2010-2014


2010

Ajtay-Horváth Magda: Krúdy szociográfiai szürrealizmusa angolul. = A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk. Zimányi Árpád. Székesfehérvár-Eger,  2010, MANYE-Eszterházy Károly Főiskola. 168-181. p.

Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Krúdy Gyula Asszonyságok díja – John Bátki: Ladies day. = – – : Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei György Könyvkiadó 43-55. p.

Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. = Az utazás szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–H. Varga Gyula. Budapest-Eger, 2010, Magyar Szemiotikai Társaság-Líceum.  341–354. p.

Angyalosi Gergely: A költő és a szfinx. = Alföld (Debrecen), 2010/7. 41-46. p.

Balázs Eszter: Káprázattól az illúzióvesztésig. A háború jelentései a Nyugatban (1914. augusztus-1915. augusztus). = Médiakutató, 2010/1 . 85-89. p.

Fleisz Katalin: Ál-Petőfi: egy méltatlanul elfeledett Krúdy-regény. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/6. 37-42. p.

Fodor Éva: A pikareszt megújulásának lehetőségei Krúdy Gyula Szindbád-szövegeiben és Louis-Ferdinand Céline Utazás az éjszaka mélyére című regényében. (Szakdolgozat.) [Bp., 2010.] 43 p.

Fried István: Bevezetés Krúdy Gyula Palotai álmok című regényének olvasásába. = – – : Magyar irodalom(történet). Bp. 2010, Tiszatáj Alapítvány. 130-138. p.

Gintli Tibor: Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. = Thalassa, 2010/1. 85-94. p.

Gizińska, Csilla: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában. = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. 2010, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 235-244. p.

Grendel Lajos: Krúdy Gyula (1978-1933). = – – : A modern magyar irodalom története. Pozsony, 2010, Kalligram K. 129-140. p.

Hárs György Péter: Álmosváros – Budapest. (Adalékok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéhez 1.) = Múlt és Jövő, 2010/3. 51-68. p.

Horváth Anna: Krúdy Gyula Mohács-trilógiája. Egy történelmi tényregény születése. (Doktori disszertáció.) 218 p. – (PhD-értekezés tézisei.) 9 p. – (Theses for PhD-dissertation) 9 p. Bp. 2010, ELTE BTK. [Védés 2013-ban.]

Jankovics Mária: Gondolatok az interkulturális kommunikációról egy Krúdy-mű oroszra fordítása kapcsán. = Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Miskolc), 2010/1. 103-110. p.

Jenkei Dániel: A pikareszk -- és kalandregény továbbélése a századforduló magyar irodalmában. Krúdy Gyula és Cholnoky Viktor munkássága kapcsán. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2010. 36 p.

Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. (Tanulmányok Krúdy Gyula műveiről.) = – – : Haszontalan szövegek. Tanulmányok az irodalomról. 2010, Szeged, Universitas Szeged Kiadó. 157-194. p.

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest 2010, Tinta Könyvkiadó. 460 p. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100./

Kovács Szilvia: Budapest a századfordulón. – A modern nagyváros narratívái. (Doktori /PhD/ értekezés.) 172 p. – (Doktori /PhD/ értekezés tézisei.) 10 p. – (Theses of Doctoral /Ph.D./ Dissertation) 10 p. Debrecen, 2010, DEA Irodalomtudományi Doktori Iskola.

Márton László: A spandaui hóstát. = Magyar Lettre Internationale, 2010/78. (ősz) 42-43. p.

Nemes, Peter: Reading the plains and the lake. Landscape in Hungarian travel literature. = Hungarian Studies, 2010/1. 127-134. p.

Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei Könyvkiadó.
Bárányné Komári Erzsébet: A Krúdy-művek ruszin nyelvű fordítása. 21-28. p.
Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. 37-55. p.
Pethő József: Nyírségi életképek Krúdy műveiben. 57-73. p.

Pilisy Róza levele Krúdy Gyulának. = Budapesti Negyed, 2010/69. (ősz) 308. p.

Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke. (Naplójegyzetek 1998-ból, 1. rész) = Alföld (Debrecen), 2010/1. 54-63. p.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Mediárium, 2010/1-4. 122-143. p.

2011

– – : Óhegy-napok Krúdy szellemében. = Óhegy-hírek, 2011/5. (június) 1-3. p.

