem, mint a négermuzsika... Esküvő van a cukorültetvényen, és a rabszolgák szájharmónikán fújják az orkánszerű tánczenét, amíg mindenki elveszti az eszét... Máskor magyar népdal vagy, Tisza mentén, holdvilágnál, halásztanyán, sebes szívvel, öngyilkos korszakban... A nagyapám keringője vagy vasárnap délután a zongorámnál... Egércincogás vagy, cirkusz-zene. Egy végtelen üvöltés vagy, amely az őrültek házából hangzik... Szerelem vagy.”

A magányos gyötrődés és a képzelet játéka sokszor teljesen ki is elégíti e szerelmeseket. Csinosi valósággal megsértődik, amikor vigasztalni akarják, mert hát mit is érne az élete reménytelen szerelem nélkül. Kecseginé „elrablása” is azért hiúsul meg, mert Csinosi, amikor a tettre kerülne a sor, csak áll, mint a szélütött, hogy utána elkeseredve borulhasson a kocsmaasztalra.

Emléki legszebb dalai a meg nem valósult, az elérhetetlen álmokról zengnek.

Hősei olyan leveleket írogatnak, mint Pisztoli a Napraforgóban:

„Királynő!

Midőn utoljára vallom be önnek mindazon gyengéd tiszteleteket: szívemnek vadrózsáit; a libegő hangulatokat: elmúlt életem légkarikáit; a trillázó elgondolkozásokat: a homlokom körül repkedő lepkéket; – arról kívánom tudósítani, ami önnek mindegy lehet, hogy emlékét úgy viszem magammal a másvilágra, mint a havasi gyopárt a vadász a kalapja mellett... Napkelte volt ön – az a szűzi fátyol az én világom felett; és a napnyugta is ön volt, öregember bogarászó dúdolgatása régi, boldog szerelmi emlékein. A kedvéért lettem volna komédiás vagy csendbiztos, Jézus-Máriabarát vagy bujdosi bakter, de ön, sajnos, sohasem óhajtotta, hogy bármilyen állomást elfoglaljak az életében. – A homokórámon feltartózhatatlanul szaladgálnak lefelé a porszemecskék. Egy céltalan, vak, vakondok élet hamva dombosodik az üveg alján. Lehettem volna tán majálisrendező vagy funerátor, szolgabíró vagy ispán a kisasszonynál; az ördögbe, én semmi sem akartam lenni... Már a kezemben van a vándorbot, ugyanezért nem várakoztathatom a másvilági fogatot, de már azt sem tehetem, hogy bűnös két szememmel még egyszer végigsimogassam liliom hajlását, mindenért megvigasztaló kontyát, kedvderítő arcát, drágalátos tekintetét...

Ez az egészen más stílusú vallomás is ugyanannak a nőnek szól. De vajon csakugyan olyan egészen más-e? Valahol a lélek mélyén nincs-e nagyon is közel egymáshoz ez a kettő: a kétségbeesett, vergődő megvetés, és a lemondó, alázatos imádat...?

Aki azt hiszi, hogy a szerepből csalhatatlanul meg lehet ítélni az embert: az ebből a két idézetből eldöntheti a maga számára, hogyan nézett Krúdy a nőkre.

De az egyik szöveget az az Álmos úr mondja, akinek ősei mind szerelmi bánatukban lettek öngyilkosok, Álmos úr, aki tiszai szigetén önmagának hegedülget, s telente a farkasüvöltést hallgatja – a másikat Pisztoli, a nyíri Falstaff, a boroshordó, a botrányhős, akinek lélekben ikertestvérét, Palaczki urat egy pesti nyilvánosház kapujában szúrják le... – S Álmos, aki már maga is szerep, még külön szerepet is játszik, ahogy Krúdy mondja: „Vizsgázott abból, amit egykor tanult.” Vagyis: ugyanazt mondja el Evelynnek, amit már elmondott egy előző szerelmének is... És játszik Pisztoli is, azt játssza, hogy „Pisztoli lovag volt, úr volt, sőt tisztességes ember volt.”

