Könyvespolc

 

Krudy Gyula: Az arany meg az asszony

 

A kis egyfelvonásos színdarab a Színjátszóit Könyvtára sorozat 68. füzeteként jelent meg. Tematiká­ja rendkívül érdekes. Krudynak szinte az egyetlen olyan műve, mely szigorúan ragaszkodik a szín­pad speciális törvényeihez; hangu­latában, felépítésében mégis meg­őrzi Krudy regényeinek, novellái­nak egyedülálló sajátosságait.

A színdarab a Felvidéken ját­szódik a XV. században, Lőcse vá­rosában. A táj, a város sokszor elő­fordul az író más műveiben is (éreztetve velünk részben a mikszáthi hagyomány hatását), de nem úgy, nem olyan formák között, aho­gyan azt például Mikszáthnál meg­szoktuk és tapasztaljuk (Fekete Vá­ros), hanem a környezetet feloldva egy különleges atmoszférában, az álom és a valóság határmesgyéjén álló állapotban, ami megadja Krudy művészetének irodalmunkban magában való jellegét, ízét.

Krudy nem tud egészen elsza­kadni a mikszáthi hagyománytól, de már megmaradni sem tud mel­lette. Kora s osztálya gyermeke ő is, mely kor és osztály — időben átnyúlva egészen a Horthy-korszakba —, alapvetően más, mint Mik­száth korában volt. S Krudy nem tud szabadulni osztálya kötöttségei­től: látja a társadalom romlottsá­gát, a rendszer züllöttségét, de igazán nem mer szembenézni vele, s nem is tud végleg leszámolni ez­zel a világgal. A valóság megoldat­lan problémáit feloldja az álmok, a valóságfeletti — de a valóságból táplálkozó — álmok birodalmában. Művészete szimbolikus értelmet kap, ám e szimbolizmus, speci­fikus, izolált volta miatt nem min­dig hozhat megnyugtató megoldást még az író számára sem.

«Az arany meg az asszony» Krudy remekbeszabott, a realizmushoz közelálló írásai közé tartozik. Lé­nyegében benne Wolfang, lőcsei kereskedő és Kázmér király zsol­dosa harca a feudalizmus és a fel­törekvő polgárság harcának ábrá­zolásává izmosodik. Krudy jól lát­ja az erőviszonyokat — a feudaliz­mus még erős, a polgárság nem tud pusztán hatalmával győzni el­lene, cselhez folyamodik hát s a házba betolakodott farkast önmaga vermébe pottyantja, míg végül az asszonycsábító feudális kalandort a feudalizmus törvényei törik ke­rékbe pénzhamisítás vádjával illet­vén személyét.

Ám Krudy messzibbre lát en­nél: Wolfang embertelenségét is megrajzolja jelezvén, nincs lezár­va az út — az emberségesebb gaz­ember győzött csupán, az ügyesebb, a ravaszabb s nem a becsületesebb, így Anna, az öreg polgár fiatal felesége megmenekül ugyan a feu­dális züllés mocsarától, de bol­dogságot nem kaphat az öreg uzso­rás kereskedő mellett. Az író nyit­va hagyja a kaput, nem kapunk végső megoldást. De ebben a meg­oldatlanságban mindenképpen ha­ladó tendenciát, a hű valóságábrázolásra való törekvést kell lát­nunk.

Krudy a magyar nyelv legna­gyobb művészei közé tartozik. Stí­lusának csodálatos varázsa kis színdarabjában is teljes fényével csillog, hogy gyönyörködtesse a hallgatót. Kultúrházainknak, kultúrcsoportjainknak a jó előadás re­ményében ajánljuk a kis színdarab bemutatóját.

(papp [Zoltán])

 

(Viharsarok, 1954/210. /szeptember 5./ 4. p.)