A SZINDBÁD forgatása közben

BESZÉLGETÉS HUSZÁRIK ZOLTÁNNAL

Több mint négy évvel ezelőtt, 1966 nyarán mutattuk be a Filmvi­lág hasábjain, mint a pályakezdő fil­mesek egyik legtehetségesebbikét. Első rövidfilmje, az Elégia elkészü­lése adott akkor apropót a fiatal művész portréjának felvázolására.

Huszárik pályája azóta sem ala­kult szabályosan. A lassan negyven éves „fiatal rendező” tulajdonkép­pen csak most készül az első, igazán komoly erőpróbára: most forgatja első játékfilmjét Krúdy Szindbád-jából.

Pedig már 1949-ben felvették a Filmművészeti Főiskolára; egy idő­ben úgy volt, hogy ösztöndíjjal Moszkvába küldik. 1952-ben várat­lanul kitették a főiskoláról, s öt éven át pályamunkás, szobafestő, földmű­ves, falusi népnevelő, biztosítási ügy­nök. rajzfilmes volt. 1957-ben került a filmgyárba — ügyelőnek. 1959-ben visszavették a főiskolára, ahol az az­óta „legendásként” emlegetett Máriássy-osztály tagja lett. 1961-ben diplomázott, Elek Judit, Gábor Pál, Gyöngyössy Imre, Kardos Ferenc, Kézdi-Kovács Zsolt, Rózsa János és Szabó István évfolyamtársaként.

Ebből az osztálynévsorból is kitű­nik, hogy évfolyamtársai közül Huszárik az utolsó, aki nagyjátékfil­mesként debütál. Az 1961 óta eltelt kilenc esztendő alatt — néhány reklámfilmen és kevéssé fontos televí­ziós munkán kívül — mindössze há­rom rövidfilmet készített: 1965-ben az Elégiá-t és 1969-ben az Amerigo Tót és a Capriccio című filmeket. (Igaz, mindhárom film nagydíjat nyert a hazai rövidfilmfesztiválon, és sikerrel szerepelt számos nemzet­közi fesztiválon is.)

 

Szindbád – a rendező vázlatrajzán és Latinovits Zoltán megszemélyesítésében

 

A Szindbád, amit augusztusban kezdett forgatni Szlovákiában és Szentendrén, Huszárik Zoltánnak rendkívül régi filmterve; már az 1966-os Filmvilág-riportban említi, mint következő munkáját. A címszerepet Latinovits Zoltán játssza, mel­lette Ruttkay Éva, Dayka Margit, Dorián Ilona, Tanay Bella, Somogyi Erzsi, Benkhardt Ágostné, Meggyesi Mária, Balogh Zsuzsa, Szegedi Erika, Andai Györgyi, Bánsági Ildikó, Gá­bor Juli, Pardi Anna és mások sze­mélyesítik meg a szerelmes asszo­nyok és lányok hölgy-koszorúját. Operatőr: Sára Sándor.

A forgatás alkalmából a rendező­vel folytatott beszélgetés során meg­próbáltunk választ keresni ennek az elég szabálytalanul alakuló mű­vészi pályának az általánosabb kér­déseire is.

Miért tartott ilyen hosszú ideig a felkészülési periódus? Noha az Elégia óta a filmszakmában minden­kikritikusok, pályatársak, stúdió vezetőksaját nemzedéke legígére­tesebb tehetségei között tartották számon; vajon mi lehet az oka, hogy mégis csak most kerülhet sor a vol­taképpeni pályakezdésre?

 

Czakó Anna és Latinovits Zoltán

 