Bezeczky Gábor: A Nyugat sajtókörnyezete. = Alföld (Debrecen), 2011/3. 52-57. p.

Dömötör Vilmos: Történetek közt az idő. Csabai László: Szindbád, a detektív. = Alföld (Debrecen), 2011/3. 11-16. p.

Fleisz Katalin: „Életet sugárzó halott betűk.” Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. Szerk. Dobos István-Bene Sándor. Bp. 2011, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 178-183. p.

Fleisz Katalin: A köztesség tapasztalatai. Reflexiók medialitás, kultúra, valamint az irodalom viszonyáról. (Előadás.) = Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Cluj-Napoca/Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. 165-172. p.

Fleisz Katalin: Életet sugárzó halott betűk. Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. = Iskolakultúra, 2011/8-9. 61-67. p.

Gintli Tibor: Trivulzio és Esti Kornél. = Literatura, 2011/3. 228-237. p.

Hajdu Tibor: Krúdy a világháborús Budapestről. = Acta Musei Militaris in Hungaria (A Hadtörténeti Múzeum értesítője), 2011/12. 35-40. p.

Horváth Katalin, L.: Minden idők egyik legszebb magyar filmje 40 éves. = hvg.hu, 2011. október. 28.

Jankovics Mária: Kultúrák dialógusa egy Krúdy-elbeszélés orosz fordításának tükrében. = Határsávok 2009-2010. Szerk. Horváthné Molnár Katalin–Sciacovelli, Antonio Donato. Szombathely-Sopron, 2011, NYME Kiadó. 261-268. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = Agria (Eger), 2011/nyár. 46-53. p.

Juhász Tamás: Krúdy, Irigaray és a modernista nőábrázolás. A podolini takácsné értelmezéséről. = Alföld (Debrecen), 2011/6. 82-90. p.

Kelemen Zoltán: Water drop on the lotus leaf. (The influence of Buddhism to Gyula Krúdy’s art.) = New Movements in Religion. Theories and Trends. 18-22 September, 2011, Budapest, Hungary. Bp. 2011, European Association for the Study of Religion. 173-174. p.

Kemény Gábor: Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 114-132. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 2011/7-8. (július-augusztus)
Simon M. Veronika festménye: Krúdy. 70. p.
Gintli Tibor Szent Hermandad tisztelői. 71-75. p.
Keserű József: Különös idők. Idő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé című regényében. 76-83. p.
Benyovszky Krisztián: Majd megeszlek. Utóhang egy Krúdy-novellához. 84-87. p.
Nemeh Diana: „Az apróságokra jobban kell vigyázni…” Krúdy Gyula: Souvenir de Pest. 88-91. p.
Kőrösi Zoltán: Krúdy Gyula lélekzete. 92-94. p.
Száz Pál: Krúdy – a misztikus olvasat. 95-101. p.
Csabai László: A detektív ígérete. 102-105. p.
Szappanos Gábor: Szindbád a boncasztalon. 106-110. p.
Onder Csabával beszélget Szilágyi Zsófia: Krúdy és a tirpákok Nyíregyházán. – Grecsó Krisztiánnal...: Olvasni jó Krúdyt, nem újraírni? 111-115. p.
Szilágyi Zsófia: „öreg nők, rokkant férfiak… Mindenki öreg” Móricz búcsúja Krúdytól és Csinszkától. 116-122. p.
Szegedy-Maszák Mihály: Krúdy Gyula: Álmoskönyv. 123-124. p.

Major István: A történetmesélés lehetőségei. A Hét bagoly című regény és filmváltozatának, A bolondok kvártélyának narratológiai szempontú összehasonlítása. (Szakdolgozat.) [Bp., 2011.] 23 p.

Nemeh Diana: Könyvekbe menekülő képek. Gondolatok szó és kép viszonyáról Krúdy prózájában. = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Cluj, 2010. augusztus 26-27. Szerk. Dobos István-Bene Sándor. Bp. 2011, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 271-274. p.

Nyári István: Elbeszélés-szerkezet és a hősök alakváltozása Krúdy Gyula novellisztikájában (1916-1920). (Szakdolgozat.) Dunaszerdahely(Dunajská Streda)-Bp., 2011.  81 p.

Pethő József: Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N című kisregényében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 176-191. p.

Pethő József: Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. = Magyar Nyelv, 2011/1. 39-50. p.

