2010-2014


2010

– – : Antonio Donato Sciacovelli. = Studia historica adriatica ac danubiana (Olaszország) 2010/1-2. 175. p.

– – : Ezen a napon. = Népszava, 2010/109. (május 12.) 12. p.

– – : Mesél a család Krúdy Gyuláról. = KIT hírlevél, 2010/17. (április 28.)

Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. Krúdy Gyula Asszonyságok díja – John Bátki: Ladies day. = – – : Szövegek, nyelvek, kultúrák. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei György Könyvkiadó. 43-55. p.

Ajtay-Horváth Magda: Krúdy szociográfiai szürrealizmusa angolul. = A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk. Zimányi Árpád. Székesfehérvár-Eger,  2010, MANYE-Eszterházy Károly Főiskola. 168-181. p.

Almássy Balázs: Cirkusz az irodalomban. 8. rész Krúdy Gyula: A cirkuszkirály. = Cirkuszi Akrobatika, 2010/4. (tél)

Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeiben. = Az utazás szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–H. Varga Gyula. Budapest-Eger, 2010, Magyar Szemiotikai Társaság-Líceum.  /Semiozica Agriensis 7./ 341–354. p.

Angyalosi Gergely: A költő és a szfinx. = Alföld (Debrecen), 2010/7. 41-46. p.

Borbás Tibor: Krúdy. = 27. Képcsarnok Aukció, 2010. március 20. 15 óra, Millenium Center Aula. [7.] p.

Büky László: Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben. = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 2010/4. 42-44. p.

Dudás Sándor: Krúdy Gyula diófája alatt. = Széphalom, 20. köt. 2010. 94. p.

Fleisz Katalin: Ál-Petőfi: egy méltatlanul elfeledett Krúdy-regény. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/6. (június) 37-42. p.

Fodor Éva: A pikareszt megújulásának lehetőségei Krúdy Gyula Szindbád-szövegeiben és Louis-Ferdinand Céline Utazás az éjszaka mélyére című regényében. (Szakdolgozat.) [Bp., 2010.] 43 p.

Fried István: Bevezetés Krúdy Gyula Palotai álmok című regényének olvasásába. = – – : Magyar irodalom(történet). Szeged, 2010, Tiszatáj Alapítvány. 130-138. p.

Fűzfa Balázs: Az esztétizáló (ön)szemlélet narratív alakváltozatai avagy „ki írta” a Szindbád-filmet? = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/8. (december) 53-55. p.

Gintli Tibor: Kerekasztal-beszélgetés Krúdy és Huszárik Szindbádjáról. = Thalassa, 2010/1. 85-94. p.

Gizińska, Csilla: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában. = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. 2010, Nk. Magyarságtud. Társ. 235-244. p.

Gerliczki András: A semmi íze – Ironikus kontrasztok Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. = „Nyugat csapatjának keleti zászlója”. Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről. Szerk. Mercs István.  Nyíregyháza, 2010, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület. /Modus Hodirenus 2./

Grendel Lajos: Krúdy Gyula (1978-1933). = – – : A modern magyar irodalom története. Pozsony, 2010, Kalligram K. 129-140. p.

Hárs György Péter: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. Bevezetés a pszichoanalitológiába. = Kutatások az Eötvös József Főiskolán. Baja, 2010, Eötvös József Főiskola. 69-78. p.

Horváth Anna: Krúdy Gyula Mohács-trilógiája. Egy történelmi tényregény születése. (Doktori disszertáció.) 218 p. – (PhD-értekezés tézise.) 9 p. – (Theses for PhD-dissertation) 9 p. Bp. 2010, ELTE BTK. [Védés 2013-ban.]

Jankovics Mária: Gondolatok az interkulturális kommunikációról egy Krúdy-mű oroszra fordítása kapcsán. = Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Miskolc), 2010/1. 103-110. p.

Jenkei Dániel: A pikareszk -- és kalandregény továbbélése a századforduló magyar irodalmában. Krúdy Gyula és Cholnoky Viktor munkássága kapcsán. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2010. 36 p.

Jónás Erzsébet, Cs.: A Nyugat stiláris sokszínűsége. = Magyar Nyelv, 2010/4. (december) 489-496. p.

Kabdebó Tamás: Mikszáth estéje. (Hangjáték) = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 2010/5. (szeptember-október) 11-19. p.

Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. (Tanulmányok Krúdy Gyula műveiről.) = – – : Haszontalan szövegek. Tanulmányok az irodalomról. 2010, Szeged, Universitas Szeged Kiadó. 157-194. p.

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest 2010, Tinta Könyvkiadó. 460 p. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100./

Kovács József László: „Miért e lom?” = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/6. (június) 91-96. p.

Kovács Krisztina: Vasút és irodalom. A vonat rituális tere a modern magyar irodalomban. = Műhely (Győr), 2010/1-2. 155-161. p.

Kovács Szilvia: Az elbeszélt város Krúdy Gyula Budapest vőlegénye című művében. = – – : Budapest a századfordulón. – A modern nagyváros narratívái. (Doktori /PhD/ értekezés.) 172 p. – (Doktori /PhD/ értekezés tézisei.) 10 p. – (Theses of Doctoral /Ph.D./ Dissertation) 10 p. Debrecen, 2010, DEA Irodalomtudományi Doktori Iskola. II. fejezet. 25-67. p.

Lengyel András: A Nyugat honoráriumainak kérdéséhez (1912). = Magyar Könyvszemle, 2010/2. 263-267. p.

Marmiroli, Lorenzo: Az újságíró világképe egy Krúdy-regényben. A vörös postakocsi nemzetközi vonatkozásai. = ME.dok (Kolozsvár), 2010/4. 85-91. p.

Marton Mária: Az öröm ujjhegyén Csukás Istvánnal. = Barátság, 2010/1. (február 15.) 6348-6351. p.

Мегела, І.П. (Київ): Роман Дюли Круді «За моєї покійної юності» (Час і ситуація). = Acta Hungarica, 19-20. köt. 2010. 345-356. p.

