2000-2004


2000

– – : Festett király. Bp. 2000, Ister. /Mesélő múlt./ [Könyvjelző.]

– – : Krúdy Gyula Lainzban. = Rejtett párbeszédek. Szerk. Fried István–Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. Szeged, 2000, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 137-139. p.

– – : Szindbád. Duna televízió 20.00 = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 19. p.

– – : Szindbád. Duna televízió 19.45 = Színes RTV, 2000/42. (október 19.) 30. p.

– – : Szindbád. = Színes RTV, 2000/3. (január 17-23.) 4. p.

– – : Tranzisztor: Márai Sándor: Krúdy regénye. = Műsorújság, 2000/30. (július 24-30.) 9. p.

Bán Zoltán András: A rejtőzködő főmű. Néhány szempont Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényének értelmezéséhez.= – – : Az elme szabad állat. Bp. 2000, Magvető. 115-138. p.

Bán Zoltán András: A valószínűtlen mester. Krúdy Gyula: Napraforgó – Asszonyságok díja. =  – – : Az elme szabad állat. Bp. 2000, Magvető. 365-368. p.

Barta András: Krúdy Gyula. = Új magyar irodalmi lexikon. 2. bőv. jav. kiad. Főszerk. Péter László. Bp. 2000, Akadémiai K. 1253-1254. p.

Bezeczky Gábor: Szindbád könyvei. = Élet és Irodalom, 2000/43. (október 27) 19. p.

Bikácsy Gergely: Szindbád. = film.hu, 2000. május 19.

Bodor Béla: A reményhez. = Holmi, 2000/12. (december) 1536-1541. p.

Csordás Lajos: Krúdy és a Pekáry-ház. A Király utcai épületre ráférne egy alapos felújítás.= Népszabadság, 2000/97. (április 26.) Budapest mell. 36. p.

Dérczy Péter: Sturm László: Hagyományok metszéspontján. = Élet és  Irodalom, 2000/43. (október 27.) 16. p.

Fábri Anna: „Egykor regényhős voltam.” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. = Holmi, 2000/6. (június) 651-657. p.

Fábri Anna: „Egykor regényhős voltam…” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. 2000, Petőfi Irodalmi Múzeum. /A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 9./ 48-55. p.

Fábri Anna: Utószó. = Az ecetfák pirulása. Bp. 2000, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 84./ 143-147. p.

Fábri Anna: Utószó. = Előhang egy kispörkölthöz. Bp. 2000, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 65./ 147-151. p.

Finta Gábor: A lét vándora. (Krúdy Szindbádjáról.). = Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/3-4. 405-415. p.

Gelencsér Gábor: Átmeneti idők. Huszárik Szindbádja. = Pannonhalmi Szemle, 2000/2. 84-94. p.

Groák Lajos: Egy király születése. A frissen leölt sertések bendőjében nevelt II. Lajos. (Krúdy „Mohács” című regényének orvostörténeti vonatkozásai. = Irodalomismeret, 2000/1. (június) 88-90. p.

Halász László: Kilátás az Arabs Szürkéből. = – – : Az értelmezés változatai. Debrecen, 2000, Csokonai K. /Alföld könyvek 5./

Jánosi Zoltán: Katona Béla. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2000/1. 95-98. p.

Kelecsényi László: A megélhetés dilemmái. Hangsúlyváltások Krúdy publicisztikájában. = Vigilia, 2000/8. (augusztus) 604-611. p.

Kelemen Zoltán: Két atya-kép között. (Irónia és mitizálás Krúdy Gyula Kossuth Ferenc-képében.) = Rejtett párbeszédek. Szerk. Fried István–Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. Szeged, 2000, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 121-136. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = Lélektől lélekig. (Osztrák-Magyar–közép-európai összefüggések) Szerk. Fried István. szerk munkatársai: Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. Szeged, 2000, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 39-51. p.

Kelemen Zoltán: Magántörténelem – mitikus történet. Adalékok Krúdy Gyula Mária-képéhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/5-6. 645-654. p.

kelecsényi [László] Elégia. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 5. p.

Kelecsényi László: Utószó. = Ferenc József rendet csinál. Bp. 2000, Unikum. 221-222. p.

Kelecsényi László: Krúdy és a történelem. – Magyar királyok uralkodási rendje. – Ritka kifejezések magyarázata. = Magyar királyok. Bp. 2000, Magvető. 189-196. p.

k-i l-ó [Kelecsényi László] Szindbád. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 17. p.

k-i l-ó [Kelecsényi László] Szindbád. = Színes RTV, 2000/42. (október 19.) 29. p.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: A rejtőzködő főmű. Néhány szempont Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényének elemzéséhez. = – – : Az elme szabad állat. Bp. 2000, Magvető. 115-138. p.

Kozma Dezső: Eleven örökség. tanulmányok. Kolozsvár, 2000, Tinivár.
Rezeda Kázmér szép élete. 151-160. p.
„Nyíri csend” és „kőarcú” nagyváros. 162-172. p.

(kp): Szindbád kertje. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 5. p.

Lukacs, John: The Chronicler and the Historian. = Krúdy's chronicles. Turn-of-the-Century Hungary in Gyula Krúdy's Journalism. Sel. ed. tr. by John Bátki. Bp. 2000, CEU Press. vii-xi. p.

M. G.: Ferenc József rendet csinál. = Magyar Nemzet, 2000/304. 33. p.

M. Pásztor József: Krúdy Zsuzsa. = Új magyar irodalmi lexikon. 2. bőv. jav. kiad. Főszerk. Péter László. Bp. 2000, Akadémiai K. 1255. p.