Ezt a kérdést —, ha nem is pon­tosan ilyen fogalmazásban — én is sokszor feltettem magamnak, még­sem tudom rá a biztos és precíz vá­laszt. Annak idején, a 66-os Filmvi­lág-riportot egy önarckép-vázlatom­mal illusztrálták. Grafikának nem volt túl jó, de kifejezett valami lé­nyegeset rólam, s pályám további alakulásáról. A rajzról a kezek négy­zetébe szorított arc néz az olvasóra. Ez lehet még az önvédelem reflexe; de most, hogy az évek távolából né­zek önmagamra, ebben a rajzban már az állapot a lényeges; ennek az állapotnak már nem a kényszere, hanem egy megkeresett és vállalt művészi magatartás lehetősége. Egy befelé forduló, szemlélődő magatar­tásé. Az a filmes korosztály, amellyel együtt indultam, sajátos prog­rammal jelentkezett. Olyan filme­ket csináltak — az előttük járóknál frissebb szemlélettel, nagyon tehet­ségesen; ezért is arattak jogos sike­reket —, amelyekben a direkt köz­életi vonatkozások dominálnak. Ko­rábban, amíg az indulat bennem is friss volt, én is reagáltam volna ezekre az évekre, hiszen átéltem ezt a periódust, s átélt engem a tör­ténelem; kifejeztük egymást: ő a gyakorlatával én meg ezzel a torok­szorító kínnal, amivel megajándéko­zott. Ha a tételes fogalmazástól tá­volabb leszek, s lesz erőm és tehet­ségem ennek emberi relációit transz­ponáltabban körüljárni, akkor majd nyilván felteszem én is a magam kérdéseit. Hogy ez így van, s nem szándékos elszigetelődésről van szó, arra példa lehetne egy forgató­könyv-vázlatom, amit Daedalos és Ikaros címmel írtam, s amely arról a nemzedékről szól, amelyiket az új hit emelt magasba, s ugyanez kényszerített zuhanni is egy adott pilla­natban. Ezt a forgatókönyvet ma már én magam sem tartom sikerült­nek, éppen a tételszerűsége miatt. Azt a történelmi periódust bonyolul­tabbnak éreztem annál, semhogy egy filmen belül meg tudtam volna válaszolni. Talán ezért próbáltam általánosabb kérdések felé tájéko­zódni. Azok az alapfogalmak kezd­tek izgatni, mint: élet, halál, elmúlás — és az a percnyi öröm, ami az ember életét a két fogalom között kitöltheti. Tulajdonképpen azok az alapkérdések ejtettek rabul, ame­lyekkel a művészet mindig is vias­kodott. S hajtott egyúttal az a telje­síthetetlen becsvágy is, hogy meg­próbáljam kutatni: mi lehet a „re­ceptje” a minél gazdagabb emberi életnek... S mélységes meggyőződé­sem, hogy ezek az alapfogalmak — abban a jelrendszerben, ahogyan filmjeimben megjelentek — egyálta­lán nem archaizálók; mindig meg­található bennük a mára való uta­lás.

Mire gondol pontosabban?

— Ilyen vagy olyan formában, más és más tematikai elképzelésbe ágyazva, az ember érzelmi életének elszegényedése, képzeletének elsatnyulása izgatott; áhítozva a gyermek naivitását, játékban való feloldódá­sát. Áhítozva arra, ami József Atti­lának csak vágy lehetett „Játsza­ni is engedd szép komoly fiadat” —, s amivel Picasso máig is traktál: sor­katonái — a szépkeblű nők, a virá­gok — a győzelem bizonyosságával veszik fel a harcot a rossz, a kegyet­lenség ellen. Benépesíteni a világot a szépség jeleivel, bízni a „ráolva­sás” erejében, nevet adni félel­meinknek és álmainknak; — ezek­nek a vágyaknak, gondoknak kere­sek kifejezést filmjeimben. Meg­hosszabbítani gyerekkorunkat, sza­badon, merészen csapongva teremte­ni, mint a gyermek. A képzelet a teremtés első fázisa. Ha a képzelet­ben megformált dolgokat sokáig dajkálja az ember, előbb-utóbb va­lóság lesz belőlük. Hozzáadni a világ dolgaihoz valamit — nem tartom je­lentéktelen vállalkozásnak. Rövid­filmjeimben, amiket Tóth János ba­rátommal csináltunk, ennek az igye­kezetnek próbáltunk hangot adni. Az Elégiá-ban a fájdalom, a Capriccio-ban a szertelenség, az Amerigo Tot-ban a teremtés, alkotás lélekta­ni motívumai adták az érzelmi-gon­dolati indíttatást.