Pethő József: Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. = Magyar Nyelvőr, 2010/3. (július-szeptember)

Praznovszky Mihály: Szindbád a Balaton partján. Mesék, álmok, történetek. Balatonfüred, 2010, Balatonfüred Önkormányzat. 182 p.

Rónay László: Maradni? – Menni! Márai Sándor: A teljes napló 1950-1951. – Egy európai úr Amerikában. Márai Sándor: A teljes napló 1954-1956. = Literatura, 2010/2. 175-184. p., /4. 395-405. p.

Sebő József: „Erdők erdője” – A Bakony a magyar irodalomban. = Veszprémi Szemle (Veszprém), 2010/1-2. 45-61. p.

Solymár József: Mikszáthról, Krúdyról és még anekdotákról. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2010/6. (június) 53-56. p.

Százéves századelő. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei Könyvkiadó.
Bárányné Komári Erzsébet: A Krúdy-művek ruszin nyelvű fordítása. 21-28. p.
Jónás Erzsébet, Cs.: Krúdy és Oroszország. 37-55. p.
Pethő József: Nyírségi életképek Krúdy műveiben. 57-73. p.

Széles Klára: Mádám Szüzann. = Magyar Nemzet, 2010/29. (január 30.) 36. p.

Sztankay Ádám: Dzsentrik és macsók. Hadas Miklós a férfiszerepekről. = 168 Óra, 2010/23. (június 10.) 26. p.

szs: Krúdyra emlékeztek. = Napló (Veszprém), 2010/247. (október 22.) 1., 3. p.

Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke. (Naplójegyzetek 1998-ból, 1. rész) = Alföld (Debrecen), 2010/1. 54-63. p.

Varga Zoltánné–Kollár Gyöngyi: A Jósva-völgy malmai – A színi felső malom (Kollár-féle malom). = Jósvafői helytörténeti füzetek, 2010/32. 11-19. p.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Mediárium, 2010/1-4. 122-143. p.

2011

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Gintli Tibor, Péterfy Gergely, Stribik Ferenc. = Beszélő, 2011. október 18.

– – : Krúdy-nap új darabbal, ajándékkal. = Magyar Hírlap, 2011/230. (október 3.) 12. p.

{a szerk.}: Krúdy-nap a Ferencvárosban. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2011. szeptember 26.

{a szerk.}: Krúdy, Szindbád és a tirpákok – Vidor-program. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2011. augusztus 20.

{a szerk.}: Krúdy születésének 133. évfordulója. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2011. október 19.

Csirák Csaba: Tóth-Páll Miklós. = Művelődés (Kolozsvár), 2011/5. 11-13. p.

Dalos László: Csak úgy beleolvasok. = Új Ember, 2011/23. (június 5.) 11. p.

Fleisz Katalin: Életet sugárzó halott betűk. Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában. = Iskolakultúra (Szeged), 2011/8-9. 61-67. p.

Fried István: A világirodalom Márai Sándora. = Irodalomtörténet, 2011/4. 568-581. p.

Fuchs Anna: Az esztétikai töltetű vallás a századfordulón. = Literatura, 2011/4. 314-326. p.

Gintli Tibor: Trivulzio és Esti Kornél. = Literatura, 2011/3. 228-237. p.

Hajdu Tibor: Krúdy a világháborús Budapestről. = Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 2011/12. 39. p. [év 0]

Horváth Katalin, L.: Minden idők egyik legszebb magyar filmje 40 éves. = hvg.hu, 2011. október. 28.

Jankovics Mária: Kultúrák dialógusa egy Krúdy-elbeszélés orosz fordításának tükrében. = Határsávok 2009-2010. Szerk. Horváthné Molnár Katalin–Sciacovelli, Antonio Donato. Szombathely-Sopron, 2011, NYME Kiadó. 261-268. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = Agria (Eger), 2011/nyár. 46-53. p.

Juhász Tamás: Krúdy, Irigaray és a modernista nőábrázolás. (A podolini takácsné értelmezéséről) = Alföld (Debrecen), 2011/6. 82-90. p.

Kelecsényi László: Krúdy, a bujdosó. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2011/10. (június) 25-34. p.

Kelemen Zoltán: Water drop on the lotus leaf. (The influence of Buddhism to Gyula Krúdy’s art.) = New Movements in Religion. Theories and Trends. 18-22 September, 2011, Budapest, Hungary. Bp. 2011, European Association for the Study of Religion. 173-174. p.

Kemény Gábor: Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 114-132. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kiss Kornélia, R.: Krúdy Gyula örökében Óbudán. = Magyar Nemzet, 2011/229. (augusztus 22.) 17. p.

Kiss Kornélia, R.: „Nekem soha nem volt otthonom” = Magyar Nemzet, 2011/335. (december 7.) 15. p.

Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 2011/7-8. (július-augusztus)
Simon M. Veronika festménye: Krúdy. 70. p.
Gintli Tibor: Szent Hermandad tisztelői. 71-75. p.
Keserű József: Különös idők. Idő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé című regényében. 76-83. p.
Benyovszky Krisztián: Majd megeszlek. Utóhang egy Krúdy-novellához. 84-87. p.
Nemeh Diana: „Az apróságokra jobban kell vigyázni…” Krúdy Gyula: Souvenir de Pest. 88-91. p.
Kőrösi Zoltán: Krúdy Gyula lélekzete. 92-94. p.
Száz Pál: Krúdy – a misztikus olvasat. 95-101. p.
Csabai László: A detektív ígérete. 102-105. p.
Szappanos Gábor: Szindbád a boncasztalon. 106-110. p.
Onder Csabával beszélget Szilágyi Zsófia: Krúdy és a tirpákok Nyíregyházán. – Grecsó Krisztiánnal...: Olvasni jó Krúdyt, nem újraírni? 111-115. p.
Szilágyi Zsófia: „öreg nők, rokkant férfiak… Mindenki öreg” Móricz búcsúja Krúdytól és Csinszkától. 116-122. p.
Szegedy-Maszák Mihály: Krúdy Gyula: Álmoskönyv. 123-124. p.