Mohai V. Lajos: Krúdy romok fölötti költőisége. = – – : Édes csábítások. Miskolc, 2000, Felsőmagyarország Kiadó. 100-107. p.

Nádas Sándor: Szindbád kertje. = 168 óra, 2000/32. (augusztus 10.) 34. p.

Pálfy Miklós: Cselekményszerkezet és mélylélektani értelmezés néhány Krúdy-regényben. = Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára. 2000, Szegedi Bölcsészettud. Kar. 210-218. p.

Péterfi András: Író és regényhős összefonódása Krúdy Gyula műveiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2000. 48 p.

Pethő József: „Aki az igazi nevünkön nevez végre.” Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. = Névtani Értesítő, 22. köt. 2000. 97-103. p.

Pethő József: Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. = A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet. Nyíregyháza, 2000, Bessenyei György Könyvkiadó. 23-33. p.

Pethő József: Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. = Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szerk. Vass Lajosné. Nyíregyháza, 2000. 58. p.

Pethő József: Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. = Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szerk. Vass Lajosné. Nyíregyháza, 2000. 79-80. p.

Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád elbeszélésekben. = – – : Az írás értelme. Bp. 2000, Kortárs Kiadó. 29-35. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].): Utószó. = Ha ma élne Jókai. Veszprém, 2000, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 9./ 89-93. p.

R. V.: Szindbád a kertben. = Népszabadság, 2000/168. (július 20.) Budapest melléklet 32. p.

Sturm László: Hagyományok metszéspontjában. Források, műfaji klisék és elbeszélésmódok Krúdy Gyula egy regénycsoportjában. Bp. 2000, Anonymus. 158 p. /Belépő./

Szabó Zoltán: Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról. = Magyar Nyelvőr, 2000/3. (július-szeptember) 384-386. p.

Szirmay Endre: Másfél évtized. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Kanizsa József, Tárkányi Imre. Bp. 1998. 182 l. = Somogy (Kaposvár) 2000/2. 216. p.

Tornai József: [Szindbád.] = – – : Leszálltam anyám öléből. Bp. 2000, Ister. 123-124. p.

Voigt Krisztina: Szigeti Séták. = – – : A budapesti sajtó adattára. Bp. 2000, Argumentum K. 558. p.

Vörös Boldizsár: Károlyi Mihály tér, Marx-szobrok, fehér ló. = Budapesti Negyed, 2000/29-30. (ősz-tél) 144-166. p.

2001

– – : A komáromi fiú. = Színes RTV, 2001/11. (március 15.) 28. p.

– – : A komáromi fiú. m2 9.35 = Színes RTV, 2001/11. (március 15.) 30. p.

Apró Ferenc: Dankó Pista és Krúdy Gyula dedikációi Tömörkény Istvánnak. = Irodalomismeret, 2001/3-4. (november) 99-100. p.

Ármás János: Krúdy, a vadak és a magyar hasak. = Napló, 2001/53. 15. p.

Benedek András, S.: Krúdy Kárpátalján. = Havasi kürt. Miskolc, 2001, Felsőmagyarországi K. /Felföldi kincsestár 6./ 154-158. p.

Bíró Zoltán: A regény a 20. században. – Krúdy Gyula. = – – : Két nemzedék. A magyar irodalom két nagy nemzedéke a 20. században. Bp. 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó. 37-45. p.

Bodri Ferenc: Apokrif Krúdyról. = Kortárs, 2001/11. (november) 69-73. p.

Bodri Ferenc: Szegedi konferenciák. = Műhely (Győr), 2001/1. 95-97. p.

Cselényi László: Szindbád. = – – : Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001, Lilium Aurum. 12-13. p.

Csík Csaba: Nosztalgia. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 51 p.

Fábri Anna: Utószó. = Hét bagoly. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 145./ 211-214. p.

Fábri Anna: Utószó. = Krúdy Gyula látogatásai. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 146./ 127-130. p.

Fried István: Boldogult úrfikor mint allegorikus téridő. = Irodalomtörténet, 2001/3. 359-381. p.

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában. = Iskolakultúra, 2001/10. (október) 39-47. p.

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában. = Változatok a modernségre. Tanulmányok a Nyugatról. Szerk. – – . Bp . 2001, Anonymus. 32-45. p.

Groák Lajos: Legköltőibb prózaírónk: Krúdy. = Irodalomismeret, 2001/1-2. (június) 27-32. p.

Győrffy Miklós: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar irodalom és film kapcsolatai a hatvanas és hetvenes években. – – : A tizedik évtized. A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok. Bp. 2001, Magyar Nemzeti Filmarchívum-Palatinus. 192. p.

Harkai Vass Éva: A Rezeda Kázmértól Bródy Sándorig. = – – : A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Novi Sad (Újvidék), 2001, Fórum. 135-142. p.

Horváth Beáta: „.ezekkel a vándorló képekkel.” A magyar irodalom és a magyar film kapcsolata. Krúdy Gyula: Szindbád. = Nézőpontok, motívumok-irodalmi témakörök. Szerk. Fenyő D. György. Budapest,  2001, Krónika Nova Kiadó. 361-384. p.

Horváth Helga: Szindbád alakját felépítő motívumok Krúdy Gyula novelláiban. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 42 p.

Jánosi Zoltán: Emberség és mű. Katona Béla öröksége. = Katona Béla bibliográfiája. Szerk. Katona Béláné. Nyíregyháza, 2001. 3-5. p.

