2005-2009


2005

– – : Költő és tündér. Bp. 2005, Magyar Egyetemi K. [Borító.]

– – : Krúdy Gyula összegyűjtött művei. A Kalligram Kiadó ajánlata. = litera – az irodalmi portál, 2005. április 19.

Alpár Ágnes: Krúdy Gyula Óbudája. = Óbuda évszázadai. Bp. 2005, Better Kiadó. 523-544. p.

Bán Zoltán András: Pályakezdés (Krúdy Gyula összegyűjtött művei. 1. kötet). = Magyar Narancs, 2005/21. (május 26.)

-banza- [Bán Zoltán András]: Háromezer új szöveg. (beszélgetés Bezeczky Gábor irodalomtörténésszel). = Magyar Narancs, 2005/21. (május 26.) 32-33. p.

Bezeczky Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. = – – : Véres aranykor, hosszú zsákutca. 2005, Balassi Kiadó. 71-91. p.

Bezeczky Gábor: Az ismeretlen Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 2005/11-12. (november-december) 25. p.

Bezeczky Gábor: Egy új Krúdy-életrajz. = A cívódó civil. Írások Veres András 60. születésnapjára. Szerk. Horváth Iván–Kálmán C. György. Bp. 2005, Krónika Nova.  90-95. p.

Czére Béla: Előszó. Kis Krúdy-szótár. = Ivók könyve. Bp. 2005, Urbis. 5-15., 303-308. p.

Csáky Károly: Aki Krúdyt felfedezte irodalmunknak, s aki Sládivičcsal barátkozott: Gáspár Imre élete és munkássága (1854-1910). = – – : Irodalmi kapcsolatok II. Második vonalbeli neves alkotók 1. Dunaszerdahely,  2005, Lilium Aurum. 108-123. p.

Diószegi Endre: A lírai novella jellegzetességei Krúdy Szindbád novelláiban. = – – - Fábián Márton: Iránytű az epikus művek elemzéséhez. Bp. 2005, Krónika Nova.

Fleisz Katalin:  A jelentéskeresés megszállottai (a jelölő-jelölt problematikája a Krúdy-hősöknél). = Szkholion (Debrecen), 2005/2. (őszi félév) 43-65. p.

Gángó Gábor: Hatalom és erotika Krúdy Gyula Monarchiájában. = Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp. 2005, Ráció. 135-147. p.

Gedényi Mihály: Krúdy Gyula bibliográfia. [részlet] = Emlékezés könyve. Gedényi Mihály emlékére. Szerk. G. Gaál Zsuzsanna. Bp. 2005, Fekete Sas K. 109-111. p.

Gergely Sára: Történelem-írás Krúdy Gyula elbeszéléseiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2005. 44 p.

Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs.” (Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben.). Bp. 2005, Akadémiai Kiadó. 196 p.

Gintli Tibor: Hajózni vagy megérkezni? Az emlékezés kérdései Krúdynál. = Literatura, 2005/1. 79-96. p.

Gyáni Gábor: A festett főváros történetei. = Holmi, 2005/9. (szeptember) 1127-1138. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyuláról. = – – : Honvágy. Eltűnt írások és képek egy letűnt világról. Bp. 2005, Ulpius-Ház. 234-236. p.

János István: In memoriam Katona Béla. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 289-291. p.

Jánosi, Zoltán: Sindbads Spiegelbilder. Begegnungen mit Gyula Krúdy. Ins deutsche übersetzt von Emese Szabó. Lektoriert von Ingrid Schubert Kövendy. Aus Anlass Der Iserlohner Krúdy-Tage. Nyíregyháza, 2005, Hrsg. von der Kultur- und Fremdenverkehrskomission der Komitatshaupstadt Nyíregyháza mit Stadtstaatsrechten, der Heimatstadt des Schriftstellers Gyula Krúdy. 75 p.

Kelecsényi László: A párbajhős. = Tekintet, 2005/4.