Vigyázzunk tehát a következtetésekkel. Krúdy sohasem azonos teljesen a magára öltött szerepekkel.

 

„Engem nem látott senki még. S az évek
suhantak. Minden évben egy-egy fátyol
hullott le rólam: mégis csupa fátyol
a lelkem; s búsan hátrálnak az évek.”

 

Babitsnak e négy sora lehetne tán a legtalálóbb mottó Krúdy szerepjátszásához. Rezeda és Szindbád ismerős arca, Emléki dalai mögött: volt és van egy ismeretlen arc is. Hiszen ezért volt az egész játék, hogy azt az arcot tisztán, büszkén – magának őrizhesse meg.

Szerelmes nő- és férfialakjai igaz és költött gyötrelmeiről sokat beszélhetnénk még, arról is, hogy mennyi apró részletrajz bizonyítja az író széleskörű ismereteit női dolgokban, s arról is, hogy Krúdynál a szerelem mindig az ifjúsággal, a fiatal álmok szépségével fonódik össze. – Juliska, a kis cselédlány, ezt mondja N. N.-nek:

„Olyan lesz a hajad, mint a sirály szárnya, a kedved, mint a kéményben a szél, a szomorúságod, mint a sír. Mikor keresni kezdel engem, az ifjúságodat... Keresni fogsz a mezők illatában, a rozsföldek hajlékonyságában, az őszi reggelek ecetfavirág pirosságában, midőn egész éjszaka az úton járók csillaga ragyogott a fejed fölött és reggelre egy ismerős tájra értél, ahol az én lábnyomaim voltak.”

Hogy így egy kis cseléd nem beszél?! Fontos ez?

A deresedő hajú férfi alkonyba hajló bánata beszél így.

Emléki dúdolgat így.

Krúdy ügyet sem vet a párbeszédek valószerűségére olyankor, amikor belefeledkezik lírájába. Szereplőinek benső monológjai sokszor úgy távolodnak egymástól, mint a parabola szárai, s mégis – egy pontból erednek. Stílusuk az íróé, nem a sajátjuk.

Vannak persze reális párbeszédei is, de mindennél fontosabb a dal. Nemcsak prózaíróban, még született lírikusban is bámulatos ekkora képgazdagság, metafora-tobzódás, amely néhol már zsúfolttá és fárasztóvá is válnék, ha nem lenne olyan magával ragadó.

Nem idézünk, mert az eddigi idézetek bőséges példát nyújtanak. Az azonban rendkívül érdekes, hogy ez a képgazdagság szinte kizárólag a szerelem, a szomorúság, az ősz és a tél leírására szolgál.

Micsoda forró alföldi nyarak vannak Móricz írásaiban!

Krúdyból hiányzik a nyár s a tavaszról is alig van szava. Hiányoznak belőle a drámai pillanatok is, az egymással érintkező emberi sorsok közt a feszültség külső történésben kipattanó szikrája. Feszültség inkább az egyes Krúdy-alakokon belül van, akár az eleve-elrendeltetés. Ezek az alakok, ha szívükbe-tört tövisként magukban hordják is a kort, az időt – mégis: valami nagy, egyetemes magány apró, egymástól elszakadt atomjaiként élnek, kívül az időn. S az időn kívül nincs dráma.

Emléki dalai az őszről, az ecetfák pirulásáról, tabáni utcák októberi szelíd verőfényéről, a jégtakaró alatt zúgó Poprádról s a havas nyíri tájakról mégis felejthetetlenek.

 

Az élet örömei

 

MOST TALÁN úgy tűnik, mintha túlontúl borongós, örömtelen életmű lenne a Krúdy-mű, amelyben nincs vidámság, nincs mosoly. Igaz: a hangos nevetés majdhogynem ismeretlen Krúdy teremtményei között. Hanem azért humor, derű, életszeretet, gyönyörködés, elandalodás annál több találtatik benne. Hiszen szenvedni is csak az tudhat ennyire, aki nagyon szereti az életet. A buddhistává lett Rezeda úr nyilván nem szenved többé, mert lemondott vágyairól. De örülnie sincs tovább minek. Gyanítható, hogy az alteregó Krúdy helyett merült el a vágytalanság tiszteletre méltó, de kissé talán unalmasnak is tartható állapotába. Mert Krúdyban haláláig elevenen él az a vágy, hogy mindennek örülni tudjon e világon. Sőt, „halálán túl” is – hisz a feltámadott Szindbád szüntelenül visszakívánkozik az életbe, ahogy az egyik novella végső kicsengése is mutatja.