Kalavszky Zsófia: A „lírai szerkesztésű regény”. Intertextualitás ás regénykompozíció Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényében. Bp., 2001. 52 p.

Kalavszky Zsófia: A postakocsi levelei. Krúdy Gyula A vörös postakocsi és Alekszandr Puskin Jevgenyij Anyegin című művének intertextuális kapcsolatrendszere. = XXV. OTDK, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2001. április 9–11. (A dolgozat dicséretben részesült.)

Kálmán C. György: Kószálni a határon. Halász László: Az értelmezés változatai. = Alföld (Debrecen), 2001/7. 96-101. p.

Kelecsényi László: „Az élet álom.” Krúdy Gyula kézjegyei. = Forrás (Kecskemét), 2001/10. (október) 95-100. p.

Kelecsényi László: Egyedüli példány. = Élet és Irodalom, 2001/27. (július 6.) 18. p.

Kelecsényi László: Inter arma. = Életünk (Szombathely), 2001/7-8. (július-augusztus) 670-675. p.

Kelemen Zoltán: Dream-book and The interpretation of dreams: The influence of pscyhoanalysis on the work of Gyula Krúdy. = International Conference on Notions of Borders in the Americas and in Europe. Szeged, 2001, March 22-24.

Kelemen Zoltán: Két atya-kép között. Irónia és mitizálás Krúdy Gyula Kossuth Ferenc-képében. = Székelyföld (Csíkszereda), 2001/6. (június) 93-114.

Kemény Gábor: A „szecessziós” Krúdy. (Egy Aranykéz utcai éj emléke). = Magyar Nyelvőr, 2001/3. 319-329. p.

Kemény Gábor: Digitalizálják Krúdyt. = Édes Anyanyelvünk, 2001/1. (február) 5. p.

Kerner Anna: Krúdy-képek, metaforák: G.L. breviáriumából válogatta – –. = Irodalomismeret, 2001/1-2. 28-32. p.

Krúdy és Pest. = Budapesti Negyed, 2001/4. (tél)
Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül”. 3. p.
Márai Sándor: Krúdy. 5-9., 179-184. p.

Tandori Dezső: „Krúdy”, „Pest”. 11-24. p.
Fábri Anna: „Mit lehet írni Pestről?” (A Krúdy-művek Budapestjéről.) 25-60. p.
Fráter Zoltán: Szecessziós emberek. 61-80. p.
Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett.” Krúdy és a pesti kávéház. 81-110. p.
Fried István: Ki csinálja a regényeket? (A Francia kastély „regény”-e.) 111-128. p.
Eisemann György: A város mint emlék és fikció. (Krúdy Gyula: Asszonyságok díja és más „pesti regények”.) 129-140. p.

Kozma Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. „Nyíri csend” és „kőarcú” nagyváros. 141-157. p.
Sánta Gábor: Az Élet Álom. (Krúdy Gyula saját kiadású könyve.) 158-178. p.

Mesterházy Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában. = Alföld (Debrecen), 2001/3. (március) 48-58. p.

Nagy Endre: (Krúdy Gyula.) = – – :  Egy város regénye. Bp. 2001, Palatinus. /Várad, villanyváros./

Nagy István Attila: Elindult a vörös postakocsi. = – – : Megrendezett pillanatok. Bp. 2001, Szerző. 160-163. p.

Pethő József: A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2001/1. (február) 81-92. p.

Pethő József: A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. = Bölcsészettudomány a millennium évében. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet. Nyíregyháza, 2001, Bessenyei György Könyvkiadó. 9-26. p.

Pethő József: Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. = A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp. 2001, Tinta Kiadó. 197-202. p.

Pethő József: Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. = Magyar Nyelvőr, 2001/4. (október-december) 465-477. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].): Utószó. = Nagyanyám, a markotányosné. Veszprém, 2001, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 10./ 77-80. p.

Rados Richárd: Krúdy-elbeszélések, 1911–1917. A Szindbád-novellisztika. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 54 p.

Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül”. = – – : „Minden nemzetnek van egy szent városa.” Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából. Bp. 2001, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 64-96. p. /Pannónia könyvek./

Sturm László: „Regék tájképei között.” = Havasi kürt. Miskolc, 2001, Felsőmagyarországi K. /Felföldi kincsestár 6./ 159-165. p.

Szindbád Palotán. Krúdy Gyula és Várpalota novellák és tanulmányok tükrében. Szerk. Szabó Pál Csaba. Várpalota, 2001, Szindbád. /Szindbád könyvek./
Szabó Pál Csaba: Könnyek és könyvek Szindbád könyvtárából. 5-7. p.
Bayer Zsolt: A palotai délutánokból mindig este lett valahogyan… 12-18. p.
Fábri Anna: A magyar Don Juan: Szindbád. 29-75. p.
Kemény Gábor: Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában. 81-91. p.
Szíj Rezső: Krúdy Gyula és Várpalota. 97-116. p.
Kemény Gábor: Előhang egy kispörkölthöz. (Erotika és gasztronómia egy kései Krúdy-novellában). 121-130. p.

Virágh, Christina: Az eltűnt realitás nyomában. = Kafka, 2001/2. 70-78. p.

2002

– – : Szentek és bolondok. = Színes RTV, 2002/52. (december 29.) 55. p.

– – : Szentek és bolondok. Ady Endre éjszakái. mtv 22.10 = Színes RTV, 2002/52. (december 29.) 56. p.

– – : Szindbád kertje. = Népszabadság, 2002/163. (július 15.) Budapest melléklet 25. p.