Kelecsényi László: Bevezetés Krúdy Gyula összegyűjtött művei kiadásához. = Regények és nagyobb elbeszélések 1. Pozsony, 2005, Kalligram Könyvkiadó. 435-439. p.

Kelecsényi László: Rastignac Pesten. = Holmi, 2005/9. (szeptember) 1064-1069. p.

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Bp. 2005, Akadémiai Kiadó–Argumentum. 302 p. /Irodalomtörténeti füzetek 155./

Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). Nyelv­tudományi Értekezések 154. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004. 150 lap. = Magyar Nyelvőr, 2005/2. 250-254. p.

Kende Tamás: Vérvádak a kelet-európai antiszemitizmus szellemtörténetében. Historiográfiai megközelítés. = Az antiszemitizmus alakváltozatai. Zalaegerszeg, 2005, Zala Megyei Levéltár. 44-58. p.

Kirschner Péter: Civiliáda – Krúdy babérjai. = Budapest, 2005/6. (június) 38. p.

A Krúdy-hagyományok ápolása. = A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve. Emlékkönyv 1954-2000. Szerk. Szajp Istvánné–Vollekné Temesi Zsuzsanna. Várpalota, 2005, Krúdy Gyula Városi Könyvtár. 171-199. p.

Krúdy Zsuzsa: [Utószó.] = Szerelmeskönyv. Szeged, 2005, Lazi.99-100. p.

Máriás József: Rendhagyó találkozások Krúdy Gyulával. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 420-422. p.

Méhes Károly: Honnan jönnek a hullámok? = Liget, 2005/12. (december) 36-61. p.

Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálata. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/4. 536-539. p.

Miernik Beáta: A művészlét jelentésváltozatai a századelőn. Harsányi Kálmán: A kristálynézők, Cholnoky László: Piroska, Krúdy Gyula: Asszonyságok díja [Bp., 2005]. 66 p.

Molnár Júlia: Krúdy Gyula: Szindbád-novellák. (Szakdolgozat.) [Bp., 2005]. 33 p.

Ősi János: Prózaköltemények a Nyugat korszakától 1989-ig. (Doktori disszertáció.) Bp. 2005, ELTE BTK. 22-23. p.

Pethő József: A hazalátogató Krúdy. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 409- 414. p.

Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Ill. Havasi Tamás. Bp. 2005, Tinta Könyvkiadó. 163 p.

Poszler György: Salemi vérvád? – eszlári boszorkány? (töredékek – Tiszaeszlárról – Sándor Ivánnak.) = Forrás (Kecskemét), 2005/3. (március) 23-27. p.

Seiler Péter: Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. = Irodalomismeret, 2005/2. 80-81. p.

Somos Béla: A nagy alterego. Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. Találkozások Krúdy Gyulával című könyvéről. = Magyar Napló, 2005/június 39-41. p.

Stribik Ferenc–Péterfy Gergely–Gintli Tibor: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Beszélő, 2005/9. (szeptember) 97-100. p.

Szenderák Gabriella: A pszichoanalízis hatásai Krúdy Gyula prózájában. (Szakdolgozat.) Bp., 2005. 61 p.

Takács Miklós: Egy Bécs városához címzett fogadó Budapesten. = Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Szerk. N. Kovács Tímea–Böhm Gábor–Mester Tibor. Bp. 2005, Kijárat. 285–292. p.

Vajda Barnabás: Krúdy-reneszánsz a Felvidéken. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2005/9. (szeptember) 90-94. p.

Várady, Ferenc: Nostalgia as Virtual Reality in Gyula Krúdy’s Post-Monarchic Works. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 15. 2005/August.

Venczel Sándor: Szerkesztői jegyzet. = Krúdy – Nyugat. Krúdy Gyula Nyugatban megjelent írásai. Bp. 2005, Palatinus. 419. p.

2006

Angyalosi Gergely: A város mint nő. Krúdy Gyula: Aranyidő. = Alföld, 2006/6. (június) 71-78. p.

Ármás János: Magyar hasak. = Napló (Veszprém), 2006/60. (március 11.) 16. p.