Lipp Tamás: Toldi Miklós bosszúja. Krúdy Gyula író lesz. = – –: Függőleges veszedelmek. Történelmünk csapdái. (1849-1914) Bp. 2011. 325-332., 333-336. p.

Lupkovicsné Major Edit: Nyomdászat Szabolcs vármegyében 1867-1950 között. Doktori disszertáció. Bp. 2011, ELTE BTK 183 p.

Major István: A történetmesélés lehetőségei. A Hét bagoly című regény és filmváltozatának, A bolondok kvártélyának narratológiai szempontú összehasonlítása. (Szakdolgozat.) [Bp., 2011.] 23 p.

Mészáros Ákos: A Tabán szerelmese. Száz éve született Zórád Ernő. = Új Ember, 2011. november 13.

Munkácsi Szilvia: Úti beszámoló, avagy pajkos irodalmi túra a Nyírségben. = Könyvtári Levelező/lap, 2011/12. (december) 19-20. p.

Muszatics Péter: Nyitva áll. = Vigilia, 2011/11. 848-851. p.

N. F.: Királynélegendák. = Élet és Tudomány, 2011/1. (január 7.) 18. p.

Nyári István: Elbeszélés-szerkezet és a hősök alakváltozása Krúdy Gyula novellisztikájában (1916-1920). (Szakdolgozat.) Dunaszerdahely–Bp., 2011.  81 p.

O'Keeffe, Terrence: Eating Exercises (Gyula Krúdy). = The Hungarian Quarterly, 2011/202-203. (summer-autumn) 145-152. p.

Pethő József: Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N című kisregényében. = A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 176-191. p.

Pethő József: Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. = Magyar Nyelv, 2011/1. 39-50. p.

Rákai Orsolya: Történetek a töredékről. Dérczy Péter: Töredékek a történetről. = Alföld (Debrecen), 2011/10. (október) 118-121. p.

Séra-Ferencz Anna: A fokalizáció kísérteties materialitása. Doktori disszertáció. Szeged, 2011, Szegedi Tudományegyetem. 168 p.

Soltész Márton: Irodalomtörténet mint egyetemi segédkönyv? Egy módszertani paradoxon nyomában. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2011/12. 61-68. p.

Szentmihályi Szabó Péter: Sarkosan fogalmazva. = Magyar Hírlap, 2011/192. (augusztus 17.) 7. p.

Tersánszky Józsi Jenő: Krúdy Gyula. = – – : Nagy árnyakról bizalmasan. 2011, PIM-Digitális Irodalmi Akadémia.

Torma Mária: „Valaki ül magasban s nézi.” Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2011. 36 p.

Tótfalusi István: = – – : Irodalmi alakok nagy lexikona 2. – Magyar irodalom. Bp. 2011, Argumentum. 362 p. Arcanum

Vass Judit: Szindbád útja a halálnál. = – – : Novellaelemző. Szempontok, szövegek, elemzések. Bp. 2011, Corvina.

Vitéz Ferenc: A város és a vidék. Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. = Napút, 2011/8. 108-113. p.

2012

– – : Zórád Ernő is itt. = Magyar Hírlap, 2012/12. (január 14.) 17. p.

{a szerk.}: Krúdy Hommage. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2012. április 10.

{a szerk.}: Krúdy-napok Nyíregyházán. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2012. október 15.

Abonyi Andrea Tímea: Cs. Jónás Erzsébet: Kognitív szemantika a fordításban. Orosz kognitív nyelvészet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2012. 149 old. = Fordítástudomány, 2012/2. 115-119. p.

Alföldy Jenő: Könyv tizennyolc éven felülieknek. Szappanos Gábor: A királynő méhén. = Hitel, 2012/4. (április) 123-126. p.

Bacher-Tuli Andrea: „A zöld színpad” Doktori disszertáció. Bp. 2012, ELTE.

Balogh Gyula (magyar – történelem BA, III. évf.): Ferenc József, mint Krúdy szecessziós iróniájának célpontja a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Szóköz (Szeged), TDK versenyprogram (2012. november 21.)

Bezeczky Gábor: Egyediség és sorozat. = Literatura, 2012/4. 339-346. p.

Bezeczky Gábor: Kultusz és szakirodalom. Krúdy fogadtatása. = Jelenkor, 2012/12. 1207-1216. p.

Bóta Gábor: Szívtipró és hétfejű tündér. = Népszava, 2012/140. (június 16.) 3. p.

Buzogány Anna: Egy kalandor a médiumok között. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán: Szindbád. = Prae, 2012/1. 16-20. p.

Csengery Kristóf: Fischer Iván szerzői estje. = Muzsika, 2012/12. 40-41. p.

Diószegi Endre: A lírai novella jellegzetességei Krúdy Szindbád novelláiban. = Irodalomismeret, 2012/2. 187-191. p.

Diószegi-Horváth Nóra: Fáj, hogy muszáj szeretnem téged. = Vasárnapi Hírek, 2012/7. (február 19.) 15. p.

Endresz Ágnes: Krúdy asszonyai. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2012/2. 124. p.

Fám Erika: Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben – Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Féja Endre: Podolin emléke. = Vigilia, 2012/2. 112-117. p.

Fleisz Katalin: A köztesség terei. Reflexiók medialitás, kultúra és az irodalom viszonyáról. = Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. Szerk. Fenyvesi Kristóf. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziuma, Kolozsvár, 2011 . Bp. 2012, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 165-172. p.

Fleisz Katalin: Medialitás Krúdy Gyula prózájában. Jyväskylän, 2012, Jyväskylän Yliopisto. 204 p.

Fleisz Katalin: Megérkezni – búcsút venni. Krúdy Gyula N. N. című kisregényéről. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2012/14. (június) 41-47. p.

Fleisz Katalin: Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában. (Doktori /PhD/ értekezés.) Debrecen, 2012, Debreceni Egy., BTK. 244 p. [Védés 2013-ban.]