Bagota Edit: Ez itt Krúdy városa. = Könyvhét, 2002/23. (november 28.) 10. p.

Balázs Sándor: Örökös menekülők. = Lyukasóra, 2002/9. (szeptember) 23. p.

Bence Erika: Egy legenda folytatása. Krúdy Gyula: Kossuth fia. = Híd (Újvidék), 2002/8-9. (augusztus-szeptember) 1121-1125. p.

Bezeczky Gábor: Krúdy és a Szindbád. = Míves semmiségek–Elaborate trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára–Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday. Szerk. Gábor Ittzés and András Kiséry. Piliscsaba, 2002,  Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK. 357-371. p. /Pázmány Papers in English and American studies 2./

Bíró András: Képzelt riport a Mesterrel. Egyhuszonnégy óra Krúdy Gyula úrral. = Új Horizont, 2002/5. 101-107. p.

Bölcsics Márta–Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, ahogy Krúdy látta. Bp. 2002, Helikon. 311. p.

Csordás Lajos: Krausz Poldi és a Mélypince legendája. = Népszabadság, 2002/146. (június 25.) Budapest melléklet 28. p. Ill.

Fried István: Álom-Bécs Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = – – : „Ne az író történjen meg, hanem a műve.” Bp. 2002, Argumentum. 120-135. p.

Fried István: Kibeszél a „regényké”-ben? Krúdy Gyula: N. N.-jének elbeszélő helyzetei. = Tiszatáj (Szeged), 2002/5. (május) 48-61. p.

Fried István: Márai Sándor Krúdy-naplója. = Forrás (Kecskemét), 2002/4. (ápr.) 73-81. p.

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Bp. 2002, Osiris. 60-89. p.

Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Szerk. Kenyeres Zoltán–Gintli Tibor. Bp. 2002, Anonymus Kiadó. 144-164. p.

Karádi Zsolt: Krúdy Zsuzsa és Francois Gachot levelezése. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2002/2. (május) 199-203. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. = Lelkek a pányván. (Osztrák–magyar–közép-európai művelődési kapcsolatok.) Szerk. Fried István. Szeged, 2002. 71-94. p.

Kelemen Zoltán: Álmoskönyv és álomfejtés. Pszichoanalitikus hatások Krúdy Gyula munkásságában. = Új Forrás (Tatabánya), 2002/3. (március) 52-58. p.

Kelemen Zoltán: Ki volt Mária? (Krúdy Gyula: Az első Habsburg című regényéről.) = Új Horizont (Veszprém), 2002/5. 108-119. p.

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Doktori értekezés. Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem. 209 p.

Kelemen Zoltán: Tragikus vértanúság–komikus árulás? (Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok című regényéről.) = Székelyföld (Csíkszereda), 2002/1. (január) 71-83. p.

Kemény Gábor: A „szecessziós” Krúdy. (Egy Aranykéz utcai éj emléke). = „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. Szerk. Szabó Zoltán. Budapest 2002, Tinta Könyv­kiadó. 84-97. p.

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába.  Bp. 2002, Tinta Könyvkiadó. 227 p.

Kertész Imre: Krúdy Gyula. = Európai utas, 2002/4. 3. p.

Kovács András Bálint: „Öntudatlan rétegek.” – Ábrázolási konvenciók átalakulása a hetvenes évek magyar filmjeiben. = – – : A film szerint a világ. Bp. 2002, Palatinus. 189. p.

Kőrizs Imre: Krúdy Gyula átutazik Sinistra körzeten. = Holmi, 2002/5. (május) 601. p.

Krúdy Anna: [Előszó.] = Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. Bp. 2002, Krúdy Anna. 79 p. 5 t. Ill. Kiss Gábor. A szerző és az író fotóival.

Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. Bp. 2002, Krúdy Anna. 79 p. 5 t. Ill. Kiss Gábor. A szerző és az író fotóival.

Lehota Roland: Krúdy: postakocsi-regények, modernség és anakronizmus. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2002. 29 p.

Mesterházy, Balázs: Temporalität und ästhetische totalität. (Identitätsbildung bei Gyula Krúdy.). = Hungarian Studies, 2002/1. 51-61. p.

Műhely. = Literatura, 2002/3.
Bezeczky Gábor: Végső búcsú Szindbádtól (1957-2002). 286-287. p.
Hárs Endre: Megtanulni úszni. Szindbád tanuló- és vándorévei. 288-298. p.
Odorics Ferenc: Adományozás és megfosztás: Szindbád útja a halálnál. 299-305. p.
Ármeán Otília: Képek képtelensége mint nyelvi terelőút a Szindbádban. 306-312. p.
Szilasi László: MAGGI. Étel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés Krúdy Gyula Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában. 313-321. p.
Hites Sándor: Szindbád-lexikon. 322-331. p.
Rákai Orsolya: Gondolatok a diófalevelek illatáról, a nyelv őszies édességéről és a költészet tündöklő szökőkútjáról. 332-338. p.
Milián Orsolya: A megtalált „apám” nyomában, avagy: egyesüljön-e a család? 339-344. p.

Z. Kovács Zoltán: Mit látott Jeney, akit később bankóhamisítás miatt bezártak? Szindbád és a lokalizáció. 345-352. p.
Török Ervin: Telegráf, telefon, fénykép: Dobieczki. 353-359. p.

Péczely Dóra: Kor nélküli képek. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél és Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos utazása. = Alföld (Debrecen), 2002/10. 72-81. p.