Bartusz-Dobosi László: Szerelem a bálteremben, avagy: Mélyvizy Krúdy-kalandja. = Ezredvég, 2006/4. (április) 27-30. p.

Büky László: Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 2006/3. (május-június) 51-52. p.

Csiffáry Gabriella: Krúdy Gyula (1878-1933) = Búcsúszavak. Magyar írók, költők, színészek búcsúzó és búcsúztató szavai, írásai. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta – –. Bp. 2006, Tericum, 30-31. p.

Domonkosi Ágnes: Stílus és jelenség. Tanulmányok Krúdy stílusáról. = Magyar Nyelv, 2006/3. 355-360. p.

Eisemann György: A város mint emlék és funkció. = Induló modernség – kezdődő avantgárd. Szerk. Bednanics Gábor–Eisemann György. Bp. 2006, Ráció Kiadó. 234-246. p.

Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben. Bp. 2006, Palatinus. 329 p.

Gángó Gábor: Nosztalgia és szimbólumteremtés. A Ferenc József-mítosz kezdetei Krúdy Gyulánál. = Irodalomtörténet, 2006/2. 162-173. p.

Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században (7). A Nyugat első nemzedékének prózája. Krúdy Gyula (1978-1933). = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2006/6. (június) 22-30. p.

Halmai Tamás: Az olvasás dicsérete-Krúdy Gyula Régi regények című novellájáról. = Alföld (Debrecen), 2006/12. (december) 49-52. p.

Jánosi Zoltán: Kerekes Elek Krúdy-sorozata. = Várhely, 2006/1. 112-117. p.

Jánosi, Zoltán: Gyula Krúdy und Sindbad, der Schiffer – aus den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Der strahlende Aufstand von Gyula Krúdy. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 16. 2006/August.

Kelecsényi László: Pajkos Krúdyak. = Palócföld (Salgótarján), 2006/1. 12-18. p.

Konrád György: Interjúrészlet. = Makk Károly: Egy filmrendező világa. Bp. 2006, Noran.

Lelkes Péter: A hasonlatok költője, avagy Tanuljunk könnyen, gyorsan Krúdyul! Nyíregyháza, 2006, Krúdy Kk. 139 p. Ill. Havasi Tamás.

Marafkó László: Szindbád visszatér. = Budapest, 2006/4. (április) 31-33. p.

Pethő József: Krúdy Gyuláról. = Kláris, 2006/4. 50. p.

Praznovszky Mihály: Adalékok Krúdy dunántúliságához. = Irodalomtörténet, 2006/4. 645-652. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].: A szerkesztő utószava. = A magyar előfizető. Veszprém, 2006, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 15./ 77-79. p.

Praznovszky Mihály: Utószó. = Holdas este Füreden. Balatonfüred, 2006, Balatonfüred Városért Közalapítvány.

Rácz I. Péter: A legbonyolultabb magyar író. Interjú Bezeczky Gáborral és Kelecsényi Lászlóval a Krúdy-összkiadás kapcsán. = litera.hu, 2006. október 24.

Rónay László: Az Argumentum Kiadó újdonságai. = Vigilia, 2006/11. 880. p.

Rónay László: Krúdy Gyula. = – – : Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Bp. 2006, Holnap K. 277-280. p.

Sebő József: „Erdők erdője.” A Bakony a magyar irodalomban. = Helyismereti könyvtárosok XII. országos tanácskozása. Barangolás térben és időben ezer esztendő magyar irodalmában, avagy a tájirodalom a helyismereti munkában. Veszprém, 2005. július 13-15. Szerk. Szabóné Vörös Györgyi. Veszprém, 2006, Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 98-114. p.

Simoncsics Péter: A Krúdy-próza rejtélye (Imaginatív interpretáció). = „Die Wege und die Bewegungen.” Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag. Bp. 2006, Gondolat. 313–328. p.