Rákai Orsolya: Történetek a töredékről. Dérczy Péter: Töredékek a történetről. = Alföld (Debrecen), 2011/10. 118-121. p.

Soltész Márton: Irodalomtörténet mint egyetemi segédkönyv? Egy módszertani paradoxon nyomában. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2011/12. 61-68. p.

Torma Mária: „Valaki ül magasban s nézi.” Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2011. 36 p.

Vass Judit: Szindbád útja a halálnál. = – – : Novellaelemző. Szempontok, szövegek, elemzések. Bp. 2011, Corvina.

Vitéz Ferenc: A város és a vidék. Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Napút, 2011/8. 108-113. p.

2012

Bacher-Tuli Andrea: „A zöld színpad.” A lóversenyzés mint a társas reprezentáció sajátos intézménye a dualizmus korában (1867-1918). (Doktori disszertáció.) 246 p. – (Doktori disszertáció tézisei.) 12 p. – (Thesen der Ph.D.-Dissertation.) 13 p.

Balogh Gyula: „Felborult minden rend a világon.” Kelemen Zoltán A ködlovagok tegnapjai című könyvének bemutatója. (Szeged, Grand Café, 2012. szeptember 24.) = kulter.hu

Balogh Gyula (magyar – történelem BA, III. évf.): Ferenc József, mint Krúdy szecessziós iróniájának célpontja a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Szóköz (Szeged), TDK versenyprogram (2012. november 21.)

Bezeczky Gábor: Egyediség és sorozat. = Literatura, 2012/4. 339-346. p.

Bezeczky Gábor: Kultusz és szakirodalom. Krúdy fogadtatása. = Jelenkor, 2012/12. 1207-1216. p.

Diószegi Endre: A lírai novella jellegzetességei Krúdy Szindbád novelláiban. = Irodalomismeret, 2012/2. 187-191. p.

Endresz Ágnes: Krúdy asszonyai. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2012/2. 124. p.

Fám Erika: Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben – Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Fleisz Katalin: A köztesség terei. Reflexiók medialitás, kultúra és az irodalom viszonyáról. = Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. Szerk. Fenyvesi Kristóf. Kolozsvár, 2012, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 165-172. p.

Fleisz Katalin: = Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylän, 2012, Jyväskylän Yliopisto. 204 p.

Fleisz KAtalin: Megérkezni – búcsút venni. Krúdy Gyula N. N. című kisregényéről. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2012/14. 41-47. p.

Fleisz Katalin: = Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában. (Doktori /PhD/ értekezés.) 244 p. – (Egyetemi doktori /PhD/ értekezés tézisei.) 10 p. – (Theses of Doctoral /Ph.D./ Dissertation.) 6 p. Debrecen, 2012, Debreceni Egy., BTK. [Védés 2013-ban.]

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula és Balatonfüred. = Életünk (Szombathely), 2012/12. 5. p.

Fráter Zoltán: Krúdyzás. = – – : Hagyomány, hatás, iszony. Bp. 2012, Holnap K.
Mesemondások a szerelemről. 101-113. p.
Régi képek – Egy allegória toposza Krúdy novellájában. 114-121. p.
Negyven év. 122-131. p.
Füred meteforája. 132-139. p.
Podolin. 140-148. p.

Fried István: Krúdy Gyula utolsó étkezése Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Irodalomtörténet, 2012/2. 198 –208. p.

Gintli Tibor: Egy anagramma nyomában. Krúdy Gyula kulináris elbeszéléseiről. = Szépirodalmi Figyelő, 2012/1. 20-26. p.

(Gintli Tibor): Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. = Thalassa, 2010/1. 85-94. p.

Gintli Tibor: Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség A Garrenek műve ciklusban. = Irodalomismeret, 2012/1. 59-70. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = A város (vissza)vár. Életképek Nyíregyházáról. Szerk. Bodnár István és Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2012, Örökségünk Kiadó Kft. 11-20. p.

Jánosi Zoltán: Színek és képek Krúdy világából. Kerekes Elek festőművész kiállításának megnyitója. = Szatmári irodalmi Napok, Fehérgyarmat, 2012. szeptember 28.

Kelemen Zoltán, „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2012/3. 300–323. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 81-89. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye.) – – : A ködlovagok tegnapjai. (Tanulmányok a századforduló ködlovag íróiról.) Szeged, 2012, Design Kiadó Kft.

