2020-


2020

– – : A felfordított homokóra. Szindbád (1971) = Múlt-kor, 2020/nyár. 114-115. p.

– – : Szeretője lánya szült gyereket Krúdy Gyulának. = Blikk Nők, 2020/30. (július 22.) 19. p.

Ablonczy Bálint : „Így utazott Szindbád, a hajós, egy télen a kárpáti fennsíkon” Krúdy Gyula és Szontagh Miklós Szepesség-képének összehasonlítása. = Kortárs, 2020/6. 73-76. p.

Ács Anna–Varga Tibor László: Krúdy Gyula veszprémi püspöke. = Veszprémi Szemle (Veszprém), 2020/3. 33-48. p.

Angyalosi Gergely: József Attila, Bécs és a századelő művészete. Tanulmányok. Szerkesztette Gintli Tibor, Pesti Brigitta, Tverdota György és Veres András. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2020, 312 l. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2020/5. 685-691. p.

Angyalosi Gergely: Krúdy Gyula és Szindbád ifjúságai. = – – : Az állandó és a változó. Tanulmányok és kritikák. Bp. 2020, MIT. /MIT füzetek 8./ 167-176. p.

Balogh Gyula: A tiszaeszlári Eötvös Károly, Krúdy Gyula és az utolsó táblabíró. = Tudományos előadás. Elhangzott: Új Nemzeti Kiválósági Program Konferencia SZTE BTK, Szeged, 2020. július 8-9.

Balogh Gyula: A vérvád és a Krúdy Gyulák. = Tudományos előadás. Elhangzott: IX. Eötvözet konferencia, Szeged, 2020. december 18-19.

Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat. = Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája, Nyíregyháza, 2019. március 1-3. Szerk. Kiss Gábor. Bp. 2020, Doktoranduszok Országos Szövetsége. 75-86. p.

Bezeczky Gábor: Ady és Krúdy éjszakái. = Kalligram (Pozsony), 2020/10. (október) 72-84. p.

Bóka B. László: A legpestibb utca. Az urak azt határozták, hogy keresztelőnek Krúdyt kérik föl. = Budapest, 2020/5. 24-25. p. Ill., fotó.

Čudić, Marko: A „parafrázis eretneksége” és a felismerés között. Adalék Bori Imre Krúdy- és Kosztolányi-monográfiája prózaelemzői módszereinek vizsgálatához. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 93-106. p.

Cseke Ákos: A mindentudó hős. Krúdy Gyula: Az útitárs. = – – : Magyar, irodalom. Bp. 2020, Kortárs. /Kortárs esszé./ 107-134. p.

Gintli Tibor: A lélektaniság problémája Krúdy Gyula A hírlapíró és a halál és az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című ikernovelláiban. = „Kötelezők emelt szinten” címmel konferenciaelőadásokkal egybekötött kötetbemutató, 2020. március 7., KRE BTK.

Gintli Tibor: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Alföld (Debrecen), 2020/5. 52-60. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula bécsi regényei. = József Attila, Bécs és a századelő művészete. Szerk. Gintli Tibor et alii. Bp. 2020, L'Harmattan Kiadó. 49-58. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula évtizedei. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 19-30. p.

Gönczi László: Bajszosok, Budapestiek, Nem balett-táncosok. = Könyvkultúra Magazin, 2020/1-4. 32-33. p. – Online

Hamvay Péter: Krúdy lapjairól. = HVG, 2020/46. 38-39. p.

Hárs, Endre: Hinterland Budapest. Über Gyula Krúdys Rhetorik der Verdrängung. = Wien – Budapest. Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich. Hg. Tamáska, Máté–Vernay Rief, Barbara. Wien, 2020, Praesens Verlag. /Österreich-Studien Szeged 18./ 553-568. p.

Juhász, Tamás: On The Prince Rudolf Motif In Joyce’s Ulysses and Krúdy’s Jockey Club. = Orpheus Noster, 2020/3. 85-93. p.

Károlyi Csaba: Babonák és tréfaságok. Krúdy Gyula: Álmoskönyv. = Élet és Irodalom 2020/13. (március 27.) 18. p.