Szaplonczay Dóra: Vonások a modern magyar próza kezdeteihez. Impresszionista jegyek Kaffka Margit Színek és évek és Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2006. 44 p.

Szatmáry-Horváth Anna: A költő és a leányzó. Egy ismeretlen Krúdy-elbeszélés. = Új-Horizont (Veszprém), 2006/3. 141-146. p.

Szentendrei Zoltán: A kiadó utószava. = A magyar előfizető. Veszprém, 2006, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 15./ 75-76. p.

Szatmáry-Horváth Anna: Krúdy Gyula az Orsovánál. = Irodalomtörténet, 2006/2. 174-188. p.

Szilassy Eszter: Pethő József, Krúdy-tanulmányok. = Magyar nyelvjárások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve. 44. köt.  Debrecen, 2006. 167-170. p.

Törő Norbert: Metaforikus szövegmozgás. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. = Alföld (Debrecen), 2006/2. (február) 59-71. p.

Várady, Ferenc: „Path of the elders vs. Path of the gods” in Gyula Krúdy’s Sindbad novels. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 16. 2006/August.

Zeke Gyula: „E könyv, ha majdan nem leszek többé...” = Budapest, 2006/4. (április) 33-35. p. Fotó: Sebestyén László.

Zeke Gyula: „Hagyjátok, az a Krudy-asztal...” = Budapest, 2006/12. (december) 14-15. p.

2007

Adam, Emil festménye: Patience. Olaj, vászon, 1905. = Szőllősy Gábor: A Képzőművészeti Gyűjtemény története. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2005-2007. Szerk. Estók János. Budapest, 2007, Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 271. p.

Bezeczky Gábor: Siker és népszerűség: a legenda kezdete. = A magyar irodalom történetei. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. Bp. 2007, Gondolat Kiadó. 791–806. p.

Buda Attila: Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 1. (Krúdy Gyula összegyűjtött művei, 6.). = Irodalomtörténet, 2007/4. 601-609. p.

Cs. Jónás Erzsébet: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. = Magyar Nyelvőr, 2007/2. (április-június) 258-261. p.

Csicsai Antal–Kosztolányi József: Fagyöngy. Szerkesztett játék Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága és utazásai című novellaciklusa nyomán. = Vajdasági Magyar Digitális Adattár, Rendezvények.

Csóka Zsuzsanna: Krúdy Gyula emlékezéstechnikája. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2007. 53 p.

Demény Péter: Utószó. = Fogadó a régi világhoz. Kolozsvár, 2007, Polis.

Dérczy Péter: A ,nagy zabálás” mitológiája. Krúdy gasztronómiai tárgyú műveiről. = Alföld (Debrecen), 2007/9. (szeptember) 97-104. p.

Eisemann György: Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs.” Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 588-595. p.

Ferencz Anna: A fokalizáció mint (vak)ablak . Elbeszélés és fokalizáció viszonya Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Retorika és narráció. Szerk. Hajdu Péter–Ritoók Zsigmond. Budapest–Szeged, 2007, Gondolat Kiadó–Pompeji. 133-143. p.

Finta Gábor: Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. = Irodalomtörténet, 2007/4. 610-613. p.

Fleisz Katalin: A látás mint a megismerés problémája Krúdy Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban című regényében. = Szkholion (Debrecen), 2007/2. (őszi félév) 30-39. p.

Fried István: Bevezetés Krúdy Gyula Palotai álmok című regényének olvasásába. = Limes (Tatabánya), 2007/4. 37-42. p.

Gintli Tibor: Az elbeszélői autoritás elvesztése. = A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. A kötet szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. Bp. 2007, Gondolat. 162-173. p.

Gintli Tibor: Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélő, elbeszélés, téridő Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 596-600. p.

Gintli Tibor–Schein Gábor: Krúdy Gyula. = – – : Az irodalom rövid története II. A realizmustól máig. Pécs, 2007, Jelenkor Kiadó. 273-278. p.

Huszka Levente: In The Jules Krúdy Restaurant. = Zempléni Múzsa (Sárospatak), 2007/3. (ősz) 82-85. p.