S mi az oka, hogy az elmúlt ki­lenc esztendőben ilyen kevés filmet készített? Meglehet, hogy nagyjáték­filmes bemutatkozását objektív té­nyezők is késleltették; abban azon­ban egészen biztos vagyok, hogyha akarrövidfilmet többet is csi­nálhatott volna...

 

Várhegyi Teréz

 

Nem vagyok úgy és olyan érte­lemben gyakorló filmrendező, mint pályatársaim többsége. Az elmúlt években — a Szindbád-on kívül — készült két játékfilm-forgatóköny­vem (az egyik Tersánszky Legenda a nyúlpaprikásról című művéből, a másik Mészöly Miklós egyik novel­lájából), amelyekből nem lett film. Valószínű, hogy jórészt miattam. Szívósabb hadakozással, kitartóbb vitakészséggel talán ezeket is lefor­gathattam volna. Naiv voltam és va­gyok; azt hittem, az kedvező fogadtatása megkönnyíti további vállalkozásaim sorát. Lassanként meg kellett értenem, hogy nem olyanfajta filmeket csinálok, ami sokaknak tetszik. Engem a kamara­jellegű dolgok érdekelnek. S még sose verték szét a Zeneakadémiát az emberek egy kamara-koncerten. Em­lített filmterveim nem a szokásos, elfogadott — szociológus, vagy másként direkt-közéleti — módszer­rel keresik a választ a humánum kérdéseire. Sem a Tersánszky-, sem a Mészöly-forgatókönyvemnek nincs direkt izgalma, izzó aktualitá­sa, nem elégít ki tömeges ízlést és igényt; reménye sincs rá, hogy tö­megek özönlenek majd a mozipénztárakhoz. Tehát óhatatlanul periférikusabb helyet kap a filmcsinálásban. Ami pedig rövidfilmjeim vi­szonylag csekély számát illeti: elég nehezen, kínlódva dolgozom; mások­nál több időt töltök egy film megcsi­nálásával.

Ha jól tudom, csaknem tíz éve dédelgetett terve a Szindbád megfil­mesítése. Mi az, ami ilyen mélyen megérintette a Krúdy-életműben?

Krúdy eredetileg olyasféle ter­mészetű írónak indult — vagy olyan­ná szeretett volna válni — mint Ady. Ezt a közéleti vátesz-szerepet nem sikerült, vagy csak félig-meddig si­került végigélnie. De érdemes elő­venni 1919-es, zseniális riport­jait: legalább akkora erejűek sőt: szerintem lényegesen jobbak — mint Móricz sokat idézett riport-remeklései. Aztán amikor Krúdy — valószínűleg sze­mélyiségéből fakadó, alkati okoknál fogva — ebből a közéleti szerepből kiszorult, roppant szellemi erejével egy örök beltenyészet, az érzelmi élet mikroklímájának vizsgálata felé fordult. Számomra elhatározó jelen­tőségű volt a találkozás a Krúdy-életművel; az előbbiekben talán már arra is válaszoltam, hogy mi a von­zódás, a vélt szellemi rokonság alap­oka. Rabul ejtett Krúdy utánozha­tatlan prózanyelve — a magyar köl­tészet egyik csúcsteljesítménye — is. Szellemi tájékozódásom alaprétege a költészet; mindig ez izgatott: a köl­tői jelentés többszólamúsága. Hogy a líra nemcsak azt jelenti, amiről a vers szól, hanem azt is, ami a Titok az emberben, amit csakis a költé­szettel lehet megnyitni. Krúdy ezt a szinte neurotikus érzékenységet je­lenti számomra. Az átlényegítés gaz­dagságát. Nála minden, ami nem is emberszabású, valahogy magától ér­tetődően emberivé lesz. Valami ko­nok és természetes kapcsolatot tud teremteni egészen távoli dolgok kö­zött ...

S a filmművészetben? Filmren­dező kedvencei vagy példaképei kö­zött számon tart-e valakit, aki ha­sonló művészi magatartást vagy tö­rekvést képvisel?

