ÚJABB REGÉNYEINK.

 [...] Krudy Gyula : Pajkos Gaálék. U. a. A szakállszárítón. [...] Budapest, 1907. A Bpesti Hírlap kiadása.

 

Újabb regényíróink és elbeszélőink közös sajátságaként tűnik föl a történeti érzéknek majdnem teljes hiánya. Történeti tárgyú regényt keresve se lehet találnunk, sőt az elbeszélések között is csak elvétve akadunk ilyenfajta alkotásra. Legtöbbnyire kisebb lélektani jelenségek megfejtésére szolgáló meséket szőnek, olykor a mai társadalmi mozgalmakból vett eszméket fejtegetik s eközben irányzatosan egy-egy mélyrehatóbb kérdés megfejtését is megkísérlik. Alábbi ismertetésünkben e szempontok szerint csoportosítjuk bemutatandó regényeinket.

[…]

Krudy Gyula egyszerre két kötettel szerepel ez újabb elbeszélők sorában. Egyik a Pajkos Gaálék, másik A szakállszárítón. Ez a két kötet azonban a tárgyak rokonságánál fogva összetartozik s mintegy kiegészíti egymást. Az összes elbeszéléseken valami jóleső humoros hang vonul át, amely általában véve mindvégig természetes, csak itt-ott érezhető rajta némi túlzás, ahol alakjai kissé már a bizarr alakítás felé közelednek. Ezek azonban, valamint a tárgyak sikamlósságának kiaknázására való törekvés is, olyan foltok, amelyek idővel le fognak kopni az író tolláról. És ekkor a szerző bizonyára jobb elbeszélőink sorába fog emelkedni, mert az életet jól meg tudja figyelni s az onnan vett történetet könnyen alakítja s ha nem is mindig választékosan, de sok természetességgel beszéli el.

[…]

A Budapesti Hírlap Könyvtára minden bizonnyal hasznos szolgálatokat tesz szépprózai elbeszélő irodalmunknak, hogy régebbi elismert íróink mellett az újabb tehetségeknek is teret ad az érvényesülésre. A kilátás e téren a jövőre, ha nem is valami nagyon fényes, de eléggé biztató.

b[artha]. j[ózsef].

 

(Katholikus Szemle, 1908/1. 84-95. p.)