Kelecsényi László: Egy Álmoskönyv forrásvidéke. Ferenczi Sándor és Krúdy Gyula kapcsolatáról. = „Művészet és pszichoanalízis” műhelybeszélgetések sorozat a Károlyi-palotában. 2007. február 16.  Közreműködik: Fenyő Ervin színművész (Budapest).

Kelecsényi László: Krúdy Gyula és a nők. = Élet és Irodalom, 2007. december 21.

Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. Bp. 2007, Fekete Sas. 207 p.

Kelecsényi László: Hol (nem) járt Krúdy Gyula? = Holmi, 2007/12. (december) 1559-1565. p.

Kellei György: Krúdy Gyula cigányálma. =  Napló (Veszprém), 2007. október 16. 7. p.

Pethő József: Állandóság és változás a „Krúdy-stílus”-ban. = Nyelv, nemzet, identitás I. köt. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai. Szerk. Maticsák Sándor. Budapest-Debrecen, 2007, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 337-346. p.

Pethő József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. = Magyar Nyelvőr, 2007/1. (január-március) 63-75. p.

R. A.: Várostörténet az irodalomban – irodalom a városban. = Újpesti Napló, 2007/4. (március 30.) 11. p.

Raisz Rózsa, V.: Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata. (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján.) = Irodalomtörténet, 2007/4. 614-617. p.

Szatmáry-Horváth Anna: Három új Krúdy-kötet. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2007/3. 373-378. p.

Szenderák Gabriella: Gyula Krúdy and the psychoanalysis. = Reformok útján. Szerk. Majoros Pál. A BGF Tudományos Évkönyve. Bp. 2007, Budapesti Gazdasági Főiskola.

Szivák-Tóth Tibor: Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 618-626. p.

Takáts Gyula: Ó Drangalag, tündéri láp. = – – : Hol is a Volt. Bp. 2007, Pannónia Könyvek.

2008

– – : Das Gespenst von Podolin. Wien, 2008, Kortina. /Literaturwunderland Ungarn./ [Fülszöveg.]

Alexa Károly: Magyar Pannónia (6. rész). = Életünk (Szombathely), 2008/6-7. 16-23. p.

Boldizsár Ágnes: Krúdy és Márai Szindbádja. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2008. 51 p.

György, Dalos: Nachwort. = Das Gespenst von Podolin. Wien, 2008, Kortina. /Literaturwunderland Ungarn./ 265-267. p.

Fleisz Katalin: Krúdy Gyula regényeinek 1848-ra vonatkozó élményvilága. (Előadás.) = MTA Irodalomtudományi Intézet –Illyés Gyula Archívum és Műhely, 2008. augusztus 21-22.

Fráter Zoltán: Régi képek. Egy allegória toposza Krúdy novellájában. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2008/mutatványszám. 71-74. p.

Fried István: „Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak...” (A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája) = Műhely (Győr), 2008/6. 58-63. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula. = Nemzeti Évfordulóink. Bp. 2008, Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. 29. p.

Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. = Magyar Nyelvőr, 2008/3. 279-301. p.

Kemény Gábor: A Nyugat stílusa – amely nincs, és mégis van. = A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2008, Kossuth Egyetemi Kiadó. /A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 87./ 9-16. p.

Kemény Gábor: A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában. = Magyar Nyelv, 2008/2. 203−207. p.

Kosztolányi Péter: Ákos Krúdy-képeskönyve. = Szekszárdi Vasárnap, 2008/45. (december 21.) 10. p.

Kovács Szilvia: Budapest emlékezete. Város- és élettörténet mint egymást író szövegek dialógusa Krúdy Gyula Budapest vőlegénye című regényében. = Mozgásban. Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről. Studia Litteraria (Debrecen), 46. köt. 2008. 120-128. p.