Fráter Zoltán: Az ínyenc Krúdy. = Nyelvünk és Kultúránk, 2012/2. 22-28. p.

Fráter Zoltán: Az ínyenc Krúdy. = II. Anyanyelvi juniális, Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2012. június 15-17.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula és Balatonfüred. (Meghívó 2009-ből.) = Életünk (Szombathely), 2012/12. 5. p.

Fráter Zoltán: Krúdyzás. = – – : Hagyomány, hatás, iszony. Bp. 2012, Holnap K.
Mesemondások a szerelemről. 101-113. p.
Régi képek – Egy allegória toposza Krúdy novellájában. 114-121. p.
Negyven év. 122-131. p.
Füred meteforája. 132-139. p.
Podolin. 140-148. p.

Fried István: Író és/vagy újságíró. (Magyar írók választásai/pályamódosításai) = Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szerk. Pusztai Bertalan. Szeged, 2012, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. 257-264. p.

Fried István: Krúdy Gyula utolsó étkezése Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Irodalomtörténet, 2012/2. 198 –208. p.

Fülöp Béla: Krúdy Gyula: A podolini kísértet. = konyveshazam.blogspot.com, 2012. szeptember 16.

Gerliczki András: Az egész igézetében. János István Egyén és világegész című kötetéről. = Széphalom, Évkönyv 22. Sátoraljaújhely, 2012, Kazinczy Ferenc Társaság. 671-675. p.

Gintli Tibor: Egy anagramma nyomában. Krúdy Gyula kulináris elbeszéléseiről. = Szépirodalmi Figyelő, 2012/1. 20-26. p.

Gintli Tibor: Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség A Garrenek műve ciklusban. = Irodalomismeret, 2012/1. 59-70. p.

Hárs György Péter: Krúdy Álmoskönyve és az Álmoskönyv Krúdyja. = Lélekelemzés, 2012/1. 27-47. p.

János István: Krúdy és a magyar múlt. A Három királytörténelemlátása. = – – : Egyén és világegész. Nyíregyháza, 2012, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = A város (vissza)vár. Életképek Nyíregyházáról. Szerk. Bodnár István és Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2012, Örökségünk Kiadó Kft. 11-20. p.

Jánosi Zoltán: Színek és képek Krúdy világából. Kerekes Elek festőművész kiállításának megnyitója. = Szatmári irodalmi Napok, Fehérgyarmat, 2012. szeptember 28.

Kelecsényi László: A többi néma csend?= Filmvilág, 2012/11. 21-23. p.

Kelecsényi László: Hol van Krúdy Gyula? = 168 Óra, 2012/47. 40-41. p.

Kelemen Zoltán: Író vagy olvasó? Szerepcsere, alakmás és tragikum Krúdy Gyula némely művében. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/8 (október) 77-90. p.

Kelemen Zoltán, „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2012/3. 300–323. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 81-89. p.

Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot.” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélménye.) – – : A ködlovagok tegnapjai. (Tanulmányok a századforduló ködlovag íróiról.) Szeged, 2012, Design Kiadó Kft. 67-97. p.

Kemény Gábor: Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. = Magyar Nyelvőr, 2012/2. (április-június) 231-236. p.

Keserű József: Az újraértett Krúdy. = Irodalmi Szemle (Pozsony) – Olvasó (Az Irodalmi Szemle oktatási segédlete a 2011/2012-es tanévre 5.), 2012/1. 81-91. p. Ill.

Kovács József László: Vékony János – a nándorfehérvári hírvivő. (Egy rejtőző Krúdy-hős?) = Tempevölgy (Balatonfüred), 2012/16. (december) 69-72. p.

Lábass Endre: Szindbád és a hangszerillat. = Új Forrás (Tatabánya), 2012/5. 90-93. p.

Lapis József: Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. = Irodalomtörténet, 2012/3. 412-417. p.

Lipp Tamás: Toldi bosszúja. Krúdy, Pekár és Pilisy Róza. = 168 Óra, 2012/29. (július 19.) 40-42. p.

Marafkó László: Megéri a neve. = Budapest, 2012/4. 22-24. p.

Nádas Sándor: Krúdy otthonai. = 168 Óra, 2012/6. (február 9.) 42. p.

Onder Csaba: Krúdy Ház & Parksziget Nyíregyházán. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2012. október 19.

Parti Nagy Lajos: Krúda. = Alföld (Debrecen), 2012/8. 6-40. p.

Péntek Orsolya: Dívány, asztal meg egy szék. = Magyar Hírlap, 2012/12. (január 14.) 17. p.

Pethő József: Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. = Romantika tegnap és ma. Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet–Pethő József. Nyíregyháza, 2012, Bessenyei György Könyvkiadó. 55-67. p.

Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/1. 92-95. p.

Saly Noémi: Nekem soha nem volt otthonom…. = Budapest, 2012/1. (január) 13-15. p.

Szakács István Péter: Szindbád újra útra kél. = Bárka (Békéscsaba), 2012. december 5.

Szitár Katalin: Krúdy lírai prózájának értelmezéséhez I-II. A Női arckép a kisvárosban című novella alapján. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/11. 66-74. p. – /12. 72-80. p.

Tóth Sándor: Krúdy Gyula érem –  235. (1976) 1004. (2008) = – –  Éremkönyv, Szeged, 2012. 29. és 60. p.

Tölgyesi: Huszárik Zoltánra emlékeznek. = Magyar Nemzet, 2012/129. (május 12.) 15. p.

Török Lajos: „Textus Viator”, avagy szöveg identitása a Krúdy-prózában. = – – : Textus Viator. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp. 2012, Napkút K. 185-203. p.

Tőzsér Árpád: Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén. Naplójegyzetek 2002-ből. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2012/5. 15-24. p.

Vicei Károly: Útitársam: Zilahy. = Somogy (Kaposvár), 2012/2. 72-77. p.

Vígh Imre: A Szindbád emlékezéstechnikájáról. = Apertúra (Szeged), 2012/tél.

