Írói arcképek

Írja: SZEKULA JENŐ

Krúdy

Alakja akár az óriásoké. Ha végig­megy az utcán, mintha csak Gulliwer vonulna át a törpék fővárosán. A fejét féloldalt lehajtja óvatosan, mintha félne, hogy homlokát beleüti a menny firmamentumába, vagy röstelné a saját rendkívüli nagy­ságát. Sokszor tűnődtem rajta, hogy melyik emberfajtát képviseli itt a földön — míg rájöttem, hogy egyikét sem —, az elei már régen ki­haltak. Talán Pannóniának legrégibb őslakói lehettek ilyenek — a kel­ták —, akik még óriási tüzeket gyújtottak a Gellérthegy ormán — imádták a holdat és áldoztak az éjszaka furcsa isteneinek. Az a különös miszticizmus és széttéphetetlen szomorúság, amely Krúdy minden írásán végigvonaglik, még akkor is, ha a régi kedélyes táblavilágot is írja le, vagy ha megénekli az ódon Pest vidám báljait, — az örök bánat és pesszimizmus vak dallama, mintha szintén nagyon mélyről jönne, talán a tengersze­mek éjszakáiból vagy a föld gyom­rából, hol magasfokú, hő tüzek égnek.

De mégis magyar. A régi ki­veszett nemzetes urak fajtájából. Mintha a hazai rétek és hegyszakadékok tisztító vizeiben lennének megfürösztve az írásai.

***

A legtitokzatosabb ember. Senki sem ismeri, legkevésbé azok, akik mindennap együtt vannak vele. Azt sem tudják biztosan honnan jött... a Nyírség tündéri vizei mellől… vagy a felvidék égbenyúló havasairól. Csak megszok­tuk… már idetartozik a város nevezetességei közé, mint ahogy hozzászoktunk ahhoz, hogy bizo­nyos szobrok bizonyos terek fölött uralkodjanak. Karcsú és sudárnövésű ifjú volt, mikor először föl­tűnt az írásaival — akkor azt hiszem 3 pengő forintot fizettek a tárcá­jáért. Csak később kapott ötöt, sőt tizet is. De minthogy rendesen fiakkeren ment a kiadóhivatalokba az összletek bevasalására — a mű­veire többnyire ráfizetett. Pedig ezek között vannak a legékesebb írásai. Sok olyan novella, amely remek­műnek számítana és súlyos fonto­kat nyomna világirodalmi serpe­nyőkben is. De ha akadna valami lelkes statisztikus, aki kiszámítaná, hogy éppen a legszebb magyar re­mekművekért milyen kevés pénzeket fizettek, Petőfin át le Adyig és a jelen élő halhatatlanjaiig, — oly csekély összeg jönne ki, hogy a nemzet géniusza tenyerébe rejtené el az arcát zavarában.

De Krúdyt sokan félreismerik. Különcséget keresnek abban is, amiben nincs semmi póz vagy rendkívüli. Átutazó vidéki gavallér volt ő mindig, aki véletlenül itt rekedt, de sehol sem lelte a helyét. Azért kereste föl méla hangulatban az elhagyott kiskorcsmákat, melyek­nek kiálló mestergerendázata régi emlékeinek lángját gyújtogatta föl lelkében, s azért kedvelte egykor jobban az éjszakát a nappaloknál is, mert az estvék hangtalansága inkább megfelelt falusias csöndhöz szokott idegrendszerének. Akik csak mint mulatós embert ismerték, s hogy tud jó mélyen belenézni a pohár fenekére, azok ugyancsak bámultak volna, ha látnák, hogy napokon át bezárkózva ül valami csendes szobában és ír és dolgozik, jóformán minden étel és ital nél­kül. Mert elnyűhetetlen ősereje ki­ütközött a munkateljesítményei­ben is.

Most különben szigetlakó lett. Évek óta él a Margitszigeten, meg­hitt kis családi körben, mint egy új levitinczi Timár Mihály, a leg­szebb Jókai-regény hőse.

— Így azután jól vagyok, mondta nekem mosolyogva, hogy legutóbb nála voltam. — A tyúkokkal fekszem s korán reggel kelek. Mint valami boldog vidéki úr.

Sokat dolgozik. De csak délelőtt.

Ebéd után olvasgatni szokott. A szigeti vendéglőket nem keresi föl soha. A bort csónakon hozatja egy kertészemberrel egy távoli óbudai kiskorcsmából.

— Hajóronccsal fűtök, mondja a nedves, deszkaszerűen fölvagdalt hasábokra mutatva a sarokban.

Legjobb barátja mostanában egy Kálnay László nevű öreg úr, aki gyakran meglátogatja és sokszor nála is vacsorázik. Egyébként Kálnay maga is író, mert már a het­venes években a tárcaírója volt a Pesti Hírlapnak. Sok tréfás adomát tud, mert személyesen ismerte Degrét, Lisznyait, Kuthyt, sőt talán Vas Gerebent is. Krúdy nagyon szereti az öreg urat. Meghitt bizal­masa neki. Múltkor azt mondotta nekem hangos lelkesedéssel:

— Hidd el... ez a Kálnay a legnagyobb magyar írók egyike... Mert már kilencvenkilencéves... mégis szereti, a bort... reggelig elmulat dal és nóta mellett, asztal alá tudna inni három gombkötő­legényt is — és sohasem fekszik le előbb hajnali négynél.

 

(Revü, 1923/3. /január 25./ 14-15. p.)