Kelecsényi László: Az utolsó kéz – Krúdy-lakoma. Bp. 2020, Fekete Sas K. 245 p.

Kelemen Zoltán: Tücsök és bogár. Krúdy Gyula Charles Dickens-olvasása és -írása. = Irodalomtörténeti közlemények, 2020/3. 334-346. p.

Kemény Gábor: Az irodalmi impresszionizmus nyelvi sajátosságai és Krúdy Gyula stílusának impresszionista jellege. = Szellem és Tudomány (Miskolc), 2020/különszám. 305-314. p.

Kemény Gábor: Jékely Zoltán: Rezeda Kázmér búcsúja. = Édes Anyanyelvünk, 2020/5. 7. p.

Kemény, Gábor: Linguistic Characteristics of Literary Impressionism and the Impressionistic Character of Gyula Krúdy’s Style. = Szellem és Tudomány (Miskolc), 2020/Special Issue 1. 287-296. p.

Komiszár Dénes: A hazáért is harcoltak a Krúdy család tagjai. = szon.hu, 2020. június 24.

Kő András: Hét szó. Hajós és Krúdy barátsága. = Magyar Hírlap 2020/155. (július 4.) Hétvégi mell. [1-4. p.]

Krúdy: Egy város anatómiája. Szerk. Windhager Ákos. Bp. 2020, Magyar Művészeti Akadémia–Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 114 p.
Windhager Ákos–Wesselényi-Garay Andor: Előszó 7
Viszket Zoltán: „Ódonságok városa” – Óbuda a XX. század első felében 11
Vadas József: „Zúg és... kihívó hangot ád” – Krúdy és a modern nagyvárosi közlekedés 25
Fráter Zoltán: Életre szóló tanácsok – A Krúdy-novellák „bölcsessége” 41
Németh Tamás: Szindbád esélyei – Krúdy esete a fiatalkorú befogadóval 51
Mórocz Gábor: Pályafordulat buktatókkal, avagy a „kis Kossuth” Debrecenben 57
Sturm László: Krúdy és Platonov 69
Zipernovszky Kornél: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” – A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában 83
Fehér Anikó: Az arany meg az asszony – Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája 97
Windhager Ákos: A legboldogtalanabb Szindbád – Glossza A kékszakállú herceg vára című opera értelmezői hagyományaihoz 103

Krúdy: Egy város anatómiája. = Valóság, 2020/10. (október)
A Szerkesztőség  67. p.
Viszket Zoltán: „Ódonságok városa”. Óbuda a XX. század első felében 68-78. p.
Vadas József: „Zúg és... kihívó hangot ád” Krúdy és a modern nagyvárosi közlekedés 79-92. p.
Fráter Zoltán: Életre szóló tanácsok. A Krúdy-novellák „bölcsessége”. 93-100. p.
Németh Tamás: Szindbád esélyei. Krúdy esete a fiatalkorú befogadóval. 101-105. p.

Krúdy: Egy város anatómiája. = Valóság, 2020/10. (november)
Mórocz Gábor: Pályafordulat buktatókkal, avagy a „kis Kossuth” Debrecenben. 89-97. p.
Sturm László: Krúdy és Platonov. 98-108. p.

Krúdy: Egy város anatómiája. = Valóság, 2020/12. (december)
Zipernovszky Kornél Ferenc: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában. 86-95. p.
Fehér Anikó: Az arany meg az asszony. Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája. 96-99. p.
Windhager Ákos: A legboldogtalanabb Szindbád – Glossza A kékszakállú herceg vára című opera értelmezői hagyományaihoz. 100-109. p.

Lakatos-Fleisz Katalin: Krúdy Gyula titkos tájai. = Magyar Napló, 2020/4. (április) 32-33. p.

Lakatos-Fleisz Katalin: Beszéd és tapasztalat Krúdy Gyula egyik korai novellájában. = Sugárút–Szatmári Műhely (Szatmárnémeti), 2020/1. (tavasz) 23-27. p.