Senkit. Legkedvesebb rendezőm kezdettől fogva Bunuel. Ha megpró­bálok a magam számára művészi magatartás-modellt, eszményképet keresni, Krúdy mellett Éluard az. Nagy avantgarde-költőként indult, és olyan kristálytisztán realista, ami­lyen én is szeretnék lenni, ő szolgált példával arra, hogy a realizmus ho­gyan őrizheti meg és gazdagíthatja önmagát azokkal a távlatokkal, ami­vel az avantgarde a lírát megaján­dékozta. Éluard realizmusában szer­vesen jelen van az avantgarde min­den vívmánya; ahogyan Bunuel ké­sőbbi realista remekműveiben is je­len van az Andaluziai kutya „ve­szett” avantgardizmusa...

Jól értettem? A mai Bunuelt realistának tartja?

Igen. A magam részéről én min­den valamire való művet realistának tartok. A művelődéstörténet később korrigálni is szokta a pillanatnyi sablonos kategorizálásokat. Az imp­resszionisták láttán, akik valaha olyan felháborítóan avantgarde-ok voltak, hogy be sem engedték őket a szalonokba; — ma eszünkbe sem jutnak a korabeli esztétikai kiátkozások. Számomra ők ma nem impresszionisták — egyszerűen festők, akik valami fontosat közölnek a világról, a valóságról. A valódi értékek olyan mértékben válnak egyetemessé, hogy idővel ledobják magukról az eszté­tikai címkéket, a stílus-problémák megszűnnek. Valami olyan filmnyelvhez szeretnék eljutni, hogy ezek a ma nagyon modernnek ható eszközök hétköznapiasan természe­tesek legyenek. Ezt a filmnyelvet addig kell manipulálni, amíg képes lesz szimbólum-rendszerré válni. Va­lahogy úgy, ahogyan a beszélt nyelv — tartalmi vonatkozás­ban — egyszersmind szimbólum-rendszer is: a kakas — hajnal; a ga­lamb — béke stb. Jó lenne újra kánonikus érvényű művészetet csinál­ni. Azt hiszem, ez a kor hivatott er­re. Hogy végre ne csak szétszabdal­juk, hanem össze is rakjuk a fogal­makat. Minden avantgarde, minden „izmus” lényege, hogy a maga spe­ciális nézőpontjából ad abszurdum vitte a kiválasztott problémát. Most talán már a szintézis megteremtésére volna szükség...

 

Latinovits Zoltán

 

De borzasztóan belementünk az esztétizálásba, amihez nem értek. Tu­lajdonképpen nem érdekel az esztétizálás. Amint kimondok valamit, ha­misnak, okoskodónak érzem. Vala­hogy idegenek a saját szavaim, ha megpróbálok kerek mondatokba fogalmazni valamit, amit érzek, és amit képekkel néha talán sikerül ki­fejeznem...

A készülő film felfogása sze­rint milyen lesz Szindbád figurája?

Szindbád modern Odysseus, át­színezve, feldúsítva a művelődéstörténetileg utána következő nagy fi­gurákkal, Casanovától Gargantuáig, Don Quijoteig, Don Juanig. A nagy életélvezők mítoszának egyik meg­testesítője. Valójában keserű figura, mert az örökös helyváltoztatásban — ami voltaképpen a szintézis-igény következménye: minél teljesebben birtokba venni a világot — nem ma­rad ideje arra, hogy szilárd értékrendszert alkosson, soha nincs szink­ronban önmagával. Az állandó hely-változtatás mögött nincs más, mint maximalista igényű hely-keresés; fé­lelem a megállapodás, a betokosodás veszélyeitől.

Miért tartja modern, tehát korszerű figurának a Szindbádot?

Mert tetszik a kereső nyugta­lansága, mert konzekvensen elége­detlen azzal, amit az élet nyújt neki; fölébe akar kerülni, örökösen meg akarja haladni jelen adottságait és jelenlegi önmagát. Szindbád maga az állandó mozgás, helyváltoztatás, át­minősítés.

Milyen gondokat okozott, hogypályáján most előszörszí­nészekkel dolgozik? Pontosabban: azt a stilizációt, amit eddigi rövidfilm­jeiben megvalósított, illetve azt a stilizációt, amit Krúdy verbális esz­közökkel teremtett meg, hogyan le­het a színészi stílusban érvényesíte­ni?