Krúdy Omázs. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/Tél.
Gerliczki András: Tintagomba 55. p.
Balogh Péter: Folyamatos múlt 56-59. p.
Béres Tamás: Csokorba kötött szerelmi történet 59-62. p.
Nagy Zsuka: ordenáré fogadó; second hand world 62-66. p.
Csabai László: Téboly 66-72. p.
Oláh András: A napidíjas és az Úristen között lebegő (Hommage á Krúdy Gyula) 73-76. p.

Laik Eszter: „Magyar író karácsonya.” = Könyvhét, 2008/1-2. (január) 14. p.

Orosz Magdolna: Monarchia-diskurzus és az emlékezés terei Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. = Irodalomtörténet, 2008/2. 233–248. p.

Pethő József: „Legjobban azonban a hangja tetszett...” Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. = A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2008, Kossuth Egyetemi Kiadó. 31-40. p. /A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 87./   

Pethő József: A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. = Elméletek és módszerek. Szerk. P. Lakatos Ilona–Pethő József. Nyíregyháza, 2008, Bessenyei György Könyvkiadó. 69-79. p.

Pethő József: Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2008/3. 5-10. p.

Pethő József: Krúdy és Nyíregyháza. = Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Szerk. és bev. – – . Nyíregyháza, 2008, Krúdy Könyvkiadó. 7-23. p.

Pethő József: Stíluselemzés.  = Nyíregyháza, 2008, Bessenyei György Könyvkiadó.

Pethő József: Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. = Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Bp. 2008, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 597-603. p.

Rezeda Kázmér (a Szerk.): Krúdy Gyula kitalálása. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/Ősz. 1. p.

Százdi Antal: Szindbád szerelmei. Bp. 2008. 109 p.

Valachi Anna: A pszichoanalízis és a magyar irodalom. = Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról. Szerk. Erős–Lénárd–Bókay. Bp. 2008, Thalassa. 213-260. p.

Vicei Károly: Krúdy Gyula: Az útitárs. = Vajdasági Magyar Digitális Adattár, Rendezvények. Szabadka Zenta.

Vitéz Ferenc: Krúdy és Debrecen. Krúdy Gyula publicista pályakezdése. = Néző Pont (Debrecen), 2008/12-13. (április-május) 242-259. p. Ill.

Vitéz Ferenc: Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képéről. = Néző Pont (Debrecen), 2008/14-15. (nyár) 454-467. p. Ill.

Vitéz Ferenc: „Tudósok naptára.” Vázlat Krúdy Gyula irodalomszemléletéhez – és hozzászólás az Irodalmi Kalendáriom néhány felvetéséhez. = Néző Pont (Debrecen), 2008/16-17.  (szeptember-október) 627-642. p. Ill.

2009

Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2009/9. 72-81. p.

Angyalosi Gergely: A város mint nő. Krúdy Gyula: Aranyidő. = – – : A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp. 2009, Kijárat Kiadó. 25-33. p.

Bezeczky Gábor: Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. = Literatura, 2009/4. 543-548. p.

Bujdosó Eszter: A szecessziós jegyek vizsgálata Krúdy Gyula írásművészetében. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2009. 46 p.

Buzogány Anna: Szindbád emlékezete. Huszárik Zoltán Szindbád című filmjének párbeszéde Krúdy Gyula novelláival. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2009. 54 p. Ill.

Csordás Lajos: Krúdy Gyula a „Sárkányfejes” házban. = Kismező, Nagymező, Broadway. Várostörténeti tanulmányok Szerk. Kemény Mária. [Budapest], [2009.] Műcsarnok. 542-549. p.

Évforduló. = Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2009/2. (május)
Kemény Gábor: Krúdy Gyula ismeretlen regénye. 227-233. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)
Fráter Zoltán: Negyven év. 234-240. p.
Gintli Tibor: A komparisztika mai lehetőségei a Krúdy-olvasásban. 241-245. p.
Pethő József: Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség „lírai mitológiájáéban. Adalékok Krúdy Gyula N. N című kisregényének stílusvizsgálatához. 246-252. p.
Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. A fordítási folyamat természetéről. 253-262. p.

