AZ ARANY MEG AZ ASSZONY

Kenessey Jenő operájának bemutatója

 

Kenessey Jenő most bemutatott egy­felvonásos operájában. Az arany meg az asszony-ban elsősorban a szerző szó­rakoztató szándékát kell megdicsérnünk. Kenessey mesélő, színfestő kedve kitűnően megtalálta párját Krúdy egyéniségében és remek érzékkel vá­lasztotta ki a szövegkönyvet, Krúdy feledésbe merült színdarabját. A törté­net az ifjú zsoldoskapitányról szól, aki szereti az öreg kereskedő fiatal felesé­gét, de az arany kedvéért eldobja az asszonyt. A komédiás részletekkel tar­kított történet voltakép eléggé tragiku­san végződik: az ifjút vesztőhelyre vi­szik. Ám Krúdy mesélő volt, színes üvegen át látta a világot és ezt a tra­gikumot sem élezi ki, nem súlyosbítja naturálisba módon.

Helyesen érezte meg Kenessey Krúdynak ezt a szivárványt bámuló tekin­tetét. Krúdy melankolikus, szép mon­datainak megfelelőleg nagyon szépen megfestett zenei képeket, szomorkás mondatokat találunk Kenessey muzsi­kájában. Ötletes zenei gondolatai van­nak, hangszerelése ügyes, a képek elevenen váltakoznak.

Legsikerültebb résznek a komédiá­sok jelenetét tartjuk, ez a jelenet kétségtelenül az utóbbi évek magyar operamuzsikájának legjelentősebb al­kotása.

Oláh Gusztáv díszletében stilizált gótikus szobát ábrázol és ez a stilizá­lás remekül sikerült a komédiások Commedia dell'arte-szerű fellépésében, a katona történetének megjátszásában. Általában azonban Nádasdy Kál­mán beállítása eléggé naturalista, sú­lyos és ez nincs mindig arányban Krúdy inkább szimbolista történeté­vel, amellett, hogy Kenessey muzsiká­ját is ezzel a naturalizmus irányába tolja el.

Kiváló szereplőink mind a helyükön voltak: Koréh Endre méltóságteljes, megfontolt lőcsei kereskedőpolgára, aki minden eszközzel megvédi háza tisztaságát, Osváth Julia, a polgár eléggé befolyásolható felesége, Rösler Endre harcias, de alapjában véve szo­morú rosszvégű zsoldos kapitánya és a két nagyszerű színész, Laurisin Lajos és Komáromy Pál. Szabó Miklós túlzá­sait itt szimbolizmusnak vesszük — és megbocsátjuk. A nagy sikerre számít­ható operát kitűnő szerzőnk, Kenessey Jenő vezényelte.

Dr. Vajkai Aurél

 

(Esti Magyarország, 1943/103. /május 8./ 10. p.)