Mi ébreszt benne örömöt, mi az, ami kedves és kellemes számára?

„Zöld épületek, vadszőlős tornácok, nyújtózkodó ebek, messzire hangzott barátságos köszöntések, víg szemek és máslira kötött nyakkendők. Férfiak, pajtások, akik poharat emeltek nőért és hazáért. Fehér asztalok, hűvös lugasok, szép hosszú őszök, dércsípte falevelek, gyümölcsillatok és tájak, amelyeken boldog volt, anélkül, hogy akkor tudott volna a boldogságról. Hosszan ásító évek, jegenyefákkal szegélyezett gyalogösvények, fodros vízfolyások, játszi kéményfüstök, messziről csikorgó kutak, barna kapuk, és ágyak, amelyekben gyönyörű csendeseket lehetett álmodni. Egy téli bundaszagú utazás, majoránnaillatú kocsmaszoba, deres ablaküvegekre írott női név, és a frissen hullott hóban ácsorgás egy kis lábnyom felett. Karácsonyfák alatt fehérlő nők, húsos, puha, ölelésre termett lusta asszonyok, regényes lányok lengő harisnyakötői, vörös csíkú szőke hajak és gyűrűs, hosszúkás kezek, amelyeknek az érintése egykor egyértelmű volt a boldogsággal... Betegségek, amelyekből oly jó volt lábadozni, mint tavaszt lehelni – – postakocsisok útszagú bő köpönyege és az útitársnő titokteljessége. Felejthetetlen ebek és nagy fák az udvar sarkában, furcsa öregemberek, piros őszi alkonyatok, kiáltó madarak és mesemondó öregasszonyok...

A vidéki udvarházak családias melegségű, tiszta és csendes élete ez, látszatra eseménytelen, valójában azonban tartalmasabb, emberibb és szebb is, mint a modern idők zaklatott. ideges, beteg rohanása. A vadszőlős tornácokon, a hűvös lugasokban, a majoránna illatú kocsmaszobákban olyan emberek üldögélnek, akik otthont tudnak teremteni a maguk kis körében, harmóniát, rendet, derűt, bölcs nyugalmat és békét. Emberek, akik „gyönyörűeket” álmodnak, becsülettel elvégzik napi munkájukat és tudnak örülni az ünnepek fenyőillatának. Emberek – amilyenek mi maiak már csak ritkán vagy egyáltalán nem tudunk lenni: a „napok és munkáks” megszentelői, az élet áhítatos tisztelői s a halál zokszó nélküli elfogadói. Ebben az életformában nincsenek gyötrődő lelkek, lázas vágyak, tragédiák és bukások; itt minden öröm: ősszel az eső és télen a kályha duruzsoló tüze, a káposztagyalulás és a befőttek eltevése, a reggeli köd és az esti fény a hóprémes falombokon, a magányos olvasgatás és a hangos baráti társaság, a havas utakon suhanó szán, a disznóölés és a tiszaparti séták...

A Krúdy-életmű e végső vágyálomtól oly bűvösen zsongító s oly keserűen meghasonlott. Az élet örömei – lehetnek-e mások, mint pillanatnyi alámerülés e felszín alatti, bensőséges, gyorsan szétfoszló hangulatokba, tovaillanó idillekbe? S ha visszagondolunk elmaradó éveinkre, nem ilyen és hasonló képekben alakul ki bennünk a hajdani öröm, amely utólag is örömöt okoz?

Az emlékeknek, az átélt és vágyott szépségeknek ez az öröme mindenütt átcsillan a Krúdy-művek dezilluzionizmusán s magába öleli az egész életet.