Keserű József: Az újraértett Krúdy. = Irodalmi Szemle (Pozsony) – Olvasó (Az Irodalmi Szemle oktatási segédlete a 2011/2012-es tanévre 5.), 2012/1. 81-91. p. Ill.

Lábass Endre: Szindbád és a hangszerillat. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 90-93. p.

Lipp Tamás: Toldi Miklós bosszúja. = Lipp Tamás honlapja, 2012 Pünkösd napján.

Marafkó László: Megéri a neve. Ez itt az emléktábla helye. = Budapest, 2012/4. (április) 22-24. p.

Parti Nagy Lajos: Krúda. Életkép. = Alföld (Debrecen), 2012/8. 6-40. p.

Pethő József: Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. = Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2012, Bessenyei György Könyvkiadó. 55-67. p.

Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/1. 92-95. p.

Saly Noémi: Nekem soha nem volt otthonom…. = Budapest, 2012/1. (január) 13-15. p.

Szitár Katalin: Krúdy lírai prózájának értelmezéséhez I-II. A Női arckép a kisvárosban című novella alapján. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/11. 66-74. p. – /12. 72-80. p.

Vígh Imre: A Szindbád emlékezéstechnikájáról. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula utolsó évtizedének újságcikkeiből. = Agria (Eger), 2012/nyár. 172-186. p.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. Az újságíró Krúdy Gyula. Kézirat. 2012.

2013

– – : = Az ELTE és a MIT Krúdy-konferenciája november 6-8. között. = a Vörös postakocsi, 2013. október 31.

– – : Az ELTE Krúdy-konferenciája. = litera – az irodalmi portál, 2013. október 31.

– – : Szindbád a Fő téren. = Óbuda, 2013/21. (november 4.) 1-4., 25. p.

– – : = Óbudai Nyár, 2013.06.01-08.31.

– – : Szindbád nyomában... = nyiregyháza.hu, 2013. április 5.

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő című tárcájához. = Mediárium (Debrecen), 2013/3-4. 68-87. p.

Bárdos László: Az arany meg az asszony: színmű és opera. = a Vörös postakocsi, 2013. december 11.

Bodnár István: Előszó. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk. – –. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft. 45-50. p.

Budai László: Krúdy Gyula várpalotai kötődés. = Krúdytól – Krúdyról. Szerk. Király Lajos. Bp. 2013, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 51-59. p.

Cseke Ákos: Krúdytól tanulok. = Holmi, 2013/3. (március) 323-330. p.

Dérczy Péter: Az irodalom emlékezete és emlékezetkiesése. Lovik Károly: Egy elkésett lovag. = Alföld (Debrecen), 2013/3. 70-77. p.

Fábri Anna:  Mi ez a valósághoz képest? Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben. Bp. 2013, Kortárs Kiadó. /Kortárs tanulmány./
Vár, város, adoma. A Felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben. 122-135. p.
„Bécs volt a városa...” A Ferenc József-i Bécs Krúdy Gyula műveiben. 136-150. p.
„Mit lehet írni Pestről?” A Krúdy-művek Budapestjéről. 151-185. p.
„Egykor regényhős voltam...” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. 186-198. p.

Gaál Tamás: Krúdy Gyulával az élet. = cultura.hu, 2013. október 21.

2013. október 21.

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható

Gintli Tibor: Apróságokból összetákolva. Anekdotikusság és melankólia a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Alföld (Debrecen), 2013/9. (szeptember) 90-104. p.

Gintli Tibor: Szerelmes kalandorok és idősödő úriemberek. = – – : Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. Bp. 2013, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 111-156. p.

Gintli Tibor: A Szindbád ifjúsága és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei. = = Irodalomismeret, 2013/3. 46-55. p.

Jánosi Zoltán: Búcsú Katona Bélától. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk., előszó Bodnár István. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft.  45-50. p.

Kányádi, András: Six Secrets du Coq de Madame Cléophas. Préface à La Traduction Française, à Paraître en 2013 aux Éditions Circé. = Hungarian Studies, 2013/1. 89-93. p.

Kelemen Zoltán: Vízcsepp a lótuszlevélen. A buddhizmus hatása Krúdy Gyula művészetére. = Műhely (Győr), 2013/1. 58-62. p.

Konferencia Krúdy Gyuláról. = elte.hu, 2013. november 6-8. ELTE BTK Kari Tanácsterem.

