Könyvjelző

 

Krúdy Gyula:

A szerelmi bűvészinas

Krúdy Gyula válogatott novelláinak második kö­tete »A szerelmi bűvész­inas«. Míg az előző kö­tet a témával, lehetőségekkel, költői eszközökkel kísérletező íróval ismertetett meg, e mos­tani kötet egy immáron telje­sen berendezett költői világba vezet be, melynek bűvöletétől bajosan lehet szabadulni. Nemcsak a Szindbád-történetek, hanem a nyírségi emlékeket, a középkori felvidéket, a pest­budai világot idéző elbeszélé­sek is azt a sajátos hangú el­beszélőt mutatják, kinek tollából a magyar irodalom olyan remekművei születtek, mint a Vörös postakocsi, az Asszony­ságok díja, vagy éppen a Nap­raforgó – hogy csak úgy talá­lomra ragadjunk ki néhányat.

(A válogatott elbeszélések­nek ez a kötete – helyesen – témakörök szerint csoportosít­ja az 1909 és 1912 között szüle­tett Krúdy-novellákat. Így nemcsak a Szindbád-írások, de a De Ronch-elbeszélések is egymás mellé kerültek. Az időrendi áttekintés így is biz­tosítva van, elsősorban a pél­dásan összeállított, a kötetbe fel nem vett írásokat is magá­ba foglaló bibliográfia révén. A kötet végén Szauder József körültekintően alapos elemzé­sét találjuk az író e korszaká­ról, különös tekintettel Szindbád alakjára. (Magvető.)

Sz. E.

 

(Népszava, 1960/236. /október 5./ 4. p.)