Később, a teljes formai lehiggadás, a klasszikus érettség utolsó korszakában mind szűkebb térre szorulnak az élet örömei: az író egyre nagyobb teret szentel az étkezés ábrázolásának.

Kissé humorosan hangzik, de így van: Krúdy kései novelláiban alig történik más, mint az, hogy valaki feltűnik a színen, beül egy vendéglőbe, és hosszadalmasan, ínyenc módjára megebédel. Különös és aggódó figyelemmel veszi át a velős csontot a pincértől, elmélyülten kavargatja a levest, beleteszi a mellényzsebében készenlétben tartott erős paprikát, szokatlan érdeklődést mutat holmi „resztlik”, marhahús és pörköltmaradékok iránt, körülményes oktatásban részesíti a pincért, hibáztatja vagy dicséri és – ennyi az egész.

Családi hagyomány szerint a Krúdyak őse Mátyás idejében jött be Olaszországból Beatrix kíséretében (az észak-olaszországi Crudie városkából) és szakács volt; innét ered az; hogy utódjai annyira szeretik a jó ételeket. Egyesek szerint viszont Krúdynak ekkoriban már nemcsak a szíve, de a gyomra is beteg volt, s ezek az „étkező-novellák”: csupa nosztalgia, a hajdan jó étvágyú ember visszarévedése arra az időre, amikor még ínyenc lehetett.

Hogy így van-e vagy sem – lényegtelen. Az evés sem megvetendő öröme az életnek, s különben is, Krúdy egyik remekműve, a Boldogult úrfikoromban teljes egészében ilyen zsánerű írás és a kedvéért elnézhetjük az ismétléseket.

Gyakori módszere: a párbeszédekben kibontakoztatott emlékezés itt monumentálisra nő s át- meg átszövi a kocsmában lezajló eseményt. Ez az esemény röviden annyi, hogy egymás után érkeznek a vendégek a Bécs városhoz címzett fogadóba, ahol Kacskovics úr, a morózus agglegény két szepességi ismerősével, Podolini Lajos volt alszolgabíróval és Vilmosi Vilmával üldögél. Az adóbizottsági elnök, a nagykedvű „Pista úr”' és társasága után egy rendkívül tekintélyes külföldi vendég is betéved a kocsmába, s lassan valami egészen szokatlan jókedv alakul ki, még a kocsmáros is táncra perdül feleségével. A vendégek csak másnap tudják meg, hogy ez búcsú volt: a tulajdonos eladja a fogadót. Kacskovics úr, mint a ház tulajdonosa, a volt alszolgabíróra és Vilmára bízza a kocsma vezetését.

A remek figurákból álló társaság mulatozása azonban igazában csodavárás: többé-kevésbé mindegyik rosszul érzi magát az otthonában és halogatja a hazamenést. A nagyszerűen megszerkesztett „regény” (voltaképp óriás-novella) csúcspontja az idegen érkezése. A már-már kókadozó többiekbe ez önt kedvet, hogy aztán a különös, mámoros este után újra visszazökkenjenek unott, szürke, hétköznapi életükbe.

S utolsó éveiből származó három nagy novellájában is borússá válnak már ezek az étkezések. A pincér álma mesteri ötlettel vetíti elénk egy öreg pincér lidércnyomásos szendergését, rádöbbenését arra, hogy kivénült a szakmából. Az ötlet az, hogy a pincér végigálmodja egy telhetetlen étvágyú úriember hosszadalmas étkezését; amikor a fizetésre kerülne a sor, a vendég megszökik, s a pincér – felébred.

A tükörbe nézett. Arca veres volt és a víz folyt róla. Mintha a másvilágról jött volna vissza. Most már biztosan elveszti kenyerét...” Álmában természetesen végigéli emlékeit is. – Fridolin nem volt mindig ügyefogyott, öregedő pincér. „Volt idő, amikor csak olyan hónapos-szobában vett kvártélyt, ahol a háziasszony értett a frakkvasaláshoz is, mert Fridolin akkor még ki is sütötte a haját, bolondosan, vakmerően, mint egy világfi...” De most egyszerre eszébe jut, hogy hová lesznek az öreg pincérek, milyen sors vár rá? – ”Némelyek, különösen a főpincérek erre az időre már gondoskodnak mindenféle lavórokról, amelyekben a fájós lábukat áztatják: akár Rákospalotán, akár Budakalászon, ahol kis házakat lehet venni. Tudja azt valaki, nagyságos uram, hogyan fáj az öreg pincérnek a lába? Még a megcsalódott szerelmesek szíve sem fáj úgy...

