1990-1994


1990

– – : Átadták a Krúdy emlékérmeket. = Magyar Nemzet, 1990/246. (október 19.) 4. p.

– – : Átadták a Krúdy-emlékérmeket. = Szabad Föld, 1990/47. (november 20.) 7. p.

– – : Krúdy beköszön Várpalota otthonaiba. = Napló (Veszprém), 1990/244. (október 17.) [1.] p.

– – : Krúdy-est Óbudán. = Mai Nap, 1990/114.

– – : Krúdy-szobor Várpalotán. = Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1990/244. (október 17.) [1.] p.

Balassa Péter: A kontempláció mint kaland Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Új írás, 1990/6. sz. 97.

Baranyi Ferenc: A Jósa András Múzeum Irodalmi Gyűjteménye. (Lektorálta: Katona Béla) = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 33-35. (1990-1992.) 291-307. p.

Benedek Marcell: Krúdy Gyula. = – – : Délsziget, avagy a magyar irodalom története. Bp. 1990, Kelenföld K. 271-273., 288. p.

Bodnár György: Jövő múltidőben. Rezeda Kázmér szabadsága. K. Gy.: A vörös postakocsi. = Új Írás, 1990/5. (május) 77-79. p.

Bogdán László: Szélrózsa. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1990/89. (április 7.) 5. p.

Cavaglià, Gianpiero: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = Helikon, 1990/2-3. 279-285. p.

Cecei-Horváth Tibor: Zengeráj Óbudán. = Vasárnapi Hírek, 1990. december 24. [év 0]

Cserhalmi Zsuzsa: A novellaelemzés alapfogalmai. Krúdy Gyula: Farsangi Pál különös kalandjai. = Műelemzés – műértés. Szerk. Sipos Lajos. Bp. 1990, Sport. 140-147. p.

Csősz Sándor: Krúdy Gyula kapcsán. = Bányász (Veszprém), 1990. november 21.

Egyed Péter: Krúdy Gyula járkál. = Látó (Marosvásárhely), 1990/5. 556. p.

Erdély Miklós: A Verzióról (Antal István interjúja). = Múlt és Jövő, 1990/1. 54-56. p.

Faragó József: Szindbád. = Népszabadság, 1990/293. (december 14.) 9. p.

Juhász Erzsébet: A Habsburg-mítoszról, különös tekintettel Krúdy Gyula Monarchia-élményére. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1990/1-2. (82-82.) (március-június) 89-104. p.

Kelecsényi László: Krúdy mozijában. = Film Színház Muzsika, 1990/33. (augusztus 18.) 10. p.

Kelecsényi László: Tűnődés egy írósors fölött. = Magyar Napló, 1990. július 19. 2. p. [hiányzó év]

Kelecsényi László: A szerkesztő utószava. = Mit mond a tenyerünk? Bp. 1990, Múzsák. 67-70. p.

Kemény Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában. = Magyar Nyelvőr, 1990/1-2. (január-június) 36-53. p.

Komáromi Gabriella: (Krúdy Gyula.) = – – : Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből 1900-1944. Bp. 1990, Móra. K. 245-247. p.

Krúdy Gyula: Magyar király-idyllek. Veszprém, 1990, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém megyei Csoportja–Prospektus GM. /A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 1./
Krúdy Zsuzsa: Utószó.

Krúdy Zsuzsa: Ady és Krúdy. = Emlékezések Ady Endréről IV. Szerk. Kovalovszky Miklós. Bp. 1990, Akadémiai K. /Új Magyar Múzeum./ 144-150. p.

Krúdy Zsuzsa: Óbudán megint kisütött a nap. = Kurír, 1990/24. (július 28.) 13. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád hazamegy. = Élet és Irodalom, 1990/36. (szeptember 7.) 5. p.

Lencsó László: Huszárik Breviárium. Bp. 1990, Szabad Tér. 386 p. Fotók. (1476-os számú példány.)
Szindbád (1971) 155. p.
Huszárik Zoltán: Noteszlapok... 156-160. p.
Nagy László: Szindbád. 161. p.
Magyar Rádió interjúrészlet, 1969. július 8. 162. p.
Fencsik Flóra interjúrészlet. [Esti Hírlap, 1970/172. (július 24.) 2. p.] 166-167. p.
Zsugán István interjúrészlet. [Könyvvilág, 1972/1. 9. p.] 171-172. p.
Horgas Béla interjúrészlet. [Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 5-11. p.] 172-173. p.
Végh György interjúrészlet. [Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 14-17. p.] 173. p.
Tudósítónktól. (részlet) [Film Színház Muzsika, 1972/36. (szeptember 2.) 5. p.] 174. p.
Sváby Lajos (részlet) [Filmvilág, 1982/1. 11. p.] 175-176. p.

Magyar Judit Katalin: Légy víg, olvasó! = Könyvvilág, 1990/9. (szeptember) 8. p.

Mák Ferenc: Szindbád-szonáta (Emlékezés Krúdy Gyula születésnapján). = – – : A magam iskolája. Újvidék, 1990, Forum. 48-49. p.

Márai Sándor: Jegyzet. = Élet és Irodalom, 1990/36. (szeptember 7.) 5. p.