Vitéz Ferenc: Krúdy Gyula utolsó évtizedének újságcikkeiből. = Agria (Eger), 2012/nyár. 172-186. p.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. Az újságíró Krúdy Gyula. Kézirat. 2012.

2013

– – : Az ELTE Krúdy-konferenciája. = litera – az irodalmi portál, 2013. október 31. Meghívó

– – : A siófoki Ellinger-villa, ahol Krúdy a nyarakat töltötte 1913–1918 között. = Meteor, 2013/7-8. (július-augusztus) 124. p.

– – : Egészségére, Gyula bácsi! = 7óra7, 2013. július 16.

– – : Felhívás egyes művek szerzőinek, illetve a szerzők jogörököseinek felkutatására. = Magyar Hírlap, 2013/52. (március 2.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula mesél a városról, ... = Pest-budai hangulatok. Bp. 2013, Alinea K. Hátlap.

– – : = Óbudai Nyár, 2013.06.01-08.31.

– – : Pályázati felhívás. = Irodalomtörténet, 2013/2. [336.] p.

{a szerk.}: Az ELTE és a MIT Krúdy-konferenciája november 6-8. között. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. október 31.

{a szerk.}: Krúdy-napok Nyíregyházán. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. október 17.

{a szerk.}: Krúdy-pályázat. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. június 11.

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő című tárcájához. = Mediárium (Debrecen), 2013/3-4. 68-87. p.

Bárdos László: Az arany meg az asszony. Színmű és opera. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. december 11.Í

Bednanics Gábor: Ízes mondatok – Nyelv és érzékelés összefüggései a Krúdy-szövegekben. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. december 20.

Bedő Zoltán: Krúdy, Karinthy, Babits... Irodalmunk nagyjainak szerelmi történetei. = Székely Hírmondó (Sepsiszentgyörgy), 2013/45. (március 6.) 14. p.

Bíró-Balogh Tamás: Krúdy Gyula két dedikációja mecénásainak. = Hévíz (Hévíz), 2013/2. 145-150. p.

Bodnár István: Előszó. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk. – –. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft. 45-50. p.

Budai László: Krúdy Gyula várpalotai kötődés. = Krúdytól – Krúdyról. Szerk. Király Lajos. Bp. 2013, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 51-59. p.

Cseke Ákos: Krúdytól tanulok. = Holmi, 2013/3. (március) 323-330. p.

Csengery Kristóf: Fischer Iván szerzői estje. = Muzsika, 2013/12. 40-41. p.

Dérczy Péter: Az irodalom emlékezete és emlékezetkiesése. = Alföld (Debrecen), 2013/3. 70-77. p.

Dobos István: Fülöp László (1941–2013) emlékezete. = Irodalomtörténet, 2013/4. 591-594. p.

Eisemann György: Tér és nyelv, látvány és emlékezet a modern magyar novellában. = Irodalomismeret, 2013/2. 5-17. p.

Éles Gergely: Mintha elvágták volna. = 7óra7, 2013. július 31.

Fabó Edit: Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben. Bp. 2013, Kortárs K. (Kortárs tanulmányok) = Tanulmányok Budapest múltjából. 2013. 275-279. p. [év hiányzik]

Fábri Anna:  Mi ez a valósághoz képest? Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben. Bp. 2013, Kortárs Kiadó. /Kortárs tanulmány./
Vár, város, adoma. A Felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben. 122-135. p.
„Bécs volt a városa...” A Ferenc József-i Bécs Krúdy Gyula műveiben. 136-150. p.
„Mit lehet írni Pestről?” A Krúdy-művek Budapestjéről. 151-185. p.
„Egykor regényhős voltam...” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. 186-198. p.
[Online]

Fischer Iván: A Vörös Tehén. – – előszava új operájához. = Muzsika, 2013/9. 9-10. p.

Gaál Tamás: Krúdy Gyulával az élet. = cultura.hu, 2013. október 21.

Gaján Éva: Irodalmi barangolások Szentendrén és környékén – a hatvanéves Pest Megyei Könyvtár szervezésében. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013/12. (december) 28-33. p.

Gera Márton: Palackba zárva. = 7óra7, 2013. augusztus 6.

2013. október 21.

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható

Gerőcs Péter: A szerző általában mindig kiszúr a hőseivel. Márton Lászlóval – – beszélget. = Híd (Újvidék), 2013/2. 15-22. p.

Gintli Tibor: Apróságokból összetákolva. Anekdotikusság és melankólia a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Alföld (Debrecen), 2013/9. (szeptember) 90-104. p.

Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. Bp. 2013, Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
Szerelmes kalandorok és idősödő úriemberek.
    A szerelem elbeszélésnek változatai Krúdy epikájában. 113-127. p.
    A komparatisztika mai lehetőségei a Krúdy-olvasásban. 128-136. p.
    Szent Hermandad tisztelői. 137-148. p.
    Egy anagramma nyomában. 149-156. p.
Anekdota és modernség. 215-225. p.
Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség A Garrenek műve ciklusban. 264-280. p.

Gintli Tibor: Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség A Garrenek műve ciklusban. = Mérleg és eszmecsere Márairól. Szerk. Czetter Ibolya. Bp. 2013, Nemzeti Tankönyvkiadó. 87-102. p.

Gintli Tibor: A Szindbád ifjúsága és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei. = = Irodalomismeret, 2013/3. 46-55. p.

Gittai István: Krúdy ébredezése. = Várad (Nagyvárad), 2013/3.

Jánosi Zoltán: Búcsú Katona Bélától. = Szindbád nyomában. Írások Katona Béláról. Szerk., előszó Bodnár István. Nyíregyháza, 2013, Örökségünk Könyvkiadó Kft.  45-50. p.

Jobbágyi Zsófia: Krúdy-szoborállítás és bibliocikli. = Magyar Hírlap, 2013/102. (május 3.) 13. p.

Kányádi, András: Six Secrets du Coq de Madame Cléophas. Préface à La Traduction Française, à Paraître en 2013 aux Éditions Circé. = Hungarian Studies, 2013/1. (June) 89-93. p.

