Két Krúdy-kötet

 

Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok. (Népszava kiadása. 1948.) Martinovicsék szabadságmozgalma Krúdy Gyula tollán egy történelmi illúzió kergetése, vértolulás néhány bő gondolatú agyban. Ez a mozgalom: fellegjárás. Maga a vezér: Martinovics a császári titkosrendőrség ügynökéből jezsuita-gyűlöletből lett jako­binussá, tehát cselekedeteinek erkölcsi indítékai sem kezeskednek a mozgalom komolyságáról. A regény légköre és hely­színe is irreális. Az író jó ízzel, a böl­csek humorával, játékos kedvvel vará­zsolja elő az ódon házak titkos szobái­ban találkára gyűlt eszme-társakat, akik­nek gyermeki naivságú forradalmi ter­veiről komolyság mögé rejtett mosollyal tud írni. A magyar jakobinusok légvára­kat építő mozgolódásának ez a romantizált rajza mégis minden tudományos történelmi könyvnél többet ér. Ebben a kispolgári líraiságot és regényességet árasztó, látszólag öncélú játékossággal megírt könyvben nagyobb a valóság biztos kezű ábrázolása, mint akármely ta­nulmányban. A magyar jakobinusok kí­sérlete azért fulladt kudarcba, mert el­szigetelt mozgolódás maradt. Szalon-for­radalomnak készült, márpedig valódi har­cot csak valódi igények valódi erőt mu­tató fegyvereivel lehet folytatni és nyer­ni. A forradalmárok álarcosbálban szer­vezkednek, pedig valóban szilárd talajra állani csak a néppel együtt lehet.

sz. a.

 

Krúdy Gyula: 1848. Nagy idők nagy hősei. (Új Idők kiadása, 1948.) Egy kis­regény (A komáromi fiú) és egy bokor rövidebb elbeszélés a szabadságharc ide­jéből. Fiataloknak szánt írások, mind­egyikükben növendék-ember a hős, vagy legalább is egy alakjával hozzáfűződik a fiatalsághoz. Egy jó író könnyed moz­dulataiból született írások ezek, frissek és szerkezetükben világosak. Ezek a „hősi történetek” a szabadságharc ifjú­ságáról azt a hangulatot árasztják, mint Rákosi Viktor ismert elbeszélései. Az effajta irodalomban vált a szabadságharc „régi dicsőséggé”, méla emlékezés tár­gyává, bús-borongós hangulatok felkel­tőjévé. A nemzeti ügy legendává szelí­dült benne, a nevelő kezében pedig pél­datárrá válhatik: a helytállásra. Ifjúsá­gunknak ezért adhatjuk kezébe ezt a könyvet a centenáris esztendőben.

sz. a.

 

(Köznevelés, 1948/15. /augusztus 1./ 372-373. p.)