Márai Sándor: Napló. 1945-1957. Bp. 1990, Akadémiai Kiadó. 77-78. p.

Nagy István Attila: Rezeda Kázmér új élete. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1990/53. (március 3.) 8. p.

Ny. J.: Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben. = Hungarológiai Értesítő, 1990-93/3-4. 91-92. p.

Pomogáts Béla: Vadregény. Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogásához. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 1990/1-2. (március-június) 81-85. p.

Rákos Sándor: Krúdy Gyula utóélete. = – – : Két vers között. Bp. 1990, Szépirodalmi Kk.
Gyorsírás-jelzések a Krúdy-világa lapszéleire. 174-179. p.
A halhatatlan Krúdy. 180-182. p.
Egy Krúdy-novella (és emlék-érintői) bemérése. Életrajzi közelítések. 183-184. p.
A novella. 185-187. p.

Rindó Klára, Sz.: Az elfeledett Magyar Szemle. (Szépirodalmi hetilap a XIX. századból.). = Vigilia, 1990/6. (június) 436-439. p.

Schöpflin Aladár: Halotti maszkok – Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története a XX. században. Bp. 1990, Szépirodalmi K. 282-287. p.

Simonyi Imre: Szindbád úr. = Magyar Fórum, 1990/3. (január 20.) 8-9. p.

Szabó Ede: Név- és szómagyarázatok.Utószó. = Krúdy Gyula válogatott novellái. Bp. 1990, Szépirodalmi K. /Magyar Remekírók./ 863-874. – 875-889. p.

Szakál László: Krúdy Gyula. = – – : Híres emberek híres receptjei. Bp. 1990, Zrínyi K. 83-87.p.

Takács Olga, R.: Krúdy Gyula: A Magyar Köztársaság Almanachja. = Hungarológiai Értesítő, 1990-93/3-4. 84-85. p.

Wéber Antal: A bor mint ihlet és metafora. = Új Horizont (Veszprém), 1990/4. (július-augusztus) 53-57. p.

1991

– – : Krúdy Gyula munkássága. = Új Horizont (Veszprém), 1991/1. (január-február)

– – : Márai Sándor és Krúdy Gyula válogatott... = Magyar Nemzet, 1991/37. (február 13.) 6. p.

66 híres magyar regény. 1-2. köt. Szerk. Székely Éva. Bp. 1991. Móra K.
Fenyő István: Szindbád. – Rezeda Kázmér szép élete. 1. köt. 178-186. p.

Rónay László: Szindbád hazamegy. 2. köt. 405-411. p.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Bécs, 1986. szeptember 1-5. Budapest-Wien, 1991, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. II. köt. 539-901. p.
Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy Gyula műveiben. 693-703. p.
Eőry Vilma: Stílusirányzat és mondatszerkesztés. 992-996. p.
Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula „bécsi” regényeiben. 1026-1032. p.

Balogh Mihály: Krúdy Gyula: A kékszalag hőse. Szakdolgozat. Bp. 1991, ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar. 23 fol.

Bánffy Edit: Egy életmű négy sarka. Krúdy mondanivalója négy regényének bemutatásával. Szakdolgozat. Bp. 1991, ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar. 47, [3] fol.

Barta András: Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. Bp. 1991, Magvető.

Barta András: Krúdy és Petőfi. = Magyar Nemzet, 1991/63. (március 15.) 21. p.

Bényei József: Krúdy Gyulára emlékezem. = Pesti Hírlap, 1991/250.

Bezeczky Gábor: Szindbád előélete. = Vigilia, 1991/8. 605-607. p.

Bodnár György: A művészregény mint az intertextualitás korai formája. = Literatura, 1991/3. 224-238. p.

Borbás Tibor Várpalotán fölavatott Krúdy-szobra. Csősz Sándor felvételei. = Új-Horizont (Veszprém), 1991/1. 6. p.

Dalos László: Premier 85 évesen. = Kurír, 1991/10. (január 11.) 12. p.

Dániel Ferenc: A tékozló klán. = Élet és Irodalom, 1991/5. (február 1.) 5. p.

(dombi) [Gábor]: Krúdy Gyula – A has ezeregyéjszakája. = Könyvvilág, 1991/1. (január) 28. p.

Erki Edit: Halál gyertyafénynél. = Kurír, 1991/167. (június 20.) 12. p.

F. H.: Kooprodukció. = Kurír, 1991/325. (november 27.) 11. p.

Finta J.: Új városrész születőben Krúdy Gyula pátriáján. A magyar Grinzinget lehet itt megteremteni. = Reform, 1991/47. (november 21.) 36-37. p.

Hegedűs Géza: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom arcképcsarnoka. Bp. 1991, MEK.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Rakéta Regényújság, 1991/51-52.

