2010-2014


2010

Ajtay-Horváth Magda: Krúdy szociográfiai szürrealizmusa angolul. = A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk. Zimányi Árpád. Székesfehérvár-Eger,  2010, MANYE-Eszterházy Károly Főiskola. 168-181. p.

Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Krúdy Gyula Asszonyságok díja – John Bátki: Ladies day. = – – : Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei György Könyvkiadó 43-55. p.

Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. = Az utazás szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–H. Varga Gyula. Budapest-Eger, 2010, Magyar Szemiotikai Társaság-Líceum.  341–354. p.

Angyalosi Gergely: A költő és a szfinx. = Alföld (Debrecen), 2010/7. 41-46. p.

Fleisz Katalin: „Életet sugárzó halott betűk.” Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Cluj, 2010. augusztus 26-27. Szerk. Dobos István-Bene Sándor. Bp. 2011, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 178-183. p.

Fleisz Katalin: Ál-Petőfi: egy méltatlanul elfeledett Krúdy-regény. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/6. 37-42. p.

Fodor Éva: A pikareszt megújulásának lehetőségei Krúdy Gyula Szindbád-szövegeiben és Louis-Ferdinand Céline Utazás az éjszaka mélyére című regényében. (Szakdolgozat.) [Bp., 2010.] 43 p.

Gintli Tibor: Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. = Thalassa, 2010/1. 85-94. p.

Gizińska, Csilla: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában. = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. 2010, Nk. Magyarságtud. Társ. 235-244. p.

Grendel Lajos: Krúdy Gyula (1978-1933). = – – : A modern magyar irodalom története. Pozsony, 2010, Kalligram K. 129-140. p.

Horváth Anna: Krúdy Gyula Mohács-trilógiája. Egy történelmi tényregény születése. (Doktori disszertáció.) 218 p. – (PhD-értekezés tézisei.) 9 p. – (Theses for PhD-dissertation) 9 p. Bp. 2010, ELTE BTK. [Védés 2013-ban.]

Jankovics Mária: Gondolatok az interkulturális kommunikációról egy Krúdy-mű oroszra fordítása kapcsán. = Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Miskolc), 2010/1. 103-110. p.

Jenkei Dániel: A pikareszk -- és kalandregény továbbélése a századforduló magyar irodalmában. Krúdy Gyula és Cholnoky Viktor munkássága kapcsán. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2010. 36 p.

Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. (Tanulmányok Krúdy Gyula műveiről.) = – – : Haszontalan szövegek. Tanulmányok az irodalomról. 2010, Szeged, Universitas Szeged Kiadó. 157-194. p.

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest 2010, Tinta Könyvkiadó. 460 p. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100./

Kovács Szilvia: Budapest a századfordulón. – A modern nagyváros narratívái. (Doktori /PhD/ értekezés.) 172 p. – (Doktori /PhD/ értekezés tézisei.) 10 p. – (Theses of Doctoral /Ph.D./ Dissertation) 10 p. Debrecen, 2010, DEA Irodalomtudományi Doktori Iskola.

Nemes, Peter: Reading the plains and the lake. Landscape in Hungarian travel literature. = Hungarian Studies, 2010/1. 127-134. p.

Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei Könyvkiadó.
Bárányné Komári Erzsébet: A Krúdy-művek ruszin nyelvű fordítása. 21-28. p.
Cs. Jónás Erzsébet: Krúdy és Oroszország. 37-55. p.
Pethő József: Nyírségi életképek Krúdy műveiben. 57-73. p.

Pilisy Róza levele Krúdy Gyulának. = Budapesti Negyed, 2010/69. (ősz) 308. p.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Mediárium, 2010/1-4. 122-143. p.

2011

– – : Óhegy-napok Krúdy szellemében. = Óhegy-hírek, 2011/5. (június) 1-3. p.

Bezeczky Gábor: A Nyugat sajtókörnyezete. = Alföld (Debrecen), 2011/3. 52-57. p.

Dömötör Vilmos: Történetek közt az idő. Csabai László: Szindbád, a detektív. = Alföld (Debrecen), 2011/3. 11-16. p.