Lakatos-Fleisz Katalin: Krúdy nyomán girbegurba utcácskákon. = Sugárút–Szatmári Műhely (Szatmárnémeti), 2020/4. (tél) 37-39. p. [tél hiányzik]

Márai Sándor: Krúdy Gyula. (Arany Lajos: A művészetbölcselő Márai. Citátumok esztétikai, irodalomelméleti aforisztikájából. Összeállította és a szöveget gondozta: – – .) = Néző Pont (Debrecen), 2020/100. (június 4.) 209-234. p.

Margócsy István: A humor a magyar irodalomban. = 2000, 2020/7. 63-79. p.

Margócsy István: Az erotika démóniája. Közelítés Krúdy Gyula: Napraforgó c. regényéhez. = – – : Színes tinták. Tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről. Bp. 2020, Kalligram. /Margócsy István válogatott munkái./

Nagy Katalin: A Scharf család megszáll a Fehér Hattyúban. A tiszaeszlári per és a magyar társadalom. Budapest, 2020. ELTE BTK Szakdolgozat. 44 p.

Nagy Koppány Zsolt: Álmodunk: azt jelenti, még élünk. Krúdy Gyula: Álmoskönyv. = Magyar Nemzet, 2020/99. (április 28.) 18. p.

Onder Csaba: Krúdy Gyula és a halált hozó olvasás. A tuzséri tragikus hipnózis. = – – : Festina lente. Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. Eger, 2020, Líceum Kiadó. /Pandora Könyvek 42./ 137-150. p.

Pethő József: A gyalu és a hárfa. Krúdy ironikus hasonlatainak egy típusáról. = Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Szerk. Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes. Komárom (Szlovákia), 2020, Selye János Egyetem Tanárképző Kar. 219-227. p.

Pethő József: Krúdy essivusi hasonlatai. = Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. 2020/1. 340–350. p.

Pethő, József: New Aspects in the Stylistic Description of Krúdy’s Fiction. = Szellem és Tudomány (Miskolc), 2020/Special Issue 1. 465-472. p.

Pethő József: Új szempontok Krúdy prózájának stilisztikai leírásában. = Szellem és Tudomány (Miskolc), 2020/Különszám 1. 520-527. p.

Pethő József: New Aspects in the Stylistic Description of Krúdy’s Fiction. Új szempontok Krúdy prózájának stilisztikai leírásában. = Bonarum cultores artium. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának kutatói almanachja. Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, 2020, Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete. 465-472., 520-527. p.

Rist Lilla: Három város, három regény – Irodalmi barangolások. = Nők Lapja, 2020/46. (november 11.) 84-86. p. Online

Tapodi Zsuzsa: Krúdy-effektusok, Krúdy-interferenciák. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 31-49. p. Irod.

Üdvözlet a győzőnek. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának harmadik konferenciája az első világháború mikrotörténelméről 2018. október 24–26. [Összefoglaló]
Szabó Ferenc János: Átaludni a világháborút – Krúdy Gyula egyik kedvelt operettidézete. 12. p.
Virágh András: A csatazaj és a múzsák. A magyar vidéki sajtó és a tárcairodalom a káosz éveiben 1914-1920. 14. p.

Üdvözlet a győzőnek. Tanulmányok 1918 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. Bp. 2020, Bölcsészettudományi Kutatóközpont.
Balázs Eszter: Zenekar-alapítás a Titanicon. A Vörösmarty Akadémia az 1918-as összeomlás és „szervezkedési láz” idején. 43-84. p.
Kádár Judit: Az Új Idők küzdelme a pacifizmussal az első világháború alatt. 105-132. p.
Wirágh András: A csatazaj és a múzsák. A magyar vidéki sajtó és a tárcairodalom a káosz éveiben (1914–1920). 153-160. p.
Szabó Ferenc János: Átaludni a világháborút. Krúdy Gyula egyik kedvelt operettidézete. 215-225. p.

Verrasztó Gábor: Krúdy az ablakban. Óbudán érte a szívszélhűdés. = Városunk, 2020/1. 5. p.

Vinkó József: Krúdy: az étvágytalan ember. = Magyar Konyha, 2020. május 8.