Juhász Erzsébet: Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és Miroslav Krleža műveiben. (Egy doktori értekezés expozéja.) = Üzenet (Szabadka), Híd (Újvidék),  1991/3. 266-272. p., /5-6. (május-június) 468-473. p., /7-8. (július-augusztus) 589-595. p.,

Juhász Erzsébet: Rezeda Kázmér szép élete. A regény sajátosságai. = Üzenet (Szabadka), (szeptember-október) 1991/9-10. 724-732. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula a dzsentriről. = Tekintet, 1991/2. 81. p. [flash]

Kemény Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Bp. 1991, MTA Nyelvtudományi Intézet. 128 p. /Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes, 7./

Kenyeres Zoltán: Rendezetlen könyvespolc. (Krúdy Gyula válogatott novellái.) = Vigilia, 1991/3. (március) 233-234. p.

Kertész Imre: Gályanapló 1982-ből. = Alföld, 1991/8. 10-11. p.

Kertész Imre: „Hazai levelek”. Harmadik levél. = Jelenkor (Pécs), 1991/6. 494-496. p.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: Egy Cziffra-nap. Zenés álomjáték 3 felvonás­ban az Asszonyságok díja és az Etel király kincse felhasználásával. = Színház, 1991/12. (december) drámamelléklet

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: Egy Cziffra nap. = Ódry Színpad, bemutató: 1991. november 30.

Kováts Albert: Emlék és valóság. Új Krúdy­novelláskönyv. = Beszélő, 1991/1. (január 5.) 28. p.

Krúdy Gyula: Balatoni szívhalászat. Veszprém, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Csoportja–Prospektus GM. 69 p. Ill. /A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 4./
Krúdy Zsuzsa: Egy levél története. 64-65 p.
(P[raznovszky]. M[ihály].): Utóhang. 66-68 p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy intelmei. = Vasárnapi Hírek, 1991/42. (október 20.) 18. p.

Lukacs, John: = – – : Budapest, 1900. A város és kultúrája Bp. 1991, Európa.

Lukácsy Sándor: Merre a hasonlat jár? = „Tagjai vagyunk egymásnak” A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Szerk. Alexa Károly-Szörényi László. Bp. 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó–Európa Alapítvány. 166-172. p.

Márai Sándor levele Krúdy Gyulához. = Fried István: A rejtőzködő lírikus Márai Sándor. (Három vers értelmezése 1.) Jegyzetek. Új-Horizont (Veszprém), 1991/4-5. 107. p.

Márai Sándor: = – – : Föld, föld! Emlékezések. Bp. 1991, Akadémiai/Helikon.

Mohai V. Lajos: Romok fölé formált költőiség. Krúdy Gyula elbeszélései. = Új Írás, 1991/10. (október) 122-124. p.

Péter László: Radnóti Miklós. Bibliográfia. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1991/2. 226-233. p.

Pokstaller Lívia: A magyar polgári irodalom hagyományai. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1991/5. 513-517. p.

(prohászka): Krúdy Gyula – Mit mond a tenyerünk? = Könyvvilág, 1991/1. (január) 28. p.

Rákos Sándor: A halhatatlan Krúdy. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991/4. (október-december) 525-527. p.

Ritter Aladár: Krúdy Gyula – lapíró. = Magyar Sajtó, 1991/8. (április 29.) 10. p.

Rónay László: Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Vigilia, 1991/4. 282-285. p.

Rónai Mihály András: Emlékkiállítás. –  Krúdyból – „Krúdy úr”? = – – : Magyar toll. Bp. 1991, Szépirodalmi K. 73-79. p.

Sándorfi Katalin: Krúdy királyregényei. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1991. 57 p.

Simonyi Imre: Krúdy. = Holmi, 1991/9. (szeptember) 1178. p.

Szávai Géza: Krúdy álma: az ember. = Népszabadság, 1991/11. (január 14.) 9. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Irodalom és művészetek a XVIII. század elejétől napjainkig. = A magyarságtudomány kézikönyve. Szerk. Kósa László. Bp. 1991, Akadémiai Kiadó. 541-725. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor. Bp. 1991, Akadémiai Kiadó. 81. p.

Szekér Endre: Szindbád hazamegy. Krúdy és Márai. = Üzenet (Szabadka), 1991/2. (február) 144-147. p.

Szűcs Katalin: „Nem boldog a magyar.” Kompolthy Zsigmond: Egy Cziffra-nap. = Színház, 1991/12. (december) 3-4. p.

Valachi Anna: Nem gazdasszony típus Krúdy Zsuzsa, de apja lánya. = Konyhaművészet, 1991/3. 20-23. p.

Váncsa István: K. Gy.: A has ezeregyéjszakája. = Élet és Irodalom, 1991/1. 11. p.

Varga Emőke: Műelemzés – műértés. Szerk. Sipos Lajos. Bp. 1990, Sport Kiadó. = Szemiotikai szövegtan 3. Szeged, 1991, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó. 200-204. p.

1992

– – : Királypuccs velőscsonttal. = Európa, 1992. január 9.

– – : A podolini kísértet. = A podolini kísértet. Pozsony, 1992, Pannónia Kk. /Magyar Remekírók Olcsó Könyvtára 1./ [Hátlap]

– – : Újabb Krúdy-mű franciául. = Új Magyarország, 1992/268. (november 13.) 11. p.

– – : Utószó. = A podolini kísértet. Pozsony, 1992, Pannónia.

Bényei József: Nyíljunk ki néki mindannyian. = Egy évtized. Bp. 1992, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 17-19. p.