Fleisz Katalin: A köztesség tapasztalatai. Reflexiók medialitás, kultúra, valamint az irodalom viszonyáról. (Előadás.) = Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Cluj-Napoca/Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. 165-172. p.

Fleisz Katalin: Életet sugárzó halott betűk. Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. = Iskolakultúra, 2011/8-9. 61-67. p.

Gintli Tibor: Trivulzio és Esti Kornél. = Literatura, 2011/3. 228-237. p.

Horváth Katalin, L.: Minden idők egyik legszebb magyar filmje 40 éves. = hvg.hu, 2011. október. 28.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = Agria (Eger), 2011/nyár. 46-53. p.

Juhász Tamás: Krúdy, Irigaray és a modernista nőábrázolás. A podolini takácsné értelmezéséről. = Alföld (Debrecen), 2011/6. 82-90. p.

Kelemen Zoltán: Water drop on the lotus leaf. (The influence of Buddhism to Gyula Krúdy’s art.) = New Movements in Religion. Theories and Trends. 18-22 September, 2011, Budapest, Hungary. Bp. 2011, European Association for the Study of Religion. 173-174. p.

Kemény Gábor: Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 114-132. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 2011/7-8. (július-augusztus)
Simon M. Veronika festménye: Krúdy. 70. p.
Gintli Tibor Szent Hermandad tisztelői. 71-75. p.
Keserű József: Különös idők. Idő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé című regényében. 76-83. p.
Benyovszky Krisztián: Majd megeszlek. Utóhang egy Krúdy-novellához. 84-87. p.
Nemeh Diana: „Az apróságokra jobban kell vigyázni…” Krúdy Gyula: Souvenir de Pest. 88-91. p.
Kőrösi Zoltán: Krúdy Gyula lélekzete. 92-94. p.
Száz Pál: Krúdy – a misztikus olvasat. 95-101. p.
Csabai László: A detektív ígérete. 102-105. p.
Szappanos Gábor: Szindbád a boncasztalon. 106-110. p.
Onder Csabával beszélget Szilágyi Zsófia: Krúdy és a tirpákok Nyíregyházán. – Grecsó Krisztiánnal...: Olvasni jó Krúdyt, nem újraírni? 111-115. p.
Szilágyi Zsófia: „öreg nők, rokkant férfiak… Mindenki öreg” Móricz búcsúja Krúdytól és Csinszkától. 116-122. p.
Szegedy-Maszák Mihály: Krúdy Gyula: Álmoskönyv. 123-124. p.

Major István: A történetmesélés lehetőségei. A Hét bagoly című regény és filmváltozatának, A bolondok kvártélyának narratológiai szempontú összehasonlítása. (Szakdolgozat.) [Bp., 2011.] 23 p.

Nyári István: Elbeszélés-szerkezet és a hősök alakváltozása Krúdy Gyula novellisztikájában (1916-1920). (Szakdolgozat.) Dunaszerdahely(Dunajská Streda)-Bp., 2011.  81 p.

Pethő József: Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N című kisregényében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 176-191. p.

Pethő József: Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. = Magyar Nyelv, 2011/1. 39-50. p.

Rákai Orsolya: Történetek a töredékről. Dérczy Péter: Töredékek a történetről. = Alföld (Debrecen), 2011/10. 118-121. p.

Soltész Márton: Irodalomtörténet mint egyetemi segédkönyv? Egy módszertani paradoxon nyomában. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2011/12. 61-68. p.

Torma Mária: „Valaki ül magasban s nézi.” Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2011. 36 p.

Vass Judit: Szindbád útja a halálnál. = – – : Novellaelemző. Szempontok, szövegek, elemzések. Bp. 2011, Corvina.

Vitéz Ferenc: A város és a vidék. Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Napút, 2011/8. 108-113. p.

2012

Balogh Gyula (magyar – történelem BA, III. évf.): Ferenc József, mint Krúdy szecessziós iróniájának célpontja a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Szóköz (Szeged), TDK versenyprogram (2012. november 21.)

