TÁJÉKOZTATÓ

Krúdy Gyula ifjúsági elbeszéléseinek fő témája Magyarország történetének, a török és német elnyomás korának egy-egy fejezete. A témaválasztásban nem kis szerepe van a családi hagyományoknak: az író úgy emlékezik meg nagyatyjáról, a szabadságharc tisztjéről, mint a „nagy idők tanú”-járól. A család másik tagja, Krúdy Kálmán is 1848 híres katonája. A serdülő Krúdy élményanyaga tehát közvetlenül kapcsolódott a pirossapkás honvédek harcaihoz. A szepességi diákévek egyébként a Felvidék rajongójává tették: Ez volt a nagy kuruc mozgalmak színtere. Fővárosi hírlapírói működése előtt Debrecenben dolgozott. A török időkről szóló sok elbeszélése kapcsolódik ehhez a városhoz.

Az otthon, a tájak, ahol ifjúságát töltötte, korántsem magyarázzák meg azonban teljesen e történelmi témák ismételt visszatérését. Nem is a múlt iránti vértelen nosztalgia, az emlékek üres kísértése, az álmokhoz simuló kedvtelés indítja Krúdyt történeti tárgyú írások megalkotására. Harc van itt a javából! Jávorka feje felett vasbilincset forgatva tör ki fogságából; a szilaj kedvű kurucok a bécsi erdőig nyargalnak, hogy ott halálra rémítsék a császárt; a hatalmas termetű rodostói követ vasból készült olvasójával támad a német dragonyosokra. Legmesszebb látó hőseiben a harcok vérbefojtása után is az új küzdelmek olthatatlan vágya ég, számukra csak kiindulópont a bukás: szervezik a visszavárt Rákóczi fiának vagy Klapkának eljövendő csapatait.

Ez a hang nehezen szólalhatott volna meg a századeleji aulikus Magyarországon valamely „nagy regényben”. A Habsburg monarchia idején Krúdy csak mesékben tudta kifejezésre juttatni: a 48-as szabadságharc egyenes folytatása és betetőzése a Rákóczi-felkelésnek. S hogy erről mesékben szóljon: nemcsak kényszerűség volt számára – nyilvánvalóan fontosnak érezte, hogy lelkesedésével elsősorban a fiatal olvasók táborában keltsen visszhangot.

Válogatásunkat Krúdy három történelmi tárgyú kisregényével kezdjük. Néhány erőteljes képben megrajzolt korfestés, a vad kézitusákban öldöklő középkori rablóbandák, melyeknek vezére igyekszik lovagias lenni; a föld alatti rejtekutak, a világtól elzártan nevelt, olvasni nem, csak imádkozni tudó polgárlányok, a bolthajtásos lovagtermek, majd a Rákóczi-korban az áruló nemesek ingadozása, a szegénylegények rongyos csapatainak rohamai, a magyar és osztrák anyák bánata – mind-mind a kor szellemét idézik. A kisregényeket történelmi sorrendben rövidebb elbeszélések követik, amelyek árnyalják és elmélyítik a kisregények egyes motívumait, s bennük előtérbe kerülnek és önálló szerepet kapnak a népi alakok. Mindhárom kisregényben figyelemre méltó a hősi nőtípus ábrázolása, nemcsak a várúrnő vagy a polgárlány személyében, hanem a zvarini várvédő szlovák asszonyok hősiességében is, de még erőteljesebb vonásokkal mutatja meg az egyszerű nők helytállását a kisebb elbeszélésekben. S mindenütt meleg rokonszenvvel szól a függetlenségi harcokban résztvevő nemzetiségekről.

De a történeti elbeszéléseken kívül vannak Krúdynak „mai” (azaz saját jelenkorabeli) tárgyú írásai is: csavargó vagy megtévedt fiatalokról szól, s ugyanazzal az emberi együttérzéssel ír a hortobágyi öreg juhász új iránti fogékonyságáról, mint az idegenbe szakadt japán birkózó betegségéről.

Természetszerűleg sok minden van, ami nem bizonyult időtállónak ezekben az írásokban. Egy részükön az író kényszeredettsége érzik: az, hogy pénzért, hirtelen csapta őket össze. Igazi konfliktust ritkán teremt, a cselekmény „bonyolítására” nem mindig képes, az elbeszélések egy része csattanó nélküli anekdota. Szemlélete sem mindenben korszerű. Nem egy írásában a régi „hazafias” és vallásos pedagógia követelményeinek igyekszik eleget tenni. Helyenként kissé avítt az elbeszélések nyelve, s egy-két mesében nagyon is naiv, szinte „szájbarágó” a nevelői tendencia. De meggyőződésünk, hogy így is, e szórványosan előforduló hibák ellenére is, a kötet egésze elősegíti a fiatalok történetszemléletének kibontakozását, felidézi népünk haladó hagyományait, s erkölcsi-etikai hatása is kedvező. Krúdy szövegét természetesen a klasszikusoknak kijáró tisztelettel kezeltük, ezért inkább elnéztük kisebb tévedéseit. Csak ott eszközöltünk jelentéktelen szövegváltoztatást, ahol kézenfekvő volt, hogy az eredeti anakronisztikus szófűzését vagy fogalmait a mai fiatalok egyáltalán nem, sőt éppenséggel félreértenék, vagy ahol a szöveg nyilvánvaló elírást, nyomdahibát tartalmazott. Kiküszöböltük a régies helyesírást is. Hogy a filológiai igénynek is eleget tegyünk. a következőkben itt adjuk gyűjtésünk anyagának lelőhelyeit:

 

BIBLIOGRÁFIA

 1. Tizenhat város tizenhat leánya
  Magyar Lányok
  1911. július 2-szeptember 3-ig

 2. A Nagyasszony három fia (Az oltárterítő)
  Magyar Lányok 1907. szeptember 29-december 15-ig
  Az oltárterítő. Csillag a Kárpátok felett
  Bp., (191?) Hajnal Könyvkiadó Vállalat. 64 l. 3. kiadás: (192?) 64 l.

 3. A szabadság csillaga (Csillag a Kárpátok felett)
  Az Én Újságom 1901. január 1-március 28-ig.
  Az oltárterítő. Csillag a Kárpátok felett

 4. A híres Búvár Kund története
  A dévényi fazekas

  Bp. 1904., Singer és Wolfner kiadása, Gelléri és Székely Könyvnyomdája 45 l. Filléres Könyvtár 184.
  2. kiadás: 193?

 5. Laczkfy, a székelyek ispánja
  A király palástja

  Bp., 1902., Singer és Wolfner. 46 l. Filléres Könyvtár 136.

 6. Hunyadi János vára
  Az Én Újságom
  1902. február 2.
  Letűnt századok
  Bp., 1902., Singer és Wolfner. 44 l. Filléres Könyvtár 132.

 7. A zöld vadász
  Az Én
  Újságom 1912. július 21.

 8. A lőcsei kakas
  Az Én Újságom
  1911. október 29.

 9. Az utolsó várkisasszony
  Az Újság
  1905. október 1., október 8., október 15.
  Annuska könyve Bp., 1917., Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó Vállalat. 158 l.

 10. A sarkantyús csizma
  Hazám tükre

  Bp., 1905., Magyar Kereskedelmi Közlöny, Beer-nyomda. 93 l.
  Az Én Újságom 1910. szeptember 18.

 11. A debreceni csókák
  Az Én Újságom
  1907. augusztus 7.

 12. A Tisza fia
  Hazám tükre
  Magyar Lányok
  1909. augusztus 15.

 13. A fejedelem csizmája
  Az Én Újságom
  1910. január 23.

 14. Jávorka, a diák
  Az Én Újságom
  1901. január 1.
  Letűnt századok

 15. A bécsi kapu
  Az Én Újságom
  1910. november 13.

 16. A zugi malom
  Az Én Újságom
  1913. július 27.

 17. Az ágyúgolyó
  Letűnt századok

 18. Sándor Móric lova
  Az Én Újságom
  1912. június 30.

 19. A holicsi út
  Az Én Újságom
  1903. december 20.
  Előre
  Bp., 1905., Singer és Wolfner. 48 l.

 20. A törpe trombitás
  Az Én Újságom
  1904. október 9.
  Előre

 21. Pattantyús Simon
  Az Én Újságom
  1902. január 1.
  Letűnt századok

 22. Sipka, a híres toronymászó
  Az Én Újságom
  1902. november 2.
  Előre

 23. Előre
  Előre
  c. kötet

 24. A vadkerti hősnő
  Magyar lányok
  1903. március 8.
  Diákkisasszonyok
  Bp., 1905., Singer és Wolfner. 126 l.

 25. Kozsniczki, a lengyel
  Az Én Újságom
  1909. november 21.

 26. A fejedelem harangja
  Az Én Újságom
  1911. június 11.

 27. A juhászok öregapja
  Az Én Újságom
  1914. szeptember 6.

 28. A rablók apja
  Magyar lányok
  1908. október 18.

 29. Az amerikai fiú
  Az Én Újságom
  1900. szeptember 23.
  Kun László és egyéb történetek
  Bp., 1902., Lampel Róbert (Wodiáner F. és fiai). 64 l. Kiskönyvtár 48.

 30. Pipis
  Magyar lányok
  1912. április 28.

 31. A cseresznyevirág
  Az Én Újságom
  1913. május 25.

 32. A fási szüret
  Hazánk
  1903. január 4. („Az asszonyfái szüret” címmel.)
  Magyar lányok 1903. december 20. és 27.

A bibliográfia az első megjelenés helyét tünteti fel. Azokban az esetekben, amikor a kötetbe felvett történet szövegét későbbi megjelenés alapján közöljük, megjelöltük az újraközlés helyét is.

[Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes]

(A lőcsei kakas.
Magvető, 1962. 348-354. p.)