Meghívó a Krúdy-konferenciára. ELTE BTK Kari Tanácsterem, 2013. november 6-8.

Pethő József: „A Nyíri csend halk szavú poétája”. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. = A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2013. október 18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pethő József: Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. = Regionalitás határok nélkül. 2013. november 28. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja.

Royer, Clara: Krúdy Gyula és a szép zsidó nő: irodalmi klisé és etikus fantázia között. = Helikon, 2013/3. 283-295. p.

Saly Nomémi: Nekem soha nem volt otthonom... Krúdy Gyula budapesti életének színterei. Bp. 2013, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 80 p.

Simoncsics Péter: A varázsló Krúdy. = Forrás (Kecskemét), 2013/4. 52-61. p.

Somoskői, Beáta: Álom Pesten járt. (Hallgatói dolgozat.) Debrecen, 2013, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet. 41 p.

Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. = Irodalomtörténet, 2013/4. 544-554. p.

Szindbád hazamegy. Márai és Krúdy. = Irodalmi Magazin, 2013/2.
Márai Sándor: Szindbád hazamegy. (részlet) 21-23.
Márai Sándor: Utóhang, Krúdyról. 24-25.
Tersánszky Józsi Jenő: Krúdy Gyula. (részlet) 26.

Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Bp. 2013, Gondolat. 83 p. /Universitas Pannonica Könyvek 24./

Tarjányi Eszter: A fikcionáltság, a térábrázolás és a történetiség narratíváinak találkozása Krúdy boncasztalán. A podolini kísértet. = Irodalomismeret, 2013/2. 18-29. p.

Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt... Részletek egy kiadatlan, 1946-os emlékiratból. – Közreadja Zeke Gyula. = Budapest, 2013/1. (január) 9-12. p.

Vernet, Matthieu: La Hongrie engloutie. Cartographie de l'univers de Gyula Krúdy. = www.fabula.org, 10 mai 2013.

Vígh Imre: Beszámoló egy császár-király temetéséről. = Szövegek közt (Szeged), 2013. 17. köt. 88-102. p.

Vígh Imre: Cifra János útja(i) – Kísérletek Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényének értelmezésére. = Szövegek közt (Szeged), 2013. 18. köt. 40-49. p.

2014

– – : Krúdy Gyula. = Várpalota múltból örökölt értékei. Szerk. Budai László. Várpalota, 2014, Könyvpártoló Alapítvány. 116-117. p.

– – : A szerelem angyala (Szindbád) – monodráma. = jegy.hu

– – : A szerelem angyala (Szindbád) – monodráma. = Budapest, 2014/5. (május) 29. p.

– – : A Vörös Tehén a Vígszínházban! = Budapest, 2014/6. (június) 30. p.

Angyal László: Nevek szemiotikai holdudvarában. (A Krúdy-hősök „varázshegye”.) = A nevek szemiotikája. Szerk. Bauko János–Benyovszky Krisztián. Nyitra–Budapest, 2014, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara–Magyar Szemiotikai Társaság. 198–216. p.

Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test. = Kalligram (Pozsony), 2014/1. (január)

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő c. publicisztikai írásához. = Stádium (Százhalombatta), 2014/4. 10-13. p.

Batki, John: Woman As Goddess in Krudy’s Sunflower. = John Bátki Blog, April 14th, 2014.

Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról. = Irodalomismeret, 2014/3. 56-65. p.

Borbás Tibor: Krúdy emlékére. = Várpalota múltból örökölt értékei. Szerk. Budai László. Várpalota, 2014, Könyvpártoló Alapítvány. 47-48. p.

Dobos István: Az alakzatok kettős olvashatósága. K. Gy.: Szindbád. = Irodalomtörténet, 2014/2. 224-254. p.

Dobos, István: Discourse formations in readings of the Szindbád narratives. = Hungarian Studies, 2014/2. 305-314. p.

Fleisz Katalin: Krúdy női. A nő mint idegen Krúdy Gyula műveiben. = Keresd a nőt! (Az ELTE BTK Trauma és Gender Kutatócsoport által rendezett konferencia.) 2014/12/4-5.

Jaró Viktória (Ungvár): A női alakok bemutatása Krúdy Gyula novelláiban. = Acta Hungarica (Ungvár), 2014. 132-135. p.