Bezeczky Gábor: Egyediség és sorozat. = Literatura, 2012/4. 339-346. p.

Bezeczky Gábor: Kultusz és szakirodalom. Krúdy fogadtatása. = Jelenkor, 2012/12. 1207-1216. p.

Diószegi Endre: A lírai novella jellegzetességei Krúdy Szindbád novelláiban. = Irodalomismeret, 2012/2. 187-191. p.

Endresz Ágnes: Krúdy asszonyai. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2012/2. 124. p.

Fám Erika: Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben – Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Fleisz Katalin: A köztesség terei. Reflexiók medialitás, kultúra és az irodalom viszonyáról. = Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. Szerk. Fenyvesi Kristóf. Kolozsvár, 2012, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 165-172. p.

Fleisz Katalin: = Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylän, 2012, Jyväskylän Yliopisto. 204 p.

Fleisz KAtalin: Megérkezni – búcsút venni. Krúdy Gyula N. N. című kisregényéről. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2012/14. 41-47. p.

Fleisz Katalin: = Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában. (Doktori /PhD/ értekezés.) 244 p. – (Egyetemi doktori /PhD/ értekezés tézisei.) 10 p. – (Theses of Doctoral /Ph.D./ Dissertation.) 6 p. Debrecen, 2012, Debreceni Egy., BTK. [Védés 2013-ban.]

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula és Balatonfüred. = Életünk (Szombathely), 2012/12. 5. p.

Fráter Zoltán: Krúdyzás. = – – : Hagyomány, hatás, iszony. Bp. 2012, Holnap K.
Mesemondások a szerelemről. 101-113. p.
Régi képek – Egy allegória toposza Krúdy novellájában. 114-121. p.
Negyven év. 122-131. p.
Füred meteforája. 132-139. p.
Podolin. 140-148. p.

Fried István: Krúdy Gyula utolsó étkezése Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Irodalomtörténet, 2012/2. 198 –208. p.

Gintli Tibor: Egy anagramma nyomában. Krúdy Gyula kulináris elbeszéléseiről. = Szépirodalmi Figyelő, 2012/1. 20-26. p.

(Gintli Tibor): Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. = Thalassa, 2010/1. 85-94. p.

Gintli Tibor: Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség A Garrenek műve ciklusban. = Irodalomismeret, 2012/1. 59-70. p.

Jankovics Mária: Kultúrák dialógusa egy Krúdy-elbeszélés orosz fordításának tükrében. = Határsávok 2009-2010. Szerk. Horváthné Molnár Katalin–Sciacovelli, Antonio Donato. Szombathely-Sopron, 2011, NYME Kiadó. 261-268. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = A város (vissza)vár. Életképek Nyíregyházáról. Szerk. Bodnár István és Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2012, Örökségünk Kiadó Kft. 11-20. p.

Jánosi Zoltán: Színek és képek Krúdy világából. Kerekes Elek festőművész kiállításának megnyitója. = Szatmári irodalmi Napok, Fehérgyarmat, 2012. szeptember 28.

Kelemen Zoltán, „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2012/3. 300–323. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 81-89. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye.) – – : A ködlovagok tegnapjai. (Tanulmányok a századforduló ködlovag íróiról.) Szeged, 2012, Design Kiadó Kft.

Keserű József: Az újraértett Krúdy. = Irodalmi Szemle (Pozsony) – Olvasó (Az Irodalmi Szemle oktatási segédlete a 2011/2012-es tanévre 5.), 2012/1. 81-91. p. Ill.

Lábass Endre: Szindbád és a hangszerillat. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 90-93. p.

Parti Nagy Lajos: Krúda. Életkép. = Alföld (Debrecen), 2012/8. 6-40. p.

Pethő József: Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. = Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2012, Bessenyei György Könyvkiadó. 55-67. p.

Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/1. 92-95. p.

Saly Noémi: Nekem soha nem volt otthonom…. = Budapest, 2012/1. (január) 13-15. p.

Szitár Katalin: Krúdy lírai prózájának értelmezéséhez I-II. A Női arckép a kisvárosban című novella alapján. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/11. 66-74. p. – /12. 72-80. p.