Perkátai (Kelemen) László: Krúdy Gyula. Bölcsészdoktori értekezés. Szeged, 2002, Bába Kiadó. /P. L. összegyűjtött írásai 2./

Pethő József: A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. = Magyar Nyelvőr, 2002/4. 417-436. p.

Praznovszky Mihály: Szindbád kapuja. = – – : Időről időre. Salgótarján-Veszprém, 2002. 95-98. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].): Utószó. = Helikoni gyülde. Veszprém, 2002, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 11./ 64-68. p.

Sánta Gábor: Az Élet Álom. (Krúdy Gyula saját kiadású könyve.) = – – : Portéka. Irodalmi tanulmányok. Bp. 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 166-186. p. /Pannónia könyvek./

Tarján Enikő: Holtak, lelkek. Maszkok egy Krúdy-kisregényben. = Lyukasóra, 2002/11. (november) 20-21. p.

2003

– – : Bekezdések. Egy óra Sára Sándorral. = Színes RTV, 2003/50. 48. p.

– – : Gyémántmesék. Bp. 2003, Holnap. [Borító.]

– – : A has ezeregyéjszakája. Bp. 2003, Tericum. [Fülszöveg.]

– – : Krúdy Belvárosa. = Belváros-Lipótváros, 2003/17. (szeptember 12.) 14. p.

– – : Krúdy évforduló Szécsénykovácsiban. = Jó Palócok (Palóc Társaság hírmondója), 2003. április. 9. 18. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 125. évfordulója... = Népszabadság, 2003/245. (október 20.) 18. p.

– – : Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = litera.hu, 2003. október 7.

– – : Krúdy Gyulára emlékeznek. = Új Szó (Pozsony), 2003/245. (október 24.) 4. p.

– – : Krúdy Óbudája – ódonságok városa. = Pesti Est különszáma – Múzeumok Éjszakája, 2003/21. (június 21.) 6. p.

– – : Krúdyra emlékeznek. = Népszabadság, 2003/244. (október 18.) 4. p.

– – [Munkatársunktól]: Vacsorák, séták, koszorúk. Krúdyt ünneplik országszerte. = Népszabadság, 2003/242. (október 16.) 11. p.

– – : Napraforgó. = Színes RTV, 2003/43. (október 22.) 23. p.

125 éve született Krúdy Gyula. = Palócföld (Salgótarján), 2003/6. (november-december)
Fráter Zoltán: A színes író. 784-785. p.
Kelecsényi László: Egy film az örökkévalóságnak. 786-793. p.
Széki Patka László: Krúdy álma Amália álmáról. 786. p.

Boda Gábor: Krúdy Gyula szobra Szécsényben. (1968) 811. p.

A nyíri pajkos. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2003/4.
Krúdy Gyula (1878-1933). (Ratkó József) 371. p.
Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. 372-378. p.
Szathmári István: Krúdyról – Márai szemével. 379-384. p.
Pethő József: A „szöveg születése”. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. 385-399. p.
János István: Krúdy és a magyar múlt. (A Három király történelemlátása.) 400-407. p.
Ilyés Gábor: „Ennek a városnak voltam az írója” Krúdy-emlékjelek és helyek Nyíregyházán. 408-413. p.
Sturm László: A szlovákság Krúdy Gyula műveiben. 414-419. p.
Kovács József László: Pest Rózsája: Pilisi Róza (a novellista – és Krúdy – Álmok asszonya; Madame Louise). 420-429. p.
G. Papp Katalin: Gyémántmesék-e a Gyémánt mesék? Krúdy Gyula Gyémánt mesék című kötetének stílusvizsgálata. 430-437. p.
Karádi Zsolt: Krúdy, Szindbád, Huszárik. 438-443. p.
Gintli Tibor: Rezeda Kázmér mint olvasó. 444-457. p.
Kelecsényi László: Fantomkiadványok. 458-464. p.
Bezeczky Gábor: A Krúdy-bibliográfia helyzete. 465-468. p.
Fráter Zoltán: Mesemondások a szerelemről. 469-477. p.
Kelemen Zoltán: Jó étvágyat kívánok! 478-484. p.

Ács Gábor: Sánta Gábor: „Minden nemzetnek van egy szent városa.” (Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.) = Irodalomtörténet, 2003/2. 321-328. p.

Babosi László: Az élő Krúdy. Katona Béla legújabb posztumusz kötete. = Könyvtári Kis Híradó, 2003/4. 27. p.

Bárdos József: „Így írtok [...]” én – Krúdy Gyula: Szindbád Lázmér galambjai – Ottlik Géza: Iskola a láthatatlanban. = Irodalomismeret, 2003/1. 108-109. p.

Bezeczky Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. = Literatura, 2003/2. 185-198. p.

Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. Bp. 2003, Akkord Kiadó. 79 p.

Bori Imre jegyzete K. Gy. Túl a szépség delelőjén c. elbeszéléséhez. = Híd (Újvidék), 2003/11. 1214. p.

Büky László: Kemény Gábor, Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. = Magyar Nyelv, 2003/4. 492-495. p.

Csízi Katalin: Képiség és zenei értelem Krúdy Gyula prózaművészetében. A hídon. = Szó–elbeszélés–metafora–műelemzések a XX. századi magyar próza köréből.  Szerk. Horváth Kornélia–Szitár Katalin. Bp. 2003, Kijárat. 87-98. p.

Csordás Lajos: Az álomlátó. Fábri Anna (szerk.): Az élet álom. = Népszabadság, 2003/226. (szeptember 27.) Hétvége melléklet 12. p. Ill.