Kelecsényi László: Zoltánka karrierje. = antikvarkonyv.hu, 2013/április.

Kelemen Zoltán: Vízcsepp a lótuszlevélen. A buddhizmus hatása Krúdy Gyula művészetére. = Műhely (Győr), 2013/1. 58-62. p.

Kovács Emőke: A magyar ősz sóhajt. = Magyar Hírlap, 2013/253. (október 30.) 7. p.

Kovács Katáng Ferenc: Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpönyeg. Bp. 2013, Napkút Kiadó. 148 p.

Kőrösi Zoltán: Vakond. = Híd (Újvidék), 2013/11. 16-20. p.

Krúdytól – Krúdyról. Válogatás Krúdy Gyula írásaiból, valamint írók, költők és irodalomtörténészek vallomásai Krúdy Gyuláról. Szerk. Király Lajos. Bp. 2013, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 155 p.

Lengyel András: A Nyugat munkatársi gárdájának összetétele. (1908-1910) = Magyar Könyvszemle, 2013/2. 196-218. p.

Lipp Tamás: Súlyos vád. = 168 Óra, 2013/7. (február 14.) 50. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. (részlet) = Irodalmi Magazin, 2013/2. 21-23. p.

Márai Sándor: Utóhang, Krúdyról. = Irodalmi Magazin, 2013/2. 24-25. p.

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban. = – – : „...a férfikor nyarában...” Pozsony, 2013, Kalligram. 331-342. p.

Margócsy István: Az erotika démóniája. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. december 5.

Mizser Attila: Krúdy Gyula. Telihold. = Meteor, 2013/9. 58-61. p.

M. J.: Az évszakok hajóján vándorló nagy szomjazó. = nemzetikonyvtar.blog.hu, 2013. október 21.

Müller Magda fotója: A Színészkirály. = Lyukasóra, 2013/6. Címlap.

Nyilasy Balázs: Három századeleji novellaciklus. = Tiszatáj (Szeged) diákmelléklete 140 (139). 2013/2. (február) 12 p.

Onder Csaba: „...kevés esélyt akartam adni a véletlennek.” = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2013. december 16.

P. E.: Szindbád és a Kis Piszkos. = Szabad Föld, 2013/23. (június 7.) 38. p.

Péntek Orsolya: Krúdy nyomában az egykori Óbudán. = Magyar Hírlap, 2013/109. (május 11.) 17. p.

Pethő Anita: Szindbád rendszert vált(h)a(t)na. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2013/6. 86-88. p.

Pethő József: „A Nyíri csend halk szavú poétája”. Krúdy Nyíri csend című kötetének néhány stílusvonásáról. = A Krúdy-kutatás jelene és jövője. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2013. október 18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pethő József: Stílusimitáció Krúdy irodalmi portréiban. = Regionalitás határok nélkül. 2013. november 28. Nyíregyháza. A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Csoportja.

Pethő József: Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban. = Krúdy-konferencia. 2013. november 7. Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke.

Révész&Biró: Krúdy Gyula. = keptar.oszk.hu, 2013. július 11.

Rónay László: Hónapról hónapra. Krúdy–Márai–Mándy. = Vigilia, 2013/11. 871-874. p.

Royer, Clara: Krúdy Gyula és a szép zsidó nő: irodalmi klisé és etikus fantázia között. = Helikon, 2013/3. 283-295. p.

Rózsafalvi Zsuzsanna: Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony. = Kortárs, 2013/10.

Saly Noémi: Kedves Szerkesztőség! = 168 Óra, 2013/6. 50. p.

Saly Noémi: Nekem soha nem volt otthonom... Krúdy Gyula budapesti életének színterei. Bp. 2013, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 80 p.

Sciacovelli, Antonio Donato: Le donne, i cavallier, i sapori. L’aureo passato (ri)costruito da Gyula Krúdy alla vigilia della Guerra Europea. = La via della Guerra. Il mondo adriatico-danubiano alla vigilia della Grande Guerra. Szerk. Nemeth, Gizella–Papo, Adriano. Trieste (Olaszország), 2013, Luglio Editore. 293-305. p.

Simoncsics Péter: A varázsló Krúdy. = Forrás (Kecskemét), 2013/4. 52-61. p.

Sipka Tamás: Krúdy, a biedermeierbe csomagolt bomba. = Kapu, 2013/11-12. 107-110. p.

Somoskői Beáta: Álom Pesten járt. (Hallgatói dolgozat.) Debrecen, 2013, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet. 41 p.

Szarka Károly: Krúdy pengéi és bombái. = Bárka (Békéscsaba), 2013. november 15.

Szeberényi Csilla–Klug Miklós: Szindbád a Főtéren. = Óbuda, 2013/21. (november 4.) 1-4. p.

Szegedy-Maszák Mihály: A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben. = Irodalomtörténet, 2013/4. 544-554. p.

Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond. Pozsony, 2013, Kalligram. 782 p.

Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Bp. 2013, Gondolat. 62-87. p. /Universitas Pannonica Könyvek 24./ [Online]

Tarjányi Eszter: A fikcionáltság, a térábrázolás és a történetiség narratíváinak találkozása Krúdy boncasztalán. A podolini kísértet. = Irodalomismeret, 2013/2. 18-29. p.

Tersánszky Józsi Jenő: Krúdy (részlet). = Irodalmi Magazin, 2013/2.

Várkonyi Tibor: Krúdy Tiszaeszlárja franciául. = Népszava, 2013/115. (május 18.) 3. p.

Vígh Imre: Beszámoló egy császár-király temetéséről. = Szövegek között 17. Szeged, 2013, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 88-102. p.

Vígh Imre: Cifra János útja(i) – Kísérletek Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényének értelmezésére. = Szövegek között 18. Szerk. Fried István–Kovács Flóra. Szeged, 2013, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 40-49. p.

Vígh Imre: Hatásvadász reklámfogás vagy jótékony népszerűsítés? = tiszatajonline.hu, 2013. február 4.