Bence Erika: Egy varázslatos Krúdy-regény. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Híd (Újvidék), 1992/7-8. 630-632. p.

Bezeczky Gábor: A stílus nyomában. = Buksz, 1992/3. (ősz) 327-332. p. [év hiányzik]

Bezeczky Gábor: Metafora és elbeszélés. = Literatura, 1992/1. 3-25. p.

Bezeczky Gábor: Szindbád előtt: Krúdy egyik elbeszéléstípusának jellemző vonásai. Bp. 1992, Kandidátusi értekezés (kézirat). 189 p.

Bogdán László: A has ezeregyéjszakája, avagy egybeesések, szerepek, haláltánc. = A Hét (Marosvásárhely), 1992/30. (július 30.) 6-7. p.

Bori Imre: Tényregény az 1930-as évek magyar epikájában. = Híd (Újvidék), 1992/5. (május) 386-391. p.

Büky László: Kemény Gábor: Szindbád nyomában. = Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged), Tom. 34. 1991-1992. 229-232. p.

Csányi Erzsébet: A regény mint mutatvány (Krúdy Gyula: Asszonyságok díja, 1920). = – – : Szövegvilágok: a fikció fölénye. Újvidék, 1992, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. /Irodalomtudományi dolgozatok 3./ 387-96. p.

Erdődy Edit-Magyar Miklós-Tverdota György: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Magyar irodalom a XX. században. I. Tanulmányok. Bp. 1992, General Press Kiadó. 65-69., 111., 156. p.+14-15. p.

Fusco, Antonio–Tomassoni, Rosella: Öngyilkos-e Rozáli? A pszichológus analízise. = Világosság, 1992/4. (április) 317-320. p.

Gedényi Mihályné: A hold szelíd fénye. = Magyar Honvéd, 1992. március 13.

Gedényi Zsuzsanna: Eltemettük Krúdy Zsuzsát. = Új Magyarország, 1992/120. (május 22.) 11. p.

Hajnal László Endre: Alakok és életérzések Krúdy prózájának középső korszakában. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1992. 59 p.

Halász László: A mű egysége. Mérei Ferenc: „– vett a füvektől édes illatot.” = Pszichológia, 1992/2. 299-307. p.

Hegedűs Géza: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : A magyar irodalom arc-kép­csarnoka. II. köt. Bp. 1992, Trezor. 495-498. p. literatura.hu

Herczeg Gyula: Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. Fábián Pál és Szathmári István. A szerkesztők munkatársa: Tolcsvai Nagy Gábor. Tan-könyvkiadó, Budapest, 1989. 360 oldal. = Magyar Nyelvőr, 1992/1. 107-116. p.

Herczeg Gyula: Szabó G. Zoltán–Szörényi László: Kis magyar retorika. = Irodalomtörténet, 1992/1. 163–172. p.

Jakab Antal, K: Krúdy Gyula. = Helikon (Kolozsvár), 1992/25. 6. p.

Karafiáth, Judit: Ferenczi et les écrivains de la revue Nyugat. = Cahiers d’études hongroieses – L'héritage de Ferenczi et la psychanalyse hongroise (Paris), 4. 1992. 21-29. p.

Kárpáti Tamás: A Kéhli-vendéglőben: Krúdy Zsuzsa. = Új Magyar Hírek, 1992/4. (április 1.) 22-25. p.

Kelecsényi László: Egy mostoha sorsú novella elé. = Hitel, 1992/9. (április 29.) 36. p.

Kelecsényi László: Ezen a héten... = Köztársaság, 1992/17. (augusztus 7.) 96. p.

Kelecsényi László: A gyöngyhalász félelme. (Kemény Gábor: Szindbád nyomában.) = Könyvvilág, 1992/3. (március) 12. p.

Kelecsényi László: Szökés a múzsához. Egyfelvonásos színmű. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 1992/1. 14-30. p.

Kertész Imre: = – – : Gályanapló. Bp. 1992, Holnap.

(Kis).: Krúdy kávéházi szórakozottsága. = Kacsa Magazin, 1992. szeptember 8.

Komoróczy Géza: Rangjavesztett tudomány. = 2000, 1992/2. (február) 47-56. p.

Kovacs, Lorand: Le compagnon de voyage de Gyula Krudy (Albin Michel). = La Nouvelle Revue Française (Paris), 1992 n° 469. (február 4.) 113-114. p.

Kovács Sándor Iván: „Tündér Tihany”. = Magyar Hírlap, 1992. augusztus 31. [év hiányzik]

Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. = Helikon, 1992/3-4. 504-522. p.

Kő András: Hét szó titka. = Új Magyarország, 1992/127. (május 30.) [13.] p.

Krasznai Gizella: Krúdy alteregói. Szakdolgozat. Bp. 1992, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. 22, [2] fol.

Krúdy Gyula: Szerelmeskönyv. Veszprém, 1992, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Csoportja–Prospektus GM. 71 p. /A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 7./
Krúdy Zsuzsa: [Utószó.] 66. p.
p[raznovszky]. m[ihály].: Levélféle – utószó. 67-69. p.