Juhász Tamás: Vágy, utánzás és erőszak Krúdy két párbajnovellájában. A hírlapíró és a halál, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. = Alföld (Debrecen), 2014/11. 53-61. p.

Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája. = Irodalomismeret, 2014/3. 75-84. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és az első világháború. Szeged, 2014, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 7 p.

Kemény Gábor: Krúdy Gyula önéletrajzi regényének szöveg- és címváltozatai. Urak, betyárok, cigányok – Dunántúli(i) (–) Tiszántúl(inál). = Magyar Nyelvőr, 2014/4. 381-407. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Krúdy. [Krúdyné Rózsa Zsuzsa felv.] = Irodalmi Magazin, 2014/3. (ősz)
Kedves Olvasó 1
Tartalomjegyzék 2
DOSSZIÉ A pályakezdés évei [Hunyady&Hart felv.]4
Onder Csaba: Halált hozó olvasás 5
Finta Gábor: Poétikai kísérletek az író korai kisprózájában 10
Kelemen Zoltán: Néhány gondolat Krúdy Gyula történelmi prózájáról, különös tekintettel a Királyregényekre 15
Seres István: A betyárok csillaga 18
Fleisz Katalin: A Balaton-vidéki táj mitológiája – Az Ál-Petőfi című regényről 23
Mórocz Gábor: A „kis Kossuth” Debrecenben 26
Sturm László: Tél és élet 28
Vitéz Ferenc: Az írók, akikből Irodalom lett 32
Szörényi László: Ars Mutilandi Hungarica (részlet) 35
Urbán Péter: Lovak, zsokék, bukmékerek 38
Zelk Zoltán: Krúdy Gyula egy mondatára 39
Fábri Arma: A vörös postakocsi 40
Kelecsényi László: A párbajhős 43
Vigh Imre: Közelítések az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című novellához 47
Gintli Tibor: Boldogult úrfikoromban avagy az anekdotikus elbeszélés modernsége 49
Feledy Balázs: Az álmok kései lovagja és a képzőművészet – Az író művei illusztrációkban 53
Szindbád [B. Müller Magda felv.] 56
Bezeczky Gábor: Mit nevezünk Szindbádnak? 57
Nagy László: Szindbád 58
Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek 59
Balogh Gyula: Az álmok nem vénülnek 62
Fried István: A hajós, aki látta „az élet és álom díszleteit” (Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényéről) 64
Deák-Sárosi László: Az eltűnő idő poétikája – művek filmvásznon és képernyőn 67
GASZTRO Ízes írások [B. Müller Magda felv.] 70
Szilasi László: Maggi (Étel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés Krúdy Gyula: Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában) 71
Szigethy Gábor: Krúdy-morzsák 74
Bogos Zsuzsanna: Aki az embereket enni tanítja 77
GENIUS LOCI [Krúdyné Rózsa Zsuzsa felv.] 80
Pethő József: A „Nyírség fia” 81
Praznovszky Mihály: Legendák és szerelmek 85
Praznovszky Mihály: Szindbád fürdőn 90
Katona Csaba: Fürdők és fürdőzők a Monarchia idején 94
G. Bartók Béla: „Csak hallgass, krónikás, a mai napokról!” – Krúdy Gyula az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején 97
Gilányi Magdolna: Mesemondás a Margitszigeten 99
Nádas István: Utolsó látogatás Krúdy Gyulánál 105
HOMMAGE
Ferdinandy György 106
Földesi Ferenc: Krúdy a könyvtárban 107
Jámborné Balog Tünde: Aranykézutca 108
Thimár Attila: A nosztalgiázás főhercege 109
Kontra Ferenc: A lázadó királyfi 109
Kerekes Elek 111
KATEDRA (CVOD fotó) 112
Bártfai Borbála: Kacskaringók Krúdy Gyula szövegvilágában – Javaslatok a szövegalkotási eljárások tanításához 113

Krúdy Gyula emlékezete. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2014/1.
Fráter Zoltán: Az óbudai Carmen. 3-6. p.
Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés. 7-13. p.
Karádi Zsolt: „...utolsó, legelső cigány” Krúdy Gyula alakja a magyar lírában. 14-20. p.
Pethő József: Az „első” Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. 21-29. p.
Kemény Gábor: Az „impresszionista” Krúdy. 30-35. p.

Ligeti Erika: Krúdy Gyula. = Várpalota múltból örökölt értékei. Szerk. Budai László. Várpalota, 2014, Könyvpártoló Alapítvány. 46. p.

