Krúdy asztalánál

 

A MŰFAJ, amelyet elhanya­golt az irodalomtörténet és mel­lőzött a kritika: a csevegés. Sor­sa mostoha, mint a színészeké, énekeseké volt, mielőtt a fonog­ráf, majd a gramofon és a mag­nó átmentette művészetüket az utókornak. Olykor művészetté avatja a mondatszerkezetek rit­musa, a szavak dekoratív sora, a hangok dallamossága, máskor csak szuggesztivitása, fordulatos­sága kelt hatást. Dehát Beetho­ven is zene, a sláger is. S a cse­vegés művészei abban különböz­nek a jó mesélőtől, anekdotázótól. hogy az előbbiek olyanok, mint a hegedűverseny szólistája, akinek domináns szerepe van az előadásban, de nem nélkülözheti a zenekart – míg az utóbbiak olyan szólisták, akik nem szorul­nak kíséretre. Beszélnek, és nem beszélgetnek. Előszeretettel olyan közönséget választanak, amely ámulattal, némán hallgat – mint Darabcsik, az óbudai halász ült a Kéhliné vendéglőjében, mialatt Szinbád, a hajós, beszélt.

Írók, újságírók társaságában Krúdy nem tartozott a lenyűgöző csevegők közzé. De öntötte a szót, ha olyan hallgatója volt, aki moc­canni sem mert, míg ő beszélt, és rajongással csüggött az ajkán. Ilyen volt „Oszkár bácsi”, az Újság gyermekrovatának szerkesz­tője, a nevezetes Állatkerti mesélő, aki a Rudas-fürdő medencéjében Krúdy lábai elé ült és szenvedé­lyesen hallgatott. Vagy Krausz Poldi, a tabáni Mélypince jó öreg korcsmárosa, írók és újságírók barátja, aki török korabeli pincé­jének elrejtett kincseit tálalta kedvencei elé. Bálványa Bródy Sándor volt, akinek szavaira év­tizedek múlva is emlékezett – az ő elmaradása után Krúdy ke­rült imádásának fehér abrosszal terített oltárára. Ha Krúdy jött, Poldi bácsi feleségére bízta a korcsma profán vendégeit, leült szembe az íróval és némán, csil­logó szemekkel várta, hogy a be­vezető poharak lehajtása után Krúdy beszélni kezdjen. Ha olyankor hangosabban csendültek a poharak, vagy éppen kurjon­gatni kezdtek a jobbkedvűek, Poldi bácsi erélyesen leintette a zajongókat, akik megzavarták illusztris barátját. Krúdy szavait valósággal falta, mint egykor Bródyét, utóbb Máraiét, jobban ismerte a pesti irodalmi élet tit­kait, mint bárki, és szóról szóra idézte bálványait író és újságíró vendégei újabb nemzedékének.

DARABCSIK, a halász nem volt olyan fogékony lelkű, mint Oszkár bácsi, a mesemondó, vagy Krausz Poldi, a jó öreg korcsmáros. Egyszerű, tudatlan ember volt, írók és irodalom nem tar­toztak érdeklődési körébe, s egyetlen olyan jellemvonása, amely téli délelőttönként Krúdy asztalának bűvköréhez vonzotta a Kéhliné vendéglőjében, türel­mes áhítata volt abban a hangu­latban, amelybe a Krúdy által fizetett literek kellemes illata rin­gatta. Ennyit mondhatok Darabcsikról, a halászról, míg Szinbád, a hajós oldaláról találgatva e kü­lönös asztaltársak tartós barátsá­gát, úgy gondolom, szerepe volt abban annak is, hogy a téli korai délelőttökön rajtuk kívül senki sem üldögélt Kéhliné vendéglátó asztalainál.

Téli barátság volt ez, mert Da­rabcsik kétéltű életet folytatott: nyáron a Dunát járta halászbárkáján, csak télen taposta a szá­razföldet, amikor fa és szénhor­dással kereste az italra valót. De hogy mikor jutott ideje erre is, arra is, az rejtély maradt, mert általában Krúdy úrral üldögélt Kéhlinénél.

Ő volt a mi családi fa- és szén­hordónk is, sok éven át. Úgy je­lent meg a pince torkolatában, a lépcsők ormán szenes kosárral vállain és kormos arccal, mintha egyenesen a Hadesből emelkedett volna fel a napfényre. Ingatag léptekkel rótta a lépcsőket, amit jóindulattal a hullámzó Dunán ringó bárka ritmusának beidegezettségével is lehetett volna ma­gyarázni, ha kopaszodó homloka alatt a sápadt arcból kivirító vö­rös orr és a csonka fogsorból áramló borgőz nem inkább Kéhli­né borát idézte volna, mint a Du­na vizét. De így is a ház bizal­mas, hűséges, ha nem is nagyon hasznos barátjának tekintettük. Hasznossága ugyanis vitatható volt, mert általában borközi álla­potban jelent meg, hogy néhány kosár fát, szenet felcipeljen, de olyan bizonytalanul lépdelt a pince szűk lépcsőin, hogy kettőnk­nek kellett támogatni. Rosszmájú háziak és a busás keresetre irigy környékbeli dologtalanok szerint Darabcsik tulajdonképpen telje­sen felesleges volt, könnyebb lett volna a fát, szenet nélküle felci­pelnünk, mint megtetézve a ko­sarak súlyát az ő hetven-nyolcvan kilójával. De akkoriban a fúrás még nem tartozott a tiszteletre­méltó iparok sorába és nem in­gathatta meg Darabcsik bizalmi állását.

EGY NAPON, amikor Darab­csik a tőle telhető udvariassággal újra bejelentette, hogy siet, mert Krúdy úr várja őt, nem tudtam tovább rejtegetni régen lappan­gó kíváncsiságomat. Tizenöt-ti­zenhat éves lehettem akkor, és Szindbád, a hajós alakja úgy élt képzeletemben, mint valami mi­tikus félisten. Valahányszor Da­rabcsik bejelentette, hogy siet, mert várja őt Krúdy úr, gyötört a rejtély, mit keres a mi derék fa- és szénhordónk Krúdy aszta­lánál? De most már nem tudtam elfojtani kíváncsiságomat és meg­kérdeztem:

Darabcsik bácsi, szereti ma­ga hallgatni Krúdy urat?

A vén dunai halász egyszerű, de határozott szóval válaszolt:

– Nem.

Ez a „nem” úgy hatott rám, a rajongóra, mint egy durva ököl­csapás. Valaki, aki ott ülhet Krú­dy asztalánál, egy törpe az óriás mellett, egy vén csavargó szem­től szembe Szinbáddal, a hajós­sal, akit százak, ezrek megiri­gyeltek volna ezért a kiváltságért – nem szereti hallgatni a nagy mesemondót! Elkeseredetten hör­dültem fel:

– Hát mondja, Darabcsik bá­csi, maga csak azért a boritalért jár Krúdy úr asztalához?

De a vén dunai halász, aki alig állt a lábán, egykedvűen vála­szolt:

– Már hogy! Nem iszom én, kérem. Halász ember nem iszik, mert a halak finnyásak –, ha megérzik a bor szagát, elillan­nak!

Azzal hátat fordított, és elin­dult a Kéhlinéhez. – Mert nem volt finnyás, mint a halak. Őt vonzotta a bor szaga.

Varannai Aurél

 

(Magyar Hírlap, 1973/345. /december 15./ II. p.)