KRÚDY GYULA HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁN

 

Álomkergető nappalok és nap­pallá álmodott éjszakák során nem egyszer borongott Krúdy Gyula ví­ziókat látó szemeiben az élet telétől való riadozás. Talán homályos kis borméréseiben és Óbuda csákány­veszélytől féltükben egymáshoz bújó, apró házsorainak zegzugai között hajnali ődöngésekben, ami­kor a nap már piros arccal kezdett feltápászkodni aranyágyából, távoli gordonkaszóhoz hasonló hangon, halkan dörmögte: «Nem szeretnék öreg író lenni.»

Nem érzelmesség mondatta ezt vele, mert a magyar irodalom e nagy magányosa, Kosztolányi Dezső szavaival «ez a soha meg nem is­métlődő magyar», kényesen óvakodott minden olcsó hatáskeltéstől és megilletődött pillanataiban is gunyorossággal palástolta igazi mély szenzibilitását. A szó teljes könyör­telen valóságában félt attól az örömtelen naplementétől, mely több olyan magyar írónak lett osztályrésze, aki megalkuvás nélkül szol­gálta művészi ideáljait és az érvé­nyesülés hivatalos útjait finnyás ön­érzettel messze elkerülte. Ez az őserejű íróművész, a szavaknak e nagy mágusa, szerelmese volt az életnek, a fénynek, bár minden örö­mét beárnyékolta valami szelíd, rejtőzködő szomorúság, amely írá­sainak óborok nemes zamatát adta meg.

Már elfáradt a szíve Krudy Gyulának a Szindbád álomhajóján végigélt lelki kalandok s a Vörös póstakocsi-n megtett tavaszi és őszi utazások után, amikor a sors megkímélte attól, hogy az egyre jobban elidegenedő világban végleg kisemmizettnek érezze magát. Tíz évvel ezelőtt, május 12-ikének irgalmatlan hajnalán az óbudai Tem­plom-utca 15. számú kis földszintes házban, ahová a Margitszigetről volt kénytelen emigrálni, orvul leterítette a halál. A végzetes májusi hajnal óta eltelt tíz esztendő nem halványította el Krudy Gyula emlékét, sőt az álomvilágba stilizált élet, mely Krudynak a tárgyakat is lelkesítő plasz­tikus jelzői sugallatából született meg, új vonzóerővel kezd hatni. Új kiadások készülnek műveiből, s talán a Múzeumban porosodó újság-kötetekből is feltámad majd sok elkallódott művészi miniatűrje. Ennek az örvendetes Krudy-renaissance-nak felidézéseiben van némi szerény részük a «tegnapok ködlovag»-jává vált író ama deresedő és rajongó cimboráinak is, akik mint bolygók vették örül s lelki udvartartásának hű apródjaivá szegődvén boldogan pihentek meg nagy egyé­niségének vonzásában és vele együtt álmodták az életnek a valóságnál vigasztalóbb változatát. Ezek az el­árvult s ma már öreg legények a Krudy-emlékek enyhe kandallótüzénél melengették a négy sarkából, kibillent világban elgémberedett szívüket. Fétisimádókként őrizték Krudy nagyritkán felengedő kevés-szavúságának időnként gazdagabb szóajándékait s régen elkoppant lé­péseinek nyomán járva, igyekeztek életre materializálni a felejthetetlen barát lelkükbe zárt vonásait. Ezek a Krudy-rajongók. lankadatlanul ébresztgették az utókor kérészéletű és gyakran meg sem mutatkozó há­láját.

A nagy író kis fakeresztje, az írói sors e jelképe körül kilenc eszten­dőn keresztül minden május 12-én némán, kalaplevéve gyűlt össze Krudy barátainak kis csoportja. Időközben közülük egy-kettő addig járt ki a Kerepesi-úti sírkertbe, amíg a holtak örök pihenőjének, csöndje őket is magához vonzotta. De ezek a temetői zarándokutak mégsem maradtak terméketlenek. Krudy Gyula sírjának kis halmát kezdi felmagasítani az elmúlás porából obeliszkként kiemelkedő szel­leme. Ma, május 12-ikén ugyan még a korhadó kis fakeresztje körül álltak barátai és tisztelői, de Pátzay Pál szobrászművész készíti már a gránit-síremléket, amelyet az év folyamán Krudy Gyula írói rangjához méltó ünnepség kereté­ben lepleznek le.

Várkonyi Titusz

 

(A Mai Nap, 1943/106. /május 12./ 4. p.)