Finta Gábor: A ciklus vőlegénye. K. Gy.: Budapest vőlegénye. = Alföld (Debrecen), 2009/1. 91-97. p.

Fleisz Katalin: Az identitás problémája Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. =  Irodalomtörténeti Közlemények, 2009/2. 226–235. p.

Fleisz Katalin: Magyarság- és '48-as élmény Krúdy Gyula két regényében. = A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22-24. Szerk. Dobos István-Bene Sándor. Bp. 2009, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 55-61. p.

Gintli Tibor: Anekdota és modernség. = Tiszatáj (Szeged) 2009/1. 59-65. p.

Jankovics Mária: Kultúrák dialógusa egy Krúdy-elbeszélés orosz fordításának tükrében. = NYME BTK (Szombathely), Tanulmányok 2009/10. 261-268. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula és a nők. = tabananno.blogspot.com, 2009. november 22.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula: Pest hibái. (Közzéteszi – –.) = Holmi, 2009/10. (október) 1375-1376. p.

Kelenik Éva: A lét kérdése Krúdy Gyula: Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban c. regényében. (Szakdolgozat.) Bp., 2009. 35 p.

Kemény Gábor: Prózastílus-jellemzés kvantitatív módszerrel (Krúdy Gyula három regénye és tíz novellája 1913-ból). = Magyar Nyelvőr, 2009/2. 155−196. p.

Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. = Magyar Nyelv, 2009/2. 156-166. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kovács Balázs: Keleti filozófiák Krúdy Gyula regényeiben. (Szakdolgozat.) Bp., 2009. 40 p.

Kovács Szilvia: A város mint az emlékezet médiuma. K. Gy.: Budapest vőlegénye. = Alföld (Debrecen), 2009/12. 88-101. p.

Majercsík Mária: Krúdy és Podolin. = Irodalmi Szemle (Bratislava-Pozsony), 2009/3. 64-71. p.

Mohai V. Lajos: A Ferenc József-i kor írója. = Új Forrás (Tatabánya), 2009/7. (szeptember)

Nagy L. János: Szikszainé Nagy Irma (szerk. és bev.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. = Magyar Nyelvőr, 2009/3. (július-szeptember) 333-336. p.

Orcsik Roland: Rúgjatok be Kiss Lászlóval! Kiss László: Árnyas utcai szép napok. = Alföld (Debrecen), 2009/12. 154-158. p.

Pál Marianna: Az interperszonalitás mint a narratíva szervezőelve Krúdy Gyula Napraforgó-jában. = Thalassa, 2009/2. 57-84. p.

Pethő József: V. Raisz Rózsa két új kötetéről. = Magyar Nyelvőr, 2009/4. 498-502. p.

Sántha József: A lakatlan jelen. – A „Napraforgó” világa. Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések. = Holmi, 2009/6. (június) 817-827. p.

Törő Norbert: „Talán elvesztem valahol ezen a tájon...?” (A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében.) = Studia Litteraria 47. (Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből.) Debrecen, 2009, Egyetemi K. 19-35. p.

Váradi Ferenc: Életmű, arcvonásokkal. Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában. Doktori értekezés. Bp. 2009, Károli Gáspár Református Egyetem-BTK-Irodalomtudományi Doktori Iskola. 188 p.

Vitéz Ferenc: A hiányból teljesség. A Szindbád titkai – Krúdy Gyula szerelmei című szöveggyűjtemény apropóján. = Néző Pont (Debrecen), 2009/25. (május) 512–522. p.

Vitéz Ferenc: Az újságtárcát az irodalom rangjára kell emelni. – Krúdy Gyula publicisztikai kiteljesedése. = Néző Pont (Debrecen), 2009/23–24. (március-április) 372–393. p. Ill.

Vitéz Ferenc: Irodalmi élményből lett képi önreflexiók. Kerekes Elek festőművész Krúdy-sorozatáról. = Néző Pont (Debrecen), 2009/23–24. (március-április) 394-398. p. Ill.