Csordás Lajos: Párbajhősök az állami fogházban. Pest-budai hírességek szép napjai Vácott. = Népszabadság, Budapesti tükör 2003/227/2. (szeptember 29.) 11. p.

Dérczy Péter: Az „igaz történet” hazugsága. Krúdy Gyula: Urak, betyárok, cigányok. = Jelenkor (Pécs), 2003/7-8. (július-augusztus) 798-805. p.

Fábri Anna: Az élet álom. In memoriam Krúdy Gyula. Vál., szerk., összeáll. – – . Bp. 2003, Nap Kiadó. 335 p. Fotók.

Fábri Anna: Utószó. = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. Bp. 2003, Magvető. 523-532. p.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula. Bp. 2003, Elektra Kiadóház. 137 p. /Élet-kép./

Fráter Zoltán: Az ódonságok városában. = Ódonságok városában. K. Gy. írásai Óbudáról. Bp. 2003, Óbudai Múzeum. /Helytörténeti füzetek 2003/2./ 89-98. p.

Fráter Zoltán: Podolin. Krúdy nyomában. = Kortárs, 2003/12. (december) 85-90. p.

Fried István : A tegnapok ködlovagjai. (Széljegyzetek Krúdy Gyula kötetéhez.) = Tiszatáj (Szeged), 2003/5. 63-78. p.

Fried István: Az elbeszélő mint útitárs. = Forrás (Kecskemét), 2003/10. (október) 37-49. p.

Fried István: Ki (a) velszi herceg? – öntükröző személyiség-játékok Krúdy Gyulánál. = Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor–Kékesi Zoltán–Kulcsár Szabó Ernő. Bp. 2003, Osiris Kiadó. 286-314. p.

Fried István: Krúdy háza–Márai Sándor a krúdy-sorsú írásról-íróról. = Új Dunatáj (Szekszárd), 2003/3. (szept.) 47-57. p.

Füzi Izabella: Szindbád és a nők. A szerelem emlékezete a Szindbád-novellákban. = Holmi, 2003/10. (október) 1320-1324. p.

Gál István: Krúdy és Babits összeköttetései. = – – : Babits Mihály. Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek. Bp. 2003, Argumentum-OSzK. 648-652. p.

Gintli Tibor: Narratív identitás Krúdy Gyula Napraforgójában. = Irodalomtörténet, 2003/3. 396-419. p.

Gintli Tibor: Személyiség-elbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. (PhD értekezés) Bp. 2003, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 201 p.

Hamvay Péter: Megemlékezések, előadások a Krúdy Gyula-évfordulón. = Népszava, 2003/249. (október 25.) 6. p.

Ilyés Gábor: Krúdy-emlékjelek és helyek Nyíregyházán. Nyíregyháza, 2003, Nyíregyházi Városvédő Egyesület. 16 p. /Mesélő Nyíregyháza–Városvédő füzetek 6./

Jánosi Zoltán: Szindbád hajóján. A Krúdy-kutató Katona Béla. = Katona Béla: Az élő Krúdy. Tanulmányok és cikkek Krúdy Gyula életművéről. Nyíregyháza, 2003, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága. 7-14. p.

Kanizsa József: Krúdyt látta-vers. = Hévíz, 2003/2. p. 18.

Kardos Gy. József: A stílusművész Krúdy Gyula. = Hévíz, 2003/4. 12-17. p.

Katona Béla: Az élő Krúdy. Tanulmányok és cikkek Krúdy Gyula életművéről. Vál., szerk., bev.: Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 2003. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága. 209 p.

Kelecsényi László: Az utolsó kéz. = Holmi, 2003/10. (október) 1325-1331. p.

Kelecsényi László: Koszorú a 125 éve született Krúdy Gyula tiszteletére. = Tekintet, 2003/5. 60-61. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula kézjegyei. = Bp. 2003, Múzeum Antikvárium. 2., bőv., jav. kiad. 47 p.

Kelecsényi László: Lappangó átdolgozások. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/4-5. 528-531. p.

Kelemen Zoltán: Superstitions, Psychoanalysis, Mysticism? (Questions about an unfinished Krúdy-novel.) = „Österreichisch-ungarisch-mitteleuropäische literarisch-kulturelle Relationen.” Symposiums. Szeged, 2003. május 29-30.

Kelemen Zoltán: Superstitions, Psychoanalysis, Mysticism? (Questions about an unfinished Krúdy-novel.) = „Österreichisch-ungarisch-mitteleuropäische literarisch-kulturelle Bevegungen. Hrsg. von István Fried, unter Mitwirkung von Márk Huba. Szeged, 2003, Szegedi Egyetem Filozófia Kar. 41-44. p.

Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. = Forrás (Kecskemét), 2003/10. (október) 50-54. p.

Kiss Lajos: 20 éves a Krúdy Gyula Irodalmi kör. = Hévíz, 2003/4. 9-11. p.

Kovács József László: Pest Rózsája: Pilisi Róza. (a novellista – és Krúdy – álmainak asszonya). = Duna-Part, 2003/4. (december) 10-19. p.

Lászlóffy Aladár: Krúdy hetven éve. = Kortárs, 2003/10. (október) 93-96. p.

m.a.: Folytatódik a Krúdy. = Belváros-Lipótváros, 2003/22. (november 21.) 13. p.

Mesterházy Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában.Időbeliség és esztétikai totalitás. Az identitásképzés kérdései Krúdynál. = Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Szerk. Józan Ildikó–Kulcsár Szabó Ernő–Szegedi-Maszák Mihály. Bp. 2003, Osiris Kiadó. 266-280., 281-293. p.