Van benne valami megható, hogy az az író, aki annyit kesergett a szerelemről, s élete fénykorában úgy élt, mint egy mágnás (hotelban lakott, fiákert tartott, elkártyázott és lóversenyezett egy kisebb vagyont) – most egy öreg pincér fájós lábán tűnődik el...

Az étkezés rajza ezekben az írásokban már nem puszta zsánerkép, mint más novelláiban. A párbaj előtt álló ezredes az általa ágrólszakadtnak tartott újságíró életkörülményeibe próbálja beleélni magát. Elképzeli, hogyan él, mit eszik egy ilyen „nyavalyás skribler”: töpörtyűt vesz, paprikát, beül egy kis csehóba. Csupa fölényes önbizalom, nagylelkű sajnálat és leereszkedő szánakozás. – A másik novella főhőse, a hírlapíró, éppen ellenkezőleg: a kaszárnya körül lődörög, azokat az előkelő vendéglőket és klubokat kerülgeti, ahol sejtése szerint az ezredes megfordulhat, s tele van halálfélelemmel, nyugtalansággal. (A közelgő végre való tekintettel, persze, előleget vesz fel a laptól.) A sors iróniája, hogy a párbajban mégis az ezredes esik el.

Az ábrázolásnak a legkisebb részletekig tökéletesre csiszolt, finom kidolgozása, a stílus-szertelenségektől megtisztult, tömör és telten zengő hang, az egyre higgadtabban s – immár minden negédességtől mentesen kifejeződő emberség jellemzi Krúdy végső korszakát. E harmincas évek elején, a maga-vonta keretek közt – művészete a csúcspontra ért.

1933-ben halt meg. Felőrölte a kenyérharc (mert végül is elszegényedett), a szédületes iramú munka, az éjszakázás, és a bor mértéktelen szeretete. Szindbád, a hajós visszatért az ezeregyéjszakai álomba.

Tengernyi kincse maradt ránk örökül, s mi most e kincsnek csak egy részét tárhattuk fel. Megelégedtünk azzal, hogy végigkísértük Rezeda Kázmér szép életét az algimnáziumtól a régi redakciókon, a nyíri csenden át, amint a vörös postakocsin egy maga teremtette álomvilágba távozott. Megkíséreltünk rámutatni arra, hogy ennek az álomvilágnak megannyi realitás az alapja, s hogy azok a dalok, amelyeket ez a különös és magányos költő, ez .a nagy lírikus eldalolt, egyaránt zengik a fájdalmat s az örömöt, a szerelmet s a szépséget, mindazt, ami az életben érték.

Addig is, amíg a nagyobb és részletesebb, a vitás kérdésekre is választ adó méltatás megszületik Krúdyról, hadd szóljanak helyette az itt következő novellák; mi pedig búcsúzzunk Ady egykori bírálatának baráti, szép szavaival:

„Mai ifjúsággal dalolni a tegnapi ifjúságról csak igaz költőnek adatik, a legnagyobbakhoz hasonlónak, akinek nem egyetlen ifjúsága van, de váltogatja az ifjúságokat.”

 


 

Jegyzetetek

 

NEM SZÁMÍTVA legkorábbi próbálkozásait: 1896 előtt vidéki lapokban megjelent cikkeit (már serdülőkorában közölték írásait, s a millennium idején mint kezdő pesti hírlapíró mindössze tizennyolc éves volt) – Krúdy írói pályafutása harminchét évre terjed. Csaknem négy évtized munkásságából kellett tehát válogatnunk, s ráadásul olyan életműből, amely, ha terjedelemre talán nem is, de a kötetek számát tekintve Jókai termékenységével vetekszik. Természetesen a hatalmas anyagnak csak mintegy negyedrésze novellagyűjtemény, a többi: regény, tárca, ifjúsági mű. Noha e több száz novellát tartalmazó „negyedrész” művészi színvonala egyenletesnek aligha mondható, a választás mégsem volt könnyű, s kötetünk 44 elbeszélése mellé könnyűszerrel sorolhatnánk oda legalább ugyanennyit még.