Lőkös István: A Krúdy-Gjalski párhuzam néhány komparatisztikai tanulsága. = Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Bojtár Endre. Bp. 1992, Balassi. 193-216. p.

Lőrinczy Huba: Így írtál te. Hódolat és imitáció, vallomás és paródia. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Életünk (Szombathely), 1992/12. 1248-1253. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : Ihlet és nemzedék. Bp. 1992, Akadémiai-Helikon. 77-82. p.

Margócsy József: A hajdani Krúdy-ház mai lakói. = Rádióda, 1992. július.

Mohai V. Lajos: Hahn-Hahn grófnő (űzött) pillantásai. = Magyar Hírlap, 1992/21. (január 25.) Ahogy tetszik. A MH kulturális magazinja II.

Rákos Sándor: Szindbád estéje. A megíratlan Krúdy-liturgiákból. = Holmi, 1992/12. (december) 1751. p.

Reményi Gyenes István: Meghalt Krúdy Zsuzsa. = Magyar Nemzet, 1992/71. (március 24.) 12. p.

Rónay László: A próza válaszútja. = Vigilia, 1992/11. (november) 855-863. p.

Rónay László: Márai Sándor művei. Az életműsorozat újabb kötetei./Ihlet és nemzedék, Szindbád hazamegy./ = Akadémiai Kiadó Magazinja, 1992/2. 10-14. p.

Sárközy Péter: A vörös postakocsi ismét útra kelt. = Új Magyarország, 1993. január 5.

Sturm László: Kemény Gábor: Szindbád nyomában. = Magyar Napló, 1992/10. 36-37. p. [év hiányzik]

Surányi Endre: Emlékezés Krúdy Zsuzsára. = Népszabadság, 1992/164. (július 13.) 11. p.

Sükösd Mihály: Utószó. = A vörös postakocsi. Bp. 1992, Editorg.

Szabó Zoltán: Kemény Gábor: Szindbád nyomában. = Magyar Nyelvőr,  1993/1. 93-96. p.

Takács István: Az óbudai hajótörött. = Új Magyarország, 1992/246. (október 17.) 13. p.

Tarján Tamás: Szindbád nyomában. = Népszabadság, 1992/51. (február 29.) 27. p.

Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Bp. 1992, Móra K. 342 p.[ld. Bőv. kiad. 1998.]

Zappe László: Három hajós a ködben. (Márai Sándor: Szindbád hazamegy.) = Könyvvilág, 1992/5. (május) 35. p.

1993

– – : Kisvárosi bohémek... = Kisvárosi bohémek és más figurák. Bp. 1993, Argumentum. Könyvjelző.

Ágoston István: Az anekdotázó Krúdy. = Magyar Nemzet, 1993/133. (június 10.) 16. p.

Batári Gyula: Kozocsa Sándor. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1991-1993. 57-61. p.

Bächer Iván: Mit nem csinált Krúdy Gyula? = Népszabadság, 1993/91. (április 20.) 10. p.

Bächer Iván: Tüdő vagy pacal. = Népszabadság, 1993/102. (május 4.) 11. p.

Bächer Iván: Utószó. = Szökés az életből – szökés a halálból. Bp. 1993, Kner és Láng. 335-336. p.

Bikácsy Gergely: „Ne félj, édes méz.” Szép Ernő: Szegény, grófnővel álmodott. = Holmi, 1993/2. 270-274. p.

Bodnár György: A modern magyar elbeszélés – in statu nascendi. = Új Forrás (Tatabánya), 1993/7. (szeptember) 24-32. p.

Bodnár István: Egy Krúdy-kutató gyűjteménye. = Heti Magyarország, 1993/35. (augusztus 27.) Szabolcs-Szatmár Bereg megye mell. VII.

Bodnár István: Krúdy nyomában. Francia irodalombarátok Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1993/236. (október 9.) 12. p.

Bogdán László: Történelmi regények. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1993/817. (február 20.) 2. p.

Bori Imre: A Krúdy-effektusok. = – –: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék–Bp. 1993, Forum–Akadémiai K. 159-164. p.

Bori Imre: Tényregény az 1930-as évek epikájában. = „Szintézis nélküli évek.” Szerk. Kabdebó Lóránt–Kulcsár Szabó Ernő. Pécs, 1993, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 109-116. p.

Borszéky György: Megmaradt az apja fiának. Emlékezés ifjabb Krúdy Gyulára. = Hitel, 1993/7. (július) 28-30. p.

(b. t.): Krúdy elfelejtett novellái. = Magyar Nemzet, 1993/183. (augusztus 7.) 19. p.

Cecei-Horváth Tibor: Krúdy. = – – : Szindbád búcsúja – Érintéseim. Bp. 1993, Krúdy Gyula Irodalmi Kör.

Cluny, Claude Michel: Krúdy Gyula: Egy korántsem naiv író. = Heti Magyarország, 1993/7. (február 12.) 17. p.

Cúth János: Krúdyra emlékezve. = Hét (Pozsony), l993/40. (október 1.) 11. p.

Czine Mihály: Görbe országban. = Vasárnapi Hírek, 1993/23. (június 6.) 6. p.