Lipp Tamás: Krúdy Gyula író lesz. – Toldi Miklós bosszúja. = – – : Turulmadár fenn az égen. Nemzeti legendárium (1849-1914). Bp. 2014, Noran Libro K.

Pethő Ábrahám: Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula prózája az anekdotikus narráció tükrében. (Szakdolgozat.) [Bp.], [2014.] 37 p.

Pethő József: Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. = Stílusról, nyelvről – sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. Szerk. Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József. Debrecen, 2014, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. 252-266. p.

Pethő József: Krúdy műveinek stílusstruktúrája. = Bp. 2014. november 4. A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasó ülése.

Pethő József: Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. = Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerk. T. Károlyi Margit–Karádi Zsolt–Pethő József. Nyíregyháza, 2014, Nyíregyházi Főiskola. 307-317. p.

Royer, Clara: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs. = Irodalomismeret, 2014/3. 66-74 p.

Sághy Miklós : A csacska nők és Szindbád. = Tiszatáj (Szeged), 2014/8. (augusztus) 77-87. p.

Szabó Iván: Szindbád. = Várpalota múltból örökölt értékei. Szerk. Budai László. Várpalota, 2014, Könyvpártoló Alapítvány. 41-42. p.

Szántó András: Kutyavilla és Macskacsárda. = Budapest, 2014/7. (július) 14-16. p.

Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk. Fráter Zoltán–Gintli Tibor.  Bp. 2014, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 330 p.
Irányzatok és beszédmódok
Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben 11
Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéséhez 21
Pethő József: Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban 41
Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test 51
Dobos István: Az alakzatok kettős olvashatósága. Krúdy Gyula Szindbád-történetei... 57
Az imitáció poétikája
Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában 95
Clara Royer: Krúdy a mózi shtetelben, avagy a stilizáció mint montázs 107
Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz-travesztiája 117
Steinmacher Kornélia: „A mesék megmaradnak...”. Krúdy Gyula meseimitációi 127
Színház és teatralitás
Fried István: Színház az egész (regény)világ. Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényének megközelítési kísérlete 143
Bárdos László: Az arany meg az asszony: színmű és opera 159
Keserű József: Teatralitás Krúdy Gyula Napraforgó című regényében 167
Regények
Margócsy István: Az erotika démóniája. Közelítés Krúdy Gyula Napraforgó című regényéhez 177
Fráter Zoltán: Krúdy Gyula kisregénye, az Őszi versenyek 185
Fleisz Katalin: „Ilyen volt a magyar Don Kihóte”. Nézőpontok az Ál-Petőfi című regényben 197
Surányi Beáta: Postán (f)eladott irodalom. Sajtó - irodalom - szóbeliség - írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében 213
Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly 227
Fábri Anna: Korszakváltás a sorházban. Ismét a Boldogult úrfikoromban című regényről 237
Novellák és ciklusok
Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról 251
Finta Gábor: Ciklus és variáció Krúdy korai elbeszéléseiben 263 Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés 271
Sturm László: Krúdy Gyula: Tél 279
Bednanics Gábor: Ízes mondatok. Nyelv és érzékelés összefüggései Krúdy-szövegekben.. 285
Kelemen Zoltán: Galgóczi a válaszúton, avagy Cholnoky László a Zöld Ászban? 293
Kosztolánczy Tibor: Az Élet Álom 307
Utóélet
Scheibner Tamás: Krúdy és a város. Krúdy Gyula 1945 utáni recepciótörténetéhez 317

Torma Mária: Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2014. 50 p.

Vígh Imre: Kísérlet Krúdy Gyula Bukfenc című kisregényének tovább- és újraértelmezésére. = tiszatajonline.hu 2014. január 1.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. = – – : Angyalkapuk és szövegjáratok. Miskolc, 2014, Felsőmagyarország K.
Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. 134-144. p.
A város és vidéke a Krúdy-publicisztikában. 145-150. p.
Krúdy utolsó évtizedének cikkeiből. 151-163. p.
Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képéről. 164-182. p.

Wirágh András: A történelem vadhajtásai és mellékzöngéi. Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón – Krúdy Gyula: A podolini kísértet. Bevezető vázlat = Esemény és költészet. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Szerk. Szitár Katalin. Veszprém, 2014, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. 144-149. p.