EMLÉKEZÉS KRÚDY GYULÁRA

 

Az ötvenéves Krúdy kislányával, Zsuzsival

A varázslatos egyéniségű nagy magyar íróművész, Krúdy Gyula, aki álomszerűvé tudta stilizálni a reálisan látott életet, prózaíró létére is költő volt a legjavából. Lélekző hasonlatai, dúsan patakzó és vilá­gító szóképei, a Krúdy-stílusnak ezek a sugallóan eredeti hangulat­festései tanúskodnak erről.

Ez a kivételesen nagy és alkotá­saiban teljesen új utakat nyitó író, ötvenötödik életéve küszöbén, 1933. május 12-én halt meg, s ezekben a napokban, október 21-én lenne hetvenöt éves. Méltán emlékezünk meg róla, elevenítjük fel műveit ez alkalomból.

Még csak gimnazista volt Nyíregyházán – szülővárosában – amikor a debreceni »Ellenőr«-ben már megjelenik néhány novellája. A tizenhat éves diákot szerződ­teti Gáspár Imre, a lap szerkesztője, aki kezdő írásaiban is meglátja az ígéretes tehetség jeleit. A fiatal Krúdy olthatatlan vágyakozásának az irodalom után, már a szülői aka­rat sem tudja útját állni. Egy év múlva Nagyváradra megy a »Szabadság« című laphoz s ott kezdő­dik hű barátsága Ady Endrével. Tizennyolc éves korában jelenik meg első könyve, a Szöktetés a kaszárnyából. De ez a könyv, mint dús termékenységgel ontott ifjúkori novellái is, még csak érlelik bonta­kozó nagy egyéniségét. Geyzir-bőséggel áradnak témái ez időben. Első regényében, a Podolini kísértetben, a Jósika-hatások ellenére meg­mutatkozik már a gazdag találékony­ság és életteremtő elbeszélő készség. 1913-ban, a Vörös postakocsin érke­zik el az országos hír révébe. Aztán a kiadók által alaposan kihasznált postakocsi nyomában jöttek az Ezeregyéjszaka álomhajósának álarcában szereplő költő: Szindbád utazásai. A stílus mesterművei ezek az írások, őszi férfibánattal tett val­lomások életről, sze­relemről – s mindez csodálatos művészi révületben.

Alig volt túl élete delelőjén, amikor már betegség acsarkodott körülötte, s az irodal­íra ponyva rohamozta a vérbeli írók egyre gyérülő kereseti lehe­tőségeit. Vénasszo­nyok nyarának egy símogatóan meleg napján, régen elkop­pant lépések nyomait kerestük együtt, egy félig járda alá süp­pedt házacska köze­lében, a Vízivárosban, – ama budai város­részben, mely borisszákat riogató nevét jó és zamatos borai­val feledtette... Krúdy, akihez a sors kegyes ajándékaként másfél évtizedes meghitt barátság fű­zött, rövid megállót tartva, mélyen zengő szordinós hangon kér­dezte: »Mondd, mi érdekli ma az embe­reket?« Hallgattam, mert a kérdésben éreztem a benne borzongóan rejtőző választ. Krúdy kedves, ironikus mosolyával nézett rám, s megértve és jól tudva a kér­désére elmaradó választ, úgy csen­desen, bajusz alatt dörmögte: »Nem szeretnék öreg író lenni ...«

Félt attól a keserű sorstól, ami­ből ebben az időben már sok ízelítőt kapott. És a sors, mely a kisem­mizett életű nagy írónak annyival adósa maradt, teljesítette utolsó, megrázó kérését. Azt, hogy »csak alkonyattal ne haljon meg, hanem a fekete hírnök kopogtasson be hozzá porosan a virrasztástól, csüggedten a következő nap reményte­lenségétől, átkozott hajnalon – de alkonyattal kímélje őt, mint egy fiatal őzsutát...«

Egy irgalmatlan májusi hajna­lon, az óbudai Templom-utca 15. számú ház földszintes szobájában aludt ki szemében az élet fényforrása. Kék tintafoltos csomagoló-papirossal borított asztalon, szemben ha­lottas ágyával, egy levél hevert, utolsó levele. Gyertyafénynél írta, mert a villany a kifizetetlen áram­díj miatt kialudt körülötte – mint annyi világosság élete utolsó sza­kaszában, amikor napi gondokban, méltatlan küzdelmekben vergődve a másnap problémái hajszolták ...

Úttörő géniuszú, teljesen egyedül­álló, minden ízében eredeti író volt Krúdy. De nem zárkózott a l’art pour l’art elefántcsonttornyába, mert szerelmese, mély együttérzője volt az életnek. A klasszikus latin költő szavainak igazát vallva »nem állott távol tőle semmi, ami em­beri«. Mély emberi szolidaritása ne­mes veretet ad írásainak, melyek arról tanúskodnak, hogy ismerte az el nem múló, örök életű szavak tit­kát.

VÁRKONYI TITUSZ

 

(Nők Lapja, 1953/43. /október 22./ 2. p.)