Vitéz Ferenc: A Krúdy-kultusz lokális erővonalai. = Néző Pont (Debrecen), 2020/102 (szeptember) 406-409. p.

Vitéz Ferenc: A Krúdy-kultusz lokális erővonalai. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2020/2. 123-126. p.

Wirágh András: Nyelven innen, határokon túl. Hálózatos magyar irodalom 1920 és 1929 között. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2020/2. 259-268. p.

Wołoszyn, Anna: Recenzja ksi±żki „Miasto u¶pionych kobiet” Gyuli Krúdyego. = Magyazyn, 30 kwietnia 2020.

2021

– – : Szindbád (film). = WikipédiA, 2021. május 10.

Balogh Gyula: A tiszaeszlári Eötvös Károly. Krúdy Gyula és az utolsó táblabíró. = Tiszatáj (Szeged), 2021/6. 69-79. p. Jegyz.

Balogh Gyula: A vérvád és a Krúdy Gyulák. = Eötvözet 9. Az Eötvös Loránd Kollégium 9. konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Varga Anikó–Virág Nándor. Szeged, 2021, SZTE Eötvös Loránd Kollégium. /Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati 9./ 15-26. p.

Balogh Gyula: „Ifjúkorát a magyarság ősi fészkében élte le”. Az ifjú Krúdy Gyula műveinek recepciója. Tudományos előadás. Elhangzott: Pályakezdés és karrierút az irodalomtörténet-írásban konferencia, Szeged, 2021. április 10.

Balogh Gyula (SZTE): Krúdy és a prikulics, román folklórelemek egy Kísértetek című novellában. = Határok és határátlépések. Program- és absztraktfüzet. ELTE Eötvös József Kollégium, 2021. február 25-27. p.

Balogh Gyula: Krúdy Gyula és útitársai. Tudományos előadás. Elhangzott: RomKép 3. Konferencia, 2021 június 4.

Balogh Gyula: „Krúdy humanizmusa pogány hitvallás.” Az ifjú Krúdy Gyula műveinek recepciója. Tudományos előadás. Elhangzott: Klasszik III.: Kezdés és újrakezdés a 19. századi magyar irodalomban. Doktori hallgatók online konferenciája, 2021. március 26.

Bezeczky Gábor: Ady és Krúdy éjszakái. = „Lennék valakié”. Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906-2018. Szerk. Kappanyos, András. Bp. 2021, Reciti Kiadó. 61-86. p.

Cygielska, Elżbieta: Krúdyról lengyel szemmel. Ford. Vas Viktória. = Hitel, 2021/4. (április) 119-128. p. Jegyz.

Czére Béla: (Krúdy Gyula.) = – – : Látomás és mítosz. Lírai próza és mágikus realizmus. Bp. 2021, Hungarovox Bt.

Dobos István: Az idő entrópiája – a hangulat poétikája. (Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban…) = A 20–21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban című konferencia, Az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat „Hagyomány és újítás az irodalomban”. 2021. május 20-21.

Dobos István: Az idő megszólítása. A hangulat poétikája Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban… = Irodalomtörténet, 2021/3. 247-274. p.

Field64: Szindbád. = MovieCops, 2021. május. 3.

Földvári Gabriella: Krúdy főhőse a lélek rejtélyes tájain bolyong. Ötven éve mutatták be a Szindbádot. = győr+.hu, 2021.május 3.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula, a „monarchiás” író. = Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából. Szerk. Gerő András. Bp. 2021, KKETTK Alapítvány–Habsburg Történeti Intézet. 94-120. p.

Fűzfa Balázs: Utazások és utazók a modern magyar irodalomban. (Petőfi, Arany, Madách, Krúdy, Márai, Ottlik) Elhangzott: V. Országos Közlekedéstörténeti Konferencia, ELTE SEK, Szombathely, 2021. szeptember 24–25.

Gergely András, A.: A mindenütt hódító Szindbád. A Krúdy-emlékezet képi átirata. = Káfé Főnix, 2021/8. 89-91. p. Jegyz.

