ÚJ KÖNYVEK

 

Krúdy-évfordulóra a „PALOTAI ÁLMOK”

 

Vajjon álmodnak-e még az emberek? És mit álmodnak? — kérdezte ponto­san harminc évvel ezelőtt Krúdy Gyula, mikor egy kis dunántúli vasút­állomáson ült az őszi estében és sze­relmespárt látott megszökni Várpalo­táról. Az álom nagy szerepet játszott az életében. Legalább öt könyvének és seregnyi novellájának címében ott muzsikál ez a sejtelmes szó: álom, ab­ban a könyvében is, mely a két előbbi kérdést szegezi az olvasónak. Krúdy az álomszerűség varázsával vonta be egész világát: a podolini hegy-völgyet, a nyíri kúriákat és a budai utcák zeg­zugos kanyarait.

A Palotai álmok-ban, melyet a Sin­ger és Wolfner Irodalmi Intézet az új Egyetemes Regénytárban most, a nagy író halálának tízéves fordulójára megjelentetett a hős: bizonyos Péter Pál nevű ifjú álmodozni szeretett, akár egy magyarba ojtott Oblomov. A má­sik hős Sekszti Judit kisasszony, aki halkan, meggyőződéssel tudott mesélni és megálmodta a rokonoknak a lutri-számot. A hold mintha csupán Vár­palotának világított volna, mivel az emberek itt még vakon hittek az álom­nak, jobban, mint az életnek. A Palotai álmok című kisregényt kiegészíti még néhány remek elbeszélés. Az egyik bi­zonyos Rumfy Artur nevű híres, kora­vén vándorhírlapíróról szól, aki min­dig odautazott, ahol baj volt a vidéki lap szerkesztőjével: baloldali szélhű­dés érte, vagy fegyvergyakorlat. Má­sik novellájának hőse egy felvidéki földbirtokos, aki hosszú útjára mindig magával vitte a gordonkáját is. Há­rom kis tárcának pedig Zoltánka a hőse, Petőfi fia.

Kárpáti Aurél írt szép összefoglaló tanulmányt a Palotai álmok elé. Helytálló esztétikai megállapításai mellett egyben lírai vallomás is ez a bevezető írás: szerzője még hűséges hallgatója volt a vendégfogadók és budai kiskocsmák állhatatos ködlovag­jának.

V[ass]. L[ászló].

 

(Esti Magyarország, 1943/106. /május 12./ 6. p.)