Vigh Tamás: Krúdy-emléktábla (1958). = Hitel, 2013/5. (május) 63. p.

Zsávolya Zoltán: Feltámadások enciklopédiája. Pályatársi szakmegjegyzések Szappanos Gábor Szindbád-novelláihoz. = PoLíSz, 2013/május-június. 152. megjelenés. 90-97. p.

2014

– – : A szerelem angyala (Szindbád) – monodráma. = Budapest, 2014/5. 29. p.

– – : A vörös tehén a Vígszínházban. = Budapest, 2014/5. 30. p.

– – : Katona Béla emlékére állítottak mellszobrot. = Nyíregyháza Többet ad! 2014. október 10.

– – : Krúdy Gyula vallomásai... = A nő varázsa. Bp. 2014, Alinea K. Hátlap.

{a szerk.}: Krúdy-napok Nyíregyházán. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2014. október 16.

Angyal László: Nevek szemiotikai holdudvarában (a Krúdy hősök „varázshegye”). = A nevek szemiotikája. Szerk. Bauko János–Benyovszky Krisztián. Nyitra, 2014, Magyar Szemiotikai Társaság–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara. 198-217. p.

Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test. = Kalligram (Pozsony), 2014/1. (január)

Arany Lajos: Királyfi-anyanyelvünk. Közelítés Krúdy Gyula Felhő c. publicisztikai írásához. = Stádium (Százhalombatta), 2014/4. 9-12. p.

Balogh Gyula: Krúdy és a szecesszió. Túl szép, hogy igaz legyen? = Új Forrás (Tatabánya), 2014/9. (november) 84-90. p.

Bene János: Nyírségi csendes ősz (Hommage à Krúdy Gyula) Karádi Zsolt kiállítása elé. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2014/1. 121-124. p.

Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról. = Irodalomismeret, 2014/3. 56-65. p.

Crépu, Michel: Cher Édouárd. = Revue des Deux Mondes (Paris), avril 1, 2014.

Czirok Ferenc: Az olvasás varázslata. = Esztergom és vidéke, 2014/4. (Új sorozat) 37-48. p.

Dámné Rácz Magdolna: Krúdy Gyula. Nyíregyháza, 2014, Jósa András Múzeum. 8 p.

Deák-Sárosi László: Szindbád „kora”, ahogyan még nem láttuk. = Magyar Napló, 2014/2. 44-51. p.

Dobos István: A ∞ jel értelmezése. = Filológiai Közlöny, 2014/3. 315-320. p.

Dobos István: Az alakzatok kettős olvashatósága. Krúdy Gyula: Szindbád. = Irodalomtörténet, 2014/2. 224-254. p.

Dobos, István: Discourse formations in readings of the Szindbád narratives. = Hungarian Studies, 2014/2. 305-314. p.

Dobos István: Előadott elbeszélés (A tautológia poétikája). = Kalligram (Pozsony), 2014/1. (január)

Féja Géza: Krúdy és legendái. Bp. 2014, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. 166 p.

Fried István: A hajós, aki látta „az élet és álom díszleteit” (Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényéről) = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2014/3. 64-66. p.

Fried, István: Gyula Krúdys letztes Mahl in Sándor Márais Roman Sindbad geht heim. = Kulinarik und Kultur. Speisen als kulturelle Codes in Zentraleuropa. Edited by Moritz Csáky and Georg-Christian Lack. Wien, 2014, Böhlau Verlag. 172-187. p.

Gelencsér Gábor: Rendhagyó esetek. Neoavantgárd adaptációk. = Emlékkerti kőoroszlán – Írások György Péter 60. születésnapjára. Szerk. Orbán Katalin & Gács Anna. Bp. 2014, ELTE BTK 251-260. p.

György Attila: Olvasólámpa. Királyregények. = Székelyföld (Csíkszereda), 2014/3. (március)

Hárs György Péter: Határesetek – közelítő távolodók. Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy. (Kiteregetés – a magyar pszichoanalitikus centrifugából) = Kaleidoscope, 2014/9. 279-298. p.

Jaró Viktória (Ungvár): A női alakok bemutatása Krúdy Gyula novelláiban. = Acta Hungarica (Ungvár), 2014. 132-135. p.

Juhász Tamás: Vágy, utánzás és erőszak Krúdy két párbajnovellájában. = Alföld (Debrecen), 2014/11. 53-61. p.

Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája. = Irodalomismeret, 2014/3. 75-84. p.

Kelecsényi László: A kultusz mindig igazságot akar tenni. 2/2. = Várad (Nagyvárad), 2014/9.

Kelecsényi László: Majdnem minden magyar filmet láttam. 2/2. = Várad (Nagyvárad), 2014/9.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és az első világháború. = Szeged, 2014, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Kemény Gábor: Krúdy Gyula önéletrajzi regényének szöveg- és címváltozatai. Urak, betyárok, cigányok – Dunántúli(i) (–) Tiszántúl(inál). = Magyar Nyelvőr, 2014/4. 381-407. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kemény Gábor: A rajongók – Rajongók. Kemény Zsigmond regényének és Móricz Zsigmond átdolgozásának összehasonlítása kvantitatív módszerrel. = Magyar Nyelvőr, 2014/2. (április-június) 140-167. p.

Kovács Szilvia: Mohács – a történettudomány és a kulturális emlékezet narratívái. (Krúdy Gyula: Mohács) = A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerkesztette: S. Varga Pál–Száraz Orsolya–Takács Miklós. Debrecen, 2014, Debreceni Egyetemi Kiadó. /Loci Memoriae Hungaricae 2./ 325-335. p.

Krúdy. = Irodalmi Magazin, 2014/3.

Krúdy Gyula emlékezete. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2014/1.
Fráter Zoltán: Az óbudai Carmen. 3-6. p.
Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés. 7-13. p.
Karádi Zsolt: „...utolsó, legelső cigány” Krúdy Gyula alakja a magyar lírában. 14-20. p.
Pethő József: Az „első” Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről. 21-29. p.
Kemény Gábor: Az „impresszionista” Krúdy. 30-35. p.