Vígh Imre: A Szindbád emlékezéstechnikájáról. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula utolsó évtizedének újságcikkeiből. = Agria (Eger), 2012/nyár. 172-186. p.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. Az újságíró Krúdy Gyula. Kézirat. 2012.

2013

– – : Az ELTE Krúdy-konferenciája. = litera – az irodalmi portál, 2013. október 31.

– – : Szindbád a Fő téren. = Óbuda, 2013/21. (november 4.) 1-4., 25. p.

– – : = Óbudai Nyár, 2013.06.01-08.31.

– – : = Szindbád nyomában... = Nyíregyháza, 2013. április 5.

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő című tárcájához. = Mediárium (Debrecen), 2013/3-4. 68-87. p.

Bodnár István: Előszó. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk. – –. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft. 45-50. p.

Budai László: Krúdy Gyula várpalotai kötődés. = Krúdytól – Krúdyról. Szerk. Király Lajos. Bp. 2013, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 51-59. p.

Cseke Ákos: Krúdytól tanulok. = Holmi, 2013/3. (március) 323-330. p.

Dérczy Péter: Az irodalom emlékezete és emlékezetkiesése. Lovik Károly: Egy elkésett lovag. = Alföld (Debrecen), 2013/3. 70-77. p.

Fábri Anna:  Mi ez a valósághoz képest? Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben. Bp. 2013, Kortárs Kiadó. /Kortárs tanulmány./
Vár, város, adoma. A Felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben. 122-135. p.
„Bécs volt a városa...” A Ferenc József-i Bécs Krúdy Gyula műveiben. 136-150. p.
„Mit lehet írni Pestről?” A Krúdy-művek Budapestjéről. 151-185. p.
„Egykor regényhős voltam...” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. 186-198. p.

Gaál Tamás: Krúdy Gyulával az élet. = cultura.hu, 2013. október 21.

2013. október 21.

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható

Gintli Tibor: Apróságokból összetákolva. Anekdotikusság és melankólia a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Alföld (Debrecen), 2013/9. (szeptember) 90-104. p.

Gintli Tibor: Szerelmes kalandorok és idősödő úriemberek. = – – : Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. Bp. 2013, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 111-156. p.

Gintli Tibor: A Szindbád ifjúsága és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei. = = Irodalomismeret, 2013/3. 46-55. p.

Jánosi Zoltán: Búcsú Katona Bélától. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk., előszó Bodnár István. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft.  45-50. p.

Kányádi, András: Six Secrets du Coq de Madame Cléophas. Préface à La Traduction Française, à Paraître en 2013 aux Éditions Circé. = Hungarian Studies, 2013/1. 89-93. p.

Kelemen Zoltán: Vízcsepp a lótuszlevélen. A buddhizmus hatása Krúdy Gyula művészetére. = Műhely (Győr), 2013/1. 58-62. p.

Pethő József: „A Nyíri csend halk szavú poétája”. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. = A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2013. október 18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pethő József: Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. = Regionalitás határok nélkül. 2013. november 28. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja.

Pethő József: Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. = Krúdy-konferencia. 2013. november 7. Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke.

Royer, Clara: Krúdy Gyula és a szép zsidó nő: irodalmi klisé és etikus fantázia között. = Helikon, 2013/3. 283-295. p.

Saly Nomémi: Nekem soha nem volt otthonom... Krúdy Gyula budapesti életének színterei. Bp. 2013, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 80 p.

Simoncsics Péter: A varázsló Krúdy. = Forrás (Kecskemét), 2013/4. 52-61. p.

Somoskői, Beáta: Álom Pesten járt. (Hallgatói dolgozat.) Debrecen, 2013, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet. 41 p.

Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Bp. 2013, Gondolat. 83 p. /Universitas Pannonica Könyvek 24./

Tarjányi Eszter: A fikcionáltság, a térábrázolás és a történetiség narratíváinak találkozása Krúdy boncasztalán. A podolini kísértet. = Irodalomismeret, 2013/2. 18-29. p.

