Az új Otthon

Írta : SZOMAHÁZY ISTVÁN

Az Otthonnak Jókai Mór adta a nevét, – ő maga azonban nem igen járt a Klubba, melyet oly ötletesen elkeresztelt. A otthontalan cigánynépség tanyája volt a négy szoba, a régi Fiume kávéház fölött, – ő, a nagyok nagyja, aki mindig a maga romantikus áloméletét élte, nem szerette a nagy társaságot és a hangos beszédet. De az írók és újságírók, akik akkor még húsz krajcárért kapták a Fiuméban az irodalmi sonkát, az angol clubman gőgjével vonultak fel a kávéházból az emeletre s hasonlíthatatlanul nagyobb diadallal foglalták el a kártyaasztalokat, mint pár évvel ezelőtt a poroszok a francia fővárost.

Nem tudom e percben, hány éve annak, hogy az Otthont megalapítottuk, de a karácsonyi éjszakán, mikor e sorokat írom, mind elvonulnak előttem a drága fejek, akikkel valamikor a primitivül berendezett szobákban az életünket el töltöttük. Az Otthon, a szerkesztőség, a Pannónia-étterem, a Pósa-asztal: itt telt el fiatalságunk korszaka, melyet egyikünk se cserélt volna el a connaught-i hercegével, aki a saját jachtján utazta körül a világot. Az orvostudomány bizonyára gáncsolódva beszélt volna ez életről, melyet mi éltünk; a téli hónapokban, akárcsak a trópusok utasai, egyikünk sem látta hónapokon keresztül a napvilágot. Az ágyból a szerkesztőségbe, innen Pósa bácsi védőszárnyai alá az Orient asztalához, másfélórai újabb munka, aztán virradatig tartó tréfálkozás; kártya, ugratás, vitatkozás az Otthonban, ahonnan csak akkor távoztunk el, mikor az ébredező utcán az újságárus ember a friss lapokat végig tolta. És megvetéssel gondoltunk a horkoló filiszterre, aki nyugodtan tud aludni, mielőtt a gázlámpák alatt a nyomdaszagú lapokat végigolvasta volna.

Sírba hanyatlottak a drága pajtások, akik valamikor az Otthon asztalainál együtt ültek velünk, gesztusaik, hangjuk melegsége friss életkedvük, apró örömeik és gyorsan eloszló bánataik, mind beleolvadtak a sötétségbe, mely testi alakjukat magába fogadta. Alig vagyunk már néhányan, akik a Tóth Béla előadásaiban gyönyörködtünk, Gelléri Móricznak gibiceltünk, s a Szohner bácsi népszínmű-terveit hallgattuk ebéd után, a feketekávé mellett. De akik még itt vagyunk, mind büszke lelkesedéssel gondolunk az Otthon első elnökére, Rákosi Jenőre, aki most is a havas hegycsúcs fenségével emelkedik ki a körülötte hullámzó Liliputból. Az ő fiatalsága és bölcsessége fölött nyomtalanul múlt el az idő, mely a mi fekete hajunkat hófehérre festette...

Az Otthon reneszánszáról akarok írni, – és lám, akaratom ellenére, beletévedtem a melankolikus hangba, mely mindig ott lebeg a fiatalságunkba visszavilágító fáklyafény fölött. Kedves barátaim, akik az új és fényes Otthon tereiben ültök délutánonként; angol klubszékekben olvassátok a képes lapokat s a kártyaasztalok zöld posztóját nézitek a mezőnek, melyből a holnap minden boldogsága kivirágzik, ne haragudjatok a krónikásra, aki már csak a tegnap halott szépségeit érzi: bizonyosan el fog jönni a kor, melyben a ti szívetekből sem lesz idegen a fájdalmas melankólia, mellyel mi öregek életünk ködbevesző stációin végignézünk...

Az új Otthon, melyet most művészi kezek – Málnai Béla vezetésével – a főváros egyik legszebb klubjává varázsoltak, nem hasonlít a régire, mely a mi emlékezetünkben megmaradt, de most is kedves és egyéni, mely a világ minden kaszinójától különbözik. A Murger világából és a Fiume oszlopai közül ismert bohémség már csak átszűrődve jutott ide, mint valami kedves akkord a múltakból, mikor nagyapáink még fiatalok voltak. Itt még nem a Montmartre és a régi Pest bohémjei ülnek, de nem is az angol klubok agglegényei, akik ötven éven át ugyanannál a sarokasztalnál költik el ebédjüket. A londoni clubman ízlése és a múlt század bohémjeinek kedves könnyelműsége keveredik össze a mai újságíró lelkében, aki távolról sem olyan cinikus, amilyennek adni szeretné magát. Egy külön emberfajta ez, mely néha lusta és könnyelmű, mint a nápolyi lazzaroni, de néha fanatikusabb a középkori rajongónál, aki énekelve lépett elveiért a máglya tüzébe.