Kicsit féltem a színészektől; ed­dig csak hóembereket kellett inst­ruálnom ... Kezdő rendezőnek rit­kán adatik ekkora szerencse: Latinovits személyében olyan színésszel sikerült találkoznom, aki ügyszere­tetben, analízisben, türelemben, stí­lusérzékben, a figura sorsát átélő érzékenységében eszményi partner. A Krúdy-világ transzponálása ne­héz, borotvaélen mozgó vállalkozás; ha sikerül megteremteni az egyen­súlyt, az felerészben az ő, felerész­ben az operatőr, Sára Sándor érde­me lesz. Sárát eddigi legjelentősebb filmjei nyomán móriczi ihletésű nagyrealistának könyvelték el, pedig megvan benne a készség erre az összetettebb, illékonyabb ábrázolásmódra is. Sokan elfelejtették, hogy Sára akkor csinált avantgarde-jelle­gű, szürrealizmus felé tapogatódzó dolgokat (például a Virágát a nap­nak című kisfilmje, vagy bizonyos forgatókönyv-vázlatai), amikor ná­lunk ezzel szinte még senki sem kí­sérletezett. A Szindbád tehát számára nem valami merőben újszerű fel­adat, csak alkalom a folytatásra.

 

Egy jelenet a filmben — és a rendező vázlatfüzetében

 

 

Nem válaszolt konkrétan a kér­désre: hogyan lehet stilizálttá tenni a színészi játékstílust?

Nem feleltem konkrétan, mert a forgatásnál nem elvi stiláris kérdé­seken vitatkozunk, hanem adott, konkrét jeleneteket vesszünk fel, ele­ven színészekkel. A figurák és a szi­tuációk Krúdynál — az ő sajátos stílromantikus stílusába ágyazva — rendkívül elevenek, reálisak. Egy irodalomtörténész, aki Krúdy-monográfián dolgozik, kinyomozta, hogy ezek a valószínűtlenül szép ne­vű emberek, akik mintha csakis a költészet birodalmában létezhetné­nek — mind itt éltek a korabeli Ma­gyarországon: szerepelnek a bejelentő-könyvekben Azt az elvet pró­báljuk követni, amit az irodalmi anyag reprezentál. A szürrealizmus olyan, mint az eső: valami megfog­hatatlanból — a felhőből — jön, de a földet veri. Egyszerre kell megma­radnunk a natúránál, a realitásban —      s fölülemelkedni rajta. Állapoto­kat, pozíciókat, gesztusokat rögzí­tünk. A tárgyak, a tárgyi elemek, az ételek a szertartásos étkezések, a maguk konkrétságával — megfelelő együttesbe állítva — új minőséggé állhatnak össze. A legkisebb sejtben is benne van a teljes organizmus, még a gondolkodás eleme is... Is­kolás dolog lenne megpróbálni egy-az-egyben képre fordítani Krúdy nyelvi bravúrjait. Feladatunk a Krúdy-mű szellemiségének megkeresése. Azt a fajta érzékeny pszichózist, s az állandó dinamikát, elmozdulást kell érzékeltetnünk, azokat az illé­kony hangulatokat, ízeket, színeket, azt a villódzó neuraszténiát kell megteremtenünk, amely ugyanolyan ritmusban dobol a néző idegrend­szerén, mint Krúdy írása. Ehhez ter­mészetesen segítségül hívtuk a kép­zőművészetet is — a Krúdy előttit és utánit — utalások, rekvizitumok for­májában... A filmmel nem stílustörténeti problémákat akarunk tisztázni; stiláris szempontból egyálta­lán nem is lesz egységes mű. Ahol kell, stilizáltan szürreális, másutt realista, vagy köznapi, vagy drámai lesz. Számomra a művészi munka nem stílusproblémák megoldása. Ha szerénytelenül reménykedem, abban bízom, hogy mű lesz — tehát realis­ta: elmond valamit az emberről, a világról, az élet és az elmúlás misz­tériumáról...

ZSUGÁN ISTVÁN

 

(Filmvilág, 1970/18. /szeptember 15./ 9-14. p.)