Mórocz Zsolt: Szindbád álma Krúdyról. = – – : Posztmodem Életfa. Miskolc, 2003, Felsőmagyarországi Kiadó. 251-256. p.

MuzSay: „Szindbád”, az élő. = Belváros-Lipótváros, 2003/20. (október 24.) 10. p.

Nemeskürty István: Magyarország lelkiismerete. = – – : A megbűnhődött jövendő. Bp. 2003. Szabad Tér. 407-412. p.

Pap Vera Ágnes: Apanyelvről anyanyelvre. = jövő7, 2003/48. (november 28.) 7. p.

Pethő István [előadása]: Nyíregyháza és Krúdy kapcsolata. = 10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napok. 2003. szeptember 25-26.

Pethő József: A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. = Magyartanítás, 2003/4. 3-7. p.

Pethő József: „Ennek a városnak voltam az írója”. = Nyíregyházi Napló, 2003/április-május.

Pethő József: „Hogy író lettem, azt neki köszönhetem.” Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. = Pedagógiai Műhely, 2003/3. 49-52. p.

Pethő József: Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. = A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Szerk. Szathmári István. Bp. 2003, Tinta Könyvkiadó. 169-182. p.

Sárközy Bence: Egy Krúdy-kiadás apropóján. = Remény, 2003/4. (tél) 35-38. p.

Somogyi, Gyula: Steven S. Serafin (ed.): Dictionary of Literary Biography. Vols 215, 220, 232. = Hungarian Studies, 2003/2. 314-318. p.

Szekér Endre: Krúdy álomvilága. = Forrás (Kecskemét), 2003/10. (október) 55-63. p.

Szigeti Lajos Sándor: Pastiche és palimpszeszt. Szindbád itthonossága. = Új-Horizont (Veszprém), 2003/5. p. 105-116.

Szikszainé Nagy Irma: „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. Szerk.: Szabó Zoltán. = Magyar Nyelvőr, 2003/1. 113-120. p.

Szűk Balázs: Archetipusok a mozgó fényben. = Tanulmányok a kultúra és a közművelődés köréből. Szerk. Hidy Pálné. Eger, 2003, EKF. /Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat. 30. köt./ 85-100. p.

Tóbiás Áron (szerk.): Krúdy világa. Bp. 2003, Osiris. 662 p.

T. Z.: Szindbád a Komédiumba megy. = Népszabadság, 2003. október 11. 16. p.

2004

– – : 253/[70] 68. (1948. szeptember 9.), 260/59. (1948. október 29.) Krúdy Gyula író síremlékének felállítása. – A napirendről leveszi. Dinnyés Lajos kormánya (Harmadik összetételben) 1948. augusztus 5. — 1948. december 10. (248—266. számú jegyzőkönyv) = G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1947. június 1. – 1950.február 25. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest, 2004) 245., 263. p.

– – : Krúdy Gyula, a szoknyavadász. = Hamu és gyémánt, 2004/tavasz. 112-116. p.

– – : Szigeti séták. Bp. 2004, Holnap. [Borító.]

Alexa Károly: Két százéves magyar íróról külföldieknek. Kosztolányi Dezső. – Krúdy Gyula. = – – : Quodlibet. Írások a XIX. és XX. század magyar irodalmáról.. Bp. 2004, Kortárs. 195-198. p.

Bán Zoltán András: Lovagok egymás közt. K. Gy.: Bródy Sándor vagy A nap lovagja. = Holmi, 2004/10. (október) 1301-1304. p.

Bíró Ivett Krisztina: Ábránd és valóság néhány Krúdy regényben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2004. 42 p.

Bodnár György: A Ćirpanova utcai kilátó. Bori Imre emlékére. = Híd (Újvidék), 2004/11-12. 1519-1528. p.

Bogdán László: A has ezeregyéjszakája–Krúdy estéje. = Látó, 2004/3. (március) 75-82. p.

Brody, Alexander: Akit az Isten jókedvében teremtett. = Élet és Irodalom 2004/22. (augusztus 28.) 56-65.

Brody, Alexander: Akit az Isten jókedvében teremtett. = 2000, 2004/5. 56-65. p.

Brody, Alexander: Utószó. Akit az Isten jókedvében teremtett. = Bródy Sándor vagy a nap lovagja. Bp. 2004, Noran. 199-227. p.

Buzinkay Géza: Walesi herceg Budapesten. = Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi-Nagy Balázs. 2004, BTM-ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tanszék. (Monumenta historica Budapestinensia 14.) 373-388. p.

Büky László: Szabó Zoltán szerk., „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. = Magyar Nyelv, 2004/2. 225-229. p.

Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. = Életünk (Szombathely), 2004/1. (január) 88-96. p.

Csáky Károly: Krúdy Gyula nógrádi kapcsolatai. = Irodalmi kapcsolatok I. (Klasszikusok nyomában.) Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum. 91-99. p.

Csongrády Béla: „Mikszáth Kálmán esete Rákóczi Ferenccel.”. = Hétvégi Magazin, a Nógrád Megyei Hírlap melléklete, 2004/14. (január 17.) 4. p.

Fráter Zoltán: Utolsó liter. Krúdy Gyula emléknapján. = Palócföld (Salgótarján), 2004/4. (július-augusztus) 440-443. p.

Fried István: A tegnapok ködlovagjai. Széljegyzetek Krúdy Gyula kötetéhez. = „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk.  Hansági Ágnes–Hermann Zoltán–Horváth Csaba–Szitár Katalin–Török Lajos. Bp. 2004, Ráció Kiadó. 13-34. p.