Gintli Tibor: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Bia hangja. Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Szerk. Balogh Gergő–Pataki Viktor. Eger, 2021, Líceum Kiadó. 175-184. p.

Irodalmi Hírmondó: 143 éve született Krúdy Gyula. = Libri Magazin, 2021. október 21.

Kaszmán Zoltán: Krúdy Satanellája, az írónő. = ma7, 2021. január 5.

Kelemen Zoltán: Imagináció és elbeszélés. IV. Károly koronázása Krúdy Gyula riportjainak, emlékezéseinek tükrében. = „Fogadd a koronát...” Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. Szerk. Glässer Norbert – Mód László – Varga Norbert – Zima András – Beke Zsolt. Szeged, 2021, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. 173-186. p. Irod.

Kollár Ferenc: (Szindbád.) = Vírusnapló, 2021. március 6.

Lábadi Zsombor: Az élőbeszéd és az elbeszélői hang mintázatai Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényében. = Alföld (Debrecen), 2021/5. (május) 72-84. p. Jegyz.

Lukácsy György: Vidnyánszky Attila: Személyes küldetésem a Szindbád jó hírének világgá kürtölése. = origo.hu, 2021. szeptember 21.

Mizsur Dániel: Anekdotizmus és modernség Krúdy Gyula Jellegzetes úriember a keresztanyám falujából című elbeszélésében. (Irodalomismeret, 2021/2. 72-82. p.

Pethő József: A Krúdy-próza megszemélyesítő metaforái. = Argumentum (Debrecen), 2021. 782-794. p. Irod.

Sturm László: Krúdy Gyula: Tél. = Irodalom, tanítás. Esszék, tanulmányok. Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely, 2021, Savaria University Press. 123-131. p.

Szabó Emese, F.: Álom, bor és mámor – megjelentek a Libri új díszkötetei. = Libri Magazin, 2021. november 9.

Szuhai Barbara: Pest Rózsája a Magyar utcában. = Mesélő házak, 2021. március 17.

Wekerle Szabolcs: „Legtöbbet persze a nők álmodják” – Szindbád, az álmok hajósa. = Libri Magazin, 2021. november 19.

Wekerle Szabolcs: „Üljünk csak be. Nem szeretek gyalog járni” – Krúdy Gyula kalandos élete. = Libri Magazin,  2021. november 6.

Vincze Miklós: Hamis legenda alapján kaphatott szobrot Krúdy a pesti belvárosban. = 24.hu, 2021. december 5.

Wirágh András: Sajtó és megélhetés. Pillanatképek a „Krúdy-gép” történetéből. = Studia Litteraria (Debrecen), 2021/3-4. 234-247. p. Jegyz.

2022

Határok és határátlépések. Szerk. Daróczi Jakab et alii. Budapest, 2022, ELTE Eötvös József Collegium.
Balogh Gyula: „Ott valami kóbor lélek lakik” – Folklórelemek Krúdy Gyula 1902-es Kísértetek című novellájában. 110
Zászkaliczky Réka: A kívülállás és átmenetiség poétikája Krúdy Gyula Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban című regénytöredékében. 125

Kovács Dóri: Valósággal falta a nőket: szeretője 15 éves lányára vetett szemet Krúdy Gyula, ám hozzá sem tudott hűséges maradni. = femcafe.hu, 2022. május 14.

Pethő József: Krúdy nyírségi regényei. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2022/2. 52-64. p.

2023

Bényei Adrienn: Krúdy Gyula nyomában jártunk. = Magyar Nemzet, 2023. június 26.

Büky László: Az ábrázolt tárgyiasságok pointillizmusa. Krúdy Gyula: Női arckép a kisvárosban. = Magyar Nyelv, 2023/3. (ősz) 318-330. p.

Pethő József: A nevek a szöveg stílusszerkezetében. Krúdy Gyula Aranykéz utcai szép napok című kötetének névstilisztikai vizsgálata. = Magyar Nyelvjárások, 61 (2023) 663–671. p.

Pethő Tibor: Egy mámoros éjszakán született Kéhli mama snapszerlevese. = Magyar Hang,  2023. január 08. 19:30