Kulka János: Krúdy Gyula: Madame Louise délutánjai – Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. = hungarotonmusic.com, 2014.

Műhely – Irodalomismeret, 2014/3.
Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról. 56-65. p.
Royer, Clara: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs. 66-74. p.
Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája. 75-84. p.

Onder Csaba: Krúdy és a halált hozó olvasás. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2014. 4-11. p. Online (Nyíregyháza), 2014. december 5.

Pethő Ábrahám: Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula prózája az anekdotikus narráció tükrében. (Szakdolgozat.) [Bp.], [2014.] 37 p.

Pethő József: A jó értelemben vett színesség. Mérleg és eszmecsere Márairól (Szerk.: Czetter Ibolya). = Kortárs, 2014/3. (március)

Pethő József: Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. = Stílusról, nyelvről – sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. Szerk. Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József. Debrecen, 2014, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. 252-266. p.

Pethő József: Krúdy műveinek stílusstruktúrája. [Az útitárs című kisregény.] = Meghívó a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóüléseire. Budapest, 2014. november 4.

Pethő József: Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. = Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerk. T. Károlyi Margit–Karádi Zsolt–Pethő József. Nyíregyháza, 2014, Nyíregyházi Főiskola. 307-317. p.

Royer, Clara: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs. = Irodalomismeret, 2014/3. 66-74 p.

Sághy Miklós : A csacska nők és Szindbád. = Tiszatáj (Szeged), 2014/8. (augusztus) 77-87. p.

Szabó Fruzsina: Die Übersetzung der Benennungen von Speisen in den Novellen von Krúdy. Ételnevek fordítása Krúdy novelláiban. Bachelorarbeit. Bp. 2014, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet. 33 l.

Szigethy Gábor: Szindbád, a hajós – Huszárik Zoltán. = Kortárs, 2014/5. 36-37. p.

Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Bp. 2014, Gondolat. 88 p.

Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk. Fráter Zoltán–Gintli Tibor.  Bp. 2014, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 330 p.
Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben 11
Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéséhez 21
Pethő József: Szecesszió és biedermeier. A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban 41
Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test 51
Dobos István: Az alakzatok kettős olvashatósága. Krúdy Gyula Szindbád-történetei 57
Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában 95
Royer, Clara: Krúdy a mózi shtetlben, avagy a stilizáció mint montázs 107
Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz travesztiája 117
Steinmacher Kornélia: „A mesék megmaradnak...” Krúdy Gyula meseimitációi 127
Fried István: Színház az egész (regény) világ. Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényének megközelítési kísérlete 143
Bárdos László: Az arany meg az asszony: színmű és opera 159
Keserű József: Teatralitás Krúdy Gyula Napraforgó című regényében 167
Margócsy István: Az erotika démóniája. Közelítés Krúdy Gyula Napraforgó című regényéhez 177
Fráter Zoltán: Krúdy Gyula kisregénye az Őszi versenyek 185
Fleisz Katalin: „Ilyen volt a magyar Don Kihóte”. Az irodalomra vonatkozó beszédmód Krúdy Ál-Petőfi című regényében 197
Surányi Beáta: Postán (f)eladott irodalom. Sajtó – irodalom – szóbeliség – írásbeliség viszonya Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében 213
Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly 227
Fábri Anna: Korszakváltás a sörházban. Boldogult úrfikoromban 237
Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”. Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról 251
Finta Gábor: Ciklus és variáció Krúdy korai elbeszéléseiben 263
Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés 271
Sturm László: Krúdy Gyula: Tél 279
Bednanics Gábor: Ízes mondatok. Nyelv és érzékelés összefüggései a Krúdy-szövegekben 285
Kelemen Zoltán: Galgóczi a válaszúton, avagy Cholnoky László a Zöld Ászban? 293
Kosztolánczy Tibor: Az Élet Álom 307
Scheibner Tamás: Krúdy és a város. Krúdy Gyula 1945 utáni recepciótörténetéhez 317-330+1 p.

Torma Mária: Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek narratív sajátosságai. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2014. 50 p.

Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly. = Kalligram (Pozsony), 2014/1. (január)

Vas Viktória: Az identitás motívumai Krzysztof Varga magyar témájú írásaiban. = Jelenkor (Pécs), 2014/7-8. 812-819. p.

Vigh Imre: A nő varázsa. = tisztajonline.hu, 2014. április 8.

Vigh Imre: Az író és/vagy újságíró Krúdy. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2014. 18-19. p. Online, 2014. március 24. 18-19. p.

Vigh Imre: Bevezetés Krúdy Gyulának a Független Magyarországban megjelent 1902-es szövegeihez. = tiszatajonline.hu, 2014. június 30.

Vigh Imre: Bevezető Krúdy Gyula Pesti Napló-beli írásaihoz. = tisztajonline.hu, 2014. március 21.

Vigh Imre: Halmozás, emlékezés, utazás. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2014. február 7.

Vigh Imre: Kísérlet Krúdy Gyula Bukfenc című kisregényének tovább- és újraértelmezésére. = tiszatajonline.hu, 2014. január 1.

Vigh Imre: Krúdy a Független Magyarországban. Bevezető Krúdy Gyula 1903-as szövegeihez. = tiszatajonline.hu, 2014. december 14.

Vigh Imre: Krúdy Az Újságban. = tiszatajonline.hu, 2014. január 22.

Vigh Imre: Röpke adalék Krúdy Gyula Mária-képéhez. A Mária, segíts! című novella elemzése. = tiszatajonline.hu, 2014. május 14.

Vitéz Ferenc: Magyarország átváltozása. = – – : Angyalkapuk és szövegjáratok. Miskolc, 2014, Felsőmagyarország K.
Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. 134-144. p.
A város és vidéke a Krúdy-publicisztikában. 145-150. p.
Krúdy utolsó évtizedének cikkeiből. 151-163. p.
Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képéről. 164-182. p.

Worowska, Tereza: Egy fordító vallomásai. = Tempevölgy, 2014/3. 83-90. p.