Cseres Tibor: Felhők fölött száll a sas. Bp. 1993, Zrínyi K.
A világ és Krúdy világa. 146-149. p.
Álmok világa. 150-153. p.
Jim, a parti gyilkos. 154-158. p.

Fábri Anna: „Bécs volt a városa.” A Ferenc József-i Bécs Krúdy Gyula műveiben. = Műhely (Győr), 1993/különszám. 129-134. p.

Fábri Anna: Írók, költők, törzshelyek. = Budapesti Negyed, 1993/1. (nyár)

Fábri Anna: Utószó. = A vörös postakocsi. – Őszi utazások a vörös postakocsin. Bp. 1993, Unikornis K. Ill. 359-363. p.

Fried István: Márai Sándor titkai nyomában. Salgótarján, 1993, Mikszáth Kiadó. 38-39., 61. p.

Futaky Hajna: Németh Antal Pécsett. Ami egy színháztörténetből kimaradna. = Jelenkor (Pécs), 1993/1. (január) 62-78. (70., 73.) p.

Garaczi László: Láthatatlan szobor. = Nappali Ház, 1993/3. 128-129. p.

Gedényi Mihály: Szindbád a szuffiták mögött. Az orfeumi dívák hajnali misére mennek. = Heti Magyarország, 1993/3. (január l5.) 26. p.

Gedényiné Gaál Zsuzsanna: Írónak született. = Új Magyarország, 1993/109. (május 12.) 8. p.

(Hadházi): Mozi a műholdon. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1993/794. (január 20.) [1.] p.

Hatvan éve ment el Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1993/106. (május 8.) 20. p.
(fehér): Megérkezés a Gyöngytyúkutcába. A nyíri hazából a hónapos szobába.
Tóbiás Áron: A megálmodott Magyarország. Hogyan született a Krúdy világa című kötet?

Hatvanyné Marton Erzsébet rajza: Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1993/109. (május 12.) 17. p.

Hegedüs Géza: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom arcképcsarnoka I–II. Bp. 1993, Trezor. II. köt. 495–498. p.

Implon Irén: Szindbád éppen átsuhant. = – – : Váradi tollrajzok. Nagyvárad, 1993, Literátor Könyvk. 21-22. p.

Juhász Erzsébet: A Habsburg-mítoszról. Különös tekintettel Krúdy Gyula monarchia élményére. = Iskolakultúra (Szeged), 1993/15-16. 15-25. p.

K. D. P.: Új hajtó Krúdy kocsiján. = Vasárnapi Hírek, 1993/45. (november 7.) 4. p.

Kelecsényi László: Bohémek a postakocsin. = Esti Hírlap, 1993. október 21. [év hiányzik]

Kelecsényi László: Krúdy-kézjegyek. Lappangó átdolgozás. = Köztársaság, 1993/2. 73-74. p.

Kelecsényi László: Krúdy nélkül Óbudán. = Köztársaság, 1993/19. (május 14.) 67-68. p.

Kelecsényi László: Mondatkoszorú. Hatvan esztendeje halt meg Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1993/109. (május 12.) 17. p.

Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról. Bp. 1993, Balassi K. 252 p.

Könczöl Csaba: Krúdy, laptoppal, a kocsmában. = Népszabadság, 1993/177. (július 31.) 9. p. [számítógéppel kapcsolatos baromság]

Kun Árpád: Mit jelent az, hogy „hómókus”? = Holmi, 1993/2. 274-277. p.

Lászlóffy Csaba: Jelenések – Krúdyval a Margit-szigeten. = Korunk (Kolozsvár), 1993/10. (október) 72-74. p.

Lőrinczy Huba: Így írtál te. Hódolat és imitáció, vallomás és paródia. Szindbád hazamegy. = – – : „...személyiségnek lenni a legtöbb...” Bp. Szombathely, 1993, Savaria University Press. 173-185. p.

Lukácsy Sándor: A templomrabló imádsága. = Holmi, 1993/6. (június) 851-869.p.

Molnár S. Edit: Krúdy Gyula emléktáblája. = Magyar Hírlap, 1993. július 8. [év hiányzik]

Nemeskürty István: Előszó. = Sindbad. Német és angol nyelven. Ford. Meyer, Franz et al. Bp. 1993, Kossuth K. /Holibri, 1216-3899/

Némethné Thimar Márta: Magyaroktatás a Lille-i Egyetemen. = Hungarológia, 1993/2. 231-234. p.

Notarius: Meghalt Krúdy Gyula. = Magyar Hírlap, 1993/109. (május 12.) 23. p.

Ny. J.: Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben. = Hungarológiai Értesítő, 1990-1993/3-4. 91-92. p.

Ocsovai Gábor: OcsG16893_22juni1

Pálfy Miklós: A jungi anima és animus hermeneutikája. = Szegedi Bölcsészfüzetek (Szeged), 4. 1993. 114-120. p.

Pomogáts Béla: Mécsvilág. Krúdy Gyula emléktáblája előtt. = Magyar Nemzet, 1993/155. (július 6.) 6. p.

Raisz Rózsa, V.: A Mikszáth-elbeszélések mondatszerkesztése. = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 21. köt.) 1993. 59-82. p.