Finom, szép és meleg az újjáalakított Otthon, melynek termeiben szelíd harmóniává tompul minden világnézleti, politikai és irodalmi árnyalat, ami a Forumon az újságírókat elválasztja egymástól. A harcos felek itt békésen mondták be egymásnak a terceiket s a különböző irányok képviselői közt legföljebb egy rosszul magyarázott renonsz miatt támad vita. Hevesebb indulatokat mostanában csak a Szigethy István gyilkos karikatúrái keltettek, melyeknek reprodukcióit mai számában közli a Színházi Élet. A rajzoló ellen több véres merénylet készült, melyeket a vezetőség körültekintő óvatossága tudott megakadályozni.

Az Otthon most azzá lett, aminek alapítói tervezték: intim és kedves társaskörévé az íróknak és újságíróknak, ahol mindenki megfordul, aki az iroda lomban és a zsurnalisztikában számít.

Az Otthon falán ott függ egy régi portré, mely Solder Hugót ábrázolja, aki legtöbbet buzgólkodott az újságírói kör alapításán. Az arckép néha csodálkozón néz le a falról: ebben a modern klubban nem ismer a kedélyes kis tanyára, ahol ő az első tagokat fogadta. Vajon irigyel-e bennünket a fényes milieuért, mellyel egykori, boldog igénytelenségünket felcseréltük?

 

SzomISzE22_1_Pic1

SzomISzE22_1_Pic2

1. Skitta, 2. Mály Gerő, 3. Hervai Frigyes, 4. Nagy Imre, 5. Gedő Lipót, 6. Berény,
7. Krudy Gyula, 8. Salusinszky, 9. Szegedi István, 10. Cholnoky László, 11. Radványi,
12. Balassa József, 13 Jób Dániel, 14. Hecsey fivérek, 15. Czebe László. 16. Fehérváry,
17. Békessy, 18. Pajzs Elemér, 19. Róna Lajos, 20. Lakatos László, 21. Gábor József,
22. Szirmai István, 23. Egyed Zoltán, 24. Hoitsy Pál, 25. Zalán, 26. Orbók Attila,
27. dr. Pécsi István, 28. Kelemen, 29. Mandovszky Richárd, 30. Sziklai, 31. Korin,
32. Walikovszky Károly.

1. Kiss Gyula, 2. Zoltán Vilmos, 3. Heltai Hugó, 4. Sebők, 5. Hegedüs Gyula,
6. Ábrányi Kornél, 7. Lányi, 8. Bedő Móric dr., 9. Lippai Ernő, 10. Peterdi Andor,
11. Vörös István, 12. Halász Lajos, 13. Rózsahegyi Kálmán, 14. Alszegi László,
15. Székely Sámuel, 16. Szini Gyula, 17. Ujhelyi Nándor, 18. Fodor Oszkár,
19. Kálmán Jenő Ákos, 20. Marin Hugó, 21: Benicky Tamás, 22. Nóti Károly,
23. Karinthy Frigyes, 24. Heltai Jenő, 25. Zombory, 26. Palócz, 27. Gajáry István,
28. Olty Antal, 29. Kemény Simon. 30. Zilahy Lajos.

SzomISzE22_1_Pic3

SzomISzE22_1_Pic4

1. Kónyai, 2. Vágó Leó, 3. Binéth, 4. Balla Ernő, 5. Kázméri Kázmér, 6. Szekula Jenő,
7. Erős Gyula, 8. Rákosi Endre, 9. Vajda, 10. Pesta Frigyes, 11. Szilágyi Hugó, 12. Leicht,
13. Kóbor és Bakonyi. 14. Győry, 15. Szász Menyhért, 16. Dunkl, 17. Bíró, 18. Herceg és Korcsmáros, 19. Kaszás, 20. Mejanovics, 21. Hunyadi Sándor, 22. Fodor Ferenc,
23. Korcsmáros Nándor, 24. dr. László, 25. Szomaházy István, 26. Fehér Árpád,
27. Márkus Miksa, 28. Bónitz, 29. Somlyó Zoltán, 30. Zigány Árpád. 31. Jellinek Aurél,
32. Hajó Sándor, 33. dr. Rétey, 34. Lovászy Károly.

1. Hegedüs Sándor, 2. Neugebauer, 3. Kun Andor, 4. Faludi Jenő és Sándor,
5. Weisz Rudolf, 6. Radnóthy József, 7. Pályi Ede, 8. Kovács Arnold, 9. Boross Samu,
10. Tábori Kornél, 11. Szunyogh Bandi, 12. Bátaszéki Lajos, 13. Várkonyi Titusz,
14. Emőd Tamás, 15. Szenes Béla, 16. Weisz direktor, 17. Pakots József, 18. dr. Goiten, 19. Nádas Sándor, 20. Pácai Dániel dr., 21. Kánitz Géza, 22. Weiszmayer, 23. Nagy Lajos, 24. Kálmán Jenő.

(Szigethy István karikatúrái)

 

 

(Színházi Élet, 1922/1. /január 1-7./ 1-5. p.)