Éppen ezért az adott keretek közt nem is lehetett más a válogatás szempontja, csak az, hogy a legjellemzőbbnek ítélt Krúdy-novellák itt közölt füzére, követve az időrendet s a fejlődés menetét, lehetőleg minél tisztább képet adjon az író világáról, s ezen belül szemlélete, mondanivalója, stílusa változó szakaszairól.

Szinnyei bibliográfiája szerint Krúdy első kötete 1896-ban látott napvilágot, Esztergomban Szöktetés a kaszárnyából és egyéb elbeszélések címmel. Minthogy a könyvről csak itt történik említés, egyébként nyoma veszett – Krúdy első munkájának az Üres a fészek c. kötetet kell tartanunk. (Bp. 1897.) Két évvel később jelent meg az Ifjúság. Válogatásunk azonban A víg ember bús meséivel kezdődik (1900), tehát Krúdy „mikszáthos” korszakával (amely kb. 1910-ig tart), mert az előbb említett két ifjúkori kötet még teljesen jelentéktelen, hangjuk a korabeli szalon-novellák színtelenségét idézi. Az indulás és a Mikszáth-hatás illusztrálására elegendőnek véltünk három-négy novellát: a kötet többi írása az érlelődő, saját hangjára találó, majd teljesen érett és klasszikussá higgadó Krúdyt mutatja be.

A Kleofásné kakasa, a Pesti nőrabló, az Őszi versenyek és a Zöld Ász – voltaképpen kisregényeknek is tekinthetők, de ha ilyen megfontolás alapján kihagyjuk, legszebb darabjaitól fosztottuk volna meg a kötetet.

Kihagytuk viszont – teljes egészében – a tárcáknak azt a fajtáját, amely lényegében publicisztika, s így kötetünk jellegétől idegen. (A Miatyánk évéből, Kánaán könyve, Magyar tükör stb.) Ezt tettük az ifjúsági elbeszélésekkel is.

Az egyes novellák után közölt évszám – tekintve, hogy csak kötetben megjelent anyagból válogattunk, s a kiadatlan írásokat mellőztük – a legtöbb esetben az első kiadású kötet s nem a novella keletkezésének évszáma, hiszen a Krúdy-novellák pontos kronológiájának megállapítása még eztán elvégzendő igen nagy munka. Ez az oka annak is, hogy kötetünkhöz nem mellékelünk bibliográfiát. (Krúdy műveinek viszonylag teljes felsorolása különben megtalálható Perkátai László Krúdy Gyula c. doktori értekézésében. Szeged, 1938.)

A válogatáshoz felhasznált novelláskötetek a következők:

A víg ember bús meséi (1900), Hét szilvafa (1908), Nyíri csend (1909), A podolini takácsné (1911), Csurli és társai (1914), Első szerelem (1914), Púder (1914), Palotai álmok (1914), Aranykézuccai szép napok (1916), Szindbád feltámadása (1916), Tótágas (1919), A betyár álma (1920), Pesti nőrabló (1922), Őszi versenyek (1922), Az élet álom (1930). Továbbá hat novellát vettünk át az 1946-ban megjelent Dudorászi c. gyűjteményből (ezeknél kivételesen, mivel mind az Élet álom előtt jelentek meg, nem az 1946-os évszámot tüntettük fel), s az évszám nélkül kiadott (1947-es) Egy pohár borovicska c. szintén posztumusz kötetből

 

[Szabó Ede]

 

(Krúdy Gyula: Válogatott novellák c. kötetének előszava és jegyzetei.
Szépirodalmi K. 1957. 7-41. és 543-544. p.)