Rónay László: Krúdy Gyula. = – – : Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Bp. 1993, Vigilia. 217-220. p. /Vigilia könyvek./

Sárközy Péter, B.: A vörös postakocsi ismét útra kelt. Gianpiero Cavaglia torinói magyar professzor halálára. = Új Magyarország, 1993/3. (január 5.) 10. p.

Szabó Zoltán: Kemény Gábor: Szindbád nyomában – Krúdy Gyula a kortársak között. = Magyar Nyelvőr, 1993/1. (január-március) 93-96. p.

Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy Gyula műveiben. = Magyarok Bécsben – Bécsről. Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési kapcsolatok köréből. Szerk. Fried István. Szeged, 1993. JATE Bölcsészettudományi Kar. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 103-122. p.

Tabák András: (Krúdyt olvasva.) = Ezredvég, 1993/12. (december) 45. p.

Takács Olga, R.: Krúdy Gyula: A Magyar Köztársaság Almanachja. = Hungarológiai Értesítő, 1990-1993/3-4. 84-85. p.

Tarján Tamás: Utószó. = Asszonyságok díja. Bp. 1993, Magyar Hírlap–Maecenas K. /Heti klasszikusok./ 154-156. p.

Tóbiás Áron: Emlék „boldogult úrfikoromból”. = Magyar Nemzet, 1993/253. (október 30.) 7. p.

Urbán László (Urbán V. László): A rejtélyes Krúdy. = Kisvárosi bohémek és más figurák. Novellák. Bp. 1993, Argumentum. 280-283. p.

Vadkerti Zoltán: „Vajon csakugyan szerelemből történik mindez?” Az életélmény korszerűsége négy Krúdy-regényben. = Kortárs, 1993/9. (szeptember) 55-64. p.

Vajda, György M.: Grablegung und Weiterleben der Monarchie in der ungarischen Literatur bis zur Mitte der 20-er Jahre. = Hungarian Studies, 1993/1. 83-97. p.

Zombori Andor: Az utolsó raport. = Csőri István: Zombori Andor élete és munkássága. Széphalom 5. Sátoraljaújhely, 1993, Kazinczy Ferenc Társaság. 331-340. p.

1994

– – : Az emlékek szakácskönyve: Krúdy Gyula. = 2 x 7 nap, 1994/1. (szeptember 21.) 20. p.

– – : Színházi évadkezdés. Ma tartják Krúdy Gyula: A vörös postakocsi bemutatóját. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1994/208. (szeptember 3.) 1. p.

– – : Szombaton este... Harasztosi Pál felvétele. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1994/209. (szeptember 5.) 9. p.

A. K.: Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Hungarológiai Értesítő, 1994/3-4. 74-75. p.

Czére Béla: Hét bagoly. = Ötven nagyon fontos regény. Műismertetés és műelemzés. Bp. 1994, Lord Könyvkiadó. 168-175. p.

Czetter Ibolya: A „szemfényvesztés regénye”. (Márai Sándor: Szindbád hazamegy) = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1994/1. 3-22. p.

Eőry Vilma: A szöveg mondatainak kapcsolódása és a szövegszerkezet. = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 22. köt.), 1994. 23-34. p.

Fábri Anna: Utószó. = Szindbád-történetek. Bp. 1994, Unikornis. 327-331. p.

Fábri Anna: Where Time Stood Still. Images of Upper Hungary in the Work of Jókai, Mikszáth and Krúdy. = The New Hungarian Quarterly, 1994/136. (winter) 11-22. p.

Ferch Magda: Az értelem játszi fényei. = Magyar Nemzet, 1994/26. (február 1.) 11. p.

Fried István: Álom-Bécs Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Műhely (Győr), 1994/6. (november-december) 57-63. p. [év 0]

Fried István: Író, irodalom Márai Sándor Szinbád hazamegy című regényében. = Irodalomtörténet, 1994/4. 585-597. p.

Fried István: Lőrinczy Huba: „...személyiségnek lenni a legtöbb...” Márai-tanulmányok. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1994/3. 438-442. p.

Gedényi Mihály: Hányszor halt meg Benczi Gyula – a világhírű cigányprímás – a Krúdyak kedvenc muzsikusa? = Az Idegenvezető, 1994/július. 7. p.

Jánosházy György: Kései sirató. Krúdy Gyula emlékezetére. = Látó (Marosvásárhely), 1994/10. 47-48. p.

Harmat Pál: (Krúdy Gyula.) = – – : Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola iskola története, 1908-1993. Bp. 1994, Bethlen Gábor Kk. 71., 155., 249., 251-253. p.

(KÁG): Tömbről többet. = Kurír, 1994/30. (január 31.) 11. p.

Karádi Zsolt: Az élet lyukas hídján. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 1994/10. 21. p.

Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. I. Nyíregyháza. Nyíregyháza, 1994, Józsa András Múzeum. 204 p. /A Józsa András Múzeum kiadványai 38./
Révész János. 47. p.
Krúdy Gyula. 64-65. p.
Katona Béla. 141. p.

Kelecsényi László bevezetője: K. Gy.: Árpád vércseppje. Egy elfeledett novella. = Hitel, 1994/4. (április) 84. p.