Vígh Imre: Beszámoló egy császár-király temetéséről. = Szövegek közt (Szeged), 2013. 17. köt. 88-102. p.

Vígh Imre: Cifra János útja(i) – Kísérletek Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényének értelmezésére. = Szövegek közt (Szeged), 2013. 18. köt. 40-49. p.

2014

Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test. = Kalligram (Pozsony), 2014/1. (január)

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő c. publicisztikai írásához. = Stádium (Százhalombatta), 2014/4. 10-13. p.

Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról. = Irodalomismeret, 2014/3. 56-65. p.

Bezeczky Gábor: Mit nevezünk Szindbádnak? = Irodalmi Magazin, 2014/3. 57-58. p.

Dobos István: Az alakzatok kettős olvashatósága. K. Gy.: Szindbád. = Irodalomtörténet, 2014/2. 224-254. p.

Dobos, István: Discourse formations in readings of the Szindbád narratives. = Hungarian Studies, 2014/2. 305-314. p.

Fleisz Katalin: Krúdy női. A nő mint idegen Krúdy Gyula műveiben. = Keresd a nőt! (Az ELTE BTK Trauma és Gender Kutatócsoport által rendezett konferencia.) 2014. 12. 4-5.

Jaró Viktória (Ungvár): A női alakok bemutatása Krúdy Gyula novelláiban. = Acta Hungarica (Ungvár), 2014. 132-135. p.

Juhász Tamás: Vágy, utánzás és erőszak Krúdy két párbajnovellájában. A hírlapíró és a halál, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. = Alföld (Debrecen), 2014/11. 53-61. p.

Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája. = Irodalomismeret, 2014/3. 75-84. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és az első világháború. = Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014.

Kemény Gábor: Krúdy Gyula önéletrajzi regényének szöveg- és címváltozatai. Urak, betyárok, cigányok – Dunántúli(i) (–) Tiszántúl(inál). = Magyar Nyelvőr, 2014/4. 381-407. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Krúdy Gyula emlékezete. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2014/1.
Fráter Zoltán: Az óbudai Carmen. 3-6. p.
Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés. 7-13. p.
Karádi Zsolt: „...utolsó, legelső cigány” Krúdy Gyula alakja a magyar lírában. 14-20. p.
Pethő József: Az „első” Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. 21-29. p.
Kemény Gábor: Az „impresszionista” Krúdy. 30-35. p.

Pethő Ábrahám: Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula prózája az anekdotikus narráció tükrében. (Szakdolgozat.) [Bp.], [2014.] 37 p.

Pethő József: Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. = Stílusról, nyelvről – sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. Szerk. Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József. Debrecen, 2014, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. 252-266. p.

Pethő József: Krúdy műveinek stílusstruktúrája. = Bp. 2014. november 4. A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasó ülése.

Pethő József: Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. = Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerk. T. Károlyi Margit–Karádi Zsolt–Pethő József. Nyíregyháza, 2014, Nyíregyházi Főiskola. 307-317. p.

Royer, Clara: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs. = Irodalomismeret, 2014/3. 66-74 p.

Sághy Miklós : A csacska nők és Szindbád. = Tiszatáj (Szeged), 2014/8. (augusztus) 77-87. p.

Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk. Fráter Zoltán–Gintli Tibor.  Bp. 2014, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 330 p.

Torma Mária: Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2014. 50 p.

Vígh Imre: Kísérlet Krúdy Gyula Bukfenc című kisregényének tovább- és újraértelmezésére. = tiszatajonline.hu 2014. január 1.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. = – – : Angyalkapuk és szövegjáratok. Miskolc, 2014, Felsőmagyarország K.
Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. 134-144. p.
A város és vidéke a Krúdy-publicisztikában. 145-150. p.
Krúdy utolsó évtizedének cikkeiből. 151-163. p.
Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képéről. 164-182. p.

Wirágh András: A történelem vadhajtásai és mellékzöngéi. Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón – Krúdy Gyula: A podolini kísértet. Bevezető vázlat = Esemény és költészet. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Szerk. Szitár Katalin. Veszprém, 2014, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. 144-149. p.