A realista Krúdy

 

Mennyi meglepetést tartogat még Krúdy Gyula! — írta a leg­utóbb megjelent A tiszaeszlári Solymosi Eszter című könyvével kapcsolatban a mű egyik mélta­tója. De míg az őt ismerő olva­sók körében is elhangzottak olyan vélemények, hogy Krúdy új arcát mutatja be ebben a könyvben, az álmok bordáján szőtt történetek gordonkaszavú írójától nem várták volna, hogy az első dokumentumregényt al­kotja meg a magyar irodalomban.

*

Valóban, művelnek korábbi foghíjas kiadásai alapján túlsá­gosan egyoldalú kép alakult ki erről a kivételes képességű és bámulatosan termelékeny íróról, akinek személyes életét is legen­dák fogták körbe. Leginkább Szindbád alakjával azonosították, akinek vitorláira „szívek vannak hímezve”, s az álmok szelíd fodrozású vizein suhan át hajója.

Mikor az ötvenes évek derekán a Magvető Könyvkiadó elhatá­rozta a minden addiginál telje­sebb Krúdy-életmű kiadását, már az előkészítő munka során felsej­lett munkásságának realista vo­nulata és az, hogy ő is. akárcsak Móricz Zsigmond, mily sokáig viaskodott Mikszáth Kálmán ár­nyékával, annak stílust teremtő, egyéni előadásmódjával.

És hogy élete második felében mennyire tudott megszabadulni a nagy kortárs vonzásától és talál­ta meg saját realista útját, arról elsősorban azok a művek vallot­tak félreérthetetlenül, amelyeket a korabeli újságot porladó hasáb­jairól keltett új életre a kutató igyekezet.

*

Fényes példa volt erre az 1928-ban írt, és könyv alakban az ad­dig szintén ismeretlen Etel ki­rály kincsével és a Purgatóriummal együtt 1956-ban megjelent Valakit elvisz az ördög című kis­regény. (A felfedezés mindhárom esetben az író debreceni rajongó­jának, Perepatits Antalnak a ne­véhez fűződik.) Ebben Krúdy pálcát tör azon nemesi középosz­tály fölött, amely frázisokat szaj­kózva. hamis illúziókat kergetve, már életében ott porlad a bedőlt kapujú, gyomverte kertekkel övezett régi udvarházakban. Kedvelt hőse, Alvinci hiába kel útra, hogy megváltsa a magyar középosztályt, talpra állítsa ismét a magyar nemességet. Rá kell döbbennie: még anyagi romlásá­nál is nagyobb annak erkölcsi züllöttsége. Kétségtelenül Krúdy véleményét mondja ki Alvinci a végén: „Hát ez volna az a ma­gyar középosztály, amelyet én megmenteni akarok? Ezek a cé­géres gazemberek?”

*

De az életműkiadás más köte­teit is meg lehetne idézni annak bizonyítására, hogy Krúdy, az „álmok ködlovagja” a maga mód­ján erős realista prózát is írt. és akár Szindbád, akár Rezeda Kázmér vagy más alakjának bőrébe bújt, mindig a korabeli valóság tájait cserkészte be. Tehát nem minden előzmény nélkül született meg az A tiszaeszlári Solymosi Eszter című mű, melyben halála előtt két esztendővel, a fél szá­zaddal előbb lezajlott, gonoszul kieszelt vérvád felelevenítésével szűkebb pátriájának, Szabolcsnak az urait ültette a vádlottak pad­jára.

Ez a terjedelmes írás 1931. március 1-től kezdve, 101 folyta­tásban jelent meg a Magyaror­szág című napilap hasábjain. Most, 44 évvel később pedig könyv alakban. (Tulajdonképpen az életműkiadás során akadtunk rá az író lányának, Krúdy Zsu­zsának segítségével. A korabeli újságpéldányokból kigépelt szö­veget 1959-ben olvastam mint a Krúdy-sorozat kiadói szerkesztő­je, és kiadását lektori jelentésben javasoltam. Kár, hogy még más­fél évtizedet kellett szunnyadnia Csipkerózsika-álmában. Most mindenesetre annak örülünk, hogy irodalmunk egy igen jelen­tős művel gazdagodott.)

*

Az eddig megjelent kritikák­ban, méltatásokban többször fel­bukkan az a kérdés, hogy vajon Krúdy miért nyúlt ehhez a témá­hoz, egy év híján fél évszázaddal a megtörtént események után. Nem is beszélve arról, hogy a vérvádban vádlottak védője, Eötvös Károly kitűnő könyvet is írt a nagy perről, mely az egész világ közvéleményét megmozgat­ta.

Azt hiszem, teljesen igaza van Nemeskürty Istvánnak abban, hogy elsősorban a harmincas évek eleji valóság, a hatalomra készülő nácizmus előszele és a hazai tájakon feléledő antiszemi­tizmus késztették a történtek do­kumentumokra támaszkodó újra­fogalmazására. Találóan említi meg ennek alátámasztására a könyv bevezetőjét is, melyben az ítélet kihirdetése után Pestre lá­togató Scharf családot a csőcse­lék meg akarja lincselni.

Nem hiszek viszont egy másik kritikus véleményében, miszerint a sorozat írói rutinmunkaként in­dult volna el. Krúdy abban az időben művészete csúcspontján állott, és ez a munkája nemcsak nagy hatású politikai tett, hanem magas színvonalú írói munka is.

A regényből kiderül az is, hogy miért vállalkozott Eötvös után az események újraírására. A beve­zetőben egy lábjegyzetben kitér arra, hogy Eötvös nem ismerte a pör előzményeit, „kulisszatitkait”, mert dunántúli ember volt. Sza­bolcs viszont egészen más világ, ott ő az otthonos. De kihüvelyez­hető a lábjegyzetből az is, hogy Krúdy a korabeli Szabolcs viszo­nyaival akarta szembesíteni a fél századdal azelőtti szabolcsi ese­ményeket. Éppen az időben, ami­kor az anyagilag és erkölcsileg lezüllött középosztály a zsidókat kárhoztatta, amiért kicsúszott a lábuk alól a talaj.

Ugyanakkor azt is tudta, hogy szabolcsi létére, mennyi parazsat gyűjt a fejére ezzel a művével otthoni berkekben. A rituális gyilkossággal vádolt Scharf Jó­zsef, a „zsidó harangozó” védel­mének egyik tagjával, Heumann Ignáccal kapcsolatban írja: „Nem tudták megbocsátani Heumannnak, hogy idevaló ember létére szembeszállott az igazság nevé­ben azokkal a hatalmasságokkal, amelyeknek fensőbbségében kételkedhetik a dunántúli Eötvös... de Heumann mégiscsak »a mi kutyánk kölyke«, mint Szabolcs­ban mondják.”

*

Krúdyt is így kezelték a Vár­megye urai. S ha nem is kellett tettéért (ez esetben) párbajt vív­nia, mint Heumann Ignácnak, a jobboldal és a kurzus végleg fe­ketelistára tette.

Ezzel a művével viszont realis­ta pályájának legmagasabb pont­jára tűzte ki a lobogót.

Szombathelyi Ervin

 

(Magyar Hírlap, 1975/272. /október 12./ 8. p.)