Kelecsényi László: Pajkos Krúdyak. Az utolsó tanú. = Respublika, 1994/18. (szeptember 16.) 70-71. p.

Kelemen Zoltán: A Krúdy-portré változásai Márai Sándor írásművészetében. = M. Szivárvány napok. 1994. szeptember 2-4. Csobánka.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula korai kisprózája. = „Új hagyományrend - új dialógus?” 1994. november 24-25. Budapest.

Kemény Gábor: Dedikálom – Képekbe menekülő élet. = Könyvvilág, 1994/3 (március) 9. p.

Kerék Imre: Hommage à Krúdy Gyula. = Műhely (Győr), 1994/6. 23. p. [év hiányzik]

Kertész Imre: Krúdy Gyula. = Európai Utas, 1994/1. 24-25. p.

Kótai József: Szomorú nyíregyházi séta. Még fölfedezhető a gyermek Krúdy világa! = Magyar Nemzet, 1994/174. (július 27.) 10. p.

Kovalovszky Miklós: Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. = Magyar Nyelvőr, 1994/3. (július-szeptember) 352-355. p.

Labancz Gyula: Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot. = – – : Megcsendülő fehér, avagy Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot. Bp. 1994, Szerzői kiad. 52-53. p. /Z-füzetek/59./

Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzés. Újvidék, 1994, Forum.
Mag jellegű és kontextuális szémák a Krúdy-regényekben. 37-53. p.
Krúdy Gyula Napraforgó című regényének szövegháttér-vizsgálata. 54-67. p.

Lukácsy Sándor: Krúdy Gyula – Várady Zsuzsa. = Híres szerelmesek. 2. kiad. Vál., bev., szerk.  – –. Bp. 1994, Magyar Könyvklub. 176-177. p.

Miklós Gábor: Az elveszett Podolin. = Népszabadság Magazin, 1994/40.

Mohai V. Lajos: Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 1994/4. (április) 95-99. p.

Nagy István Attila: Elindult A vörös postakocsi. = Kelet-Magyarország, 1994/212. (szeptember 8.) 12. p.

Ny. J.: Krúdy Gyula: Irodalmi kalendáriom. = Hungarológiai Értesítő, 1994/3-4. 75. p.

Olasz Sándor: Márai Sándor titkai nyomában. Fried István könyvéről. = Tiszatáj (Szeged), 1994/8. (augusztus) 56–58. p.

Pála károly: A személyiség nyomában. Átváltozás-történetek. Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula egy-egy elbeszélésének értelmezése. = Irodalomtanítás II. Szerk. Sipos Lajos. [Celldömölk], 1994, Pauz K.–Universitas Kulturális Alapítvány. 149-166. p.

Porkoláb Tibor: Címszavak egy Krúdy-(közhely) szótárból. = Holnap (Miskolc), 1994/4-5. 103-113. p.

Rosszijanov, O. K.: Szecesszija i Gyula Krúdy. = Voproszi Lityeraturi, 1994/1.

S[ándor]. L. I[stván].: A vörös postakocsi. (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 1994. Rend. Hegyi Árpád Jutocsa) = Critikai Lapok, 1994/11-12. (november-december) 11. p.

Seres Attila: A magyar irodalom párizsi lovagja. = Népszabadság, 1994/37. (február 14.) 17. p.

Szabolcs Imre: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula stílusa és képalkotása. = Magyar Nemzet, 1994/137. (június 14.) 11. p.

Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. Nyíregyháza, 1994, Józsa András Múzeum. /A Jósa András Múzeum kiadványai 38./
Katona Béla: Krúdy Gyula. 64-65. p.

Katona Béla: – – . 141. p.

Szántó András: Krúdy Gyula, az ínyenc. = Maláta, 1994/11. (december)

Szántó Piroska: Krúdy Gyula. = Európai Utas, 1994/1. 24. p.

Szegedy-Maszák, Mihály: Conservatism, Modernity, and Populism in Hungarian Culture. = Hungarian Studies, 1994/1-2. 15-37. p.

Szekér Endre: Szinbád-Simonyi Imre utolsó utazása. = Forrás (Kecskemét), 1994/5. 28-29. p.

Takács Olga, R.: Krúdy Gyula: A Magyar Köztársaság Almanachja. = Hungarológiai Értesítő, 1994/3-4. 75-76. p.

Tarján Tamás: Előszó. = Fakutya. Párbajok, kártyacsaták, játékok, sportágak a magyar novellisztikában (1890-1940). Bp. 1994, Magyar Könyvklub. 9-16. p.

Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. Szerk. Fried István. Szeged, 1994, JATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék.
Szabari Antónia: A fa mint társ és hiánypótló. A prosopopeia Krúdy Gyula ,,Szindbád elmegy deszkát árulni” című novellájában. 39-44. p.
Fried István: Álom-Bécs Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. 61-76. p.

t. i.: Pesti remekmű. = Rádió- és Televízió újság, 1994.

Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet. 1964-1994. Bp. 1994, Osiris-Századvég.
A Szindbád forgatása közben. 162-166. p.
A Szindbád dialógtechnikája.