Fried István: Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény fordított világa. = Irodalomtörténet, 2004/2. 283-299. p.

Fried István: Krúdy-olvasás. = Műhely (Győr), 2004/5. 54-65. p.

Gintli Tibor: Az eredet iróniája. Krúdy „történetietlen” történeti regénye, A templárius. = Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Szerk. Szabó B. István. Bp. 2004, Anonymus K. 310-322. p.

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének platonizáló elemei Krúdy Gyula Palotai álmok című regényében. = Genézia. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László. Bp. 2004, Typotex. 605-615. p.

Gintli Tibor: Metafóra és önazonosság Krúdy regénytöredékében. = Iskolakultúra, 2004/6-7. (június-július) 97-106. p.

Győrfi Lili: Az emlékezés elbeszélései Krúdy epikájában. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2004. 41 p.

Hárs Endre: Megtanulni úszni. K. Gy.: Szindbád. = Én – túl a nyelven. Irodalom, antropológia, kultúra. Bp.–Szeged, 2004,  Gondolat Kiadói Kör–Pompeji. 79-97. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = Az év esszéi 2004. Vál., szerk. Molnár Krisztina. Bp. 2004, Magyar Napló. 172-180. p.

Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. Találkozások Krúdy Gyulával. Sátoraljaújhely, 2004, Kazinczy Ferenc Társaság. 95 p.

Kalavszky Zsófia: Rezeda Kázmér a Puskint író Anyegint olvassa. = Ex Symposion, 2004/46-47. 43-52. p.

Kelecsényi László: Egy asszonyság sorsa. = Tekintet, 2004/6. 107-115. p.

Kelecsényi László: Utószó. – Az írások lelőhelye. – Ritka kifejezések magyarázata. = Szigeti séták. Bp. 2004, Holnap. 209-219. p.

Kelecsényi László: „Wien, Wien, nur du allein.” Krúdy bécsi regényei. = Európai utas, 2004/2. 45-49. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. = Thalassa, 2004/1. 80-107., 125. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. 13-47. p. A „nagy pör” perei. 95-126. p. = – – : Mitikus átváltozások. (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.) Szeged, 2004, Lazi Könyvkiadó.

Kiss Nagy András: Krúdy Gyula emlékérem I. 1978. = L. Kovásznai Viktória: Modern magyar éremművészet 2. 1976–2000. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2004/4. 88-89. p.)

Lukacs, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. Bp. 2004, Európa.

Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). Bp. 2004,  Akadémiai Kiadó. 150 p.

Ratkó József: Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2004/1. (február) 64. p.

Sárközy István: Menekülés-motívumok Krúdy Gyula Szindbád-történeteiben. (Szakdolgozat.) [Bp., 2004]. 46 p.

Sepeghy Boldizsár: Az irónia és szerepe Krúdy, Esterházy és Garaczi regényeiben. (Bölcsészdoktori disszertáció.) Bp., 2004. 137 p.

Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Szerk. Jenei Teréz–Pethő József. Bp. 2004, Tinta Kk. 116 p. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 31./
Bencze Lóránt: Palócföld – XIX. század, Szepesség – XX. század, Székelyföld – XXI. század. Mikszáth, Krúdy és egy utóduk a magyar próza stílushagyományában. 9-15. p.
Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. 16-24. p.
Eőry Vilma: Egy Krúdy-mondatról. Mondatszerkezet, szövegszerkezet, pragmatikai jelentése. 25-32. p.
Gáspári László: A minthás társítások funkciója Krúdynál. 33-36. p.
Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalkotó tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. 37-43. p.
Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. 44-53. p.
Pethő József: „az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt”. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N című kisregényében. 54-61. p.
Szabó Zoltán: Az indázás stílusformái Krúdy prózájában. 62-68. p.
Szathmári István: Krúdyról – a Márai szemével. 69-74. p.
Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. 75-84. p.
Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus (K. Gy.: Szindbád ifjúsága–Kosztolányi Dezső: Esti Kornél). 85-92. p.
Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. 93-105. p.

V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílusjellemzők. K. Gy.: Őszi versenyek. 106-113. p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = – – : Elfeledett esszék. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum. 76-79. p.

Szathmári István: Krúdyról – a Márai szemével. = Magyar Nyelv, 2004/2. (június) 180-185. p.

Szikra Ágnes: Színház és teatralitás Krúdy Gyula epikájában. = Árgus, 2004/9. (szeptember) 85-96. p.

Szindbád. Bp.-Szeged, 2004, Gondolat-Pompeji. /deKON-KÖNYVek 34./   

T. Ágoston László: Miért éppen Krúdy? = Hévíz, 2004/1. 18-20. p.

Takács, Ferenc: Gyula Krúdy and Szinbád. = Hungarian Studies, 2004/1. 99-105. p.

Török Lajos: „Textus Viator”: a szöveg identitása a Krúdy-prózában. Őszi utazások a Vörös postakocsin. = Alföld (Debrecen), 2004/10. (október) 52-64. p.

Váradi Ferenc: Nosztalgia – virtuális valóság Krúdy Gyula kései prózájában . = Kultúrák között. Szerk. Deák István et. al. Miskolc, 2004, ME-BTK. 34-42. p.

Varga József: Szindbádhoz. A 125 éve született Krúdy Gyula emlékére. = Hévíz, 2004/1. 21. p.

Végel László: Expedíció. = Budapest, 2004/4. (június) 13. p.

Zalányi Kinga: Márai Krúdy élménye. = Palócföld, 2004/4. (július-augusztus) 444-449. p.